Öne Çıkanlar ŞOK 14 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Çalışanlar BİM 21 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Hayvan Sağlığı Kuralları ÖABT

Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi (15 Aralık 2023)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Genel Müdür Mustafa Otrar imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerinin kuruluş, eğitim ve öğretim, yönetim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Bakanlık Makamının 01.12.2022 tarihli ve E-71131733-10.04-64832509 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nin 28 inci maddesinde değişikliğe gidilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde ekte sunulan “Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge”nin yürürlüğe konulması hususunu
olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – Bu Yönerge’nin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin kuruluş, eğitim ve öğretim, yönetim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin kuruluşu, bu merkezlere devam edecek öğrencilerin seçilmesi, kayıt kabul işlemleri, öğretmenlerin seçilmesi ve hizmet içi eğitimleri ile bilim ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönerge, 07.07.2018 tarih ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönerge’nin uygulanmasında;

a) Alan/disiplin: Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütününü, bilim dalını, program uygulama tablosunda mevcut bulunan alınması zorunlu temel alanlar ve seçmeli alanları,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Bilim ve sanat merkezi kayıt bölgesi: Birden fazla bilim ve sanat merkezi bulunan il ve ilçelerde bilim ve sanat merkezlerinin öğrenci kayıt ve nakil işlemlerini gerçekleştirecekleri bölgeyi,

ç) BİLSEM: Bilim ve sanat merkezini,

d) BİLSEM modülü: Bilim ve sanat merkezi yönetim bilgi sistemini,

e) Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP): Özel yetenekli bireylerin bilim ve sanat merkezlerinde takip ettikleri program esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları, performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programını,

f) Bireysel yetenekleri fark ettirme programı (BYF): Genel zihinsel yetenek alanından tanılanan ve destek eğitim programını tamamlayan öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri amacıyla yürütülen eğitim programını,

g) Danışman öğretmen: Öğrencinin proje üretimi ve yönetimi programı aşamasında birlikte çalıştığı danışman öğretmeni,

ğ) Danışman rehber öğretmen: Öğrencilerin zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini izlemek; devam ettiği örgün eğitim kurumu, aile ve çevresi ile olumlu iletişim kurmalarına destek olmak üzere görevlendirilen öğretmeni,

h) Destek eğitim odası: Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamı,

ı) Destek eğitim programı: Genel zihinsel yetenek alanından tanılanan öğrencilerin tüm alan/disiplinlerle ilişkilendirilerek yürütülen eğitim programını,

i) Etkinlik: İlgili alan/disiplinlerde hazırlanmış çerçeve planlar doğrultusunda bilim ve sanat merkezinde veya bilim ve sanat merkezi dışında yürütülen eğitim faaliyetlerini,

j) Genel Müdür: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürünü,

k) Genel Müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

l) Öğrenci dosyası: Öğrencinin BİLSEM’e kayıt ve merkez değiştirme belgelerinin, öğrenci velisiyle yapılan yazışmalarının, programlar içeriğinde ders/alan seçim evraklarının ve rehberlikle ilgili her türlü kayıtların yer aldığı dosyayı,

m) Özel yetenekleri geliştirme programı (ÖYG) : Müzik ve resim yetenek alanından uyum programını, genel zihinsel yetenek alanından ise bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmek amacıyla yürütülen eğitim programını,

n) Özel yetenekli birey: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireyi,

o) Program uygulama tablosu: Bilim ve sanat merkezinde uygulanan eğitim programlarının saat, süre, grup öğrenci sayısı, alan, yetenek geliştirme atölyeleri, seçmeli alan ve açıklamalarını gösterir tabloyu,

ö) Proje: Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapmak, görüş geliştirmek, yeni bilgilere ulaşmak, özgün düşünce, fikrî mülkiyet ve marka tasarımına yönelik faydalı model üretmek ve çıkarımlarda bulunmak amacıyla danışman öğretmen rehberliğinde grupla ya da bireysel olarak yapacakları çalışmaları,

p) Proje jürisi: Proje üretimi ve yönetimi programı çerçevesinde öğrenci tarafından hazırlanan projeyi inceleyen ve uygunluk veren jüriyi,

r) Proje üretimi ve yönetimi programı: Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda/disiplinde danışman öğretmen rehberliğinde bireysel olarak veya grupla yürüttükleri eğitim programını,

s) Uyum program: BİLSEM’e yeni kaydı yapılan öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu öğrencilere bilim ve sanat merkezini tanıtmak için yürütülen eğitim programını,

