Öne Çıkanlar öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler 3600 ek gösterge Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan

2024 Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Beceri Geliştirme Programı Uygulama Kılavuzu (9 Mayıs 2024)

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Bakan a. Ali KARAGÖZ imzalı resmi yazıda ''Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nin "Kurs açılacak sınıf ve dersler" başlıklı 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Resmî ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında istekli öğrenciler için beceri geliştirme programları açılabilir. Beceri geliştirme programlarının kurs alanları ve süreleri, öğrenci sayısı, eğitim personeli, eğitim ortamı ve diğer hususlarına ilişkin usul ve esaslar Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirtilir." hükmü doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel, örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören istekli öğrencilerin; temel mesleki becerileri kazanmaları, mesleği sevmeleri, mesleğe erişimlerinin kolaylaştırılması, kendi kendine öğrenmelerinin desteklenmesi, akademik ve mesleki başarılarını artırarak geniş kariyer seçeneklerinin sunulması, hayata uyum sağlamalarının kolaylaştırılması, yaşam boyu öğrenmeye teşvik eden temel mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 30.04.2024 tarihli ve E-90757378-10.08-101393050 sayılı Makam Onayı ile uygun görülen "Destekleme ve Yetiştirme Kursları Beceri Geliştirme Programı Uygulama Kılavuzu" ekte gönderilmiştir.

Söz konusu Beceri Geliştirme Programları, öncelikle Genel Müdürlüğümüzce belirlenen ve Ek listede (EK-3) yer alan 10 ilde 196 okulda pilot olarak uygulanacak olup, diğer illerimizde daha sonra planlama yapılacaktır. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından E-90757378-10.08-101393050 sayılı 30 Nisan 2024 tarihli Destekleme ve Yetiştirme Kursları Beceri Geliştirme Programı Uygulama Kılavuzu konulu resmi yazı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN, Bakan Yardımcısı Kemal ŞAMLIOĞLU, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali KARAGÖZ imzalı resmi yazıda ''Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nin "Kurs açılacak sınıf ve dersler" başlıklı 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Resmî ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında istekli öğrenciler için beceri geliştirme programları açılabilir. Beceri geliştirme programlarının kurs alanları ve süreleri, öğrenci sayısı, eğitim personeli, eğitim ortamı ve diğer hususlarına ilişkin usul ve esaslar Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirtilir." hükmü doğrultusunda hazırlanan ve ekte yer alan "Destekleme ve Yetiştirme Kursları Beceri Geliştirme Programı Uygulama Kılavuzu" ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

2024 YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRMEKURSLARI BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU

Bu kılavuz, 15/08/2023 tarihli ve 81543304 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamındaki Beceri Geliştirme Programlarının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını

Beceri Geliştirme Programı : Resmî ve özel, örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini ve temel becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla uygulanan modüler kurs programını,

Ders Yılı : Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

e-Kurs Modülü : Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin elektronik ortamda işlendiği modülü,

Genel Müdürlük : Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünü,

İl/İlçe Merkez Komisyonu : Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, il/ilçe düzeyinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonu,

Kurs : Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında açılan beceri geliştirme programlarını,

Kurs Dönemleri : Ders yılının birinci ve ikinci dönemi ile yarıyıl ve yaz tatili olmak üzere dört ayrı dönemi,

Kurs Merkezi : Beceri geliştirme programı açılmak üzere kurs merkezi olarak belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını,

Kurs Merkezi Müdürü : Kurs merkezi olarak belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunun müdürünü,

Kurs Merkezi Müdür Yardımcısı : Kurs merkezi olarak belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunun müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcısını,

Okul : Genel Müdürlüğe bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını,

Öğrenci : Resmî ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görenleri,

Veli : Öğrencilerin anne, baba veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

Yönerge : 15/08/2023 tarihli ve 81543304 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesini ifade eder.

1. DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA AKIŞI

Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamındaki beceri geliştirme programları, e-Kurs Modülüne işlenen modüler kurs programları kullanılarak kurs merkezi olarak belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında aşağıda yer alan uygulama akışı doğrultusunda kurs dönemlerinde sürekli devam eder.

