Öne Çıkanlar öğretmen Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan TRT EBA TV 3600 ek gösterge Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler

"Ben Her Yerde Varım" Projesi Şartnamesi

Amaç; öğrencilere 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında, eğitim öğretim kurumlarının dışında da kendilerini ispatlayacak alan ve ortam oluşturmaları, yaşadıkları yerlerin kültürel değerlerini tanıyarak bu değerlere sahip çıkmalarını sağlamak, grup ve takım ruhuyla hareket edip; paylaşmayı, eğlenmeyi, fark etmeyi, başarmayı, öğrenerek hem dış dünyayı hem de kendilerini tanımalarını ve keşfetmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlemek.

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

“BEN HER YERDE VARIM” PROJESİ SOSYAL ETKİNLİK ŞARTNAMESİ
 
Madde-1 Giriş:

Başka bir dünya ancak iyi olana odaklı bir bakış açısıyla mümkündür. Bağ kurmak insan için çok temel bir ihtiyaçtır ve insan yalnızca kuvvetli sosyal bağlar kurarak ilerleme sağlayabilmektedir. Beyinlerimiz düşünmenin yanı sıra duyguları hissetmek üzere de gelişmiştir.  Kişisel kimlik duygumuz ve varlığımızı aşan anlamı elde etmek bizi derin ve mutlak bir aidiyet arayışına itmektedir. Toplumsal aidiyeti geliştirmenin yolu toplumsal birlik, bütünlük, dayanışma ve yardımlaşma temellerine dayanmaktadır. 

Meslekî eğitim, toplumun temelini oluşturan güçlü sosyal bağların vazgeçilmez bir parçasıdır. Ahilik anlayışı, meslekî yeterliliğe odaklanmanın ötesinde, ahlaki değerleri vurgulayarak bireyleri toplumsal birlik ve bütünlük temelinde yetiştirir. İnsanların teknik becerilerini geliştirmesi ve etik değerler ile donatılması, istikrarlı ve sağlam toplumun kilit noktalarındandır. Ahilik anlayışını temel kabul eden toplumsal değerlerle bütünleşmiş, meslekî ve teknik becerileri yüksek ve aynı zamanda etik perspektife sahip toplum fertleri meslekî eğitim yoluyla yetişmektedir. Bugün Meslek Lisesi öğrencileri; Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde 53 ve Meslekî Eğitim Merkezlerinde 39 ayrı alanda olmak üzere; Adaletten Bilişime, Denizcilikten El Sanatlarına, Gıda Teknolojilerinden Gazeteciliğe, Endüstriyel Otomasyon Teknolojilerinden Moda Tasarım Teknolojilerine, Raylı Sistem Teknolojilerinden Sağlık Hizmetlerine, Havacılık ve Uzay Teknolojilerinden Uçak Bakım eğitimi alarak toplumun her yerinde varlık gösteren nitelikli ve toplumsal gelişmişliğe katkıda bulunacak becerilerle donanmış olarak yetişmektedir. Bu kapsamda hazırlanan “Ben Her Yerde Varım” projesi, Meslekî ve teknik ortaöğretim öğrencilerimizin toplumun her alanında var olduğu farkındalığının oluşturulması düşüncesi etrafında şekillenmektedir.

Madde-2 Amaç:

“Ben Her Yerde Varım” Projesi ile öğrencilerimizin hem meslekî bilgi ve becerilerini kullanması hem de çeşitli sosyal etkinlikler yoluyla toplumsal hayata dokunması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra meslekî eğitim, toplumda ihtiyaç duyulan tüm meslekler için nitelikli insan yetiştirilmesini hedeflediğinden sektörle yakın temâs halindedir. Dünyadaki teknolojik gelişimlerin baş döndürücü hızı sektördeki geleneksel normları etkileyerek yeni fırsatlar ve zorlukları da beraberinde getirmektedir. Tüm bu gelişmeler, meslekî eğitimin önemini gün geçtikçe daha da artırmaktadır. Bu değişime ayak uyduran ve kendini her gün yenileyen meslekî eğitim sistemimiz, öğrencilerimizi hızla değişen teknoloji ve üretim yöntemlerine paralel şekilde dinamik olarak yetiştirme gayreti içindedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlik ile; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda toplumun her alanında kendini gösteren Meslekî ve teknik ortaöğretim öğrencilerimizin varlığının bütün ayrıntılarıyla hissedilmesi, sektörel işbirliklerinde meslekî eğitimin öneminin anlaşılması ve ahilik anlayışının meslekî eğitimdeki yerinin toplum tarafından fark edilmesi; öğretmen ve öğrencilerimizin bu bağlamda gereken çabayı ortaya koymaları amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin;