ş) Veli: Öğrencilerin anne/babasını ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

t) Yetenek alanı: Özel yetenekli öğrencinin tanılandığı genel zihinsel yetenek alanı, resim yetenek alanı ve müzik yetenek alanını,

u) Yetenek geliştirme atölyeleri: Bilim ve sanat merkezlerinin temel alanları dışında öğrencilerin keşfetme, bağımsız düşünme, fikirlerini ifade etme imkânı sağlayan ve ürün odaklı yürüttükleri tüm eğitim ve öğretim çalışmalarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilim ve Sanat Merkezinin Açılışı, Amaçları ve İlkeleri
Açılış

MADDE 5 – (1) Bilim ve sanat merkezi açılışları 24.06.2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılır.

Amaçlar

MADDE 6 – (1) Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda BİLSEM’de sunulan eğitim hizmetleri ile özel yetenekli öğrencilerin;

a) Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen; ailesini, vatanını, milletini seven, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış hâline getirmiş bireyler olarak yetiştirilmesi,

b) Ülkesinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; lider, yapıcı, yaratıcı ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireyler olarak yetiştirilip geliştirilmesi,

c) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmeleri, yetenekleri ve yaratıcılıklarını erken yaşta fark ederek en üst düzeyde kullanmaları,

ç) Yaratıcı düşünce, keşif, icat, sosyal ilişkilerde başarı, inovasyon, liderlik, iletişim ve sanatsal beceriler kazanmaları,

d) Özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini kazanmaları, disiplinler arası düşünme, sorunları çözme, belirlenen ihtiyaçları karşılamaya yönelik projeler gerçekleştirmeleri amaçlanır.

İlkeler

MADDE 7 – (1) BİLSEM’deki eğitim ve öğretim etkinliklerinin aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi esastır:

a) Eğitim hizmetleri özel yetenekli öğrencilerin performansları ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak BEP’e göre yürütülür.
b) BEP hazırlanırken özel yetenekli öğrencilerin eğitim ve öğretimindeki tüm gelişim alanları bütünlük içerisinde ele alınır.
c) BİLSEM’de uygulanan öğretim programları, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarının programları ile bütünlük oluşturacak şekilde hazırlanır ve öğrenci merkezli olarak yürütülür.
ç) Eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalara yer verilir.
d) Öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.
e) Eğitim ve öğretim süreci öğrencinin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumu, veli ve BİLSEM arasında sağlanan iş birliği ile yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tanılama
Tanılama Süreci

MADDE 8 – (1) BİLSEM’lere kaydı yapılacak öğrencilerin tanılanmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın yayımladığı kılavuz doğrultusunda merkez tanılama sınav komisyonu, il tanılama sınav komisyonu, okul yönlendirme komisyonu, BİLSEM’ler ile rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yürütülür.

(2) Bakanlıkça yürütülecek iş ve işlemler:

a) Tanılama takvimini belirlemek.
b) Sınıf düzeyini veya tanılama yaşını belirlemek.
c) Gözlem formlarını hazırlamak ve ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin belirlenmesi için planlama yapmak.
ç) Ön değerlendirme uygulamasında kullanılacak ölçme araçlarını ve ölçütleri belirlemek.
d) Ön değerlendirme aşamasını geçen öğrencilerin bireysel değerlendirme sürecine alınmasını sağlamak.
e) Bireysel değerlendirmelerde kullanılacak ölçme araçlarını ve ölçütleri belirleyerek söz konusu ölçme araçları için yeterli sayıda uygulayıcıyı yetiştirmek.
f) Resim ve müzik yetenek alanlarında yapılacak uygulamalara ilişkin ölçütleri belirlemek.
g) Bireysel değerlendirme sonuçları doğrultusunda BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrencileri belirlemek.
ğ) Bakanlıkça yayımlanan kılavuz doğrultusunda ön değerlendirme uygulamalarında görev alacak kişilere ilişkin kriterleri belirlemek.

(3) Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yürütülecek iş ve işlemler:

a) İl tanılama sınav komisyonunca verilen görevleri yapmak.
b) Genel zihinsel yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulamalarını gerçekleştirmek.

(4) Bilim ve sanat merkezleri tarafından yürütülecek iş ve işlemler:

a) İl tanılama sınav komisyonunca verilen görevleri yerine getirmek.
b) Resim ve müzik yetenek alanlarında yapılacak bireysel değerlendirme uygulamalarında görev alacak komisyon üyelerini il tanılama sınav komisyonuna önermek.

