Öne Çıkanlar öğretmen Kamu Birliği Konfederasyonu Kurum Takip Sistemi Veri Girişi Hazine ve Maliye Bakanlığı engelli

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (19 Şubat 2024)

Strateji Geliştirme Başkanı Ercan Türk imzalı resmi yazıda ''Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 19/02/2024 tarihli Tebliği (Sıra No:2) çerçevesinde, bütçe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gereken esaslar belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacak ek ödenek talepleri, ödenek aktarma, ödenek ekleme, ayrıntılı harcama programı ve revizesi, ödenek devri, şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı işlemleri ve diğer bütçe işlemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Ayrıca; “7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu’nun 8 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince “01.04- Geçici Süreli Çalışanlar” ve “02.04- Geçici Süreli Çalışanlar” ekonomik kodundan geçici süreli çalışanlara yapılacak ödemelerin bütçe ödeneklerini aşmayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Aynı madde çerçevesinde söz konusu ekonomik kodları içeren tertiplerde ödenek üstü harcama yapılması, bu tertiplere ödenek eklenmesi ve aktarılması (bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar ile 7489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılan aktarmalar hariç) mümkün değildir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, “01.04- Geçici Süreli Çalışanlar” ve “02.04- Geçici Süreli Çalışanlar” ekonomik kodundan yapılması planlanan harcamalarla ilgili 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Birimlerin bütçelerine tahsis edilen ödenekleri göz önüne alarak ödeneklerin kullanılmasında azami gayretin gösterilmesi gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederim.'' denilmiştir.

2024 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 2)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve muhtelif mevzuatta yer alan bütçenin uygulanmasına ilişkin hükümler çerçevesinde bütçe işlemleri hususunda usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

I- Tanımlar

a) Aktarma işlemleri: Belirli bir tertibe tahsis edilmiş olan ödeneğin, 5018 sayılı Kanun, yılı bütçe kanunu ve diğer kanun hükümlerine dayanılarakbir tertipten düşülüp mevcut veya yeni açılacak bir tertibe eklenmesi işlemlerini,

- Kurumlar arası aktarma işlemi: Yedek ödenek tertiplerinden yapılan aktarmalar hariç olmak üzere, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası ve Ek 6 ncı maddesi, 7489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci fıkraları ve bu Kanuna bağlı (E) işaretli cetvel ile diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde bir kamu idaresine tahsis edilmiş olan ödeneğin, bu kamu idaresinin tertiplerinden düşülerek başka bir kamu idaresinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine eklenmesi işlemlerini,

- Kurum içi aktarma işlemi: 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Ek 6ncı maddesi gereğince merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kendi bütçeleri içinde bir tertibe tahsis edilmiş olan ödeneğin düşülerek mevcut veya yeni açılacak başka bir tertibe eklenmesi işlemlerini,

- Yedek ödenek tertiplerinden yapılan aktarma işlemi: 5018 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi, 7489 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve bu Kanuna bağlı (E) işaretli cetvel hükümleri ile 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince yedek ödenek tertiplerinden düşülerek merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine eklenmesi işlemlerini,

b) Ayrıntılı Finansman Programı (AFP): 5018 sayılı Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin, aylar itibarıyla kullanabilecekleri ödenekleri, gelir gerçekleşme tahminlerini ve net finansmanlarının kullanımına ilişkin öngörülerini gösteren programı,

c) Ayrıntılı Harcama Programı (AHP): 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, aylar itibarıyla kullanabilecekleri ödenekleri gösteren programı,

ç) Başkanlık: Strateji ve Bütçe Başkanlığını,

d) Bloke ödenek: Bütçe ödeneklerinin AHP, AFP veya revize işlemleriyle aylara dağıtılmayan kısmını,

e) e-bütçe sistemi: Merkezi yönetim bütçe hazırlık ve uygulamasına ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirildiği ve elektronik ortamda “https://programbutce.sbb.gov.tr” adresinden erişilebilen program bütçe yönetim enformasyon sistemini,

f) Ekleme işlemleri: İlgili kanunları gereğince, gerektiğinde (B) işaretli gelir veya (F) işaretli finansman cetvelleri ile ilişkilendirmek suretiyle bütçede mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek ilave edilmesi işlemlerini,

