Öne Çıkanlar MİGROS 16 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler güney kore 2018 Yılında Tıbbi Sekretere 7 Bin Kadro Talebi MEBden 2018-8 Genelge 10 Mart 2018 Tarihli Atama Kararları

2024 Yılı Destekleme Ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu

Bu e-Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 15/08/2023 tarihli ve 81543304 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

1. GENEL ESASLAR

1.1. Bu e-Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

1.2. Kurslar, 15/08/2023 tarihli ve 81543304 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

1.3. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında kurslar; eğitim kurumlarının türleri, donanımı, birbirine yakınlığı, derslik ve öğrenci sayıları, ulaşım kolaylığı ve güvenliği, coğrafi bütünlük gibi hususlar dikkate alınarak eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanı içinde il/ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen kurs merkezlerinde açılır. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlar ile eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanında birden fazla kurs merkezi ve öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi durumlarda kurs merkezleri, ayrı ayrı belirlenip açılabilir. Belirlenen kurs merkezlerindeki okul ve kurum müdürlükleri tarafından e-Kurs Modülü üzerinden ders ve sınıf tanımlama işlemleri yapılarak il/ilçe merkez komisyonları onayına sunulur.

1.4. Kurslar, il/ilçe merkez komisyonları onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

1.5. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

1.6. Kurslardaki idari ve mali iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

1.7. Kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

1.8. Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz.

1.9. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günler için kurs planlaması yapılamaz.

1.10. Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

1.11. Mezunlara yönelik açılacak kursların il/ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen halk eğitimi merkezlerinde açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, il/ilçe merkez komisyonları tarafından yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi, halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

1.12. Nakil ve yurt dışından gelme gibi nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

1.13.Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemlerinin gerçekleştirilmemesi durumunda öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programları tekrar edilebileceği gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programları da uygulanabilir.

1.14. a) Eğitim ve öğretim döneminde açılan kurslarda 8 ve 11 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler EK-2’de belirlenen derslerden en fazla 6 ders, 12 nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise EK-2’de belirlenen derslerden en fazla 8 ders seçebilirler.

b) Yaz dönemi kurslarında 8 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler EK-2’de belirlenen derslerden en fazla 6 ders, 12 nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise EK-2’de belirlenen derslerden en fazla 8 ders seçebilirler.

c) Yaz Okulu. kapsamında 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler EK-3’de belirlenen derslerden en fazla 2 ders seçebilirler. Bu kapsamda yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde açılacak kurslar aşağıda tabloda belirtilen sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılır. 

1.15. Kurs merkezlerine eğitim bölgesi, ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı içerisinde bulunan aynı türdeki okullardan öğrenci kabul edilir.

1.16. Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

1.17. Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci/kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne günlük olarak işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.

1.18. Devamsızlık süresinin yarısını dolduran öğrenci/kursiyerin durumu; posta, eposta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini kurs merkezi yönetimine teslim etmesi velisinden istenir.

1.19. Öğrenci/kursiyerin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde kurs merkezi yönetimine velisi tarafından verilir ve kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülüne işlenir. Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi kurs merkezi müdürlüğünce 10 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

1.20. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.

1.21. Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar; ders kitapları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA Akademik Destek Platformu, TEGM Materyal, OGM Materyal, DÖGM Materyal, EBA TV (İlkokul, Ortaokul, Lise) Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS), MEB Yardımcı Kaynak Paketi, Dersler Cepte Uygulaması ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim içeriği ve materyalidir.

2. İL/İLÇE MERKEZ KOMİSYONLARI

2.1. Kursların planlanması ve yürütülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesini koordine etmek amacıyla ağustos ayının ilk haftasında millî eğitim müdürlüklerince il/ilçe merkez komisyonları oluşturulur.

2.2. Komisyonlar; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla, il/ilçe millî eğitim müdürü başkanlığında eğitim ve öğretim dairelerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcıları, il/ilçe şube müdürlerinin katılımıyla oluşur. İl merkez komisyonlarına ARGE’den sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü de dâhil edilir.

2.3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde aynı usulle oluşturulan il komisyonu ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

2.4. Komisyon üyelerinden bir kişi il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından il/ilçe destekleme ve yetiştirme kursu koordinatörü olarak görevlendirilir.

