Öne Çıkanlar BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları öğretmen Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

2024 Mali Yılı Pansiyon Bütçesi (Gelir-Gider Cetveli) (28 Aralık 2023)

Ortaöğretim Genel Müdürü Bakan a. Halil İbrahim Topçu imzalı resmi yazıda ''Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu'nun 6. maddesinde, okul pansiyonu bütçesinin mali yıl itibarıyla düzenleneceği ve Bakanlığımızca onaylanacağı hükme bağlanmıştır. Okul Pansiyonu bütçesinin hazırlanabilmesi için okul/kurum müdürlüklerince e-Okul Modülü üzerinde e-Pansiyon uygulamasında yer alan ilgili veri giriş alanlarına ekte gönderilen ''Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Pansiyonlu Okullarda 2024 Mali Yılı Gelir Gider Cetveli Hazırlaa Rehberi''nde belirtilen esaslara göre veri girişlerinin en geç 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar okul müdürlüklerince yapılması gerekmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce elektronik ortamda gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra kurum pansiyon bütçeleri onaylanacak ve onaylı bir örneği ilgili okul müdürlüklerinde muhafaza edilmek; bir örneği de okulun bağlı olduğu Saymanlık/Malmüdürlüğüne teslim edilmek üzere e-Pansiyon raporları içerisinde yayımlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

MEB ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARDA 2024 MALİ YILI GELİR-GİDER CETVELİ HAZIRLAMA REHBERİ

2024 mali yılı için pansiyonların Gelir-Gider Cetveli, Bütçe Kanunu gereği 01 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönem için hazırlanacaktır. Gelir-Gider Cetvelinin hazırlanması ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

Pansiyonlu okulların Gelir-Gider Cetveli, e-Pansiyon uygulaması içerisinde yer alan e-Bütçe alanına pansiyonlu okul/kurum müdürlüklerince veri girişi yapılarak elektronik ortamda otomatik olarak hazırlanacaktır. 

Gelir-Gider Cetvelinin hazırlanması aşamasında e-Okul modülü içerisindeki e-Pansiyon uygulamasında kayıtlı olan öğrenci sayısı dikkate alınacağından, okul/kurum müdürlüklerinin e-Pansiyon uygulamasına paralı ve parasız yatılı öğrenci bilgilerini en geç 17 Ocak 2024 tarihine kadar tam ve eksiksiz olarak girmesi gerekmektedir. Bu nedenle e- Okulda kayıtlı tüm paralı ve parasız yatılı öğrencilerin sistemde onaylı olması gerekmektedir. 

Pansiyonlu okullarda Gelir-Gider Cetvelinin hazırlanması aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır: 

Okul/kurum müdürlüklerince; 

1) e-Okul modülünde; Ortaöğretim kurumları için, Ortaöğretim Kurum işlemleri menüsüne girilecektir.

2) Açılan ekranda e-Pansiyon İşlemleri menüsüne girilecektir.

3) e- Pansiyon İşlemleri menüsü içerisinde yer alan Pansiyon Personel Hesaplama İşlemleri ve e-Bütçe işlemleri ekranına girilerek ilgili bölümler doldurulacaktır.(Personel Hesaplaması bilgi amaçlı olduğu için bütçede gösterilmeyecektir.)

4) e-Bütçe işlemlerinde açılan ekranda kırmızı renkle gösterilen ve doldurulması zorunlu alanlar doldurulup kayıt butonuna tıklanarak kaydedilecektir. Saymanlık/Malmüdürlüğü Kodu ile Okulun Muhasebe Vergi Numarası, Ödenek Takip Modülü üzerinden otomatik olarak çekilecektir. Abone numaraları da yine Ödenek Takip Modülü üzerinden alınacak, bu bölümlere veri girişi yapılmayacaktır. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 49. maddesinin 5. fıkrasındaki "Yemeklerin pansiyonlarda hazırlanması esastır. Ancak fiziki şartları uygun olmayan pansiyonlarda yemekler hizmet alımı yoluyla temin edilebilir." ifadesi gereği yemeklerin mutfağı olan pansiyonlarda hazırlanması esastır. Mutfak bulunmadığı için yemek hizmeti, hizmet alım yoluyla satın alınıyor ise "Yemek Hizmeti Alınıyor mu?" bölümünde "Evet", yemek okul pansiyonunda hazırlanıyor ise "Hayır" seçeneği işaretlenecek; ücretli ve ücretsiz yemek yiyen personel sayılarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 52. ve 53. maddelerine göre titizlikle girilmesi gerekmektedir.

