Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı CarrefourSa 2 Kasım 2022 Aktüel Ürünler Öğretim Programı Forma Sayıları doktor adayları ceza miktarları

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İYEP Uygulama Süreci (18 Eylül 2023)

Temel Eğtitim Genel Müdürü Bakan a. Zarife Seçer imzalı resmi yazıda ''Genel Müdürlüğümüze ilkokulların 3'üncü sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlanmış ve 9 Mayıs 2022 tarihli ve E-70297673-20-49207871 sayılı Makam Onayı ile uygulanmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı İlkokullarda Yetiştirme Programına ait iş ve işlemlerin; uygulama usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanan Yönerge ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF AÇIKLAMALI İYEP UYGULAMA TAKVİMİ

2023 – 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İYEP UYGULAMA TAKVİMİ

Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA)’nın uygulanması 09-13 Ekim 2023

ÖBA uygulanan öğrencilerin, belirleme aracı sonuçlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki İYEP Modülü'ne işlenmesi 10-18 Ekim 2023

ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunun karara bağlanması 19-20 Ekim 2023

Programda görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülü'nde tanımlanması, İYEP öğrenci gruplarının oluşturulması 19-20 Ekim 2023

Okul komisyonlarınca çalışma çizelgesinin hazırlanması 19-20 Ekim 2023

Programın başlaması 23 Ekim 2023

Okul komisyonunun değerlendirme raporunu düzenlemesi ve üst makama sunması 04-08 Haziran 2023

İl ve ilçe komisyon raporlarının oluşturulması ve üst makama sunulması 04-08 Haziran 2023

ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA), 3. sınıf öğrenci sayısı; Öğretmen Yönergeleri Formları ise 3. sınıf şube sayısı kadar en geç 05 Ekim 2023 tarihine kadar okullara ulaştırılacaktır.

2. Uygulama 09-13 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. ÖBA uygulanamayan öğrencilere ise 2023– 2024 eğitim öğretim yılında okula geldiği herhangi bir zaman diliminde ÖBA uygulanır ve modüle işlenir.

3. ÖBA tüm 3. sınıf öğrencilerine, ÖBA uygulayıcı öğretmen tarafından Öğretmen Yönergeleri Formu'na uygun şekilde uygulanacaktır.

4. Öğrencilerin ÖBA cevapları uygulamanın gerçekleştiği tarih itibariyle 3 iş günü içerisinde (en geç 18 Ekim 2023 tarihine kadar) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü “İYEP Öğrenci Belirleme Aracı” ekranına, ÖBA uygulayıcı öğretmen tarafından girilecektir. Ayrışma hissine yol açılmaması için özel eğitim tanısı olan öğrencilere ÖBA’lar uygulanacak olup bu öğrenciler için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü “İYEP Öğrenci Belirleme Aracı” ekranına veri girişi yapılamayacaktır. (Özel eğitim tanısı olan öğrencilerin isimleri ÖBA veri girişi ekranında yer almamaktadır.) Bunun ile birlikte özel eğitim tanısı olup RAM raporu yenilenmeyen öğrencilerin isimleri modülde görüneceği için varsa bu öğrenciler için gerekli kontroller yapılmalı, RAM raporları yenilenmelidir.

5. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince uygulama hakkında gerektiğinde okullara bilgi verilecektir.

6. Uygulama esnasında gizlilik sağlanarak okullara ulaştırılan formların kopya, fotoğraf ya da görüntüsü alınmayacak; okul dışına çıkarılmayacak, yetkilendirilmemiş kişilerle paylaşılmayacaktır.

7. İl MEBBİS Yöneticilerince e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü'nün kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır.

8. Yetkilendirme sonrasında sınıf öğretmenlerine okul idaresi tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde “T.C. Kimlik No” kısıtlaması yapılıp yapılmadığı uygulama öncesinde kontrol edilecektir.

