Öne Çıkanlar güney kore 10 Mart 2018 Tarihli Atama Kararları önlisans sivil personel canlı yayın

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Taşıma Planlamalarında Dikkat Edilecek Hususlar (22 Nisan 2024)

Destek Hizmetleri Genel Müdürü Bakan a. Ömür Fatih KARAKULLUKÇU imzalı resmi yazıda ''Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında gerçekleştirilen taşıma ve yemek hizmet alımları Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yapılan taşıma ve yemek hizmet alımına ilişkin planlamaların Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince titizlikle, eksiksiz ve zamanında tamamlanması gerekmekte olup bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürüten personel; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanarak kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Öğrencilerin taşıma yoluyla eğitime erişimlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde öğrenci taşıma iş ve işlemlerini yürütmekle görevli her düzeydeki yetkili ve sorumlu personelin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmaması ve kamu kaynaklarının mevzuata uygun şekilde etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla planlamalar aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülecektir.

A. Taşıma Planlaması Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

1. Planlama Komisyonlarınca Yapılacak İş ve İşlemler

a. Planlama komisyonu; millî eğitim müdürlüğünde ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe milli eğitim şube müdürünün başkanlığında; temel eğitim, orta öğretim, din öğretimi, mesleki ve teknik eğitim, özel eğitim, hayat boyu öğrenme, inşaat ve emlak şubesinden sorumlu şube müdürleri ile en az ikisi taşıma merkezi okul/kurum müdürü olmak kaydıyla ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumu ile yaygın eğitim kurumu müdürleri arasından seçilen başkan dâhil en az üç, en fazla on bir üyeden oluşturulacak, taşıma merkezi ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim okul/kurum müdürlerinin komisyonda yer almasına özen gösterilecektir.

b. Kapalı köy okullarının bulunduğu yerleşim yerlerindeki çağ nüfusu ile okulun fiziki durumu dikkate alınarak bu okulların yeniden açılıp açılamayacağı, ilgili birimler ile koordineli olarak yeniden değerlendirilecektir.

c. İl/ilçe mahallî mülki idare ve belediye mücavir alan sınırları içinde, öğrencilerin zorunlu eğitim kapsamında eğitim görecekleri türden eğitim kurumu olmayan yerleşim yerleri tespit edilerek tutanak altına alınacaktır. Örneğin İl/ilçe mahallî mülki idare ve belediye mücavir alan sınırları içinde Anadolu lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi mevcut olan bir yerleşim yerinde ikamet eden öğrencilerden, fen lisesi veya sosyal bilimler lisesine devam edecek olanlar (toplu taşıma hizmeti olmaması durumunda) planlamaya dâhil edilecek, yerleşim merkezi dışındaki başka bir Anadolu lisesi veya mesleki ve teknik Anadolu lisesine devam edecek öğrenciler planlamaya dâhil edilmeyecektir. Aynı şekilde sınırları içerisinde imam hatip ortaokulu bulunmayan yerleşim yerlerinde ikamet eden öğrencilerden imam hatip ortaokuluna devam edeceklerden sadece planlama komisyonunca yerleşim yeri ile eşleştirilmiş imam hatip ortaokuluna devam edecekler (toplu taşıma hizmeti olmaması durumunda) planlamaya dâhil edilecek, başka bir imam hatip ortaokuluna gitmeyi tercih edenler planlamaya dâhil edilmeyecektir.