2023 bütçesinden 2024 Ocak ayına devir bölümüne yazılan miktar, okulun bağlı bulunduğu Muhasebe birimi 332 Okul Pansiyonları Hesabında bulunan miktar ile mutlaka eşit olacak ve Muhasebe biriminden alınan bilgiler esas alınacaktır. Ambar Ayniyat Tutarı bölümüne manuel giriş yapılamayacak olup, e-ambar modülündeki bilgiler doğrudan yansıtılacaktır. Gelirleri etkilemesi sebebiyle e-ambar modülü veri girişlerinin zamanında yapılması önem arz etmektedir.

Veri girişleri okul müdürlüklerince en geç 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar yapılacaktır.

Genel Müdürlük tarafından onaylanan Bütçe formu 12 Şubat 2024 tarihinden itibaren raporlama butonuna tıklanarak görüntülenebilecektir. 

A) GELİR 

1. Parasız yatılı öğrencilerin yıllık ücretleri 2024 Mali Yılı Bütçe Kanununun (M) Cetvelinde bir öğrenci için belirlenen 27.900 TL’nin yatılı öğrenci sayısı ile çarpılmasıyla sistem tarafından bulunacaktır. l numaralı bölümde belirtilen ödenek, Genel Müdürlüğümüzce 37.98.420.289-0013.0069-01-05.04 ekonomik kodlu (Hane Halkına Yapılan Transferler) harcama kaleminden, pansiyonda kayıtlı olan parasız yatılı öğrenci sayısına göre hesaplanan tutar aylık öğrenci sayısı dikkate alınarak gönderilecektir. 

2. Paralı yatılı öğrencilerin yıllık ücretleri, yine 2024 Mali Yılı Bütçe Kanununun (M) Cetvelinde bir öğrenci için belirlenen 27.900 TL yıllık ücretin, paralı yatılı öğrenci sayısı ile çarpılmasıyla sistem tarafından bulunacaktır. 2 numaralı bölümde belirtilen miktar paralı yatılı öğrenci velisi tarafından karşılanacak, tahsilatı okul müdürlüklerince yapılarak ilgili Muhasebe birimine yatırılacaktır. 

3. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 53. maddesinde "Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün için kişi başına düşen günlük ücretin %55' ini ödemek şartıyla pansiyon tabelasına dâhil olarak öğle yemeği yiyebilirler." hükmü yer almaktadır. 3 numaralı bölümde belirtilecek miktar Yönetmeliğin 54. maddesinde yer alan "Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve gündüzlü öğrencilerin yemek ücretleri makbuz karşılığı alınarak en geç iki işgünü içinde muhasebe veya mal müdürlüğüne yatırılır." ifadesi gereği hizmetten yararlananlardan tahsil edilerek ilgili saymanlığa yatırılacaktır.

4. Yukarıda sayılan gelirler toplamı sistem tarafından alınacaktır. 

5. Gelirler toplamının % 12' si bulunarak 6 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir. 

6. Gelirlerin % 88' i bulunarak 7 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir. 

7. 2023 bütçesinden 2024 Ocak ayına devir bölümüne yazılan miktar, okulun bağlı bulunduğu Muhasebe birimi Okul Pansiyonları Hesabında bulunan miktar ile mutlaka eşit olacak ve Muhasebe biriminden alınan bilgiler esas alınarak 8 numaralı bölümde görülecektir. 

8. 9 nolu bölüme manuel giriş yapılamayacaktır. E ambar modülündeki ayniyat tutarı kayıt sırasında otomatik olarak güncellenecektir. 

9. Gelirler toplamının % 12'si bağlı bulunduğunuz Muhasebe birimince, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığına gönderilecektir. Kalan % 88' i, 2024 Ocak ayına nakit devri ve ambar ayniyat tutarlarının toplamı 10 numaralı Genel Toplam bölümünde görülecektir. 

B. GİDER 

1. Günlük yiyecek bedeli, 15 Eylül 2023 tarihli ve 32310 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 95,00 TL olarak tespit edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 49. maddesine göre yemek çeşitleri verilir. (Okul pansiyonlarında verilen yemek hizmetleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi" esas alınarak hazırlanacaktır.)