9. Uygulama sonunda kullanılan ya da kullanılmayan tüm formlar okul idaresince bir yıl muhafaza edilecektir.

10. ÖBA’nın uygulanmasında öğrenciler üzerinde sınav algısı oluşturacak açıklama veya davranışlardan kaçınılacaktır.

11. Uygulamanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için il, ilçe ve okul yöneticilerince gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

İYEP MATERYALLERİ : http://iyep.meb.gov.tr/programlar/liste

EKLER

İYEP MATERYALLERİNİN BASIM VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1- ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI (ÖBA)

* Her ilkokula 3. sınıf öğrenci sayısı kadar en geç 05 Ekim 2023 tarihine kadar ulaştırılması sağlanacaktır.

2- ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI ÖĞRETMEN YÖNERGELERİ FORMU (ÖYF)

* Her ilkokula 3. sınıf öğretmen sayısı kadar en geç 05 Ekim 2023 tarihine kadar ulaştırılması sağlanacaktır.

3- TÜRKÇE ETKİNLİK KİTABI

* ÖBA uygulama sonucuna göre Türkçe dersinden İYEP’e dâhil edilen öğrenci sayısı kadar okullara ulaştırılması sağlanacaktır. (En geç 18 Ekim 2023)

4- MATEMATİK ETKİNLİK KİTABI

* ÖBA uygulama sonucuna göre Matematik dersinden İYEP’e dâhil edilen öğrenci sayısı kadar okullara ulaştırılması sağlanacaktır. (En geç 18 Ekim 2023)

5- TÜRKÇE ETKİNLİK KILAVUZ KİTABI

* İYEP kapsamında Türkçe dersinde görevlendirilen öğretmen sayısı kadar ilkokullara dağıtımı sağlanacaktır. (En geç 18 Ekim 2023)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İlkokullarda Yetiştirme Programının düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, ilkokulların 3 üncü sınıfına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan programın düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünü,

ç) İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP): İlkokulların 3 üncü sınıfına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve bu program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan programı,

d) İlkokullarda yetiştirme programı il ve ilçe komisyonu: İlkokullarda düzenlenecek yetiştirme programının yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla il ve ilçede oluşturulan komisyonu,

e) İlkokullarda yetiştirme programı okul komisyonu: İlkokullarda düzenlenecek yetiştirme programının planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla okulda oluşturulan komisyonu,

f) Millî Eğitim Müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

g) Okul müdürü: Programın uygulanacağı ilkokul müdürünü,

ğ) Öğrenci belirleme aracı (ÖBA): İlkokullarda yetiştirme programına alınacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla kullanılan aracı,

h) ÖBA uygulayan öğretmen: Okulda bir sınıf öğretmeni bulunması halinde öğrencinin kendi sınıf öğretmenini, birden fazla sınıf öğretmeni bulunması halinde öğrencinin kendi sınıf öğretmeni dışındaki herhangi bir sınıf öğretmenini,

ı) Rehber öğretmen/psikolojik danışman: Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan, okul rehberlik ve psikolojik danışma programının uygulanması ve koordinasyonunun sağlanmasında program sorumlusu olarak görev alan, rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan personeli; psikolojik danışman ise üniversitelerin eğitimde psikolojik hizmetler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile psikolojik danışma ve rehberlik veya bu alana denk kabul edilen programlardan en az lisans düzeyinde eğitim almış personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programın Amaç ve İlkeleri
Programın amaçları

MADDE 5- (1) İlkokullarda Yetiştirme Programının amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,
b) Öğrencilerin İYEP kapsamında rehberlik ve psikolojik açıdan desteklenmesini sağlamak,
c) Sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek,
ç) Akademik ve sosyal gelişimi destekleyerek okula devamı artırmak,
d) Programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,
e) Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.

