Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mart Ayı Yay Burcu İş Yorumu Yatırım Fonları Sivrihisar Seçim Sonuçları BİLSEM Bireysel Değerlendirme 2024 Yılı Mart Ayı Balık Burcu İş Yorumu

2024 Yılı İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği (PİKTES Öğreticileri)

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Bakan a. Cengiz Mete imzalı resmi yazıda ''Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında çalışan Türkçe ve Arapça öğreticileri ile rehber danışmanların 2024 yılı için iller arası mazerete bağlı yer değişikliğine ilişkin işlemler, Ek'te gönderilen kılavuz çerçevesinde yapılacaktır.

Yer değiştirme başvuruları 19-24 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacağı için yer değişikliği işlemlerinin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden süresi içinde tamamlanmasına yönelik İl Müdürlüğünüzce gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PIKTES PROJESİ

2024 YILI PIKTES PROJESİNDE GÖREVLİ GEÇİCİ SÜRELİ ÖĞRETİCİLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU 

Koordinatörlüğümüz bünyesinde Ek-1'de bahsi geçen illerde görev yapmakta olan geçici süreli öğreticilerimizin iller arasında; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenler bağlı yer değişiklikleri, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

A. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvurular http://pictes.meb.gov.tr/pys/ internet adresinden, öğreticilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak gerekli belgelerin taranıp sisteme yüklenmesi ile alınacaktır. Sisteme yüklenen belgelerin aslı eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvurular eğitim kurumu müdürlüğünce ve il koordinasyon ekiplerince onaylanacaktır.

2. Öğreticiler başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğreticilerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

3. Öğreticiler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da görevli bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

4. Yer değişikliği yapılanların, çalışacakları kurum/okullar il koordinasyon ekiplerince belirlenecektir.

5. Eşi askerde olan öğreticiler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi özel sektörde çalışanlar ise askerlik süresince ücretsiz izne ayrıldığına dair iş yerinden alınan belge ile müracaat edebileceklerdir.

6. İsteğe bağlı yer değişikliğinde atanan öğreticilerin sonradan oluşan mazeretleri kılavuzdaki şartları sağladığı sürece mazerete bağlı yer değişikliğine başvuru yapabileceklerdir.

7. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğreticilerin talebi halinde öğretici olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Eşinin mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan öğreticinin talebi, asıl mazeret sahibi olan eşin atamasının gerçekleşmesi halinde başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

8. Öğreticilerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne başvuru süresi içerisinde ulaştırarak başvurusunun onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğreticilere imzalattıracaktır.

9. Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ikinci aşamada ise il millî eğitim müdürlükleri bünyesindeki proje il koordinasyon ekiplerince onaylanacaktır.

10. Elektronik başvuru dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

11. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğreticiler hakkında Türk Ceza kanunun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulacak olup, gerekli kontrolleri yapmadan onaylayan sorumlular hakkında gerekli disiplin işlemleri başlatılacaktır.

12. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Koordinatörlüğümüzün https://piktes.gov.tr/ internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

B. MAZERET DURUMLARI

B.1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğreticilerden; kendisi, eşi veya çocuklarından birinin, anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının öğreticinin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ile atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlarda anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a. Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,

b. Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı istenecektir. Eş, anne, baba, çocuk veya vasi tayin olunan kardeş için alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

B.2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

1. Öğreticilerden eşleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,

b) 506 sayılı Kanunun geçici 20’ncimaddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,

f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,

g) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,

h) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

i) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

j) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar

k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

l) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar, eşlerinin görev yaptığı ile yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sıralananlardan (a) ila (j) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Başvurularının son günü itibarıyla başka bir ile atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir.)

(k) bendi kapsamında başvuranlardan; eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi; bağlı bulundukları vergi dairesinden veya i lgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge; birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son bir yıllık süre zarfında bulunduğu ilde en az 90 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,(rapor ve ücretsiz izinli günleri dahil); idare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretici eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

(l) bendi kapsamında başvuranlardan;

* Başvurularının son günü itibarıyla son bir yıllık süre zarfında en az 90 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

* Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.