Buna göre, Genel Müdürlüğümüze bağlı pansiyonlu okullarda paralı ve parasız yatılı öğrenci sayısı toplamı ile 95,00 TL tabela ücreti ve 255 günün çarpılarak hesaplanmasıyla 255 günlük yiyecek bedeli bulunacak ve 1 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir. 

2. Okul Pansiyonları Kanunu'nun 8. ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 52. maddesinde, okul müdürü, pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonda görevlendirilen memur ve hizmetliler ile görevli oldukları günlerde belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlerin ücretsiz yemek yiyebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm kapsamına giren personel sayısı ile 95,00 TL tabela ücreti ve 255 günün çarpılarak hesaplanmasıyla 255 günlük yiyecek bedeli bulunacak ve 2 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir. 

3. Gelirlerin 3 numaralı bölümünde hesaplanan ücretli bir öğün yemek yiyenlerle ilgili tutarın % 12'si düşüldükten sonra kalan % 88'lik tutar 3 numaralı gider bölümünde gösterilecektir. 

4. Bu işlemlerden sonra Genel Gelir Toplamından Gider bölümünün 1, 2 ve 3 numaralı bölümlerinin toplamı çıktıktan sonra kalan ödenek sistem tarafından 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı bölümlere otomatik olarak dağıtılacaktır. 

5. Pansiyonların gelir bölümünde yer alan fazla ödenek, Pansiyon Fatura Giderlerinde kullanılmak üzere Gider bölümünde yer alan 10 numaralı Pansiyon Fatura Gideri alanında görüntülenecektir. Pansiyon Fatura Gideri bölümünde tutar bulunması hâlinde, pansiyonun doğalgaz, elektrik ve su ödeneğine ilişkin fatura giderleri bu hesaptan ödenecektir. Tutar bulunmaması hâlinde ise 03.02 tertibinden ödenek talep edilecektir. Ödenek talep edilmesi halinde faturalar zamanında girilerek gecikmeye mahal verilmeyecektir. 

6. Planlanan bütçe, Genel Müdürlüğümüz tarafından pansiyonlu okula 37.98.420.289-0013.0069-01-05.04 ekonomik kodlu (Hane Halkına Yapılan Transferler) harcama kaleminden gönderilen ödeneği ihtiva etmektedir. Ödenek; söz konusu harcama kaleminden, pansiyonda kayıtlı olan parasız yatılı öğrenci sayısı aylık olarak e okul sisteminden alınarak gönderilecektir. 

7. Elektronik ortamda onaylanan pansiyon bütçesi e-pansiyonda yer alan raporlar bölümünden alınarak okul müdürü tarafından imzalandıktan sonra bir örneği pansiyonlu okulun bağlı bulunduğu saymanlık/muhasebe birimine teslim edilecektir. 

Pansiyon Bütçe Gider Açıklamaları: 

1, 2 ve 3 Nolu Yemek Bedeli Gideri: Pansiyonda Barınan Parasız/Paralı yatılı öğrencilerin ve ücretli/ücretsiz yemek yiyenlerin günlük yemek bedeli

4 Nolu Ulaştırma ve PTT gideri: Pansiyon hizmetleri için kullanılan telefon, faks, pul ve öğrencilerin hastaneye gidiş/geliş taksi bedelini

5 Nolu Temizlik Malzemesi Gideri: Pansiyonun tüm ünitelerinin bakımı ve korunması için ihtiyaç duyulan temizlik malzeme alımları ile ilgili giderlerini 

6 Nolu Jeneratör Yakıt Gideri: Jeneratörün yakıt ihtiyacını karşılama bedelini

7 Nolu Revir Ecza dolabında bulunması gerekli sağlık araç gereç gideri: Pansiyonda barınan yatılı öğrencilerin yaralanma vb. sağlık sorunlarında ecza dolabında bulunması gereken malzeme bedelini

8 Nolu Yangından Korunma Malzeme Giderleri: Pansiyonun ihtiyacı olan her türlü yangından korunma malzeme alım giderlerini 

9 Nolu İdari Giderler: Pansiyonun idaresi ile ilgili olarak hizmetin gerektirdiği ve diğer bölümlerden karşılanması mümkün olmayan giderlerin karşılanması. (Cam taktırılması, musluk değiştirilmesi vb.) 

10 Nolu Pansiyon Fatura Gideri: Pansiyon bütçe fatura giderinde ödenek bulunan okullarımızın pansiyonun elektrik, su ve doğalgaz giderlerinde kullanılması için ayrılan tutar.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.