Öne Çıkanlar Ercan AKSU 2024 Yılı DGUY Sınavı Soru ve Cevapları Yapay Zeka Dersi Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı BİM 9 Nisan 2024 Aktüel Ürünler

2024 Yılı 1. Dönem (Şubat Ayı) Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Bakanlığımıza bağlı kadrolarda görev yapan 696 KHK kapsamında görev yapan sürekli ve geçici işçiler hariç olmak üzere sürekli işçilerin; Aile Birliği, Can ve Mal Güvenliği, Sağlık, Eğitim, Şehitlik veya Vefat, Becayiş, Engellilik Mazeretlerine bağlı olarak birimler ve iller arasında yer değiştirme işlemleri Bakanlığımızın 2023/33 sayılı İşçi Yer Değiştirme İşlemleri Genelgesi hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

A.GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bakanlığımız kadrolarında görev yapan sürekli işçiler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecektir. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görev yapan sürekli ve geçici işçiler başvuruda bulunamayacaktır.

2. Bütçe ve teşkilat farklılığı nedeniyle, genel bütçeli birimlerden döner sermayeli birimlere, döner sermayeli birimlerden genel bütçeli birimlere yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.

3. Bulunduğu il’e ya da birime herhangi bir mazerete bağlı olarak nakli yapılan işçiler ile ilk atama/devren gelen işçiler, Aile Birliği Mazereti, Can ve Mal Güvenliği Mazereti ve Sağlık Mazeretlerine bağlı nakil talebi hariç en az 5 yıllık çalışma süresini tamamlamayanlar yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.

4. Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda sürekli işçiler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

5. İllerimiz ve birimlerimizdeki nakil talebinde bulunulabilecek boş kadrolar Bakanlığımızın Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü “dhgm.meb.gov.tr” adresinde ilan edilecektir. İlan edilen boş kadroları bulunan illere ve birimlere sürekli işçiler yer değiştirme talebinde bulunulabilecektir.

6. Yer değiştirme işlemlerinde, tercihler dikkate alınarak;

a) Yer değiştirme istenilen ve ayrılmak istenilen birimin iş gücü ihtiyacı,

b) İllerin işçi kadro (norm) ve kontenjan durumları,

c) Bakanlık personel politikaları kapsamında Bakanlıkça değerlendirilir.

ç) Yer değiştirme isteğinde bulunulan il'de kontenjan açığı olması kaydıyla, kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.

d) Yer değiştirmeler hizmet yılı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet yılına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet yılına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

7. Herhangi bir mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen sürekli işçilerin bu bölümün 1 ve 2 nci maddesinde belirtilen şartı taşıması kaydıyla sürekli işçi olan eşleri de talebi halinde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

8. Başvurular, “veri.meb.gov.tr” adresindeki “Şubat Ayı Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacaktır. Başvuruda bulunan işçiler yer değiştirme mazeretine bağlı belgelerini sisteme yükleyeceklerdir. Başvurular kadro ünvanı Sürekli İşçi, Engelli Sürekli İşçi ve Eski Hükümlü/TMY Sürekli İşçi olanlara açılmış olup kadro ünvanına göre düzenlenmiş olan form üzerinden başvurularını yapacaklardır. Belgeler illerde il milli eğitim müdürlüğü işçi hizmetleri şubesine, merkez ve merkeze bağlı taşrada kadrosunun bulunduğu birimin işçi hizmetleri şubesine teslim edilecektir. Başvurular Bakanlığımız 2023/33 sayılı İşçi Yer Değiştirme İşlemleri Genelgesi hükümlerine göre değerlendirilerek işveren/işveren vekili tarafından onaylanacak ve bir örneği işçiye verilecektir.

9. Sürekli işçiler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Sürekli işçiler başvuruları onaylanmadan önce çalıştığı birimlerden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan; onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek sürekli işçilerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

10. Sürekli işçiler, başvuru süresi içinde görev yaptığı birime dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda yer değiştirme talebinde bulunan sürekli işçilerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

11. Yer değiştirme başvurusunda bulunacak sürekli işçilerin, yer değiştirme başvurusuna esas belgelerini şahsen teslim etmeleri esas olmakla birlikte, görevli oldukları birim dışında bulunan sürekli işçiler ibraz edilecek belgeleri uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu birime süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında yer değiştirme talebinde bulunan sürekli işçilere imzalattıracaklardır.