2.5. Kurslarda görev almak isteyen özel okullarda görev yapan öğretmen başvuruları eKurs Modülü üzerinden yapılır. Komisyonlar, başvuruda bulunan öğretmenlerin gerekli belgelerini inceleyip değerlendirerek ihtiyaç olması durumunda e-Kurs Modülü üzerinden öğretmen talep eden kurs merkezlerine görevlendirir.

2.6. Komisyonlar, kurs merkezi müdürlükleri ile il/ilçe destekleme ve yetiştirme kursu koordinatörlerinin e-Kurs Modülüne verileri zamanında işlemesini ve bilgilerin güncel tutulmasını sağlar. Kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı yürümesi için gereken tedbirleri alır.

2.7. Komisyonlar, kursta görevli öğretmenlerin aylık ek ders ücreti ve puan işlemleri ile ilgili düzenlemeleri takip eder.

2.8. Bakanlıkça yayımlanan destekleme ve yetiştirme kursları ölçme ve değerlendirme uygulamaları iş takvimi çerçevesinde il milli eğitim müdürlüğü ARGE birimlerinin koordinesinde tüm kurs merkezlerinde eş zamanlı olarak ölçme ve değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

2.9. Kursların tamamlanasına müteakiben kılavuz ekinde yer alan EK-1 form doğrultusunda yapılan denetimler sonucunda kurs merkezi değerlendirme raporlarını oluşturarak il/ilçe milli eğitim müdürüne sunar.

2.10. Kurs merkezi müdürlüğünce hazırlanan ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile ilgili kurs ve öğrenci merkezli analiz raporlarını il/ilçe millî eğitim müdürüne sunar.

2.11. İl/ilçe merkez komisyonu, ihtiyaç halinde kurslarda görev alacak öğretmenlere yönelik mahalli hizmet içi eğitimleri planlar ve uygular.

2.12. Komisyonlar, Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yürütür.

3. KURS MERKEZLERİ

3.1. Kurs merkezi müdürlükleri, Bakanlıkça belirlenen derslerden açmak istediği kursları e-Kurs Modülüne işleyerek il/ilçe merkez komisyonu onayına sunar. Kurslar ders bazında açılır.

3.2. Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve e-Kılavuzunda belirtilen planlama ve uygulamalar haricinde kaymakamlık veya valilik oluru ile herhangi bir kurs DYK kapsamında açılamaz. İş ve işlemleri e-Kurs Modülü üzerinden yürütülmeyen kurslar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında değerlendirilemez.

3.3. Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir.

3.4. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla 10 sınıfa/gruba kadar bir müdür yardımcısı, 10’u geçmesi durumunda ikinci bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir.

3.5. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla görevlendirilen kurs merkezi müdür yardımcısı; yönerge hükümlerine göre kendisine verilecek diğer iş ve işlemleri yürütür.

3.6. Kurslarda görevli öğretmenler arasından nöbetçi öğretmen görevlendirilir.

3.7. Kurs merkezlerinde izleme ve değerlendirme süreçlerini il millî eğitim müdürlüğü ARGE birimleri koordinasyonunda il/ilçe merkez komisyonları ile işbirliği içerisinde yürütmek üzere kurs merkezi müdürü başkanlığında kurs merkezi müdür yardımcısı ve rehber öğretmen/psikolojik danışmandan oluşan ekip kurulur.

3.8. Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber öğretmen/ psikolojik danışman, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/ psikolojik danışman il/ilçe merkez komisyonlarınca kurs merkezlerine görevlendirilir. Rehber öğretmen/ psikolojik danışman yönerge hükümlerinde belirlenen görevleri yerine getirir.

3.9. Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince; kursların sona ermesinden sonra 10 iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir.

3.10. Kurs merkezi müdürlüğü il milli eğitim müdürlüğü ARGE Birimleri koordinasyonunda tüm kurs merkezlerinde il düzeyinde eş zamanlı uygulanacak olan sınavlar dışındaki ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile ilgili kurs ve öğrenci merkezli analiz süreçlerini gerçekleştirerek eğitim ve öğretim yılının her dönemi sonunda raporlarını il/ilçe merkez komisyonlarına sunar.

3.11. Kursların tamamlanmasına müteakiben EK-5 Öğretmen Değerlendirme Formu doğrultusunda hazırlanan raporu il/ilçe merkez komisyonuna sunar.

3.12. Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça karşılanır.

