Öne Çıkanlar A101 17 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler 7467 Personel Alınacak Cumhuriyet başsavcı Kurban Bayramı 5393 sayılı Belediye Kanunu

2024 Yılı Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-Ge ve Kalite Zirvesi Başvuru Kılavuzu

Toplumların geleceğinin inşası ve dönüşümünde kilit rolü üstlenen eğitim; nesillere akademik bilgi ve beceriler kazandırmanın ötesinde, bir ülkenin içerisinde bulunduğu çağı yakalamasını, geleceğe yön vermesini, millî, manevi ve kültürel zenginliğinin gelişmesini ve bu zenginliğin gelecek nesillere aktarılmasını kapsayan hayati bir sistemdir. Bu durumun yadsınamaz bir sonucu ise eğitimin sürekli geliştirilmesi gereken bir alan olarak kabul edilmesi gereksinimidir. Toplumsal eğitim seferberliğimizin tüm paydaşlarının katılımıyla, teknoloji ile AR-GE faaliyetleri bağlamında eğitimde kaliteyi artırarak ve farklı uzmanlık alanlarında karşılıklı iletişimi geliştirerek gelenek ile geleceğin buluşacağı Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi’nin düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu Zirve ile eğitimin en kritik alanlarındaki gelişmeleri tartışmak üzere yeniliklere ve farklı fikirlere açık, değerler dünyasına haiz, köklerini tanıyan ve geleceğe yön verebilen öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Dünya genelindeki dijital dönüşüm süreci göz önünde bulundurulduğunda, eğitimde kalitenin artırılması ve hedeflere ulaşılmasında eğitim teknolojileri kritik bir rol oynamaktadır. Bu teknolojiler, eğitim öğretim süreçlerindeki yerini yenilikçi ve etkili uygulamalarla güçlendirerek geleceğin eğitim ortamlarını yeniden inşa etmektedir. Ülkemizde de eğitim teknolojileri alanında altyapıyı güçlendirmek adına yapılan yatırımlarla birlikte dijital becerilerin geliştirilmesine odaklanılmakta; eğitim teknolojileri ekosistemini geliştirme ve teknoloji okuryazarlığının disiplinler arası yaklaşımla kazandırılması gibi stratejik adımlarla öğrencilerin dijital çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde yetişmelerini sağlamak adına önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların anlam kazanması için alandaki aktörlerle iş birliği içinde yenilikçi uygulamaların araştırılması ve geliştirilmesi, bilimsel gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Teknolojideki ilerlemeler, toplumsal dönüşümler ve öğrencilerin ilgileri, istidatları ve kabiliyetleri doğrultusunda yapılan çalışmalar; eğitimcilerin mevcut uygulamaları gözden geçirmesini ve yeni yaklaşımlar geliştirmesini gerektirmektedir. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere düzenlenmesi planlanan Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi vesilesiyle Bakanlığımız ilgili birimlerinin çağın gerektirdiği dijital ve yenilikçi bakış açısına sahip kurumlara dönüşmesine, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırma geliştirme merkezleri ile bütünleşik ve koordineli hale gelmesine katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi; kapsamı gereği eğitim alanında yenilikçi fikirleri değerlendirmek amacıyla paydaşları bir araya getirerek sektörün geleceğine ve ihtiyaçlarına yönelik stratejilerle ilgili çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Eğitimin en kritik alanlarındaki gelişmeleri tartışmak üzere yeniliklere ve farklı fikirlere açık, değerler dünyasına haiz, köklerini tanıyan ve geleceğe yön verebilen eğitimcilerin bir araya geleceği bu Zirve’nin kapsamı; Eğitimde Teknoloji, Eğitimde Araştırma Geliştirme ve Eğitimde Kalite temaları altında planlanmaktadır.

Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi; ülkemizin eğitim vizyonu ve stratejisiyle uyumlu bir platform olmakla beraber; üst politika belgelerinde eğitim alanında belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleşme sürecine katkı sunma potansiyeline de sahiptir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde; bilim ve teknolojinin üreticisi ve yöneticisi olan, dijital yetkinliğe ve hayat boyu öğrenme kültürüne sahip fertler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Medeniyetimizin özenle inşa edildiği; aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim nesillerin yetiştirildiği bir eğitim modeli olarak tasarlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, erdem-değereylem sistemiyle, belirlenen kalkınma amaçlarına uyum sağlamaktadır. Bu bağlamda; Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi; amacı ve hedef kitlesi bakımından üst politika belgelerinde belirtilen hedefleri destekler mahiyettedir.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemizin potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir yol haritası olan Cumhurbaşkanlığı On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028); (i) Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, (ii) İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, (iii) Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, (iv) Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre, (v) Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim olarak beş ana eksene oturtulmuştur. Bu eksenlerin her biri, nitelikli ve iyi insan yetiştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerinin önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. Zirve; On İkinci Kalkınma Planı’nda eğitim eksenli amaçlar olarak belirtilmiş olan “kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği”, “teknoloji okuryazarlığının artırılması” ve “veriye dayalı politika üretimi” konularında etkili çözümler sunmayı hedeflemektedir. Bununla beraber Zirve, eğitimde ulusal izleme araştırmalarının desteklenmesi amacıyla mevzuat altyapısına katkı sağlayarak bu faaliyetlerin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine ve bir model teşkil etmesine olanak tanıyacaktır.

Katılımcılar arasında etkin bir iletişim ve iş birliğini teşvik edecek, eğitimde teknoloji alanındaki güncel gelişmelerin ve ihtiyaçların tartışılacağı, sürdürülebilirlik ve verimlilik odağında kalite algısının yeniden ele alınacağı bu Zirve; yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırarak kurumlarımızın kapasitesinin geliştirilmesine ve eğitimde kalitenin artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi, ülkemizde eğitim alanında yapılan çalışmaların görünür kılınıp yaygınlaştırılması için günümüz eğitim dünyasında öne çıkan önemli konuların ele alınacağı bir platform olarak eğitimde teknoloji ile kaliteyi birleştiren yenilikçi çözümler sunmayı hedeflemektedir. Eğitimde karşılaşılan sorunlara çözümler sunan AR-GE faaliyetleri ile katılımcılığı önemseyen, değişimleri doğru şekilde ve doğru zamanda hayata geçirmeyi ön plana alan paydaşlarımızca Türkiye’deki eğitim kurumlarının kurumsal kapasitelerini ve insan kaynağının performansını artırmak için farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirecek bu çalışma; kamuoyu için nitelikli bir kaynak olacaktır.

1. Zirvenin Amacı

Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi’nin amacı; Millî Eğitim Bakanlığının eğitimde teknoloji, eğitimde araştırma geliştirme faaliyetleri ile eğitimde kalite konularındaki ilerlemelerini uluslararası alanda tanıtmak, örnek çalışmalarını dünya kamuoyuyla paylaşmak ve bu alanlarda önde gelen ulusal ve uluslararası kurumları bir araya getirerek iş birliklerine ve görünürlük faaliyetlerine zemin hazırlamaktır.

Bu ana amaç kapsamında aşağıdaki alt hedeflere de Zirve ile ulaşılması beklenmektedir:

• Eğitimde teknoloji, AR-GE ve kalite temalarındaki en güncel bilgileri ve araştırmaları kamuoyu ile paylaşmak.

• Başta öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve velilerin olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının girişimcilik, üretim ve yenilikçilik alanlarında motivasyonlarını yükseltmek.

• Eğitimciler, araştırmacılar ve yöneticiler arasında iş birliği ve ağ oluşturma fırsatlarını sağlayarak maarifte sürdürülebilir bir gelişimin sağlanmasına alan açmak.

• Ulusal rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejik adımların atılmasını teşvik etmek.

• Eğitimde teknolojinin öğrenme ve öğretme süreçlerine entegrasyonunu sağlamak, öğrencilerin çeşitli öğrenme ihtiyaçlarına yanıt verebilecek zenginleştirilmiş öğrenme deneyimlerini sunmak.

• Eğitimde AR-GE faaliyetlerini desteklemek, yenilikçi öğretim metodolojileri ve materyalleri geliştirmek, eğitim politikaları ve uygulamalarında bilimsel temelli kararlar alınmasını teşvik etmek.

• Eğitim süreçlerinde kalite standartlarını yükseltmek, öğretim ve öğrenme süreçlerinde mükemmeliyeti hedeflemek, eğitimde süreç yönetimini iyileştirmek ve tüm paydaşların eğitimde kalite bilincini artırmak.