- Gelirli ödenek kaydı işlemi: 7489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası ve bu Kanuna bağlı (E) işaretli cetvel hükümleri ile diğer mevzuatta yer alan hükümler gereğince kaydedilecek gelirlerin yılı bütçesiyle ilişkisinin kurulması ve kullanımına imkân sağlanması amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemlerini,

- Özel gelir karşılığı özel ödenek kaydı işlemi: 7489 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile diğer mevzuatta yer alan hükümler gereğince özel gelir olarak kaydedilen tutarlar karşılığı mevcut veya yeni açılacak tertiplere yılı içinde yapılacak ödenek kaydı işlemlerini,

- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemi: 7489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli gelir cetvellerinde gelirin ekonomik sınıflandırmasının dördüncü düzeyi itibarıyla öngörülmeyen veya belirtilen tahmini tutarların üzerinde gerçekleşen gelirler karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemlerini,

- Likit karşılığı ödenek kaydı işlemi: 7489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı (F) işaretli finansman cetvellerinde belirtilen net finansman (5.0.0.0- ekonomik kodu) tutarlarını aşan finansman gerçekleşme karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemini,

- Şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımların bütçeye gelir kaydedilen tutarlar karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydı işlemini,

- Hizmet sunumu karşılığı ödenek kaydı işlemi: 7489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası gereğince kamu idarelerine hizmet sunumu nedeniyle aktarılan ve bütçeye gelir kaydedilen tutarlar karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydı işlemini,

- Diğer ödenek kaydı işlemleri: Bu bölümde tanımlanan ekleme işlemlerinin dışında kalan diğer ekleme işlemlerini,

g) İptal işlemi: Yapılmış olan bütçe işlemini ortadan kaldıran işlemi,

ğ) Kullanılabilir ödenek: Serbest ödeneklerin ödenek gönderme belgesine bağlanmamış, ön ödeme yapılmamış ve harcanmamış olan kısmını,

h) Ödenek devri işlemleri: Harcanmayan kısmının ertesi yıla devredeceği ilgili kanunlarla hüküm altına alınmış olan her türlü ödeneğin yılı bütçesiyle ilişkisinin kurulması ve kullanımınaimkân sağlanması amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplere eklenmesi işlemini,

- Akreditif artığı karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince, önceki yıllarda açılmış akreditiflere ilişkin devredilen kredi artıklarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydı işlemini,

- Yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince, önceki yıllardan devredilen yüklenme artıklarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydı işlemini,

- Devreden dış projekredileri karşılığıödenekkaydı işlemi: 4749sayılıKamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi gereğince, önceki yıl içindehak edişlerden doğan ihtilaflar sonucu tahakkuk işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle, dış proje kredilerininharcanamayanmiktarlarınınyılı bütçesininilgilitertiplerinedevrenödenekkaydı işlemini,

- Şartlı bağış ve yardımların devri işlemi: 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, önceki yılda şartlı bağış ve yardım olarak ödenek kaydedilen veya devren ödenek kaydedilen tutarlardan harcanmamış kısımların yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydı işlemini,

- Özel gelir karşılığı tahsis edilen ödeneklerin devri işlemi: 5018 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi, 7489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (f) bendi ve 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bir önceki yıl bütçelerinde yer alan özel ödeneklerden harcanmayan tutarların yılı bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine devren ödenek kaydı işlemini,

- Hizmet sunumu karşılığı kaydedilen ödeneklerin devri işlemi: 7489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası gereğince hizmet sunumu karşılığı olarak kaydedilen veya devren ödenek kaydedilen tutarlardan harcanmayan kısımların yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydı işlemini,

- Diğer ödenek devri işlemleri: Bu bölümde tanımlanan ödenek devri işlemlerinin dışında, 7489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (f) bendi hariç diğer bentleri ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yapılan devren ödenek kaydı işlemini,