3.13. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

4. ÖĞRETMEN BAŞVURULARI

4.1. Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/ sözleşmeli ve özel okul öğretmenleri, Bakanlıkça yayımlanan e - Kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden başvuruda bulunur.

4.2. Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama alanları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

4.3. Kadrolu/sözleşmeli ve özel okul öğretmenleri, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

4.4. Yaz dönemi kurslarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabilir.

4.5. Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

5. KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI

5.1. a) Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; eğitim öğretim yılında açılan kurslara 8, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar yaz döneminde açılan kurslara ise 8, ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

b) Ayrıca uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 9 uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçe dersinden ihtiyaç doğrultusunda belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilirler.

5.2. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

5.3. Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar e-Kurs Modülü üzerinden öğrenci başvuru ekranından kurs başvurusu yapar.

5.4. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden tercihte bulunarak başvuru yapar.

6. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

6.1. Kurslarda görev alacak öğretmenler, kurs merkezi müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç doğrultusunda il/ilçe merkez komisyonlarınca başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından görevlendirilir.

6.2. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde il/ilçe merkez komisyonuna başvuru yapan özel okullarda görev yapan öğretmenler kurum yönetiminin de izni alınarak görevlendirilir.

6.3. Kurslarda görev almak isteyen özel okullarda görev yapan öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak il/ilçe merkez komisyonunca değerlendirilir.

7. KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI

7.1. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 16’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz.

7.2. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe dersinden en az 10 öğrenci ile kurs açılabilir.

7.3. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci/kursiyer sayısı yeniden belirlenir

7.4. İl milli eğitim müdürlüğü ARGE birimleri koordinasyonunda; il/ilçe merkez komisyonları tarafından hazır bulunuşluk sınavları yapılarak kurs merkezi müdürlüklerince sınıflar/ gruplar oluşturulur.

7.5. Eğitim bölgesi veya ilköğretim ve ortaöğretim kayıt alanı içinde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 16’ya ulaşamaması durumunda, il/ilçe merkez komisyonunun onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.

7.6. Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları, özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.

7.7. Açılan her bir kursta öğrenci/kursiyer sayısının; devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle 16’nın altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü tarafından eKurs Modülü üzerinden ivedilikle kursun kapatılmasına dair işlem başlatılır ve bu işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ilişkin başlatılan işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 3 iş günü içinde e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır. Bu şekilde kapatılan kursun öğrencileri aynı alandaki bir başka kursa kaydedilir. Bu onay işlemlerinden sonra kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülünden kurs onay çıktıları alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılır.

7.8. Yaz Okulu kapsamında 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere açılacak kurslar “Genel Esaslar 1.14-c” maddesinde yer alan tabloda belirtilen sınıflar düzeyinde gruplar şeklinde ve EK-3’de belirtilen derslerden ve alt alanlarda açılır.

7.9. Yaz Okulu kapsamında bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir.

7.10.Yaz Okulu kapsamında açılan kurslar saat 13.30’dan sonra ve haftada 5 gün olarak planlanır. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamaz. 

8. KURS SÜRELERİ

8.1. Eğitim ve öğretim döneminde planlanan kursların eylül ayının ilk haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Eğitim ve öğretim dönemine açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir.

8.2. Yaz döneminde açılan kursların süresi; 4 haftadan az, 8 haftadan fazla, eğitim ve öğretim döneminde açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 40 haftadan fazla olamaz.

8.3. Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

8.4. Kursların; ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında saat 20.00’a kadar, ortaöğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar yapılabilir.

8.5. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrı ayrı yapılması esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, iklim gibi konularda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dersler blok şeklinde de yapılabilir.

8.6. Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla olmamak üzere planlanır.

8.7. Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilerek öğrenci ve velilere gerekli bilgilendirme yapılır. 

9. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

9.1. Kurslara ait yıllık planlar Bakanlığımızca yayınlanan planlar dikkate alınarak kurs merkezlerinde görev alan öğretmenlerce oluşturulan il/ilçe zümre öğretmen kurulları tarafından il/ilçe ve kurs merkezi özelinde yıllık plan ve uygulama planlarını kurslara ait iş takvimi çerçevesinde hazırlanır ve en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanarak uygulanır.