Aday Gösterme

MADDE 9 – (1) Bakanlıkça belirlenen tanılama yaşı veya sınıf seviyesi esas alınarak genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin BİLSEM’lere aday gösterilmesi ile ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuz hükümleri doğrultusunda yürütülür.

(2) Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonu tarafından yürütülür.

(3) Okul yönlendirme komisyonunun üyeleri ve görevleri Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirtilir.

Ön değerlendirme

MADDE 10 – (1) Aday gösterilen öğrencilerin ön değerlendirme uygulaması Bakanlıkça belirlenen ölçütler esas alınarak yapılır.

(2) Aday gösterilen öğrenciler Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları ile ön değerlendirme uygulamasına alınır.

Bireysel değerlendirme

MADDE 11 – (1) Tanılama takvimi süreci içerisinde, ön değerlendirme uygulamasında belirlenen puan ve puanın üzerinde performans gösteren öğrenciler Bakanlıkça ilan edilir.

(2) Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonu tarafından oluşturulur.

(3) İl tanılama sınav komisyonu tarafından Bakanlıkça belirlenen ölçme aracı doğrultusunda öğrencilerin bireysel değerlendirmeleri yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt-Kabul, Nakil, Devam-Devamsızlık ve İlişik Kesme İşlemleri
Kayıt, kabul ve nakil işlemleri

MADDE 12 – (1) BİLSEM’e yerleştirme kararı alınan öğrencilerin kayıtları tanılama kılavuzunda belirtilen takvime göre velileri tarafından yaptırılır. Birden fazla BİLSEM bulunan yerlerde öğrencinin kaydı, devam ettiği okulun kayıt bölgesindeki BİLSEM’e yaptırılır. Tanılama kılavuzunda belirtilen takvim doğrultusunda kaydı yaptırılmayan öğren- ciler kayıt haklarını kaybeder.

(2) BİLSEM’e kayıtlı öğrencinin nakli velinin ikamet adresi veya öğrencinin devam ettiği okuluna göre BİLSEM kayıt bölgesindeki BİLSEM’e yapılır. Nakil isteği velinin yazılı başvurusu ile BİLSEM modülü üzerinden gerçekleştirilir.

(3) Nakil başvurusu alınan öğrencinin dosyası, nakledilen BİLSEM’e otuz gün içinde gönderilir. BİLSEM’ler arası nakillerde en çok yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

(4) BİLSEM’e kayıtlı öğrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar kayıt güncelleme işlemleri yapılır.

(5) İlköğretimden ortaöğretime geçen BİLSEM’e kayıtlı öğrencilerin kayıt güncelleme ve nakil işlemleri, örgün eğitimdeki yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.

Kayıt sürecinde gerekli belgeler

MADDE 13 – (1) BİLSEM’e kayıt sürecinde;

a) Kayıt formu (Ek-2),
b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3) veliden istenir.

Devam-devamsızlık ve ilişik kesme

MADDE 14 – (1) BİLSEM’de bir eğitim ve öğretim yılında özürsüz devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez. Devamsızlığı %20’ye ulaşan öğrenciye devamsızlık uyarısı gönderilir. Mazeret göstermeksizin devamsızlık sınırını aşanların kaydı dönem sonunda silinir.

(2) BİLSEM’e kayıtlı öğrencilerin nakil gittikleri ilçelerde BİLSEM olmaması durumunda BİLSEM öğrencisi olma hakkı saklı kalır. Bu hüküm büyükşehir merkez ilçeleri için uygulanmaz. Kayıt hakkı saklı tutulan öğrenciler bulundukları ilçede destek eğitim odasından öncelikli olarak yararlandırılır.

(3) BİLSEM’e kayıtlı olup zorunlu nedenlerle yurt dışına çıkan öğrencilerin, velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda BİLSEM öğrencisi olma hakkı saklı kalır.

(4) BİLSEM öğrencisi olma hakkı saklı kalıp daha sonra devam edecek olanların eğitim programı seviyesi öğretmenler kurulunca belirlenir.