ı) Ödenek iptal işlemi: Muhtelif kanunlarla verilmiş olan yetkilere istinaden bütçe ödeneklerinin iptal edilmesi işlemini,

i) Revize işlemi: AHP ile AFP’nin gider, gelir ve net finansman bölümlerinde yıl içinde yapılacak her türlü değişiklik işlemini,

j) Serbest bırakma işlemi: AHP ve AFP yürürlüğe girmeden önceki dönemde aylık harcamalara ilişkin genelgeyle düzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ödenek kullanımına izin veren işlemi,

k) Tertip: Program sınıflandırmasının ilk düzeyini, kurumsal (Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumları için kurumsal sınıflandırmanın ilk düzeyini) ve finansman tipi sınıflandırmanın bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini (Kanun düzeyi),

l) Tertibin detay düzeyi: Program, alt program, faaliyet, alt faaliyet, kurumsal ve finansman tipi sınıflandırmanın bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini, “01.03- İşçiler”, “03.03- Yolluklar”, “03.04- Görev Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertipler için ekonomik sınıflandırmanın ilk üç düzeyini ifade eder.

II- Genel Hususlar

5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde program sınıflandırmasının alt düzeyleri itibarıyla yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslara, ilgili bütçe işlemlerinin açıklandığı bölümlerde yer verilmektedir.

a) Bütçe uygulama sürecinde yapılacak bütçe işlemlerinin tamamı tertibin detay düzeyinde gerçekleştirilecektir.

b) 5018 sayılı Kanun, 7489 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre Başkanlığımız yetkisinde bulunan ve bütçe tertibini değiştiren bütçe işlemleri Başkanlığımızca yapılacaktır. Bütçe tertibini değiştirmeyen ancak tertibin detay düzeyini değiştiren işlemler ise esas olarak ilgili idarelerce gerçekleştirilecektir. Bu kurala istisna teşkil eden hususlara, ilgili bütçe işlemlerinin açıklandığı bölümlerde yer verilmiştir.

c) Bu Tebliğ kapsamında Başkanlığımıza iletilecek bütçe işlem talepleri 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

ç) 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi tasarruf anlayışıyla hazırlanmış olup idarelerce yapılacak harcamaların, bütçe işlemlerinin ve ihtiyaç olması halinde ek ödenek taleplerinin bu anlayış çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

d) Program, alt program ve faaliyet tanımlamaları ve değişiklikleri Başkanlığımızca, alt faaliyet tanımlamaları ve değişiklikleri ise idarelerce e-bütçe sistemi üzerinden yapılacaktır.

III- Serbest Bırakma İşlemleri

AHP ve AFP yürürlüğe girmeden önceki dönemde aylık harcamalara ilişkin genelgeyle düzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ödenek kullanımına izin veren bütçe işlemleridir.Buişlemler Başkanlığımızcagerçekleştirilecekoluptertibindetaydüzeyindeyapılacaktır. Serbest bırakma işlemi ardından idarelerce gerek görülmesi halinde faaliyet düzeyini değiştirmeyecek şekilde alt faaliyet düzeyinde değişiklik yapılabilecektir.

IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri

a) İdareler, hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları vize edilen 2024 yılı AHP ve AFP dâhilinde gerçekleştireceklerdir.

b) AHP/AFP cetvellerinde yer alan ödenekler, idarelerin aylar itibarıyla kullanabilecekleri tutarlardır. İlgili ay içinde kullanılmayan tutarlar takip eden aylarda kullanılabilecektir. Ancak takip eden aylara ilişkin ödenekler, AHP/AFP'de Başkanlığımızca değişiklik yapılmadığı sürece, 5018 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin amir hükmü de dikkate alınarak süresinden önce kesinlikle kullanılmayacaktır.

c) İdareler, iş ve hizmetlerini AHP/AFP'lere uygun olarak planlayacak ve ödemelerini buna göre gerçekleştireceklerdir. Serbest ödeneklerin etkin kullanılması, AHP/AFP'de değişikliğe ve ilave finansman ihtiyacına neden olunmaması bakımından harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimleri gerekli tüm tedbirleri alacak ve bu amaçla merkez dışı birimleri de kapsayan bilgilendirme ve koordinasyonu sağlayacaklardır.