Programın ilkeleri

MADDE 6 -(1) İlkokullarda Yetiştirme Programının ilkeleri şunlardır:

a) İYEP’e dâhil olan öğrenciler belirlenen eksiklikleri doğrultusunda programa alınır.
b) Programın, öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda uygulanması esastır.
c) Öğrencilerin akranlarından ayrışma hissine kapılmasını önleyici tedbirler alınır.
ç) Öğrencilere İYEP kapsamında rehberlik ve psikolojik açıdan desteklenmesi sağlanır.
d) Öğrencilerin program süresince devamları sağlanır.
e) Öğrencilerin velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar, Görev, Yetki, Sorumluluklar ve Denetim
İlkokullarda Yetiştirme Programı il ve ilçe komisyonu

MADDE 7- (1) İYEP komisyonu, illerde temel eğitimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ilçelerde ise temel eğitimden sorumlu şube müdürü başkanlığında oluşturulur. Komisyonda ayrıca iki ilkokul müdürü ve bir sınıf öğretmeni ile bir rehber öğretmen/psikolojik danışman yer alır.

(2) İl ve ilçe komisyonu eylül ayının son haftasına kadar oluşturulur.

(3) Komisyon toplantıları tüm üyelerin katılımı ile yapılır. Toplantıdaki kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır.

(4) Komisyonun görevleri

a) İl ve ilçedeki İYEP’e alınacak öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
b) İYEP kapsamında okullarda yapılan planlama ile ilgili iş ve işlemleri takip eder.
c) İYEP ile ilgili itirazları karara bağlar.
ç) Okullardan gelen raporları inceler ve Bakanlığa sunulmak üzere, her il ve ilçe kendi raporunu oluşturarak bir üst makama haziran ayının son haftasına kadar gönderir.

İlkokullarda Yetiştirme Programı okul komisyonu

MADDE 8- (1) İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehber öğretmen/psikolojik danışmandan oluşur. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur. Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmen komisyonun görevini yapar.

(2) Okul komisyonu ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında oluşturulur.

(3) Komisyon toplantıları tüm üyelerin katılımı ile yapılır. Toplantıdaki kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır.

(4) Komisyonun görevleri

a) Ekim ayının 2 nci haftasında uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlar.
b) Okulun fiziki şartlarını dikkate alarak programa alınacak öğrenci gruplarını oluşturur ve haftalık çalışma çizelgesini hazırlar.
c) Programda görev alacak öğretmenleri belirler.
ç) Programın uygulanmasını sağlar.
d) Program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde “değerlendirme raporu” düzenleyerek il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere okul müdürlüğüne sunar.

Komisyonların toplanması

MADDE 9- (1) Komisyonlar, ekim ayının 2 nci haftası, ikinci dönem başında ve program bitimini takip eden ilk hafta toplanır. Ayrıca başkanın gerekli gördüğü zamanlarda da komisyon toplanabilir.

Okul müdürünün görevleri

MADDE 10- (1) Okul müdürü, İYEP’in amaç ve ilkeleri doğrultusunda etkili, sağlıklı ve verimli bir şekilde uygulanmasından birinci derecede sorumludur.

(2) Okulda İYEP kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

(3) Herhangi bir sebeple ÖBA uygulanamayan öğrencilerin ÖBA uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yapar.

(4) İYEP Okul Komisyonunca oluşturulan İYEP gruplarında yer alacak öğrencilerin ve bu gruplar için görevlendirilen öğretmenlerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülüne tanımlanmasını sağlar.

(5) Komisyon tarafından belirlenen öğretmenlerin isim listelerini, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunar.

(6) Programa alınacak öğrenci gruplarını ve haftalık çalışma çizelgesini onaylanmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne sunar.

(7) Programda görev alacak öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda sınıf öğretmenlerinin görevlendirilmesi için il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne talepte bulunur.

(8) Birinci veya ikinci modül kazanımlarına ulaşan öğrencilerin bir üst modüle tanımlanmasını sağlar, üçüncü modülün kazanımlarına ulaşan öğrencilerin İYEP’i tamamlama işlemini gerçekleştirir.

(9) Rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin; öğrencinin sınıf öğretmeni, İYEP’te görevli öğretmen ve okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanı ile işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar.