2. Zirvenin Kapsamı, Temaları ve Alt Temaları

Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi; Eğitimde Teknoloji, Eğitimde Araştırma Geliştirme ve Eğitimde Kalite ana temaları çerçevesinde gerçekleşecektir. Bu Zirve kapsamında ilk tema “Eğitimde Teknoloji” olarak belirlenmiştir. Eğitimde teknoloji, başlangıçta yalnızca araç-gereç kullanımını ifade eden bir kavram iken, zaman içinde bu tanım giderek genişleyerek derinleşmiştir. Teknolojinin eğitimde etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla kurulmuş olan International Society for Technology in Education [ISTE], eğitim teknolojilerini “Genellikle teknolojinin eğitim süreçlerine entegrasyonu ve öğrenme deneyimlerini geliştirme amacıyla kullanılmasını kapsayan bir disiplin.” olarak tanımlar (ISTE, 2008).

Bu tanım, teknolojinin sadece bir araç olarak rol oynamasından ziyade, öğretim ve öğrenme süreçlerini desteklemek, öğrenci başarısını yükseltmek ve öğretmenlerin etkinliğini artırmak için stratejik bir şekilde kullanılmasını vurgular. Personel, araç gereç, süreç ve yöntemlerin bütünleştiği bir sistem olarak düşünülen eğitim teknolojisi; öğrenme ve öğretme faaliyetlerini en etkili şekilde planlamayı, uygulamayı ve değerlendirmeyi amaçlar (Alkan, 2019). İnsanın öğrenmesini sağlayan süreci önemseyen eğitim teknolojileri (Ergin, 2019), modern eğitim öğretim tekniklerinin uygulanmasına yönelik kavramsal bir çerçeve sunmanın yanı sıra eğitim sürecinde yer alan tüm katılımcıların davranışlarını da kapsar (Lazar, 2015).

Eğitim teknolojilerinin geniş yelpazesi, eğitimde farklı öğrenme yöntemlerini destekleyerek öğrencilerin çeşitli öğrenme ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi ve öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesinde büyük öneme sahiptir (Escueta,vd., 2017). Eğitim teknolojileri, sürekli bir gelişim süreci içindedir ve bu alanda başarı için öğretmenler, öğrenciler ve okul yöneticileri arasında iş birliği gerekmektedir (Fu, 2013). Eğitim teknolojilerinin aynı zamanda okulları ve üniversiteleri yönetimsel yönden de desteklemesi önem arz etmektedir.

Ders programları, personel programları, sınav yönetimi, siber güvenlik, tesis yönetimi ve güvenliği; eğitim teknolojilerinin eğitimde süreç yönetimine katkı sağladığı alanlardır (Arslan, 2020). Sürekli değişen ve gelişen bilim ve teknolojinin gereksinimlerini karşılayarak toplumun dinamik yapısına uyum sağlayabilmek ve bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak için özgün eğitim ortamları ve teknolojiler geliştirilmesi; ülkelerin kalkınmasında eğitim teknolojilerinin önemini vurgulamaktadır. Bu bağlamda Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi’nin Eğitimde Teknoloji ana teması kapsamındaki alt tema örnekleri aşağıda yer almaktadır:

• Dil Öğretimindeki Sorunlara Dijital Araçların Kullanımı ile Üretilen Çözümler
• Erken Çocukluk Döneminde Dijital Araçların Çocuğun Gelişimine Etkisi
• Eğitim Teknolojilerinde Okul Ortamı ve Geleceğin Öğretmenleri
• Eğitim Teknolojileri ve Fikri Mülkiyet Hakları
• Dijital Teknolojilerin Etkin Kullanımı ve Dijital Becerilerin Geliştirilmesi
• Gençlere Yönelik Teknoloji Odaklı Girişimcilik Eğitimleri
• Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları
• Eğitimde Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim ve Blockchain Teknolojileri
• Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitiği
• Eğitimde AR/VR/XR Uygulamaları
• Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma Teknolojileri
• Dijital Ölçme Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar
• Sosyal Medyanın Bilinçli ve Etkili Kullanımı
• Göç ve Acil Durumlar İçin Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Uygulamaları
• Eğitimde İkiz Beceriler
• Eğitimde Hibrit Öğrenme
• Diğer

Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi kapsamındaki bir diğer ana tema “Eğitimde Araştırma Geliştirme” olarak belirlenmiştir. AR-GE; kültür, insan ve toplumun bilgi birikiminden oluşan dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları kapsamaktadır (Frascati Kılavuzu, 2002). Bu kapsamda çevreye uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında teknolojik gelişme sağlayan, özgün çıktılara sahip, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çalışmaları (Özeroğlu, 2011) ifade eden AR-GE faaliyetleri, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülmektedir (Ünal ve Seçilmiş, 2013). Bir çalışmanın AR-GE faaliyeti olarak kabul edilebilmesi için bu çalışmada yerine getirilmesi gereken beş ölçüt; özgünlük, yenilikçilik, tahmin edilebilen veya edilemeyen sonuçları barındırma, sistematiklik ve aktarılabilirliktir (Frascati Kılavuzu, 2002). Tüm bu kriterleri sağlayan araştırma faaliyetleri; “Temel Araştırma (Basic Research)”, “Uygulamalı Araştırma (Applied Research)” ve “Deneysel Gelişim (Experimental Development)” olmak üzere üç bölümde değerlendirilmektedir. Temel araştırmalar, uygulaması veya kullanımı bulunmayan yeni bilgiler edinmek için yürütülen teorik veya deneysel çalışmalar iken özgün bir pratik uygulamaya yönelik doğrudan bilgi üretmek için yapılan çalışmalar, uygulamalı araştırmaları oluşturmaktadır. Deneysel gelişim ise temel ve uygulamalı araştırmaların sunduğu bilimsel bilgileri kullanarak yeni bir yöntem, sistem, hizmet ya da ürünün ortaya konduğu süreci tanımlamaktadır (OECD, 2015). Sonuç olarak AR-GE, kurumların yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmesinin temel unsuru olarak görülmekte, bir başka deyişle kurumların bilimsel gelişmişlik düzeyi, kurumdaki AR-GE çalışmaları ile doğru orantı göstermektedir (Canbay, 2020).

Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi kapsamındaki ana tema olan “Eğitimde Araştırma Geliştirme” çalışmaları ise eğitim sisteminin kalitesini, etkinliğini ve verimliliğini artırmak, eğitim politikalarına bilimsel katkı sağlamak ve eğitimde yenilikçi uygulamalar geliştirmek için önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir (MEB, 2014). Yapılan AR-GE faaliyetleri; eğitimde iyi uygulamaların keşfedilmesine, öğrenci başarısının artırılmasına, öğretmenlerin meslekî gelişiminin desteklenmesine, öğrencilerin çeşitli alanlardaki beceri düzeylerinin geliştirilmesine, uluslararası araştırma faaliyetlerinde ülkemizin genel başarısının yükseltilmesine katkı sağlamaya odaklanmaktadır (Başaran vd., 2021). Bu bağlamda Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi’nin Eğitimde Araştırma Geliştirme ana teması kapsamındaki alt tema örnekleri aşağıda yer almaktadır:

• Avrupa Birliği Projelerinin Okul Kültürüne, Yönetimine, Öğrenci Gelişimine ve Öğretmen Yeterliklerine Etkisi
• TÜBİTAK Projelerinin Okul Kültürüne, Yönetimine, Öğrenci Gelişimine ve Öğretmen Yeterliklerine Etkisi
• Kalkınma Ajansı ve Yerel Düzeyde Yürütülen Projelerin Okul Kültürüne, Yönetimine, Öğrenci Gelişimine ve Öğretmen Yeterliklerine Etkisi
• Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Kapsamında Eğitim Öğretim Süreçlerinin Ülkeler Bazında Karşılaştırılması
• Eğitimde Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik
• Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm
• Diğer

Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi kapsamındaki son ana tema “Eğitimde Kalite” olarak belirlenmiştir. Eğitimde Kalite; eğitim sisteminin beğenilmesi, kusursuzluğu ve insanların yenilikleri takip etme yeteneği ile bu yetenekleri sergileyen bireylerin yetiştirilmesini ifade eder (Temel, 1999). Günümüzde bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeler, toplumların ihtiyaçlarını değiştirdiği için pek çok alanda farklı ve yenilikçi uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Uluslararası eğitim alanında uzmanlıklarına göre Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM), Uluslararası Okullar Birliği (CIS), Amerika Birleşik Devletleri New England Okullar ve Üniversiteler Birliği (NEASC) ile Dil Sınavı Uzmanları Birliği (ALTE) gibi kurum ve kuruluşlar bu kapsamda uzun yıllardır faaliyet göstermektedir. Ülkemiz özelinde görece daha yeni bir kavram olarak ele alınan kalite; en genel tanımıyla bir olgunun, ürünün veya sürecin, bir kurumun veya programın önceden belirlediği kıstaslar gözetilerek uygunluğunun tespitine ve bu doğrultuda değerlendirilmesine yönelik işlemlerin bütünüdür (Yöntem ve Mazman, 2023). Eğitimde kalite, uygulanacak politikaların ulusal ve uluslararası seviyelerde eğitim hedeflerine ulaşma derecesidir (Bakioğlu ve Baltacı, 2010). Bu sebeple eğitim politikalarının belirlenme ve izlenme süreçlerinde, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eğitim hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını saptamaya yönelik tüm iş ve işlemlerde standardın sağlanarak belirli bir kalite programı çerçevesinde çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.