UYGULAMA AKIŞI 

1- Kurs merkezi başvurusu
2- Kurs merkezi başvurusunun incelenmesi ve ilçe/il millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak e-Kurs Modülüne işlenmesi
3- Öğretmen başvurularının alınması ve görevlendirilmesi
4- Öğrenci başvurularının alınması
5- Kurs gruplarının oluşturulması
6- Kursların yürütülmesi ve tamamlanması

ZAMAN

Sürekli

2. GENEL ESASLAR

Beceri geliştirme programlarının uygulanmasında aşağıdaki genel esaslara uyulur.

a) Kurslar, 15/08/2023 tarihli ve 81543304 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür. Bu Kılavuzda yer almayan hususlarda Yönerge hükümlerine uyulur.

b) Modüler kurs programları Genel Müdürlükçe belirlenir ve e-Kurs Modülüne işlenir.

c) Beceri geliştirme programları kapsamında, e-Kurs Modülünde bulunan modüler kurs programları dışında başka bir program uygulanamaz. Modüler kurs programları sadece kurs merkezi olarak belirlenen okullarda uygulanabilir.

ç) Kurslar, Bakanlıkça belirlenen modüler kurs programının uygulanmasına elverişli eğitim ortamı ile öğretmen kaynağı bulunan resmî mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılır. Özel öğretim kurumlarında kurs açılamaz.

d) Beceri geliştirme programı kapsamında yapılacak atölye uygulamaları ilgili alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları dikkate alınarak organize edilir.

e) Modüler kurs programı ile e-Kurs Modülünde belirtilen sınıf seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin, şartlarını taşıdıkları kurslara başvuru yapmaları sağlanır.

f) Beceri geliştirme programı kapsamındaki kurslara başlayacak öğrencilerin öncelikle iş sağlığı ve güvenliği modüler kurs programını başarıyla tamamlaması zorunludur.

g) Kursların toplam süresi modüler kurs programında belirtilen süre kadardır. Öğrencilerin kurslardaki günlük eğitim süresi ders yılının birinci ve ikinci dönemi hafta içinde en fazla iki, hafta sonunda ise bir gün olmak üzere en fazla altı ders saati olarak uygulanır. Yarıyıl ve yaz tatillerinde kurslar günde en fazla altı ders saati olarak uygulanabilir. Bir öğrencinin devam edebileceği kurs süresi haftalık otuz ders saatini geçemez.

ğ) Ara tatiller, resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günlerde kurs yapılmaz.

h) Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

ı) Kurslara ilişkin idari ve mali işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezi müdürlüklerince yürütülür.

i) Kurslara devam eden öğrencilerden herhangi bir ücret alınmaz.

j) Kurslarda kullanılacak temrinlik malzeme okulun imkânları ölçüsünde okul tarafından karşılanır. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda öğrenciler kullanacakları temrinlik malzemeleri kendileri temin ederler.

k) Kurs süresince öğrencilerin atölye ve laboratuvarda uyacakları kurallar ile her türlü araç-gereç ve temrinlik malzemelerin kullanım koşullarına ilişkin usul ve esaslar kurs merkezi müdürlüğünce belirlenerek duyurulur.

3. KURS MERKEZİ BAŞVURUSU VE SEÇİMİ

Okul müdürlükleri, beceri geliştirme programı kapsamında açılacak modüler kurs programlarına ilişkin kurs merkezi başvurusunu aşağıdaki esaslar doğrultusunda yapar.

a) Kurs merkezi başvuruları, okul müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden yapılır.

b) Beceri geliştirme programı kapsamında açılacak kurslar, öğrenci kontenjanı, başlama ve bitiş tarihleri ile ders günleri; beceri geliştirme programlarındaki alanlar, bir kurs grubundaki asgari ve azami öğrenci sayısı, eğitim ortamı, öğretmen sayısı ve başvuru yoğunluğu esas alınarak okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı ve ilgili alan şefleri ile atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden oluşan komisyonca belirlenir.

c) Okul müdürlüğü beceri geliştirme programı kapsamında açılmasına karar verilen modüler kurs programlarını e-Kurs Modülünden seçer.

ç) Okul müdürlüğü, açılmasına karar verilen her bir kursun öğrenci kontenjanını e-Kurs Modülüne işler. Öğrenci kontenjanı, bu kılavuzda belirlenen alt ve üst sınırlar dâhilinde olmak üzere kurs programının özelliğine göre belirlenir.

d) Okul müdürlüğü, açılmasına karar verilen her bir kursun başlama ve bitiş tarihleri ile ders günlerini e-Kurs Modülüne işler. Kursların, başlama ve bitiş tarihleri arasında kesintisiz devam edecek şekilde planlanması esastır. Kurs dönemlerindeki kurslar ayrı ayrı planlanır ve birden fazla kurs dönemini içine alacak şekilde kurs planlaması yapılmaz.

e) Okul müdürlüğü, kursun verileceği eğitim ortamlarını modüler kurs programının içeriğine göre düzenlemekle yükümlüdür. Eğitim ortamının kursun açılmasına uygun olduğuna ilişkin durum okul müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır.