(5) BİLSEM’e kayıtlı olup kayıt güncelleme döneminde işlem yaptırmayan öğrencilerin BİLSEM ile ilişiği kesilir. Ancak kayıt güncelleme tarihleri içinde resmî mazeret belirtilmesi hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

(6) Her program sonunda, programa devam eden öğrencilerin durumları BİLSEM öğretmenler kurulunda değerlendirilir. Devam ettiği programdan istifade edemediği ve programa devamında yarar bulunmadığı oy çokluğuyla kararlaştırılan öğrencilerin BİLSEM’le ilişiği kesilir. Karar öğrenci velisine bildirilir.

(7) Devam-devamsızlık işlemleri BİLSEM modülü üzerinden takip edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Öğretim ve Uygulama
Eğitim etkinlikleri

MADDE 15 – (1) BİLSEM’de eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) BİLSEM’de gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim etkinlikleri öğrencinin örgün eğitim gördüğü saatler dışında hafta içi ve/veya hafta sonu olacak şekilde planlanır.

b) BİLSEM’de özgün ürün, proje ve üretimlerin gerçekleşmesi için öğrencilerin yeteneklerine uygun proje tabanlı, disiplinler arası, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış eğitim programı uygulanır ve eğitim etkinlikleri düzenlenir.

c) BİLSEM’de eğitim ve öğretim hizmetleri bireysel ve/veya grup eğitimi şeklinde yürütülür.

ç) Eğitim ve öğretim etkinlikleri eğitim ve öğretim yılı içerisinde Bakanlıkça hazırlanan ortak yıllık çalışma takvimine göre yürütülür. Ayrıca ara tatil, yarıyıl ve yaz tatillerinde yaz okulu, kış okulu ve öğrenci kampları düzenlenebilir. Eğitim ve öğretim yılı içindeki her dönem sonunda BİLSEM müdürlüğünce hazırlanacak değerlendirme raporları Bakanlığa gönderilir.

d) BİLSEM’e kayıtlı öğrenciler; uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme, proje üretimi ve yönetimi programlarına alınırlar.

e) Eğitim ve öğretim etkinlikleri BİLSEM program uygulama tablosunda (Ek-1) belirtilen esaslara göre uygulanır.

f) Tarihî mekân, müze, sanayi tesisi, üniversite, festival, fuar ve yakın çevre ziyaretleri, konferans, dinleti, konser, sergi, imza günü etkinliklerine katılım ile kurum içi ve dışı bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin tamamı eğitim ve öğretim etkinlikleri kapsamında değerlendirilir.

Eğitim ve öğretim programlarının ilkeleri

MADDE 16 –(1) BİLSEM’lerde uygulanacak eğitim ve öğretim programları, aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlanır ve geliştirilir:

a) Programlar, ilgili sınıf/branş öğretmenlerinin rehberliğinde, öğrenci merkezli ve disiplinler arası yapıda, bireysel öğrenmeye uygun, öğrencilerin etkin problem çözme, karar verme ve yaratıcılık gibi yetişkinlik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları üst düzey zihinsel, sosyal, kişisel ve akademik becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde ilgi, yetenek ve potansiyellerine göre farklılaştırılarak ve zenginleştirilerek hazırlanır.

b) Planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenen, gerçek yaşam problemlerine çözüm üreten, yaratıcı düşünebilen, çevresi ile iletişim kurabilen, bilimsel araştırma ve buluş yapabilen bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlayacak şekilde yürütülür.

c) Özel yetenekleri geliştirmeye yönelik programlar disiplin ve disiplinler arası yaklaşımlar dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine ve ileri düzeyde bilgi, beceri davranış kazandırma amacıyla hazırlanıp yürütülür.

ç) Eğitim programları hazırlanırken üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesini sağlayan etkinliklerin planlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilir.

d) Uygulanacak eğitim programlarının her aşamasında değerler eğitimine yer verilir.

e) BİLSEM’de gerçekleştirilen bütün etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları esas alınır.

f) Eğitim programlarının uygulanmasında üniversite, kurum ve kuruluşlarla bilimsel, sanatsal, kültürel vb. hususlarda iş birliği yapılır.

g) Uyum programı dışındaki diğer tüm programlarda yerel fırsatlar da değerlendirilerek seçmeli alan/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri açılabilir.

ğ) Öğrencilerin seçmeli alanlardan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölye seçimlerinde tanılandıkları yetenek alanlarına göre Program Uygulama Tablosu’nda (Ek-2) belirtilen esaslara uygun seçim yapılır.

h) Öğrenciler temel alanlarda öngörülen ders/etkinlikleri öngörülen sürelerde almak şartıyla; seçmeli alan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölyelerinden haftada en az birini, en az 2 ders saati olarak alabilirler. Seçmeli ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri seçiminde üst sınır aranmaz. Seçmeli etkinlik/ders/yetenek geliştirme atölyeleri kayıt güncelleme döneminde veli tarafından seçilir.