ç. İl/ilçe mahallî mülki idare ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde öğrencilerin zorunlu eğitim kapsamında devam edebilecekleri türden eğitim kurumu olmadığı tespit edilen ve tutanak altına alınan yerleşim yerlerine toplu taşıma hizmeti sunulup sunulmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili büyükşehir belediyesi/belediye ile gerekli yazışmalar yapılacaktır. Toplu taşıma hizmetinin verilip verilmediğine ilişkin tespit yapılırken kamu, özel sektör ayrımı yapılmayacak, özel kuruluşlar veya kooperatiflerce sağlanan toplu taşıma hizmetinin varlığı durumunda ilgili yerleşim yeri taşımalı eğitim kapsamında değerlendirilmeyecektir.

d. İl/ilçe mahallî mülki idare ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde öğrencilerin zorunlu eğitim kapsamında eğitim görecekleri türden eğitim kurumu olmayan ve yapılan yazışmalar sonucu ilgili belediye, özel kuruluş veya kooperatiflerce hiçbir şekilde toplu taşıma hizmeti sunulmadığı tespit edilen yerleşim yerleri öğrencisi taşınacak yerleşim birimi olarak belirlenecektir. Toplu taşıma hizmeti sunulmakla birlikte, güzergâhları, hareket saatleri veya kapasite durumları yerleşim yerinden taşınacak öğrencilerin eğitime erişimlerine uygun olmadığı komisyonca tespit edilenler için belediye ve taşıyıcı kuruluşlar/kooperatifler ile yakın bir işbirliği sağlanarak güzergâh, hareket saati ve kapasite ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması suretiyle öğrencilerin kendi imkânları ile eğitime erişimleri sağlanacaktır. Yapılan yazışma/görüşmelere rağmen toplu taşıma hizmet sunucularınca gerekli düzenlemelerin yapılamayacağının resmî olarak bildirilmesi durumunda bu yerleşim yerleri de taşınacak yerleşim yerleri arasına dâhil edilebilecektir.

e. Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerinden; iklimi ve ulaşım şartları elverişsiz veya taşıma maliyeti yüksek olduğu için başka bir il/ilçe sınırları içerisindeki taşıma merkezi okul/kuruma taşınması uygun görülenler değerlendirme komisyonuna bildirilecek. Aynı şekilde değerlendirme komisyonunca bildirilen başka bir il/ilçeden öğrencisi taşınacak yerleşim birimleri ile okul/kurumların ilçe planlamasına dâhil edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

f. Öğrenci Taşıma Uygulaması kapsamına alınan öğrencilerin devam edeceği taşıma merkezi okul/kurumlar belirlenirken;

• Ulaşım imkânları açısından öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerine yakın ve merkezî durumda olması,

• Öğretmen, derslik, atölye ve laboratuvar sayıları ile ders araç-gereçlerinin yerleşim yerindeki öğrenciler ile öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınan öğrencilerin eğitimine yeterli olması,

• Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile kitaplık ve kütüphanelerden yararlanabilmeleri için uygun ortamların bulunması vb. kıstaslara dikkat edilecektir.

g. Öğrencisi taşınacak yerleşim birimi olarak belirlenen yerleşim yerlerinde ikamet eden öğrenciler öncelikle İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonları ile koordineli bir şekilde kontenjan durumuna göre yatılı bölge ortaokulu / pansiyonlara yerleştirilecektir. Yatılı bölge ortaokulu / pansiyon yerleştirme işlemleri yapılırken, taşıma merkezi okul ile öğrencinin ikamet yeri arasındaki mesafenin uzaklığı, öğrenci azlığı nedeniyle araç doluluk oranlarının düşük kalması, yolda geçecek süre açısından taşımanın pedagojik açıdan uygun olmaması, coğrafi ve iklim şartlarının güvenli bir taşıma için risk oluşturması, taşımanın ekonomik olmaması vb. hususlara öncelik verilecek, yerleştirme işlemleri yapılırken, bir yerleşim yerinin tamamen taşıma kapsamından çıkarılması veya taşıma yapacak araç sayısının azaltılması amacına uygun hareket edilecektir.