Ayrıca 21/12/2019 tarihli ve 7198 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanununun tamamlayıcı ödeneğin düzenlendiği 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası Anayasa Mahkemesinin 3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/9/2023 tarihli ve E: 2020/33, K: 2023/161 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bu çerçevede 5018 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 70 inci maddesinin amir hükümleri ve Anayasa Mahkemesinin anılan Kararı gereğince 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak ödemeler ile her türlü ödeme işlemi için yeterli ödenek ve ödenek gönderme belgesi olmaksızın kesinlikle harcama yapılmayacaktır.

ç) İdareler, tertibin detay düzeyinde AHP/AFP dağılımı çerçevesinde ödenekler serbest bırakıldıkça herhangi bir talimat beklemeksizin bu ödenekler için ödenek gönderme belgesi düzenleyebileceklerdir. Ödeneklerin merkez dışı birimlere gönderilmesinde birimlerin ihtiyaçları dikkate alınacak ancak serbest ödeneklerin tamamının merkez dışı birimlere gönderilmesi yerine, sonradan ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamak üzere makul bir kısmının kullanılabilir durumda tutulmasına özen gösterilecektir. Ayrıca merkez dışı birimlerin ödenek kullanımları, harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimlerince takip edilecek, merkez dışı birimlerde ortaya çıkacak ödenek ihtiyacı AHP/AFP'de değişiklik yapılması yerine öncelikle ödenek gönderme belgesine bağlanan ancak kullanılmayan ödeneklerin tenkis edilerek ödenek ihtiyacı bulunan harcama birimlerine gönderilmesi suretiyle karşılanacaktır.

01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak ödemeler ile her türlü ödeme için ödenek gönderme belgesi olmaksızın harcama yapılamayacağı hususunun idarelerin hem ödenek gönderilmesinden sorumlu birimlerince hem de ödenek talebinde bulunan birimlerince ödenek planlaması sürecinde dikkate alınması gerekmektedir.

d) İdareler personel tertiplerindeki ödenek ihtiyacını öncelikle diğer personel tertiplerinde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden aktarma yapmak suretiyle karşılayacaklardır. İdarelerin merkez dışı birimlerinde ortaya çıkacak ödenek ihtiyacının ise ödenek gönderme belgesine bağlanan ancak kullanılmayan ödeneklerin tenkis edilmesi ve ödenek ihtiyacı bulunan harcama birimlerine gönderilmesi suretiyle karşılanması gerekmektedir. İdareler ödenek ihtiyacının bu yöntemlerle karşılanamaması durumunda revize talebinde bulunabilecektir.

e) Elektrik, doğalgaz, su, telefon, bilgiye abonelik ve internet erişimi gibi mal ve hizmet alım giderlerinin, serbest ödenek yetersizliği nedeniyle zamanında ödenmemesi suretiyle ek mali yük oluşturularak kamu zararına neden olunmaması bakımından, tertipler itibarıyla serbest ödenekler öncelikle bu giderlere ilişkin faturaların ödenmesinde kullanılacak, gerek aynı tertipte yer alan diğer gider türlerine ilişkin ihtiyaçların gerek kurum içi ödenek aktarma suretiyle bütçenin diğer tertiplerindeki diğer gider türlerine ilişkin ihtiyaçların karşılanmasında hiçbir şekilde kullanılmayacak, buna neden olabilecek bir taahhüde ve harcamaya girişilmeyecek, merkez dışı birimlere ödenek gönderilmesinde bu hususa öncelik verilecektir.

f) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından “05.06- Yurtdışına Yapılan Transferler” ekonomik kodundan uluslararası anlaşma, kanun ve kararnameler gereği üye olunan uluslararası kuruluşlara yapılacak olan katılma payı ile üyelik aidatı ödemelerinin ilave mali yüke sebebiyet vermeyecek şekilde zamanında yapılması için gerekli özen gösterilecektir.

g) İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde ve tertip detayında yer alan ödenekler dikkate alınarak taahhüde girişilebilecektir. Ayrıca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerce hazırlanacak şartname ve sözleşmelere AHP/AFP'deki ödenek dağılımına göre ödeme yapılacağına ilişkin hüküm konulacaktır.