ı) Seçmeli alanların eğitim programları öğrencilerin yaş ve bilişsel düzeylerine uygun olarak ilgili seçmeli alan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölye öğretmeni tarafından hazırlanır ve BİLSEM yönetimince onaylandıktan sonra uygulanır.

Eğitim programları

MADDE 17 –(1) BİLSEM’e kayıtları yapılan öğrenciler;

a) Uyum,
b) Destek eğitimi,
c) Bireysel yetenekleri fark ettirme,
ç) Özel yetenekleri geliştirme,
d) Proje üretimi ve yönetimi eğitim programlarına alınırlar.

(2) Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda BİLSEM müdürlüğünce “Program Tamamlama Belgesi” (Ek-4) verilir.

Uyum programı

MADDE 18 – (1) BİLSEM’e yeni kaydı yapılan genel zihinsel yetenek, müzik ve resim yetenek alanı öğrencilerinin BİLSEM’e uyumunu sağlamak amacıyla kurumu, programları tanıma ile öğretmen ve diğer öğrencileri tanımalarını içeren programdır.

(2) BİLSEM’lerde uyum programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere öncelikle BİLSEM’in misyon, vizyon ve temel değerleri tanıtılır.

b) Uyum etkinliklerinin yapılacağı gruplardaki öğrenci sayıları program uygulama tablosuna (Ek-1) göre belirlenir.

c) Yapılacak etkinlikler öğrencilerde BİLSEM kültürü oluşturacak şekilde planlanır.

ç) Öğrenciyi tanımayı amaçlayan; kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayan, bilimsel düşünceyi ve estetik duyguları geliştiren etkinlikler yapılır. Etkinliklere ait evrak rehber öğretmen/psikolojik danışmanına verilerek öğrenciye ait dosyada muhafaza edilir.

d) Uyum programı etkinliklerinde sınıf öğretmeni ile rehber öğretmen/psikolojik danışmanı öncelikli olmak üzere tüm öğretmenler uygulayıcı ve gözlemci olarak görev alabilir.

e) BİLSEM imkânlarının, laboratuvarlarının, yetenek geliştirme atölyelerinin ve çalışanlarının tanıtılmasına yönelik etkinlikler planlanır.

f) Resim ve müzik alanlarında tanılanarak BİLSEM’e devam eden öğrenciler, uyum programı sonunda tanılandıkları alanda özel yetenekleri geliştirici eğitim programına devam eder. Bu öğrenciler program uygulama tablosundaki (Ek-1) seçmeli etkinliklerden de BİLSEM imkânları dâhilinde yararlanır.

g) Uyum programı süresince öğrencilerle ilgili elde edilen veriler öğretmenler kurulunda her öğrenci için ayrı ayrı değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları rehber öğretmen/psikolojik danışmanı tarafından öğrenci dosyasına işlenir.

ğ) Her bir öğrenciden sorumlu olacak danışman rehber öğretmen bu dönemde belirlenir.

Destek eğitim programı

MADDE 19 – (1) Uyum programını tamamlayan genel zihinsel yetenek alanından tanılanan öğrencilerin geliştirmesi gereken temel becerileri tüm alan/disiplinlerle ilişkilendirilmesini esas alan eğitim programıdır.

(2) BİLSEM’de destek eğitim programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Destek eğitim programında iletişim, iş birliği, grupla çalışma, öğrenmeyi öğrenme, problem çözme, bilimsel araştırma, girişimcilik, eleştirel ve yaratıcı düşünme, etkili karar verme, teknoloji okuryazarlığı, sosyal sorumluluk, kaynakları etkin kullanma becerileri program uygulama tablosu (Ek-1) ile ilişkilendirilerek kazandırılır. Öğretim programları Ek1’de belirtilen destek eğitim programını okutabilecek öğretmenler tarafından hazırlanır.

b) Destek eğitim programı etkinliklerinin yapılacağı gruplardaki öğrenci sayıları program uygulama tablosuna (Ek- 1) göre belirlenir.

c) Destek eğitim programında öğrencilerle bireysel ya da grup olarak proje hazırlama çalışmalarına başlanabilir.