* Sosyal etkinlikler aracılığıyla kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamasını desteklemek,

* Sektörle işbirliği içerisinde olup yeni deneyimler kazanmalarını sağlamak,

* Farklı branşlarda eğitim alan öğrencilerle etkileşimlerini artırmak,

* Toplumsal etkinlikler aracılığıyla liderlik ve toplumsal farkındalık becerilerini geliştirmek,

* Girişimcilik ve yeniliklere açık olma yetenekleri kazanmalarını sağlamak,

* Toplumun birbirinden farklı ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler planlayarak çok yönlü yetişmelerini sağlamak,

* Sahip oldukları millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmek,

* Etkinlik kapsamında etik davranışlarla örnek teşkil etmelerini sağlayarak temel ahlaki değerlerimizin kazanımlarını artırmak,

* Ahilik anlayışının öğretileriyle uyumlu olarak, dürüstlük, dayanışma, yardımlaşma, kardeşlik, vicdanlı olma, birlik ve beraberlik içinde olma gibi güzel davranışları benimsemelerini kolaylaştırmak,

* Mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları topluma aktif bir şekilde hizmet etme becerisi kazanmalarını desteklemek,

* Mesleklerini yaparken ahlaki değerlere dayalı olarak teknolojik gelişime ayak uyduran bir toplum inşa etme sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamak,

* Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık geliştirme ve çözüm üretme becerisi kazanmalarını sağlamak,

* Sosyal ve kültürel alanda temsil yeteneği kazanmalarını sağlamak,

* Sektörle işbirliği yaparak iş dünyasındaki beklentileri ve gereksinimleri daha iyi anlamalarını sağlamak,

* Etkili iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirmek,

* Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla içinde bulundukları topluma nasıl katkı sağlayabileceklerini öğrenmelerini teşvik etmek,

* Dijital becerilerini güçlendirerek, teknoloji odaklı meslek alanlarında ülkemize rekabet avantajı sağlamak hedeflenmektedir. 

Toplumda;

* Meslekî ve Teknik eğitimin öneminin daha çok fark edilmesini sağlamak,

* Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerle öğrencilerin sanat, estetik, kültür ve meslek alanlarında yeterliliklerini sergilemek,

* Meslek liselerinde eğitim gören gençlerin, teknolojik değişime ayak uydurma konusundaki başarılarını ortaya koymak, 

* Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını teşvik ederek farkındalık oluşturmak,

* Öğrencileri yalnızca meslekî beceriler konusunda değil; meslekî yeterliliklerini sosyal sorumluluk bağlamında kullanma noktasında da beslemek ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermelerini teşvik etmek,

* Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının daha fazla tanınmasını ve hak ettiği saygınlığı kazanmasını sağlamak,

* Proje kapsamında düzenlenecek etkinlikler vesilesiyle meslekî eğitimin tanıtımının yapılmasını sağlamak,

* Sosyal etkinlikler yoluyla farkındalık gereken alanlara yönelik çalışmalar yaparak toplumsal bilinci artırmak, 

* Salgın hastalık, yangın, deprem veya doğal afet durumlarında toplumsal yardım bilincini geliştirmek,

* Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının öğrencileri ile toplum arasında kalıcı gönül köprüleri kurmak hedeflenmektedir.

Madde-3 Kapsam: 

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda bulunan öğretmen ve öğrencileri (22 yaş altı) kapsamaktadır.