Bir süreç olarak değerlendirildiğinde eğitimde kalite; sadece bir girdi-çıktı ilişkisi olmanın ötesinde, öğretmenler, öğrenciler ve eğitimin diğer paydaşları arasındaki kurumsal etkileşimin doğasını olduğu kadar programın, okulun veya sistemin yaşam kalitesi değerlerini de temsil etmektedir (Adams, 1998). İlgili literatüre göre bu süreç; iç ve dış denetimler, değerlendirme süreçleri, standardizasyon ve akreditasyon çalışmalarından oluşabilmektedir. Eğitimde kalitenin artırılması için öncelikle kalitenin bir ihtiyaç olarak değerlendirilip bu ihtiyaç doğrultusunda eğitim araçlarında, öğretmenlerde, öğrencilerde, bilgi kaynaklarında, araç gereçlerde, eğitim tesislerinde, velilerde ve yönetimde kalitenin yükseltilmesi ve sonuç olarak eğitim niteliğinin artırılması beklenmektedir. Bu bileşenlerin haricinde, öğrencilerin mezuniyet durumu, öğrenci performansı gibi sayısal verilerin yanı sıra; öğrenim ve öğretim sürecinin bileşenleri olarak öğretim yöntemleri, öğrenme ortamları, ders içerikleri ve materyalleri gibi nitel unsurlar eğitim öğretim sürecinin veya bir eğitim kurumunun kalite göstergeleri olabilmektedir (Büyükşahin ve Şahin, 2017; Göksoy, 2014) Özetle, eğitim kalitesinin artırılması; kalite yönetiminin uygulanması ve eğitim sürecindeki tüm unsurların kalitesinin yükseltilmesiyle mümkün olabilir. Bu bağlamda Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi’nin Eğitimde Kalite ana teması kapsamındaki alt tema örnekleri aşağıda yer almaktadır:

• Eğitim Kurumlarında Kalite Standartlarının Belirlenmesi
• Okul Kültürü ve Liderlik
• Okul Aile Birliği Süreçleri
• Öğretim Programları
• Olumlu Sınıf İklimi
• Eğitsel Liderlik
• Uzaktan Eğitim
• Kriz Öncesi, Sırası ve Sonrası Eğitim
• Ölçme, İzleme ve Değerlendirme
• Öğretmen Yeterlikleri
• Eğitimde Rehberlik ve Geri Bildirim
• Aktif Öğrenme
• Sosyal Duygusal Öğrenmenin Desteklenmesi
• Meslekî ve Teknik Eğitimde Akreditasyon ve Kalite Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
• Diğer

3. Bildiri Süreci
3.1. Bildiri Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler
3.1.1. Kimler Başvuru Yapabilir?

• Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görevli öğretmenler ve yöneticiler
• Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde görevli öğretmenler ve yöneticiler

3.1.2. Başvuru Kriterleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

• Başvurular 31 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi resmî internet sitesinden (etak2024.eba.gov.tr) yapılacaktır. 30 Haziran 2024 saat 18.00’de başvuru sistemi kapanacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular ile ilgili yaşanacak teknik sorunlar için [email protected] e-posta adresi üzerinden iletişime geçilmesi gerekmektedir.

• Başvurusu yapılan bildirilerin Zirvenin ana temaları ve alt temalarına yönelik konulara odaklanması esastır. Konusu eğitimde teknoloji, araştırma geliştirme ve kalite olmak kaydıyla tüm bildiri başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

• Tek ya da çok yazarlı bildirilerde başvuru sahipleri sadece bir bildiri başvurusunda bulunabilir.

• Çok yazarlı bildiriler için başvuru, birinci yazar tarafından yapılacaktır. Sunuma hak kazanılması durumunda ise sunum, başvuruda bulunan bildiri sahibi tarafından gerçekleştirilecektir.