Bireysel yetenekleri fark ettirme programı

MADDE 20 – (1) Genel zihinsel yetenek alanında tanılanan ve destek eğitim programını tamamlayan öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri amacıyla yürütülen eğitim programıdır.

(2) Bireysel yetenekleri fark ettirme programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Destek eğitim programı sonunda elde edilen veriler doğrultusunda bu programın uygulanabilmesi için öğrenciler gruplara ayrılır.

b) Oluşturulacak gruplardaki öğrenci sayıları Program Uygulama Tablosu’na (Ek-1) göre belirlenir.

c) Her danışman rehber öğretmenin sorumlu olacağı öğrenci grubu bireysel yetenekleri fark ettirme programında tekrar belirlenir.

ç) Öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark ettirebilmek amacıyla yaratıcılıklarını öne çıkaran disiplinlere yönelik programlar hazırlanır ve uygulanır.

d) Öğrencinin en çok ilgi duyduğu, yetenekli olduğu ve ileride üzerinde derinlemesine çalışmalar yapabileceği alanları belirlemek için her bir alana özgü tutum ve becerileri fark ettirici etkinlikler ilgili alan öğretmeni tarafından planlanır.

e) Bireysel yetenekleri fark ettirme programı döneminde disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak proje üretim çalışmaları devam ettirilir ve projeler destek eğitim programına göre daha kapsamlı hazırlanır.

f) Bireysel yetenekleri fark ettirme programının tamamlanmasını takiben öğrenciler, öğretmenler kurulunca çoklu değerlendirme yöntemiyle değerlendirilerek özel yetenekleri geliştirme programı alanlarına yönlendirilir.

g) Bireysel yetenekleri fark ettirme programı öğrencinin bütün alanları tanıyacağı şekilde Bireysel yetenekleri fark ettirme 1 ve bireysel yetenekleri fark ettirme 2 olmak üzere toplamda iki eğitim ve öğretim yılı olarak planlanır.

Özel yetenekleri geliştirme programı

MADDE 21 – (1) Müzik ve resim yetenek alanından uyum programını, genel zihinsel yetenek alanından ise bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmek amacıyla yürütülen eğitim programıdır.

(2) BİLSEM’de özel yetenekleri geliştirme programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin özel yetenek alanı/alanlarına yönelik bilimsel ve sanatsal etkinlik temelli çalışmalara özel yetenekleri geliştirme programı döneminde yoğunluk kazandırılır.

b) Özel yetenekleri geliştirme programı, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımına uygun disiplin veya disiplinler arası yapıda hazırlanır.

c) Oluşturulacak gruplardaki öğrenci sayıları Program Uygulama Tablosu’na (Ek-1) göre belirlenir.

ç) Özel yetenekleri geliştirme programının uygulanması sürecinde, disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak öğrencilerin yönlendirildiği disiplin/disiplinlerde derinlemesine, ileri düzeyde bilgi, beceri, davranış kazanmaları ve bu doğrultuda üretimde bulunmaları sağlanır.

d) Resim ve müzik yetenek alanından tanılanan öğrenciler için hazırlanan özel yetenekleri geliştirme programında ilgili alanın tanıtımı yapılır. Öğrencinin alan ile ilgili yeteneklerini fark ettirici etkinlikler planlanır, derinlemesine sanatsal etkinliklere bu aşamalardan sonra geçilir.

e) Genel zihinsel, resim ve müzik özel yetenekleri geliştirme programı öğrencileri, tanılandıkları alandaki özel yetenekleri geliştirme programı etkinliklerini öngörülen sürelerde almak koşuluyla Program Uygulama Tablosu’nda (Ek-1) belirtilen seçmeli alan ders/ etkinlik ve yetenek geliştirme atölyelerinden öğretmen ve öğrencilerin talepleri göz önünde bulundurularak BİLSEM imkânları dâhilinde yararlandırılır.

Proje üretimi ve yönetimi programı

MADDE 22– (1) Özel yetenekleri geliştirme programını tamamlayan öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda/disiplinde grupla veya bireysel olarak yürütülen eğitim programıdır.

(2) BİLSEM’de proje üretimi ve yönetimi programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Proje üretimi ve yönetimi programı aşamasında öğrenci her eğitim ve öğretim yılında BİLSEM Proje Yazım Kılavuzu’na göre en az bir proje hazırlar.

b) Proje konuları, danışman öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından belirlenir ve yürütülür.

c) Proje konusu seçiminde öncelikle öğrencinin özel yetenekleri geliştirme programında eğitim aldığı alan olmak üzere diğer alanlar da tercih edilebilir. Her türlü üretim, bilimsel çalışma ve sanat etkinlikleri projelendirilir.

