Öne Çıkanlar Transkript Bilgileri öğretmen Eren Bülbül Ankara MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3 bin kadro

2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu

Bu kılavuz, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan, görev yaptıkları ildeki bilim ve sanat merkezlerine atanmak isteyenlerin başvuru, seçim ve atamalarına ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsamaktadır.

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimiyle ilgili iş ve işlemler, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinde yer alan hükümlere göre oluşturulan il öğretmen değerlendirme komisyonları ve bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

Bu atama döneminde, Atama Yapılabilecek Alanlar Çizelgesindeki (EK-1) alanlar arasından başvuru yapılan ildeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunan alanlarda başvuru alınacaktır.

Başvuru tarihi itibarıyla kadrosu herhangi bir bilim ve sanat merkezinde bulunan öğretmenler, bu kılavuz kapsamında bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçim sürecinde başvuru yapamayacaktır.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevli olanlar, yurt dışı görevinde bulunanlar ile aylıksız izinli olan öğretmenlerin başvuruları kabul edilir. Ancak atamalarının yapıldığı tarihten itibaren en geç 2 ay içinde göreve başlamamaları hâlinde atamaları iptal edilir.

Öğretmenlerin başvuru ve tercih işlemlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler” başlıklı 50’nci maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

Bu kılavuzda yer almayan diğer hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

Öğretmen seçme sürecinin sağlıklı gerçekleştirilmesi amacıyla yayımlanan kontenjan alanlarında görev yapan kadrolu öğretmenlere, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bilim ve sanat merkezlerinin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin; MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları hâlinde, gerekli işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecektir.

İl öğretmen değerlendirme komisyonu sekretarya işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi doğrultusunda, il millî eğitim müdürlüklerindeki öğretmen atamadan sorumlu birimlerce yürütülecektir.

Gerekli görülmesi hâlinde atama takviminde ve diğer hususlarda yapılacak değişiklikler http://orgm.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Başvuruda bulunan öğretmenler, kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

1. BAŞVURU ŞARTLARI

Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde aranan şartlar şunlardır:

1.1. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

1.2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bir yıllık çalışma süresini doldurmayanlar ile öğretmen kadrolarına 7433 sayılı Kanun kapsamında atananlar bakımından sözleşmeli ve kadrolu toplam dört yıllık çalışma süresini doldurmayanlar bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

1.3. Öğretmen olarak görev yaptığı ildeki bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde, (EK-1): Atama Yapılabilecek Alanlar Çizelgesinde yer alan atama alanlarında, ilan edilen boş kontenjanın bulunması.

2. HİZMET SÜRESİ HESABINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Başvuru için gerekli olan sürenin hesabında, Bakanlık resmî eğitim kurumlarında fiilen sözleşmeli/kadrolu öğretmen olarak geçirilen süreler birlikte değerlendirilecektir.

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

2. Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

3. Değerlendirme Kriterleri Formunda (EK-2) belirtilen kriterlere ilişkin belgeler, öğretmenlerin görev yaptıkları okul/kurum müdürlükleri tarafından “Aslı gibidir” şeklinde onaylanacak olup öğretmen tarafından sisteme yüklenecektir. “Aslı gibidir” ibaresi olmayan belgeler değerlendirmeye dahîl edilmeyecektir. Başvuru yapan öğretmenlerin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir. Başvuru formu ve onaylanan belgeler okul/kurum müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

4. Eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri tarafından başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin başvuruları, silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden onaylanacaktır. Bilim ve sanat merkezine atanmak üzere başvuran öğretmenleri başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden inceleme görevi, il öğretmen değerlendirme komisyonunda bulunduğundan başvuru onay birimlerince bu belgelerin geçerliliği konusunda bir değerlendirme yapılmayacaktır.

5. İl öğretmen değerlendirme komisyonuna başvuru formu ve belge gönderilmeyecektir. Değerlendirmeler sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup il millî eğitim müdürlüklerinde öğretmen atamadan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürüne yetki verilecektir.

6. Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS’ten takip edilebilecektir.

7. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

DEĞERLENDİRME

1. Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda yapılan başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

2. Değerlendirme işlemleri, başvuru aşamasında öğretmen tarafından MEBBİS’e yüklenen belgeler üzerinden yapılacak olup geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puanların bulunduğu öğretmen listesi, sistem üzerinden alınarak puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecektir.

4. Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, sistem üzerinden alınarak il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecektir.

5. Sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmenlerin listesi, Değerlendirme Kriterleri Formundan (EK-2) elde edilen ve itiraz sonrası kesinleşen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanının 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve Bakanlık tarafından yayımlanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan öğretmenler de sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

6. Sözlü sınava katılacak öğretmenlerin sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr/orgm.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAV

1. Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.

2. Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır.

3. Öğretmenlerin sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

4. Öğretmenlerin sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

5. Öğretmenlerin sözlü sınava; yapmış olduğu çalışmalara ait belgeler, prototip, sanatsal eserler ve enstrüman ile girmeleri yasaktır.

6. Sözlü sınav “Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na (EK-3)” göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Alınan puanlar sisteme işlenecektir.

7. Sözlü sınava katılamayan öğretmenlerden ilgili mevzuat uyarınca geçerli mazeretlerinin olduğunu belgelendirenler, Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde Ankara ilinde oluşturulacak bölge sözlü sınav komisyonu tarafından yine Bakanlıkça belirlenen tarihte telafi sözlü sınava katılabileceklerdir.

İTİRAZLAR

1. Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna yapılacaktır. İtiraz başvuruları için il/ilçe/kurum onay işlemi olmayacaktır. İtirazlar, itiraz başvuru süresinin bitiminden itibaren en fazla 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırılarak il millî eğitim müdürlüğünce ilan edilecektir.

2. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

3. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, Bakanlıkça oluşturulacak bölge sözlü sınav komisyonu tarafından incelenecektir.

4. Sözlü sınav sonuçlarına ait itiraz sonuçları, başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile bildirilecektir.

5. Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

TERCİHLER VE ATAMALAR

1. Sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.

2. Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir.

3. Sözlü sınava katılmayan ve sözlü sınav esnasında sınav kurallarına aykırı şekilde davranan öğretmenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Alanlara göre sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

5. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

6. Başvuru sürecinden sonra görev ili değişen ve/veya alan değişikliği yapan öğretmenlerin tercih başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.

8. Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak öğretmen Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

9. 40 ve üzeri puan almış öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir. Sözlü sınav puanları da sadece başvuru yapılan yıl için geçerli sayılacak olup, bir sonraki yıl için kullanılamayacaktır.

10. Atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinde ilan edilecektir.

11. Yayımlanan kontenjanlar Bakanlıkça güncellenebilecektir. Yapılan güncellemeler il millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek, görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacaktır. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülüne işlenecektir. Görevine başlamayanlarla ilgili yapılacak işlemler

a. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dahilinde iki ay içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Bu nedenle göreve başlama işlemleri il millî eğitim müdürlüklerince takip edilecek, yasal süresi içerisinde görevine başlamayanların bilgileri tebliğe ilişkin belgelerle birlikte Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

b. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

Kılavuza https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/08162217_2024kilavuzbilsem.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Branş Bazlı Öğretmen İhtiyaç Listesine https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/08162324_bilsem2024bransbazliogretmenihtiyaclistesi.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.