(10) Rehber öğretmen/psikolojik danışman bulunmayan okullarda İYEP rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin yürütülmesi için rehberlik ve araştırma merkezi ile iş birliği yapar.

(11) Okul komisyonu tarafından düzenlenen değerlendirme raporunu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

Öğretmenlerin görevleri

MADDE 11- (1) ÖBA uygulayan öğretmen aşağıdaki işlemleri yapar:

(a) Öğrencilere ÖBA’yı uygular.
(b) Öğrenci cevaplarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.
(c) Herhangi bir sebeple ÖBA uygulanmayan öğrencileri okul yönetimine bildirir.

(2) İYEP’te görev alan öğretmen aşağıdaki işlemleri yapar:

a) Modül ve öğrenci seviyelerine göre plan hazırlar, okul müdürüne imzalatır ve uygular.

b) Öğrencilerin programa devam durumunu takip eder ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

c) Yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verir ve bu öğrencileri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

ç) İYEP Sınıf Ders Defterini zamanında doldurur ve imzalar.

d) Programın uygulanmasının her aşamasında rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerini öğrencinin sınıf öğretmeniyle birlikte yürütür ve varsa rehber öğretmen/psikolojik danışman ile iş birliği yapar.

e) Programın uygulanmasının her aşamasında veli ile sürekli iş birliği yapar.

f) Öğrencilerin İYEP’e istekli olarak devamlarını sağlamak için sosyal etkinlikler düzenleyebilir.

Sorumluluk

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde İYEP’te görevlendirilen her kademedeki personel, görevlerini zamanında, eksiksiz, etkin ve verimli olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 13- (1) İYEP uygulanan ilkokullar, denetim yetkisi bulunan görevliler tarafından eğitim öğretim yılında en az bir defa denetlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Süreci, Devam Zorunluluğu, Tutulacak Defter ve Dosyalar
İlkokullarda Yetiştirme Programı uygulama süreci

MADDE 14- (1) Bakanlık tarafından hazırlanan ÖBA, ekim ayının 2 nci haftasında öğrencilere uygulanır.

(2) ÖBA sonuçları uygulayıcı sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne 3 (üç) iş günü içerisinde girilir. İYEP’e alınacak öğrenciler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi tarafından belirlenir.

(3) Program ekim ayının 3 üncü haftasında başlar.

(4) Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu da dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanır.

(5) Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemez.

(6) İYEP’in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenler görev alabilir.

(7) Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulması esastır, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılamaz. Ancak bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilir.

(8) İYEP’e alınacak öğrencilerin velilerinden Ek-1“veli izin belgesi” alınır.

(9) İYEP’te görevli öğretmen tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verilir. Diğer öğrenciler için programın uygulanmasına devam edilir.

(10) Müdür yetkili öğretmenler İYEP uygulamasında görev alabilir. Bu maddenin altıncı fıkrasında geçen öğretmen görevlendirilmesinin mümkün olmadığı durumda ise okul müdür yardımcıları da İYEP uygulamasında görev alabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15- (1) İYEP’e katılan öğrencilerin devamları sağlanır.

(2) Öğrencilerin devam takibi, programda görevli öğretmen tarafından yapılır ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine zamanında işlenir.

(3) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumu okul yönetimi tarafından öğrenci velisine ivedilikle bildirilir ve öğrencinin programa devamının sağlanması için okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

İlkokullarda Yetiştirme Programında tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 16-(1) İYEP’in uygulandığı okullarda aşağıdaki defter, dosya ve formlar tutulur:

a) Sınıf ders defteri ve yoklama defteri
b) Modül planları dosyası
c) İYEP yazışma dosyası

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili mevzuatın hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin onayı tarihinden itibaren 18/9/2018 tarihli ve 16702389 sayılı Makam Oluruna İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) İYEP, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul 4 üncü sınıflarda da uygulanır.

Ek-1: Veli İzin Belgesi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.