12. Yer değiştirme başvurusunda bulunacak olan sürekli işçiler, yer değiştirme mazeretine esas belgeleri illerde il milli eğitim müdürlüğü işçi hizmetleri şubesine, merkez ve merkeze bağlı taşrada ise kadrosunun bulunduğu birimin işçi hizmetleri şubesine teslim edeceklerdir. Başvurular Bakanlığımız 2023/33 sayılı İşçi Yer Değiştirme İşlemleri Genelgesi hükümlerine göre değerlendirilerek işveren/işveren vekili tarafından onaylanacaktır.

13. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

14. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan sürekli işçiler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan yetkililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.

15. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın “dhgm.meb.gov.tr” internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

MAZERET DURUMLARI

B.1.Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Sürekli işçilerden eşleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,

b) 506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında (TOBB, TMMOB, TESK, TZOB ve vb. odalar) çalışanlar,

ç) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,

f) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,

g) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

ğ) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

h) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

ı) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

i) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar.

Yukarıda (a) ila (h) bendlerinde sayılanların, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan aldıkları güncel görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Başvurularının son günü itibarı ile başka bir il’e naklinin yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece güncel atama kararları başvuru için yeterli kabul edilecektir.)

(ı) bendi kapsamında başvuranlardan;

1. Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak güncel görev yeri belgesi,

2. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

4. İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte, ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının işçi eşlerinden; atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

(i) bendi kapsamında başvuranlardan;

1. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

2. Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir. Açıklama: Mücbir sebepler ve diğer özel durumlarda, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında 360 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların işçi olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.

B.1.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

a) Eşi askerde olan çalışanlar, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı il'e yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.

b) 360 gün sigortalılık süresinin hesaplanmasında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

c) Eşleri sigortalı olarak çalışan işçilerin yer değişikliği başvurularında, borçlanmak kaydıyla son iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

ç) İşçilerden;

1. Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
2. Eşleri geçici görevli olanlar,
3. Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

B.2. Can ve Mal Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

İşçilerden;

a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin, görev yaptığı yerde kalmasının can ve mal güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belge ile belgelendirenler,

b) 08.03.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

B.3. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

İşçilerden;

a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,

b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının işçinin görev yaptığı il'de tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ve hastalığının çalıştığı yerde bulunan hastanelerde tedavisinin yapılamayacağına dair il sağlık müdürlüğünden alınan yazı ile belgeleyenler tedavi olmak istediği yere atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Ayrıca, bakmakla yükümlü olduğu anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu il'e yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Başvuruda;

1. Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son bir yıl içerisinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu ve hastalığının çalıştığı yerde bulunan hastanelerde tedavisinin yapılamayacağına dair il sağlık müdürlüğünden alınacak yazı,

2. Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı istenecektir. Eş, anne, baba, çocuk veya kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

DİKKAT! Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan elektronik ortamda düzenlenmiş sağlık kurulu raporları geçerli sayılacaktır.

DİKKAT! Sağlık Bakanlığının 08.12.2023 tarihli ve E-23642684-458.99-230296407 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık kurulu raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları kabul edilecektir. 

DİKKAT! Sağlık Bakanlığının 21.01.2021 tarihli ve E-23642684-010.07.01 sayılı yazısında “e- Rapor sistemine entegre edilen durum bildirir tek hekim raporlarının durum bildirir kurul raporlarının, kaza ve yaralanmaya bağlı raporlar dahil engelli raporlarının, sürücü raporlarının, ASAL raporlarının, elektronik olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu nedenle kesinlikle manuel rapor düzenlenmemelidir.” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığının 25.07.2023 tarihli ve E-23642684-458.01-220556349 sayılı görüş yazısında “Atamaya esas, nakil talebine esas vb. amaçla durum bildirir tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının elektronik imzalı olarak eRapor sisteminde düzenlenmesi ve manuel düzenlenen raporlar ile işlem tesis edilmemesi” gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle öğretmenler tarafından sunulacak sağlık kurulu raporlarından, 21.01.2021 tarihi sonrası alınmış olanların elektronik ortamda düzenlenmiş ve Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde doğrulanabilir olması gerekmektedir. Bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.

B.4. Eğitim Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

Asli görevlerini aksatmamak kaydıyla yüksek lisans veya doktora yapan işçiler ile devam mecburiyeti olan bir yükseköğretim kurumunun ikinci öğretim (birinci-gündüz öğretimi hariç) kısmında öğrenim gördüğünü belgelendiren işçiler öğrenim gördükleri il'e yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.

B.5. Şehitlik veya Vefat Durumuna Bağlı Yer Değişikliği

Bakanlığımız birimlerinde sürekli işçi kadrosunda görev yapan işçilerden; eşi veya çocuklarından biri şehit olan veya vefat edenler, bir yıl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.