Açıklama: Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, 90 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son günü itibarıyla en az 90 günü bulan çalışanların öğretici olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabuledilecektir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

1. Eşi askerde olan öğreticiler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

2. 90 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

3. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğreticilerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

4. Öğreticilerden;

a) Eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

5. Eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularında; eşin proje illeri dışında başka bir ilde görev yapması durumunda, sınır proje illerinden birine yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir.

İstenen Belgeler

1. Eşi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi, Görev Yeri Belgesi istenecektir.

2. Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar için; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi, SGK Hizmet Dökümü, Görev Yeri Belgesi, İş Yeri Faaliyet Belgesi istenecektir.

B.3. Can Güvenliğine Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğreticilerden;

a. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,

b. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

B.4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğreticilerden;

a. Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,

b. Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu, ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER Raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğreticilerin yer değiştirme başvuruları kabul edilecektir. 

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğreticinin eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.

Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

Açıklama: Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilecektir.

B.5. Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğreticilerden;

a. Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde 29 proje ilinden istedikleri yere,

b. Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,

c. Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretici olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın 29 proje ilinden istedikleri yere,

d. Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, görev mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere, (29 Proje ili ile sınırlı kalmak kaydıyla.) yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. 

Yukarıda sayılanlardan ;

(a) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,

(b) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)

(c) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

(d) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı, istenecektir.

C. YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETİCİLER, EĞİTİM KURUMU, İL PROJE EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

1. Başvurular http://pictes.meb.gov.tr/pys internet adresinden, öğreticilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak gerekli belgelerin taranıp sisteme yüklenmesi ile alınacaktır. Sisteme yüklenen belgelerin aslı eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvurular eğitim kurumu müdürlüğünce ve il koordinasyon ekiplerince onaylanacaktır.

2. Öğreticiler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için görevli bulundukları eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri eposta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretici sorumludur.

3. Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen kişilerin başvuruları reddedilecektir ve açıklama alanına reddedilme sebebi yazılacaktır.

4. Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

5. Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün içinde; il proje koordinasyon ekipleri tarafından ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır. Reddedilen başvurulara sebebi yazılacaktır.

6. Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Öğreticilerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi gerekmektedir.

7. İl Proje Koordinasyon Ekipleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.

8. Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il proje koordinasyon ekipleri gerekli tedbirlerin alınmasını yeterli sayıda personelin bulundurulmasını ve başvuruların onaylanmasını sağlayacaktır.

9. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il proje koordinasyon ekiplerince giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler merkez proje yönetim ofisine bildirilecektir.

Ç. YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğreticilerin atanmak istedikleri il tercihleri dikkate alınarak KPSS puan ortalaması üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://pictes.meb.gov.tr/pys adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğreticilerin tebligat, ayrılma ve başlama Başvuru tamamlanacaktır. 

D. BAŞVURU VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Birinci Aşama Başvuruların Kabulü ve Onay Süreci 19-24 Ocak 2024 (Saat : 17.00) tarihleri arasındadır.

İkinci Aşama Tercihlerin Değerlendirilmesi 25-26 Ocak 2024 tarihleri arasındadır.

Üçüncü Aşama Sonuçların İlanı 29 Ocak 2024 tarihindedir.

Dördüncü Aşama Tebligat, İlişik Kesme ve Yeni Kurumunda Göreve Başlama 29 Ocak-2 Şubat 2024 (Saat 17.00) tarihleri arasındadır.

EK-1

PIKTES PROJE İLLERİ

1-ADANA
2-ADIYAMAN
3-AFYONKARAHİSAR
4-ANKARA
5-ANTALYA
6-BATMAN
7-BURSA
8-ÇORUM
9-DENİZLİ
10-DİYARBAKIR
11-ESKİŞEHİR
12-GAZİANTEP
13-HATAY
14-İSTANBUL
15-İZMİR
16-KAHRAMANMARAŞ
17-KAYSERİ
18-KİLİS
19-KOCAELİ
20-KONYA
21-MALATYA
22- MARDİN
23- MERSİN
24-NEVŞEHİR
25-OSMANİYE
26-SAKARYA
27-SAMSUN
28-ŞANLIURFA
29-YALOVA

Kılavuza https://piktes.gov.tr/cms/Files/UserFiles/Folders/Duyurular/2024MazereteBagliYerDegisikligiKilavuzu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.