Madde-4 Yasal Dayanak:

* 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
* 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
* 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
* 2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,
* Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
* Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
* Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği
* 06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi,
* Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu

Madde-5 Yarışmanın Yürütücüsü: 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Adres : Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA

Telefon : 0 (312) 4131252

Faks : 0 (312) 4251967

Madde-6 Yapılacak İşlemler:

6.1 Okullarda;

* Projeyi organize etmek ve aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla Öğretmenler Kurulunu toplamak, proje hakkında bilgilendirme yapmak ve Sosyal Etkinlikler Kuruluna bağlı Proje Yürütme Ekibi oluşturmak,

* Proje Yürütme Ekibi tarafından yıl boyunca Genel Müdürlüğümüzce önerilen etkinlikler kapsamında yapılacak etkinlik ve projeleri planlamak,

* Proje Yürütme Ekibi tarafından okulda uygulanan alanlara göre yapılabilecek iş ve işlemleri planlamak,

* Proje Yürütme Ekibi tarafından yapılabilecek etkinliklerin öğrenci kulüplerine dağılımını yaparak bu etkinliklerden hangilerinin eğitim kurumu içinde hangilerinin eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğini planlayıp uygulama takvimini oluşturmak,

* Proje Yürütme Ekibi yapılacak etkinliklerde; atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ve diğer öğretmenlerin; öğrenciler, gönüllü veliler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, esnaf ve sanatkârlar, oda ve borsa temsilcileri ile iş birliği yapmasını sağlamak,

* Proje Yürütme Ekibi tarafından projede görev alacak öğretmen ve öğrenci listeleri, gönüllü veliler, iş birliğine gidilen sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri, öğrencilerin taşınacağı araçların bilgileri, etkinliğin gerçekleştirileceği alanlar, yardım yapılacak kişilerle ilgili bilgiler ile okulların belirlenerek uygulama planının Okul Müdürlüğünden onayını almak,

* İl Millî Eğitim Müdürlükleri koordinesinde her Okul Müdürlüğünce 2024 Mart ayından başlamak üzere okulda bulunan alan ve dallara uygun olmak koşulu ile Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyetleri, Onarım Faaliyetleri, Toplum Sağlığına Yönelik Faaliyetler, Yeşil Dönüşüm ve Sıfır Atık Faaliyetleri ile Meslek Lisesi Alanlarına Yönelik Tanıtım ve Etkinlik Faaliyetleri gibi hazırlanan uygulama planını İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğünün onayına sunmak,

* Bakanlığımız Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Kurum Takip Sistemi (KTS) üzerinden Okul Müdürlükleri tarafından her ayın son haftasında, faaliyetlere yönelik veri girişlerini eksiksiz yapmak,

* Yapılan faaliyetlere ilişkin fotoğrafı ve varsa projenin ulusal veya yerel basına yansıyan görüntü, haber veya bilgilerini her ayın son haftasında İl Millî Eğitim Müdürlüğüne göndermek,

* Projeye katılacak öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına gidiş ve okula dönüşleri ile çalışma esnasındaki iş ve işlemlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmasını sağlamak,

* Etkinlik kapsamında görev alacak öğrencilerin gönüllülük esasına göre seçilmesini sağlamak ve velilerinden izin almak,

* Etkinliklerde görev alacak yönetici, öğretmen, öğrenciler ile projeden faydalanan diğer kişiler için etkinlik kapsamında yapılan işlerde çekilen fotoğraflar basılı ya da dijital ortamda yayınlanabileceğinden “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında gerekli yazılı izinleri (Ek-1 Veli İzin Belgesi ve Ek-2 Aydınlatma Metni Belgesi ve Açık Rıza Onay Belgesi ) almak,

* Proje kapsamında yapılan etkinliklerin okul panolarında, okulda yapılan törenlerde ve okul internet sayfasında duyurulmasını sağlamak,

* Etkinlikleri yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonraki hâli ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla ve birer dakikalık kısa videolarla süreci kayıt altına almak. Bu fotoğrafların yayınlanması ve arşivlenmesinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi ile ilgili mevzuata uyulmasını sağlamak,

* Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi/verilerin (etkinlik/proje adı, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler) e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü’ ne Okul Müdürlüklerince eksiksiz ve zamanında işlenmesini sağlamak,

* Proje Yürütme Ekibi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde belge verilecek öğrencileri belirlemek ve Okul Müdürünün onayına sunmak,

* Projeye katılıp başarı gösteren öğretmen ve öğrencilerin ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Katılım, Başarı veya Teşekkür Belgesi ile Okul/İlçe/İl Müdürlükleri veya Valiliklerce ödüllendirilmesini sağlamak,

* Öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim-öğretim yılının sonunda uygun görülen okul, ilçe veya il törenlerinde belgeler ve/veya ödüllerin verilmesini sağlamak,

* Proje ile ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vs. yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanacak olup gelir giderlerle ilgili iş ve işlemlerin okul-aile birliği tarafından yürütülmesini sağlamak,

* Proje kapsamında yapılan çalışmaların Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında proje esasları ve ilgili emirlere göre yürütülmesini sağlamak,

* Proje kapsamında yapılan çalışmaları sosyal etkinlik dosyasında saklamak.