ğ. Alınan kararlar taşıma merkezi olarak belirlenen okul müdürlüklerine ve taşınacak yerleşim yerleri muhtarlıklarına resmî yazı ile bildirilecektir.

h. Taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerine yazılacak resmi yazıda E-Okul–Öğrenci İşlemleri–Öğrenci Dosya Bilgileri–Genel Bilgileri ekranından içinde bulunulan eğitim öğretim yılında öğrenci taşıma uygulaması kapsamında olan öğrenciler için “Öğrenci Taşıma Uygulaması Kapsamında” seçeneğinin, uygulama kapsamında taşınan özel eğitim öğrencileri için ayrıca “Özel Eğitim Durumu” açılır kutusundan uygun olan seçimin yapılması ve 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında taşınması planlanan öğrenciler için ise “Taşıma Planlamasına Dahil Edilsin mi?” kutucuğunun işaretlenerek 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı seçiminin yapılması istenecektir.

ı. Taşınacak yerleşim yerlerinin benzerliği vb. durumlara uygun olarak gruplar ve bu gruplar içerisinde yer alacak taşıma merkezi okullar belirlenecek, belirlenen gruplar ve taşıma merkezi okullar Taşımalı Öğrenci Modülü'ne girilecektir.

i. Taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerince E-Okul–Öğrenci İşlemleri–Öğrenci Dosya Bilgileri–Genel Bilgileri ekranına yapılan girişler doğrultusunda yine taşıma merkezi okul müdürlüklerince taşıma planlaması yapılacak öğrencilerin taşınacağı yerleşim birimlerine yönelik Taşımalı Öğrenci Modülü – Diğer Taşıma İşlemleri menüsü altında yer alan “Öğrenci Planlama Okul İşlemleri” ekranından yapılacak girişler sonucu oluşan ve taşıma merkezi okul/kurumlara taşınacak öğrencilerin ve taşınacakları yerleşim yerlerinin yer aldığı liste Taşımalı Öğrenci Modülü - Diğer Taşıma İşlemleri menüsü altında yer alan “Öğrenci Planlama İlçe İşlemleri” ekranından görüntülenerek, pansiyona yerleştirilmesine karar verilen öğrenciler için “pansiyona yerleştirilecek”, taşıma kapsamına alınacak öğrenciler için ise “taşınacak” alanları seçilecektir.

j. Taşıma planlamasına başlanmadan önce bölgede öğrenci taşıma uygulaması kapsamında hizmet veren/verebilecek araç sayısını ve kapasitelerini tespit etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli görüşme/yazışmalar yapılarak bölgenin araç portföyü çıkartılacaktır.

k. Yatılı bölge ortaokulu / pansiyon yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra her bir taşıma merkezi okul/kuruma öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile öğrenci sayıları dikkate alınarak, öğrencilerin kaç araçla taşınacağı, aracın izleyeceği yol ve duraklar ile hareket saatleri belirlenecektir. Taşıma planlaması yapılırken öğrencilerin araç içerisindeki seyahat süreleri ve okul ders başlama ve bitiş saatleri de dikkate alınarak kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesine uygun davranılacak, kamu zararına sebebiyet verilmeyecektir. Bu doğrultuda taşımanın en az araç ve maksimum kapasite ile gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, gerekli durumlarda taşınacak yerleşim yerleri ve taşıma merkezi okul/kurumlar birleştirilerek planlanacaktır.

l. Taşıma planlamaları Taşımalı Öğrenci Modülünde yer alan “Taşınan Okul Bilgileri” ve "Taşıma Güzergâh Planlama” ekranlarına girilecek ve bu girişler doğrultusunda oluşacak Taşıma Planı (Ek-1), planlama komisyonunca yapılan tüm çalışmalar ve alınan kararlar incelenmek üzere değerlendirme komisyonuna bildirilecektir.

m. Özel eğitim öğrencilerine yönelik planlamalar yapılırken sadece özel eğitim okul/kurum/sınıflarına devam eden öğrenciler planlamaya dahil edilecek, kaynaştırma öğrencileri ile engelli öğrencilerden özel eğitim okul/kurum veya sınıfına devam etmeyenler kesinlikle öğrenci taşıma uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir.