• Zirve kurullarında yer alan kişilerin bildiri başvuruları kabul edilmeyecektir.

• Daha önce farklı bir kongre, sempozyum, konferans, zirve veya benzeri bilimsel etkinlikte yayımlanmış bildiri ile başvuru yapılamayacaktır.

• Bildiriler belirlenen bilimsel ölçütlere göre alan uzmanları tarafından değerlendirilecektir.

• Bildiri özetleri, EK’teki şablon doğrultusunda genişletilmiş özet formatında hazırlanmalı; çalışmada giriş, amaç, yöntem, sonuç ve öneriler ile kaynakça bölümlerine yer verilerek gönderilmelidir. Bildiri özeti, kaynakça hariç en fazla 750 kelimeden oluşmalıdır.

• Başvurusu kabul edilen bildirilerin en fazla 2500 kelimeden oluşan tam metinlerinin daha sonra belirlenecek tarihe kadar gönderilmesi istenecektir. Zirve kapsamında kabul edilen bildiriler daha sonra derlenerek kitap hâline getirilecektir. Bu süreçle ilgili duyurular Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi resmî internet sitesinden daha sonra paylaşılacaktır.

• Başvurusu kabul edilen bildirilerden uygun görülenler, 20 dakikalık sözlü sunumlar ile eş zamanlı oturumlarda ilgili bildiri sahipleri tarafından Zirve’de sunulabilecektir.

• Başvurusu kabul edilen bildiri sahiplerine katılım sertifikası verilecektir.

• Bildiri APA 7 formatına göre hazırlanacaktır. Bildiriler bilimsel etik kurallara uygun hazırlanmalıdır. Bildiri ve sunum dili Türkçe olacaktır.

• Bildirilerde herhangi bir kişiye, kuruma, şirket veya ürüne yönelik reklam unsuru yer almamalıdır.

• Kişilere, kurumlara ve kullanılan materyallere ait bilgi ve görseller için gerekli tüm izinler alınmış olmalıdır. Bu konudaki tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

3.2. Bildiri Değerlendirme Süreci

Bildiriler ön uygunluk kontrolü ve detaylı değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak değerlendirilecektir.

3.2.1. Ön Uygunluk Kontrolü

Birinci aşama ön değerlendirme niteliğinde olup bu aşamada bildirilere ilişkin bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak verilip verilmediği kontrol edilecektir. Bildirinin detaylı değerlendirmeye alınabilmesi için bu aşamada 100 tam puan almış olması gereklidir.

Ön Uygunluk Değerlendirme Kriterleri - Puan

Bildiri özetinin verilen şablona uygun şekilde yazılmış olması - 25
Bildirinin bilimsel etik kurallara uygun olarak hazırlanmış olması - 25
Bildiride herhangi bir sınıfa, dile, etnik kökene, inanca ya da cinsiyete yönelik ayrımcılığa yer verilmemiş olması - 25
Bildiride herhangi bir kişiye, kuruma, şirkete veya ürüne yönelik reklam unsuru kullanılmamış olmamış olması - 25

3.2.2. Detaylı Değerlendirme

Ön uygunluk kontrolünde yeterli görülen bildiriler en az iki alan uzmanı tarafından bildiri değerlendirme kriterlerine göre gizli hakemlik sistemi ile değerlendirilecektir. 

Bildiri Değerlendirme Kriterleri - Puan

Bildirinin başvurulan tema/alt tema ile uyumu - 25
Amacın ve gerekçenin netliği - 25
Metodolojinin bilimsel açıdan uygunluğu ve netliği - 25
Elde edilen sonuçlara göre yapılan önerilerin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği - 25

3.2.3. Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

Sonuçlar 31 Temmuz 2024 tarihinde başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilecek ve Zirve’nin resmî internet sitesinden duyurulacaktır. 

4. Önemli Tarihler

Bildiri başvuruların alınması : 31 Mayıs-30 Haziran 2024
Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması : 31 Temmuz 2024
Zirve programının ilan edilmesi : 15 Ağustos 2024
Zirvenin gerçekleşmesi : Eylül 2024*
Bildiri kitabının yayımlanması : Aralık 2024

*Zirvenin gerçekleşmesine yönelik kesin tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Kılavuza https://etak2024.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2024/05/ETAK_zirve_basvuru_kilavuzu_3105.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Zirveye dair gelişmeler etak2024.eba.gov.tr internet sitesinden takip edilebilecek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.