Öne Çıkanlar Çalışma Uzman Yardımcısı afet ve acil durum Memur Öğretmenler Öğretmen Olmak İstiyor BİM BİM 11 Haziran 2024 Aktüel Ürünler

2023 Yılı Öğretmenlerin İl İçi ve İller Arası Yer Değişikliği Duyurusu

Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Bu Duyuru kapsamında sadece Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarının öğretmen kadrolarında görev yapanlar başvuruda bulunabilir. Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir. Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 

*Bu Duyuru Bakanlık Makamından alınan 22.08.2023 tarihli ve E-68898891-20-81867945 sayılı Onay doğrultusunda 2023 yılına münhasıran hazırlanmıştır.

Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. 

A. BAŞVURU ŞARTLARI

A.1. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananlardan 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli veya sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. İl içinde yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından bulundukları eğitim kurumunda, iller arası yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından bulundukları ilde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

A.2.Mazerete Bağlı Yer Değiştirme

2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş olmak şartı aranacaktır. 

B. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bakanlığımızca 2023 yaz döneminde yayımlanan duyurular doğrultusunda;

a. İl içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenler,

b. İl içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenlerden atamalarını iptal ettirenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır.

2. 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş öğretmenlerin mazerete bağlı başvuruları ile il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları birlikte alınacaktır.

3. İl içi ve/veya iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler her iki yer değiştirme türüne (il içi, iller arası) ilişkin başvuru şartlarını ayrı ayrı taşımaları halinde hem il içinde hem de iller arasında eğitim kurumu tercihinde bulunabilecektir. Ancak yer değiştirme çeşitlerinden yalnızca birine ilişkin başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler sadece durumuna uygun olan yer değiştirme çeşidi kapsamında olan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

4. 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş olan öğretmenlerden il içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme şartlarını taşımayanlar yalnızca mazeretlerinin bulunduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

5. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. 

6. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

7. Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, il içinde ve/veya iller arasında tercihe açılan eğitim kurumlarını tercih sayısı sınırlaması olmaksızın tercih edebileceklerdir. 

8. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir. 

9. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2023 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 

10. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 

11. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir. 

12. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler yer değiştirme çeşidine uygun başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. 

13. Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır. 

14. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

15. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır. 

16. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir. 

C. ÜÇ YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESABINDA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK SÜRELER

C.1. İl içinde 

1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,

2. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları nedenlerine bağlı olarak idari tasarrufla görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

C.2. İller arasında

1. Sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dâhil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler, 

2. Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

3. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle mazerete bağlı olarak görev yeri değiştirilen öğretmenlerden hizmetin gereği tekrar eski görev yerlerine ataması gerçekleştirilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

Ç. ÜÇ YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN ARANMAYACAĞI HALLER 

Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içi ve/veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. 

D. BAŞVURU VE TERCİHLER

2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş öğretmenlerden il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru şartlarını taşıyanlar ve/veya iller arası yer değiştirme başvuru şartlarını taşıyanlar yer değiştirme türü bakımından “İsteğe Bağlı” ya da “Mazerete Bağlı” seçeneklerden birisini seçmek suretiyle tercih başvurularını yapabileceklerdir. 

D.1.İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

İl içi ve/veya iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları birlikte alınacaktır. Öğretmenler her iki yer değiştirme türüne (il içi, iller arası) ilişkin başvuru şartlarını ayrı ayrı taşımaları halinde hem il içinde hem de iller arasında eğitim kurumu tercihinde bulunabilecektir. Ancak yer değiştirme çeşitlerinden yalnızca birine ilişkin başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler sadece durumuna uygun olan yer değiştirme çeşidi kapsamında olan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

D.2.Mazerete Bağlı Yer Değiştirmeler 

2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş olan öğretmenlerden il içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme şartlarını taşımayanlar yalnızca mazeretlerinin bulunduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

DİKKAT! 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında mazeret sahibi olan öğretmenin başvuru aşamasında yer değiştirme türü olarak “Mazerete Bağlı” seçeneği yerine şartlarını taşıdığı diğer yer değiştirme türü olan “İsteğe Bağlı” seçeneğini seçmesi halinde; eşi aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değişikliği başvurusunda bulunamayacağından mazeret sahibi öğretmenin yer değiştirme türünü seçerken bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

D.2.1. İller arasında

1. Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

2. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

D.2.2. İl içinde

1. İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. 

2. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir.

3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

4. Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

5. Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

E. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

1. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananlardan 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli veya sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini doldurmayanlar bu duyuru kapsamında isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunamayacaktır. 

2. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler 3 yıllık çalışma süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır. 

3. Görev yeri soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak başka bir il’e değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir. Ancak soruşturma sonucu başka il’e atanan öğretmenler, burada görevlerine başladıkları tarihten itibaren başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır. 

4. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

5. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

6. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7. Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur. 

8. Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. 

9. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır. 

10. Bu duyuru kapsamında ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.

11. Bu bölümünün 10 uncu maddesi ile B bölümünün 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen nedenlerden birine bağlı olarak atama işlemi iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında boş norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. 

12. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. 

F. ATAMALAR 

1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 28 Ağustos 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir. 

2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. 

G. BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ  

Başvurular 25-28 Ağustos 2023 (Saat 16.00) tarihleri arasındadır. Atamalar 29 Ağustos 2023 tarihindedir. İlişik Kesme 31 Ağustos 2023 tarihinden itibarendir.

Kontenjanlar için https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_08/25124940_2023_IL_ICI_VE_IL_DISI_KONTENJAN_LISTESY.xlsx linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.