4. KURS MERKEZİ BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ VE ONAYLANMASI

Beceri geliştirme programı kapsamında açılacak modüler kurs programlarına ilişkin kurs merkezi başvuruları İl/İlçe Merkez Komisyonu tarafından aşağıdaki esaslar doğrultusunda incelenir ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

a) İl/ilçe merkez komisyonu kurs merkezi başvurusunu okulun program türü, alanları, eğitim ortamı, öğretmen kaynağı ve araç-gerecinin kurs programına uygunluğu, okula ulaşım imkânları, kursların kontenjanı, kursların başlama ve bitiş tarihleri ile ders günlerine ilişkin planlamasının uygulanabilirliği bakımından değerlendirir.

b) İl/ilçe merkez komisyonlarınca kurs merkezleri belirlenirken, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesi ile kurs merkezlerinin coğrafi konumu ve ulaşım imkânları ile öğrenci yoğunluğu da dikkate alınarak kurs merkezlerinin kapasitesinden azami ölçüde faydalanılması sağlanır.

c) Kurs merkezi başvuruları, il/ilçe merkez komisyonlarının uygun görüşüne bağlı olarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanır ve e-Kurs modülüne işlenir.

5.ÖĞRETMEN BAŞVURULARININ ALINMASI VE GÖREVLENDİRİLMESİ

Beceri geliştirme programı kapsamında açılacak modüler kurs programlarına öğretmen başvurularının alınmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Kurs merkezinde açılması uygun bulunan her bir kursta görev almak isteyen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin başvuruları, öğretmenlik atama alanına uygun olmak şartıyla e-Kurs Modülünden alınır.

b) Beceri geliştirme programlarında, kursun açıldığı kurs merkezinde görev yapan ve modüler kurs programında belirtilen öğretmenlik atama alanına uygun alandaki kadrolu/sözleşmeli öğretmenler görevlendirilebilir. Ancak kursa öğrenci katılım talebinin fazla olması ve öğretmen ihtiyacının aynı okuldan karşılanamaması halinde, diğer okullardaki atölye ve laboratuvar öğretmenleri de görevlendirilebilir.

c) Bir kurs merkezindeki aynı kurs için görev almak isteyen birden fazla atölye ve laboratuvar öğretmeni bulunması halinde, hangi öğretmenin görevlendirileceği il/ilçe merkez komisyonu tarafından belirlenir.

ç) Öğretmen görevlendirmeleri, il/ilçe merkez komisyonunun uygun görüşüne bağlı olarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce yapılarak kurs merkezlerine bildirilir ve öğretmenlere tebliğ edilir.

6. ÖĞRENCİ BAŞVURULARININ ALINMASI

Beceri geliştirme programı kapsamında açılacak modüler kurs programlarına öğrenci başvurularının alınmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Kurslara katılabilecek durumdaki öğrencilere, öğrenim gördükleri okul müdürlüklerince eKurs Modülünde yer alan modüler kurs programları, kurs merkezleri ve tercih işlemleri hakkında duyurular yapılır.

b) Öğrenciler, kurs merkezinde açılan modüler kurs programlarına e-Kurs Modülü üzerinden tercihte bulunarak başvuru yapar. Ancak, e-Kurs Modülü üzerinden bireysel başvurunun farklı nedenlerle yapılamaması durumunda kurs merkezi müdürlüğüne öğrenci velisi tarafından Beceri Geliştirme Programı Kurs Başvuru Formu (EK-1) kullanılarak müracaat edilir. Başvuru sırasında velilerin öğrencinin kimlik bilgilerini ibraz etmesi gerekir.

c) Öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu il sınırları içindeki kurs merkezlerinden birine başvuru yapabilir. Ancak öğrenciler, yarıyıl ve yaz tatili dönemindeki kurslar için kayıtlı oldukları okulun bulunduğu il sınırları dışındaki kurs merkezlerine de başvuru yapabilir. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce her bir kurs merkezi için başvuru bölgesi belirlenebilir.