n. Yaklaşık maliyetin belirlenmesinde kullanılacak güzergâh mesafeleri ve yol durum bilgileri, ilgili kurum/kuruluşlardan bilgi almak, internet yoluyla veya Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden tespit edilebileceği gibi bizzat ölçme yöntemiyle de belirlenebilecektir. Yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde sadece “Taşımalı Öğrenci Modülü” kullanılacak, modül dışında herhangi bir yöntemle hesaplanmış yaklaşık maliyet bilgileriyle kesinlikle ihale süreci başlatılmayacaktır.

o. Taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerince öğrenci taşıma uygulaması kapsamındaki öğrencilerden, planlama sonrası herhangi bir sebeple okuldan ayrılan veya okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere ilişkin gerekli planlama revizyonlarının yapılması taleplerine ilişkin işlemler ivedilikle yapılacaktır.

2. Taşıma Merkezi Okul / Kurum İdarelerince Yapılacak İş ve İşlemler

a. Taşıma merkezi okul/kurum müdürlükleri, planlama komisyonu kararıyla belirlenen ve kendilerine resmî yazı ile bildirilen tutanak doğrultusunda, aktif öğrencilerinden planlama komisyonu kararıyla okul/kurumlarına öğrencisi taşınacak yerleşim birimi olarak belirlenen yerleşim yerlerinde ikamet edenleri ve bunların yerleşim yerlerini tespit edecektir.

b. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında taşıma merkezi yerleşim yerlerinden 1. sınıfa kayıt yaptırması muhtemel öğrencileri tespit etmek amacıyla, Öğrenci Taşıma Uygulaması kapsamında okullarına taşınacak öğrencisi taşınacak yerleşim birimi muhtarları ile gerekli görüşme ve yazışmalar yapılacaktır.

c. Taşıma merkezi ilkokul idarecilerince, 4. sınıf öğrenci ve veli görüşmeleri yapılarak, gelecek eğitim öğretim yılında imam hatip ortaokuluna kayıt yaptırması muhtemel öğrenciler tespit edilecektir.

d. (a) maddesi doğrultusunda belirlenen öğrenciler için, E-Okul–Öğrenci İşlemleri–Öğrenci Dosya Bilgileri–Genel Bilgileri ekranından “Taşıma Planlamasına Dâhil Edilsin mi?” kutucuğu işaretlenerek eğitim öğretim yılı alanından 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı seçimi yapılacaktır. Ayrıca bu öğrencilerden özel eğitime ihtiyaç duyanlar için “Özel Eğitim Durumu” açılır kutusundan “eğitime okulda devam ediyor” ibaresi seçilecektir.

e. Taşımalı Öğrenci Modülü - Diğer Taşıma İşlemleri menüsü altında yer alan “Öğrenci Planlama Okul İşlemleri” ekranından E-Okul–Öğrenci İşlemleri–Öğrenci Dosya Bilgileri–Genel Bilgileri aracılığıyla 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı taşıma planlamalarına dâhil edilen öğrencilerin ikamet yerleri ve devam edecekleri okul bilgilerine ilişkin girişler yapılacaktır.

f. Taşıma merkezi okul müdürlükleri, öğrenci taşıma uygulaması kapsamında olan öğrencilerden planlamalar yapıldıktan sonra herhangi bir sebeple okuldan ayrılanlar ile planlama sonrası okullarına kayıt yaptıranlardan öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınması gerekenlere ilişkin E-Okul ve Taşımalı Öğrenci Modülü bilgi girişlerini yaptıktan sonra, durumu gerekli planlama revizyonlarının yapılması talebiyle planlama komisyonuna resmî olarak bildireceklerdir.