ç) Proje üretimi ve yönetimi programı kapsamında yürütülen etkinliklerde yöntem olarak öğretmenlerin öğrencilere bilgi aktarmasından çok belirlenen projeler doğrultusunda çalışmaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınır.

d) Danışman öğretmen, proje öneri formu ve en az bir ilerleme raporunu BİLSEM Modülü üzerinden doldurur.

e) Öğrencinin proje üretimi ve yönetimi programı aşamasında bir eğitim ve öğretim yılında proje üretememesi durumunda danışman öğretmen üretimin gerçekleşmeme nedenlerini yazılı rapor hâlinde öğretmenler kuruluna bildirir.

f) Projeyi hazırlayan öğrenci, projesini jüri önünde savunur. Projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde projesini yeniden savunur. Onaylanan projenin bir nüshası BİLSEM idaresince jüri onayını gösteren ıslak imzalı belge ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

g) BİLSEM idaresi, proje çalışmaları sırasında ortaya çıkan özgün fikrin endüstriyel hâle getirilmesi için patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuru süreçlerine ilişkin işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Tamamlanan projeler öğrenci ve proje danışmanı öğretmen tarafından BİLSEM modülüne işlenir.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 23– (1) Ölçme ve değerlendirme programların uygulama sürecinde ve sonunda öğrencilerin performanslarının ve yapılan etkinliklerin ne düzeyde başarılı olduğunu belirlemeyi amaçlar.

(2) Programların ölçme ve değerlendirmesi aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Her eğitim programında, programların süreç ve sonuç değerlendirmesi danışman öğretmenlerce yapılır. Bakanlıkça hazırlanan BİLSEM modülündeki “Eğitim Programı Değerlendirme Tablosu” ilgili alan öğretmenlerince doldurulur.

b) Her kademedeki eğitim programı uygulamasını sürdüren öğretmenler, öğrenciler hakkında hazırladıkları bütün gözlem evrakını rehber öğretmen/psikolojik danışmanına teslim eder. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi kendi görüşlerini de ekleyerek formları raporlaştırıp muhafaza eder. Her dönem sonunda öğrencinin durum raporunu yönetime sunar ve veliyi bilgilendirir.

Eğitim ve öğretim ortamı

MADDE 24 – (1) BİLSEM’deki eğitim ve öğretim ortamları bireysel eğitim ve grup eğitimine uygun, özel yetenekli öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerini destekleyici nitelikte hazırlanır.

(2) Eğitim ve öğretim ortamları, farklı ilgi ve yetenek alanlarını tespit etmeye, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik zengin araç gereç ve materyallerle donatılır.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 25 – (1) BİLSEM’deki eğitim ve öğretim uygulama süreleri aşağıdaki esaslar dikkate alınarak hazırlanır:

a) Uyum programı iki aylık süreyi geçmeyecek şekilde toplam 40 ders saati olarak planlanır ve uygulanır.

b) Destek eğitim programı, 2 ve 3. sınıfta BİLSEM’e kayıt yaptıran öğrenciler için ilk yılı öncelikle sınıf öğretmenleri tarafından okutulmak üzere, uyum programı süresi dâhil en az 2 eğitim ve öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır. 4. sınıfta BİLSEM’e kayıt yaptıran öğrenciler için sınıf/ branş öğretmenleri tarafından okutulmak üzere uyum programı süresi dâhil 1 eğitim ve öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır.

c) Bireysel yetenekleri fark ettirme programı 5.sınıf düzeyinden başlamak şartıyla öğrencinin bütün alanları tanıyacağı şekilde 2 eğitim ve öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır.

ç) Özel yeteneklerin geliştirilmesi programı, genel zihinsel yetenek alanında tanılanan öğrenciler için 2 eğitim ve öğretim yılı; resim ve müzik yetenek alanında tanılanan öğrenciler için 7 eğitim ve öğretim yılı olarak planlanır ve uygulanır.

d) Her ders/etkinlik/yetenek atölyesi saati 40 dakika olarak planlanır ve uygulanır.