9.2. İl millî eğitim müdürlüğü ARGE birimleri koordinasyonunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından eğitim ve öğretim yılı döneminde açılan kurslar için e-Kılavuz ekinde yayımlanan (EK-4) destekleme ve yetiştirme kursları ölçme ve değerlendirme uygulamaları iş takvimi çerçevesinde tüm kurs merkezlerinde il düzeyinde eş zamanlı olarak ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapılır.

9.3. İl milli eğitim müdürlükleri ARGE birimleri tarafından, kurs merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik kurs/ders bazlı analiz süreçleri gerçekleştirilir. Analiz süreçleri ile ilgili oluşturulan değerlendirme raporları eğitim ve öğretim yılı dönem sonlarında il/ilçe merkez komisyonları ve kurs merkezi müdürlükleri ile paylaşılır.

9.4. İl milli eğitim müdürlükleri ARGE birimleri tarafından oluşturulan ölçme ve değerlendirme süreçleri analiz raporları, kurs merkezi müdürlükleri tarafından değerlendirilerek eksikliği görülen konu ve kazanımların tamamlanması ile ilgili alan/zümre öğretmenlerince gerekli önlemler alınır. Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine öğrencilerin gelişimini destekleyen akademik düzeyleri ile yönlendirme faaliyetlerine ilişkin bulgu ve veriler Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman tarafından öğrenci velisi ile paylaşılır.

9.5. Kurs merkezi müdürü başkanlığında kurs merkezi müdür yardımcısı ve rehber öğretmen/psikolojik danışmandan oluşan ekipler, öğrenci başarısının izlenmesi/değerlendirilmesi ve öğrencilerin devamı yönündeki koordinasyon süreçlerini yürütür. Bu kapsamda il milli eğitim müdürlüğü ARGE Birimleri koordinasyonunda tüm kurs merkezlerinde il düzeyinde eş zamanlı uygulanacak olan sınavlar dışında konu tarama testleri, kazanım kavrama sınavları, tam kapsam deneme sınavları vb. ölçme ve değerlendirme uygulamaları il/ilçe merkez komisyonları işbirliği ile yapılır.

9.6. Kurs merkezi müdürlüğü il milli eğitim müdürlüğü ARGE Birimleri koordinasyonunda tüm kurs merkezlerinde il düzeyinde eş zamanlı uygulanacak olan sınavlar dışındaki ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile ilgili kurs ve öğrenci merkezli analiz süreçlerini gerçekleştirerek eğitim ve öğretim yılının her dönemi sonunda raporlarını il/ilçe merkez komisyonlarına sunar.

9.7. Rehber öğretmen/psikolojik danışman tarafından hazırlanan programlar eylül ayının ilk haftasında kurs merkezi müdürlüğünce onaylanarak uygulanır.

9.8. Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar kurslarda öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri bireysel çalışmalar, grup çalışmaları yoluyla öğrencilerle paylaşır. Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına göre öğrencilerin akademik düzeylerinin gelişimini takip eder.

9.9. Her kurs döneminde Bakanlıkça yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik memnuniyet anketleri yapılır.

10. SORUMLULUK

10. MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve bu e-Kılavuz hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

11.DENETİM

11.1. Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi, her eğitim ve öğretim döneminde en az bir defa il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Bakanlıkça hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları e- Kılavuzunda yer alan EK-1 forma göre yapılarak e-Kurs modülüne işlenir. Denetimler eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcıları tarafından yapılır. İhtiyaç bulunması durumunda millî eğitim müdür yardımcıları/şube müdürleri tarafından yapılabileceği gibi bir eğitim müfettişi, millî eğitim müdür yardımcısı ve il/ilçe şube müdürü tarafından ikişer kişilik denetim ekiplerince de gerçekleştirilir.

11.2. Denetim kapsamında hazırlanan raporlar il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gereği için sunulur. Ayrıca, kursların değerlendirilmesiyle ilgili yıl sonu raporu; kurs merkezi müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlükleri raporları il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri raporları da kurs merkezi olarak belirlenen eğitim kurumunun bağlı olduğu Genel Müdürlüğe kursların sona ermesinden sonra 10 iş günü içerisinde gönderilir.

12.KAYIT TUTMA VE BELGELENDİRME

12. Bu e -Kılavuz kapsamında, kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde; öğrenci/kursiyer yoklama defteri, kurs ders defteri, denetim defteri, gelen ve giden yazı dosyası ile kurs ders plânlarının dosyası tutulur, yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.

KILAVUZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.