3. Değerlendirme Komisyonlarınca Yapılacak İşlemler

a. Planlama komisyonlarınca, iklimi ve ulaşım şartları elverişsiz veya taşıma maliyeti yüksek olduğu için başka bir il/ilçedeki taşıma merkezine taşınması uygun görülen yerleşim birimlerine ilişkin ilgili il millî eğitim müdürlükleriyle koordinasyon sağlanacaktır.

b. Başka bir il veya ilçeden öğrencisi taşınacak yerleşim birimleri ile okul/kurumların taşınmasına ait planlamalar, il veya ilçeler arasında koordinasyon sağlanması için ilgili il millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

c. Planlamanın ait olduğu eğitim öğretim yılı başlamadan önce planlama komisyonlarınca yapılan iş ve işlemlerin mevzuat ve kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımı ilkesine uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi ve gözlenmesi amacıyla öncelikle eğitim müfettişi/eğitim müfettiş yardımcıları olmak üzere il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürlerince “Planlama Komisyonu Çalışmaları İzleme ve Gözlem Formu” doğrultusunda planlama komisyonu kararları incelenir. Bu doğrultuda düzenlenen Form, planlama komisyon kararları ile birlikte değerlendirme komisyonuna gönderilir.

ç. İlçelerin öğrenci taşıma planlaması raporları incelenerek Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümlerine uymayan, öğrenci, öğrencisi taşınan okul, yerleşim birimi ile taşıma merkezi okullar uygulama kapsamından çıkartılacaktır.

d. Öğrencileri taşıma kapsamından çıkartılıp yeniden açılacak okul/kurumların bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim-öğretime hazırlanması için ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışılacaktır.

e. İl düzeyinde öğrenci taşıma planlamasına son şekli verilerek, Taşımalı Öğrenci Modülü'nden alınacak “Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formu” Valilik onayına sunulacak ve onaylar ilgili ilçelere bildirilecektir.

B. Yemek Planlamaları Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

1. Taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler planlamalara dâhil edilecektir.

2. Taşıma uygulaması kapsamında olan ancak ikili eğitim yapılan okullarda taşıma uygulaması kapsamında yemek hizmeti verilmeyecektir.

3. Taşıma uygulaması kapsamı dışındaki öğrencilere yemek hizmeti verilmeyecek olup öğrenci taşıma uygulaması kapsamında öğle yemeği hizmeti sunulan taşıma merkezi okullarımızda eğitim gören öğrencilerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca muhtaç olduğu belgelenenlere talepleri doğrultusunda öğle yemeği hizmeti verilebilecektir. Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.'' denilmiştir.

Değerli Taşıma Merkezi Okul İdarecilerimiz;

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı taşıma planlamalarına başlanmış olup, bu dokümanda planlamaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için okul idarelerimizin dikkat edilecekleri hususlar üzerinde durulacaktır.

Geçen eğitim öğretim yılı planlamalarında kullanılmak üzere okul müdürlüklerimizin e-okul ve taşımalı öğrenci modülünde yapacakları iş ve işlemlere ait videolar hazırlanarak “Taşımalı Öğrenci Modülü” ana sayfasında kullanıma sunulmuştu. Okul müdürlüklerimizin iş ve işlemlere başlamadan ilgili videoları izlemeleri faydalı olacaktır.

1. Adım: Okul İdarelerimizin E-Okul Sisteminde Yapacakları İşlemler

Okul idarelerimiz, aktif öğrencilerinden 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrenci taşıma uygulaması kapsamında olacakların planlamaya dâhil edilebilmesi için “E-Okul–Öğrenci İşlemleri–Öğrenci Dosya Bilgileri–Genel Bilgileri” ekranı altında yer alan “Taşıma Planlamasına Dâhil Edilsin mi” kutucuğunu işaretleyerek eğitim öğretim yılı alanından 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılını seçeceklerdir. Okul idarelerimiz ayrıca bu öğrencilerden Özel eğitime ihtiyaç duyanlar için ayrıca “Özel Eğitim Durumu” açılır kutusundan “Eğitime okulda devam edecek” seçimini yapacaklardır. 