B.6. Becayiş Yolu ile Yer Değiştirmek İsteyenler

İşçiler, yer değiştirilmek istenen yerlerde kontenjan fazlalığı olmamak ve aynı şartlarda olmak kaydı ile karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.

B.7. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği

Bakanlığımız birimlerinde sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuata göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk (%40) oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eş veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, İlgi (b)'de kayıtlı Kanun gereğince engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir. İşçinin, kendisinin/eşinin/bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavileri sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

A.8. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Talepleri

Engelli veya eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar (TMY) kapsamında istihdam edilen ve bulunduğu yerde beş yılını tamamlayan işçiler, kontenjan fazlalığı olan illerden kontenjan açığı olan illere mazeret aranmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir. Engelli veya eski hükümlü/TMY işçi kontenjan açığı olmayan yerlere bu kapsamda yer değiştirme suretiyle atama yapılamaz.

YER DEĞİŞTİRMELERDE İŞÇİLER İLE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ VE BİRİMLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

1. Sürekli işçiler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna “veri.meb.gov.tr” adresinden T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabilecektir.

2. İşçiler, yer değiştirme başvuru formunu doldurarak yer değiştirme mazeretine bağlı belgelerini sisteme yükleyeceklerdir. Yer değiştirme mazeretine ilişkin belgelerin asıllarını onay için kadrolarının bulunduğu il milli eğitim müdürlüğü/birim müdürlüklerine ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu il milli eğitim müdürlüğü/birimlere süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden yer değiştirme başvurusunda bulunan sürekli işçiler sorumludur.

3. İl milli eğitim müdürlüğü/birimlerce, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar onaylanarak Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir. 

DİKKAT! Elektronik ortamda düzenlenmemiş (ıslak imzalı) engelli sağlık kurulu raporu ile yapılan onaylı başvuruların tamamına ilişkin olarak; başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı; rapor sahibinin T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Rapor Tarihi, Rapor Numarası ve yakınlık derecesi bilgileri il millî eğitim müdürlükleri tarafından elektronik tabloya (excel) işlenerek rapor örneği ile beraber Ulusal Engelli Veri Bankasında sorgulanmak üzere Bakanlığımıza ön başvuru süreci tamamlandıktan sonra e-posta yoluyla bildirilecektir. 

4. İl milli eğitim müdürlükleri/birimler, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda ve şahsen teslim edilen belgeleri kontrol ederek uygun olanları işveren/işveren vekilinin onayına sunacaktır.

5. Başvurular; il milli eğitim müdürlükleri/birimler başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün içinde (son gün yapılan başvurular aynı gün içinde), işveren/işveren vekilleri ise en geç 13 Şubat 2024 tarihine kadar onaylanacak veya reddedilecektir.

6. İl milli eğitim müdürlükleri/birimler; yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludurlar.

7. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim müdürlükleri/birimlerce giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir. 

B. YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

1. Yer değiştirmeler, tercihler dikkate alınarak;

a) Yer değiştirme istenilen ve ayrılmak istenilen birimin iş gücü ihtiyacı, 2- İllerin işçi kadro (norm) ve kontenjan durumları, 3- Bakanlık personel politikaları kapsamında Bakanlıkça değerlendirilir. Yer değiştirme isteğinde bulunulan il'de kontenjan açığı olması kaydıyla, kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.

b) Yer değiştirmeler hizmet yılı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet yılının hesaplanmasında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Hizmet yılının eşitliği hâlinde yer değiştirmeler sırasıyla; MEB’de geçen hizmet süresi, kamuda geçen hizmet süresi ve işçilikte geçen hizmet süresi daha fazla olma doğrultusunda yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde ise bilgisayar kurası ile belirlenir.

2. Sonuçlar, “dhgm.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan sürekli işçilerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. 

YER DĞEİŞTİRME TAKVİMİ

Birinci Aşama (Başvuru ve Tercihler)

Başvurular 5-9 Şubat 2024 (Saat: 17.00) tarihleri arasında alınacak. İşveren/İşveren Vekili Tarafından Başvurular 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde onaylanacak.

İkinci Aşama (Atamaların Yapılması ve Tebligat)

Atamalar 19-23 Şubat 2024 (Saat 16.00) tarihleri arasında yapılacak. Tebligat 28 Şubat 2024 tarihindedir.

Duyuruya https://dhgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_01/22111507_2024yili1.donemsubatayisurekliiscilerinmazeretebagliyerdegistirmeduyurusupdf.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.