6.2 İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde;

* Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılımı artırmak ve projeden azami yarar sağlamak üzere aylık hedeflere ulaşmak için İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli önlemleri almak,

* İl/ilçelerde meslekî ve teknik eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü ile Proje Yürütme Ekibi projenin halka duyurulmasında, denetiminde ve gerektiğinde destek sağlanması amacıyla belediye, muhtarlık vb. sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yürütülmesine yönelik sağlayıcı tedbirleri almak,

* İhtiyaç sahibi kişilere yönelik yapılacak etkinliklerde kişi sayısının fazla olması hâlinde daha fazla kişinin yararlanabilmesi için Valiliklerce tedbir alınmasını sağlamak,

* Projeye katılan öğrenci ve öğretmenlerden başarı gösterenlerin ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Valilikçe ödüllendirilmek üzere değerlendirilmesini sağlamak,

* Proje kapsamında yapılan etkinlikleri, törenlerde ve Okul, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri internet sayfasından duyurarak diğer öğrencilerin de projelere katılmasını özendirip teşvik etmek,

* Okul Müdürlüklerince aylık olarak gönderilen etkinliklere ait fotoğrafların her alandan en iyi 3 faaliyetin yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonraki hâlini belirtecek şekilde bir il komisyonu marifetiyle seçerek 2024 yılı Haziran ve Aralık aylarının son haftasında belirtilen adrese yüklemek,

Kısa Link: http://meb.ai/gS9UWq

Uzun Link: https://bulut.meb.gov.tr/app/tr-TR/Yukleme/Istek/MEBBulut/f1f40a8b-5ae1-4059-83ff-8486706b4d17

Projeye ait varsa projenin ulusal veya yerel basına yansıyan görüntü, haber veya bilgilerinin İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından il komisyonunca Bakanlığımız adresine yüklemek.

Kısa Link: http://meb.ai/gS9UWq

Uzun Link: https://bulut.meb.gov.tr/app/tr-TR/Yukleme/Istek/MEBBulut/f1f40a8b-5ae1-4059-83ff-8486706b4d17

6.3 Bakanlıkta;

* Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşan “Ben Her Yerde Varım” Projesi Yürütme Kurulu;

* Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığından oluşur.

Madde-7 Proje Kapsamında Yapılabilecek Etkinlik ÖNERİLERİ

* Projenin amacını, kapsamını ve hedeflerini daha iyi anlatmak amacıyla yapılabilecek faaliyetler örneklenmiştir.

7.1 Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti ÖNERİLERİ

* Bağımlılıklara yönelik olarak “Sosyal Medya”, “Sağlıklı Yaşam” ve “Bağımlılıkla Mücadele” ile ilgili söyleşiler, görseller oluşturulması gibi etkinlikler aracılığıyla farkındalık oluşturulması,

* Bağımlılıklar konusunda (alkollü içecekler, zararlı madde, sosyal medya) insanların öncelikli sorunlarını belirlemek amacıyla araştırma veya anket yapılarak sonuçlarının analiz edilip dijital ve basılı olarak yayımlanması,

* Güvenli internet kullanımı ve e-hizmetlerin kullanımı konusunda dijital ve basılı içerikler hazırlanarak dağıtılması,

* Girişimcilik Haftası’nda Girişimcilik ve Fütüvvet Söyleşileri ile öğrencilere fütüvvet anlayışının anlatılması,

* “Meslek Lisesi Öğrencileri Kardeşleriyle Buluşuyor” başlığıyla ortaokul seviyesindeki öğrencilere Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tanıtmak amacıyla bir araya gelerek söyleşiler düzenlenmesi, atölye çalışmaları yapılması,

* Müzeler Haftası’nda (18-24 Mayıs) “Müzeye Gitmeyen Meslek Lisesi Öğrencisi Kalmasın” başlığıyla  tüm öğrencilerin müze ziyareti gerçekleştirmesi,

* Turizm Haftası’nda (15-22 Nisan) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı olan Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları öğrenci ve öğretmenleri tarafından bulundukları ili tanıtmak üzere video, resim vb. görseller içeren dijital kayıtlar ve basılı tanıtım broşürleri hazırlanması.