Soru: 4. ve 8. sınıf öğrencilerinden 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrenci taşıma uygulamasına dâhil olacaklara ilişkin e-okul bilgi girişlerini kim yapacaktır.

Cevap: 4. ve 8. sınıf öğrencilerinden 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci taşıma uygulamasına dâhil olacaklara ilişkin e-okul bilgi girişlerini öğrencilerin an itibariyle aktif olarak eğitime devam ettikleri okul idareleri yapacaklardır.

2. Adım: Okul İdarelerimizin Taşımalı Öğrenci Modülünde Yapacakları İşlemler

Okul idarelerimiz, “Taşımalı Öğrenci Modülü - Diğer Taşıma İşlemleri” menüsü altında yer alan “Öğrenci Planlama Okul İşlemleri” ekranından “Sorgula” butonu aracılığıyla “E-Okul–Öğrenci İşlemleri–Öğrenci Dosya Bilgileri–Genel Bilgileri” aracılığıyla 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı taşıma planlamalarına dâhil etikleri öğrencileri görüntüleyeceklerdir. 

Görüntülenen listede; adres bilgisi sütunu altında öğrenciye ait adres bilgi girişinin yapılıp yapılmadığı, aktif taşınan sütunu altında öğrencinin e-okulda aktif taşınan öğrenci olarak işaretlenip işaretlenmediği, taşıması planlanan sütunu altında öğrencinin e-okulda gelecek yıl için taşıma planlamasına dâhil edilip, edilmediği, özel eğitim öğrencisi sütunu altında öğrencinin e-okulda özel eğitim öğrencisi olarak işaretlenip, işaretlenmediği, ilçe onay sütunu altında öğrencinin ilçe tarafından taşıma planlamasına dâhil edilip, edilmediği bilgileri yer almakta olup, işareti ilgili işlemin yapıldığını, işareti ise yapılmadığını ifade etmektedir.

Şube sütunu altında e-okul sisteminde öğrencilerin aktif olarak devam ettikleri sınıflar gösterilmekte olup, ilçelerimiz 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı planlamalarını “Taşınan Okul Bilgileri” ekranına 1. Sınıfa başlayacak öğrenciler dışındakileri burada görüntülenen sınıfları birer yükseltmek kaydıyla giriş yapacaklardır. Bu ekranda okul idarelerimiz her öğrenci için “Öğrenci Bilgisi Düzenle” butonuna tıklayarak öğrencilerin ikamet yerleri ve devam edecekleri okul bilgilerine ilişkin girişler yapacaklardır.  Büyükşehir illerimizde il ve ilçe seçimi yapıldıktan sonra bucak ve köy alanlarında “Merkez” seçimi yapıldıktan sonra mahalle alanından ilgili mahalleler görüntülenebilecektir. Büyükşehir dışındaki illerimizde ise bucak alanında “Merkez” seçildikten sonra köy alanından ilgili köy seçimi yapılabilecektir. Seçilmek istenen mahalle statüsünde ise bucak ile birlikte köy alanında da “Merkez” seçimi yapıldıktan sonra ilgili mahalle seçimi yapılabilecektir. Okul idarelerimiz “Öğrenci Adres Mezra” alanına gerekli görülmesi halinde öğrencilerin ikamet ettikleri köy veya mahalle bilgileri yanında mezra veya mevki bilgilerini girilebileceklerdir. Ancak bu alana kesinlikle öğrencilerin açık adresleri yazılmayacaktır. Öğrenci 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında başka bir okulda eğitime devam edecek ise (4. sınıftan 5. sınıfa geçecek öğrenciler ile 8. sınıftan 9, sınıfa geçecek öğrenciler) idarelerimizce “Öğrenci Farklı Okulda Devam Edecek” tiki seçilecek ve ekranın altında açılan pencereden öğrencinin 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında devam edeceği okul seçimi yapılacaktır. İlkokul idarelerimiz 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında okullarına yeni kayıt olacak 1. Sınıflara ilişkin tespitleri yaptıktan sonra bunlardan öğrenci taşıma uygulaması kapsamında olanları “İlkokul 1. Sınıf Öğrencisi Ekle” butonu aracılığıyla ekleyerek planlamaya dâhil edeceklerdir.