ğ) Hazine yardımı alan özel bütçeli diğer idareler ile yükseköğretim kurumlarının bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesi, söz konusu idarelerin talebi üzerine, aylık nakit ihtiyaçları Başkanlığımızca değerlendirilerek, AFP revize işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede idareler ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama (dış proje kredisi karşılığı proje özel hesaplarından yapılacaklar hariç) ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi taleplerini en geç ilgili ayın 5'ine kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir.

h) Bloke tutulan ödenekler, idarelerin talepleri üzerine bütçe uygulamalarındaki gelişmeler de dikkate alınarak Başkanlığımızca değerlendirilerek kullandırılabilecektir.

ı) Başkanlığımızca yapılan serbest bırakma ve revize işlemlerine ilişkin formlar, verilerin paylaşımı ve bilgilendirme sürecinin elektronik ortamda yürütülmesi sebebiyle idarelere ayrıca gönderilmeyecektir.

i) Başkanlığımız tarafından vize edilmiş olan AHP/AFP kapsamında tertibin aylara dağılımını değiştiren işlemler Başkanlığımız tarafından sonuçlandırılacaktır. İdareler, Başkanlığımızdan revize talebinde bulunmadan önce aylara dağıtılan ödeneklerden kullanılmayan ve kısa sürede kullanılmayacağı anlaşılanları tenkis ederek tertibin aylara dağılımını değiştirmeden ödenek ihtiyacını karşılayacaktır. Revize işlemlerinde yetki tanımlamaları program sınıflandırmasının alt düzeylerini de içeren tertibin detay düzeyleri itibarıyla belirlenmektedir. Söz konusu yetkilere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmektedir:

1. Tertibin Aylara Dağılımını Değiştiren Revize İşlemleri

İhtiyaç duyulması halinde 2024 yılı AHP ve AFP dağılımı kapsamında tertibin aylara dağılımının değiştirilmesini gerektirecek revize işlemlerine ilişkin talepler genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerce gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmek üzere Başkanlığımıza iletilecektir. Hazine yardımı almayan özel bütçeli idareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların tertiplerinin aylara dağılımını değiştiren revize işlemleri, ilgili idarelerin yetkisindedir.

2. Tertibin Aylara Dağılımını Değiştirmeyen Revize İşlemleri

Tertibin aylık toplam tutarını değiştirmeyen ancak tertibin detay düzeyinde aylık dağılımını değiştiren işlemler idarelerin yetkisindedir. Diğer taraftan e-bütçe sisteminde yayımlanan ve işlem yapma yetkisi Başkanlığımızda bulunan faaliyetler bu kapsamda değildir. Söz konusu faaliyetlere ilişkin revize ihtiyacı olması durumunda bu işlemler Başkanlığımızca sonuçlandırılacaktır.

Tertibin aylık toplam tutarını değiştirmeyen ancak tertibin detay düzeyinde aylık dağılımını değiştiren işlemlere ilişkin ayrıntılı açıklamalara ve örneklere aşağıda yer verilmektedir.

2.1.Tertibin Aylara Dağılımını Değiştirmeyen Alt Program Düzeyinde Revize İşlemleri

Tertibin aylara dağılımı değiştirilmemek koşuluyla aynı program altında yer alan iki alt programın ödeneklerinin aylara dağılımı değiştirilebilir.

Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim alt programı altındaki faaliyetin Mart ayında yer alan ödenek tutarı azaltılarak Din Öğretimi alt programı altındaki faaliyetin aynı ayında yer alan ödenek aynı tutarda artırılmak suretiyle aylık dağılım değiştirilebilir (Şekil 1). Yapılan işlem farklı alt programlar düzeyinde aylık dağılımı değiştirmekte olup program düzeyini de içeren tertibin aylara dağılımı değişmemektedir.

2024 Yılı Mart Ayı Tebliğler Dergisi'ne https://dhgm.meb.gov.tr/tebligler-dergisi/2024/2796_Mart_2024.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.