Öne Çıkanlar Ercan AKSU 2024 Yılı DGUY Sınavı Soru ve Cevapları Yapay Zeka Dersi Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı BİM 9 Nisan 2024 Aktüel Ürünler

2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Bu duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bu duyuru kapsamında sadece Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarının öğretmen kadrolarında görev yapanlar başvuruda bulunabilir.

Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.

Başvuruda bulunan adaylar duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği, Engellilik Durumu, Diğer Nedenler mazeretlerine bağlı olarak il içi ve iller arasında yer değiştirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. 

A. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecektir ancak öğretmen kadrolarına, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresi şartı aranacaktır.

2. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun kapsamında ön başvurunun son günü olan 14 Ağustos 2023 tarihine kadar öğretmen kadrosunda göreve başlayanlar da bu bölümün 1 inci maddesinde yer alan şartı sağlamak kaydıyla bu duyuru kapsamında başvuru yapabilecektir. 

DİKKAT! Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayanların bu Duyuru kapsamında başvuru hakları bulunmamaktadır. Bunlardan can güvenliği veya sağlık mazeretleri bulunanların mazeretlerini belgelendirmek şartıyla yer değiştirme taleplerini millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığımıza yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

3. Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.

4. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ve bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıyla muhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek olup öğretmenlerin tercih edebilecekleri eğitim kurumları listesine ikinci aşamada başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek, yer değiştirmeler tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun (Tercih başvurusu) son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2023 tarihi esas alınacaktır.

5. Yer değiştirmeler, tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

6. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin bu bölümün 1 inci maddesinde belirtilen şartı taşıması kaydıyla öğretmen olan eşleri de talebi halinde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

7. Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna ön başvurunun son günü itibarıyla aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.

8. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

9. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. 

Öğretmenler başvuruları onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan; onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

10. Öğretmenler, başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

11. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

12. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

13. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 6 Ekim 2023 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

14. Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

15. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

16. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

17. 2023 yılı yer değiştirme döneminde il içinde veya iller arası yer değiştiren öğretmenler, sonradan mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları il veya ilçeye mazeret durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

18. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

B. MAZERET DURUMLARI

B.1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

B.1.1. Öğretmenlerden;

• Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,

• Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,

Hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Bu kapsamda yapılacak başvurularda;

a. Elektronik ortamda düzenlenmiş durum bildirir sağlık kurulu raporu,

b. Raporda belirtilen hastalığın tedavisinin görev yaptığı yerde mümkün olmadığına ilişkin;

- İller arasında yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alınacak belge,

- İl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilçenin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak belge istenilecektir.

B.1.2. Öğretmenlerden anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Bu kapsamda yapılacak başvurularda;

a. Elektronik ortamda düzenlenmiş yukarıda ifade edilen muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,

b. Rapor sahibinin aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,

c. Rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir resmî belge,

ç. Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı istenecektir.

DİKKAT! Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan elektronik ortamda düzenlenmiş sağlık kurulu raporları geçerli sayılacaktır.

DİKKAT! Sağlık Bakanlığının 16.06.2023 tarihli ve E-23642684-458.99-217990123 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık kurulu raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları kabul edilecektir.

DİKKAT! Sağlık Bakanlığının 21.01.2021 tarihli ve E-23642684-010.07.01 sayılı yazısında “e-Rapor sistemine entegre edilen durum bildirir tek hekim raporlarının durum bildirir kurul raporlarının, kaza ve yaralanmaya bağlı raporlar dahil engelli raporlarının, sürücü raporlarının, ASAL raporlarının, elektronik olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu nedenle kesinlikle manuel rapor düzenlenmemelidir.” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığının 25.07.2023 tarihli ve E-23642684-458.01-220556349 sayılı görüş yazısında “Atamaya esas, nakil talebine esas vb. amaçla durum bildirir tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının elektronik imzalı olarak e-Rapor sisteminde düzenlenmesi ve manuel düzenlenen raporlar ile işlem tesis edilmemesi” gerektiği belirtilmiştir.

Bu nedenle öğretmenler tarafından sunulacak sağlık kurulu raporlarından, 21.01.2021 tarihi sonrası alınmış olanların elektronik ortamda düzenlenmiş ve Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde doğrulanabilir olması gerekmektedir. Bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.

B.2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden eşleri;

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,

b. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

c. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,

e. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,

f. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,

g. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

h. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b)bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sıralananlardan (a) ila (h) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır; ancak 

• Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla ilk defa veya yer değiştirme suretiyle başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları kabul edilecektir.

• 2023 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler ile 2023 Nisan Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında ataması gerçekleştirilen öğretmenler bu Duyurunun A bölümünün 1 inci maddesinde belirtilen şartı taşıyan öğretmen olan eşleri de aile birliği mazereti kapsamında başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunacaklar için MEBBİS kayıtları yeterli olacaktır.

(ı) bendi kapsamında başvuranlardan;

• Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

• Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

• Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

• İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge

(i) bendi kapsamında başvuranlardan;

• Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

• Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.

Açıklama: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde verilen kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.

B.2.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

DİKKAT! Bu bölümün 1 ve 2 inci maddesinde belirtilen durumlar sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayanlar için ayrıca bir başvuru hakkı doğurmamaktadır.

3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

6. Öğretmenlerden;

a. Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,

b. Eşleri geçici görevli olanlar,

c. Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

B.3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

a. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,

b. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

B.4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

• Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,

• Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.

Bu kapsamda yapılacak başvurularda;

a. İlgili mevzuatına uygun sağlık kurulu raporu,

b. Rapor sahibinin aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği istenecektir.

DİKKAT! Sağlık Bakanlığının 16.06.2023 tarihli ve E-23642684-458.99-217990123 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık kurulu raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları kabul edilecektir.

DİKKAT! 20.02.2019’dan sonra alınan engelli sağlık kurulu raporları, Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde sorgulanacak, bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.

B.5. Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

1. Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,

2. Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,

3. Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,

4. Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sayılanlardan;

(1) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,

(2) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)

(3) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

(4) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenecektir.

C. YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMENLER İLE EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

1. Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.

DİKKAT! Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananların başvuru yapabilmeleri için kişisel MEBBİS şifrelerinin okul/kurum müdürlüklerince kadrolu öğretmen olarak güncellenmesi gerekmektedir.

2. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur.

3. Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.

4. Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

5. Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.

6. Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini elektronik ortamda takip etmesi gerekmektedir.

7. Eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri; yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludurlar.

8. Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.

9. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.

Ç. BAŞVURU VE TERCİHLER

Ç.1. Başvurular 

1. Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

2. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

3. İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir.

4. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih önceliklerini dikkate alarak atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, başvuru formuna yazacaklardır. 

5. Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur.

Ç.2.Tercihler

Ç.2.1. İller arasında

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

Ç.2.2. İl içinde

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. 

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

DİKKAT! Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

D. YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

1. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

2. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

3. Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

E. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Birinci Aşama (Ön Başvuru) Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci 7-14 Ağustos 2023 (Saat 16.00) tarihleri arasındadır.

İkinci Aşama (Tercih Başvurusu) Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci 17-21 Ağustos 2023 (Saat 16.00) tarihleri arasındadır. Atamalar 23 Ağustos 2023 tarihindedir. Tebligat ve İlişik Kesme 24 Ağustos 2023 itibarıyla yapılabilecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.