Soru: Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında olmamasına rağmen sehven eokuldan taşıma planlamasına dâhil edilen öğrencileri planlamadan çıkarmak için nasıl bir işlem yapılmalıdır.

Cevap: İlgili öğrenci için “Taşımalı Öğrenci Modülü” nden adres kayıt işlemi yapılmamış ise e-okuldan öğrencinin planlamaya dâhil edilmesi için yapılan seçim kaldırıldığında öğrenci planlama listesinden çıkarılır. Eğer öğrencinin adres kayıt işlemi yapılmış ise öncelikle “Taşımalı Öğrenci Modülü Öğrenci Planlama Okul İşlemleri” ekranında yer alan “Öğrenci Adres Sil” butonuna basılarak öğrencinin adres bilgi girişleri sıfırlanır, daha sonra e-okuldan planlamaya dâhil edilmesi için yapılan seçim kaldırılarak öğrenci planlamadan çıkarılır. “İlkokul 1. Sınıf Öğrencisi Ekle” butonu aracılığıyla sehven eklenen öğrencilerin planlamadan çıkarılması için ise “Öğrenci Adres Sil” butonuna basılması yeterli olacaktır. İlgili öğrencilere ilişkin ilçe onayı verilmiş ise tüm bu işlemlerden önce ilçe onayının kaldırılması gerektiği unutulmamalıdır.

Soru: Öğrencinin adres bilgilerini güncellemek istiyorum ama sistem izin vermiyor nasıl bir yol izlemeliyim?

Cevap: İlçe onayı verildikten sonra okul idarelerimiz ilgili öğrenci bilgileri üzerinde herhangi bir güncelleme yapamayacaklardır. Eğer bir güncelleme yapılması gerekiyor ise öncelikle ilgili öğrenci ile ilgili ilçe onayının kaldırılması gerekmektedir.

Soru: E-okuldan taşıma planlama işlemlerini yapıp kaydettim ancak öğrencilerin mahalle ve devam edecekleri okul bilgilerini giriş yapmak için “Taşımalı Öğrenci Modülü” ne giriş yapamıyorum.

Cevap: Taşıma merkezi olarak belirlenmiş okullarımız ile taşıma merkezi olmamakla beraber e-okuldan taşıma planlaması yapmış tüm okullarımız MEBBİS üzerinden “Taşımalı Öğrenci Modülü’ne erişim sağlayıp gerekli işlemleri gerçekleştirebilmektedirler.

Soru: Okullarımızın yapmış oldukları planlamalara ilçe onayı veremiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Cevap: İlçelerimizin okullarımızın yaptığı taşıma planlamalarına onay verebilmeleri için mutlak suretle ilçe kullanıcı yetkisine sahip bir kullanıcı adı ve şifresiyle modüle giriş sağlamaları gerekmektedir.

Soru: İlçe kullanıcı yetkisi ile modüle giriş sağlıyorum ancak öğrenci bilgi düzenleme alanı giriş sağlayamıyorum. İlgili alan bizlere pasif olarak gözüküyor. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Cevap: Öğrenci bilgi düzenleme yetkisi sadece okul idareleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir. İlçe ve il yetkililerimiz bu bilgileri sadece görüntüleme yetkisine sahip olup, bu alanda herhangi bir düzenleme yapma yetkileri yoktur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kadir 4 gün önce

Yeni dönemde kilometre sınırı kaç olacak?