7.2 Yapım - Onarım / Eşya Malzeme Temini Faaliyeti ÖNERİLERİ

* Okul Müdürlüklerince 2024 Mart ayından başlamak üzere ihtiyaç sahibi 10 aileye ulaşarak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi için fizibilite çalışması yapılması ve yapılan çalışmaya uygun gerekli yardımın gerçekleştirilmesi, 

* Okul Müdürlüklerince onarım ihtiyacı olan 10 okul belirlenerek fizibilite çalışmalarının ardından belirlenen ihtiyaçlara yönelik olarak gerekli bakım ve onarım çalışmalarının Meslek Lisesi öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi.

7.3 Sağlık ve Sosyal Etkinlik Faaliyet ÖNERİLERİ

* Dünya Sağlık Haftası’nda (7-13 Nisan) toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Konaklama ve Seyahat Hizmetleri olan Meslek Liseleri tarafından sağlıklı ve güvenli yiyecek kullanımına yönelik öneri ve risklerin yer aldığı dijital ve basılı içeriklerin hazırlanması,

* Sağlıklı Yaşam söyleşileri ile toplumsal farkındalık oluşturulması,

* Sağlıklı yaşamla ilgili toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla Okul Müdürlüklerince bu konuda rehberlik ve bilgilendirme etkinlikleri planlanması, 

* Huzurevi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, 

* Okulun bulunduğu mahalledeki aileler ziyaret edilerek; ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öğrencilerimizin yetkin olduğu alanlarla ilişkili olarak gerekli desteğin sağlanması.

7.4 Yeşil Dönüşüm ve Sıfır Atık Faaliyet ÖNERİLERİ

* Orman Haftası’nda (21-26 Mart) Fidan Dikme Etkinliği ile sosyal sorumluluk bilinci kazandırılması,

* Sıfır Atık konusunda (Atık Pil-Yağ-Elektrikli/elektronik eşyaların geri dönüşümü-çöplerin ayrıştırılarak toplanması) bilgilendirme ve teşvik kampanyaları düzenlenmesi,

* Tarım alanı olan Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencileri tarafından ildeki endemik bitkileri tespit etme, bilgi toplama ve fotoğraflama etkinliği gerçekleştirilmesi,

* Öğrenci kulüpleri aracılığıyla orman ve doğa yürüyüş grupları oluşturulması.

* Çevre ve İklim Değişikliği Haftasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması. 

7.5 Depremden Etkilenen 11 İlde Yapılabilecek Faaliyet ÖNERİLERİ

* Depremden etkilenen 11 ilde aile ziyaretleri gerçekleştirilerek yaşam alanlarında gerekli görülen bakım onarım çalışmaları için fizibilite çalışması yapılması ve bu çalışmalara bağlı olarak; 

* Sağlık hizmetleri alanı olan Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları tarafından konteynerlerdeki ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması,

* Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı olan Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları tarafından konteynerlerin tesisatlarında gerekli tadilat tamirat işlerinin yapılması, 

* Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı olan Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları tarafından elektrik tesisatlarında gerekli görülen iş ve işlemlerin yapılması,

* Radyo-Televizyon alanı olan Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları tarafından ailelere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin dijital olarak resim, video vb. görsellerinin kaydedilmesi ve ailelerle çekim yapılarak haber metinlerinin oluşturulup yayınlanması,

* Yapılan fizibilite çalışmalarına uygun olarak belirlenen sorunlara yönelik ilgili Meslek Lisesi alanlarından gerekli çalışmaların planlanması ve yapılmasının sağlanması.

Yukarıda yazılan faaliyetler uygulanabilecek ÖNERİLER şeklinde düzenlenmiştir. Önerilen bu etkinlikler veya bunların dışında da okullardaki proje ekibince etkinlikler belirlenerek İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden onayı alınarak faaliyetler yapılmalıdır.

Şartnameye https://museml.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/49/01/966452/dosyalar/2024_03/26150316_projesartnamesi.docx linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.