ç) Öğrenciler, e-Kurs Modülünde yayımlanan kurs programında belirtilen sınıf seviyelerine uygun kurslara başvurabilir.

d) Bir öğrenci aynı anda birden fazla kurs merkezine ve kursa başvuruda bulunabilir ancak aynı tarihler için yalnız bir kursa kayıt olabilir.

e) Katıldığı kurs programını mazeretsiz olarak tamamlamadan ayrılan öğrenciler ilgili kursun süresi bitmeden ve her koşulda kurs süresi bitimi üzerinden bir ay geçmeden yeni bir kursa başvuru yapamaz.

f) Üst üste iki defa katıldığı kurs programını tamamlamadan ayrılan veya başarısız olanlar bir eğitim ve öğretim yılı geçmeden başka bir kursa başvuruda bulunamaz.

g) Başarılı olunan modüler kurs programlarına tekrar kurs başvurusu yapılamaz.

ğ) Beceri geliştirme programlarına katılacak öğrenciler için velinin muvafakati gerekir. Kurslara katılacak öğrenciyle ilgili Muvafakat Belgesi (EK-2) doldurularak en geç kursun başlayacağı tarihten bir iş günü önce velisi tarafından kurs merkezine teslim edilir.

h) Beceri geliştirme programlarına tüm okul türlerinden başvuru önceliğine göre öğrenci kabul edilir.

7. KURS GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

Beceri geliştirme programı kapsamında açılacak modüler kurs programlarındaki kurs grupları kurs merkezi tarafından aşağıdaki esaslar doğrultusunda oluşturulur.

a) Her bir kursun açılması için öğrenci sayısının en az 12 olması esastır. Bir kurs grubundaki öğrenci sayısı 20’yi geçemez.

b) Kurs grupları, planlanan öğrenci kontenjanıyla sınırlı olmak üzere başvuru önceliği esas alınarak kurs merkezi tarafından oluşturulur ve kursların başlamasından en geç bir hafta önce

e-Kurs Modülü üzerinden ilan edilir.

c) Kurs başlamadan önce kursa katılmayacağını yazılı olarak kurs merkezine beyan eden öğrencinin yerine başvuru önceliği esas alınarak öğrenci kabul edilir.

ç) Aynı kurs programı için birden fazla kurs grubu oluşabilecek yeterli sayıda öğrenci bulunması halinde farklı öğretim kademesi, okul/program türü veya sınıf seviyesine göre kurs grupları oluşturulabilir.

8. KURSLARIN YÜRÜTÜLMESİ, TAMAMLANMASI VE KAPATILMASI

Beceri geliştirme programı kapsamında açılacak kurslar aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülür.

a) Kurslar, e-Kurs Modülünde ilan edilen tarihte başlatılır.
b) Modüler kurs programında yer alan konuların, kursun yapılacağı ders saat/günlere dağılımını gösteren ders planları, kursta görev alan öğretmen tarafından hazırlanır. Ders planları kurs merkezi müdürü tarafından onaylanır.
c) Kurslarda öğrenci başarısı ilgili modüler kurs programının özelliğine göre seçilen ölçme araçlarıyla yapılacak değerlendirme sonucuna göre belirlenir.
ç) Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere Bakanlıkça belirlenen Katılım Belgesi (EK-3) verilir ve e-Kurs Modülüne işlenir.
d) Kurslardaki öğrenci sayısının 8’in altına düşmesi halinde kurs merkezi müdürlüğü tarafından Yönergenin 11 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

9. DİĞER HUSUSLAR

Bu Kılavuzda yer alan hükümler, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organı kararları ile mevzuat değişikliklerinin gerekli kılması hâlinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve duyurulur.

İLETİŞİM

MEB İletişim Merkezi “MEBİM 444 0 632”

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 12 42 - 0(312) 413 12 44
Faks : 0(312) 425 19 67
e-Posta :[email protected]

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 18 59
Faks : 0(312) 418 07 39
e-Posta : [email protected]

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 25 92 - 0(312) 413 35 38
Faks : 0(312) 223 85 76
e-Posta : [email protected]

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 30 38 - 0(312) 413 30 49
Faks : 0(312) 213 13 56
e-Posta : [email protected]

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 25 09 - 0(312) 413 34 38
Faks : 0(312) 212 24 61
e-Posta : [email protected]

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 15 86 - 0(312) 413 15 95
Faks : 0(312) 418 05 59
e-Posta : [email protected]

KILAVUZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.