(2) Özel yeteneklerin geliştirilmesi programı resim ve müzik alanından tanılanan öğrenciler için aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) BİLSEM’e 2. sınıfta kayıt olan öğrenciler için 7 eğitim öğretim yılı,
b) BİLSEM’e 3. sınıfta kayıt olan öğrenciler için 6 eğitim öğretim yılı,
c) BİLSEM’e 4. sınıfta kayıt olan öğrenciler için 5 eğitim öğretim yılı olarak planlanır ve uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Kurul, Jüri, Birim ve Komisyonların Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
Merkez tanılama sınav komisyonu ve üyeleri

MADDE 26– (1) Merkez Tanılama Sınav Komisyonu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürünün veya görevlendireceği daire başkanının başkanlığında, üç daire başkanından oluşur. İhtiyaç hâlinde komisyona Rehberlik Hizmetleri ve Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlıklarında görevli, alanında uzman ikişer personelde görevlendirebilir.

(2) Merkez Tanılama Sınav Komisyonu, her yetenek alanı için Genel Müdürlükte görevli daire başkanının başkanlığında, alanında uzman en az iki üyeden oluşan alt komisyonlar oluşturabilir.

Merkez tanılama sınav komisyonun görevleri

MADDE 27– (1) Merkez tanılama sınav komisyonunun görevleri:

a) BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecini ülke genelinde planlanmak.
b) Alt komisyon oluşturulması ve çalışması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) Alt komisyonlardan gelen görüşleri karara bağlamak.
ç) BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin ülke genelinde sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.
d) İl tanılama sınav komisyonlarında karara bağlanamayan itirazları karara bağlamak.

İl tanılama sınav komisyonu ve üyeleri

MADDE 28 – (1) BİLSEM’lere öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere, il tanılama sınav komisyonu oluşturulur.

(2) (Değişik: 15/12/2023 tarihli ve E-10096465-10.04-92178559 sayılı Makam Oluru) İl tanılama sınav komisyonu; il millî eğitim müdürü ya da görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, il özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ile başkan tarafından ilde bulunan bilim ve sanat merkezi ile rehberlik ve araştırma merkezi müdürleri arasından seçilecek üyelerden oluşturulur.

(3) (Değişik: 15/12/2023 tarihli ve E-10096465-10.04-92178559 sayılı Makam Oluru)Komisyonun başkan ile birlikte en az dört, en fazla yedi kişiden oluşması esastır.

(4) (Değişik: 15/12/2023 tarihli ve E-10096465-10.04-92178559 sayılı Makam Oluru) İhtiyaç halinde nüfusu 500 binin üzerinde olan ilçelerde öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecini takip etmek üzere ilçe millî eğitim müdürü, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube müdürü, bir bilim ve sanat merkezi müdürü ve bir rehberlik ve araştırma merkezi müdürü ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalar süresince komisyona dâhil edilebilir.

İl tanılama sınav komisyonunun görevleri

MADDE 29 – (1) İl tanılama sınav komisyonunun görevleri

a) Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulama süreçlerini yürütmek.
b) Resim ve müzik yetenek alanları için komisyonları oluşturmak.
c) Öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde görevlendirileceklere ilişkin işlemleri yürütmek.
ç) Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamaları için uygun koşulları sağlamak.
d) Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazları değerlendirerek maddi hata içermeyen itirazları karara bağlamak, maddi hata içeren itirazları ise karara bağlanmak üzere Merkez Tanılama Sınav Komisyonu’na göndermek.

Resim yetenek/beceri alanı değerlendirme komisyonu ve görevleri

MADDE 30- (1) Komisyonlar BİLSEM’lerde görev yapan görsel sanatlar öğretmenleri öncelikli olmak üzere, üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri, güzel sanatlar liseleri ve diğer okul/kurum türlerinde görsel sanatlar alanında görev yapan öğretmenlerden en az üç, gerektiğinde ise merkez tanılama sınav komisyonunun kararı ile en fazla beş üyenin katılımı ile oluşturulur. Yedek üyelerde aynı usullerle belirlenir.

(2) Komisyonlar, öğrencilerin bireysel değerlendirmelerini Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda gerçekleştirirler.

Müzik yetenek/beceri alanı değerlendirme komisyonu ve görevleri

MADDE 31 –(1) Komisyonlar BİLSEM’lerde görev yapan müzik öğretmenleri öncelikli olmak üzere, konservatuarlarda/üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri, güzel sanatlar liseleri ile diğer okul/kurum türlerinde müzik alanında görev yapan öğretmenlerden en az üç, gerektiğinde ise merkez tanılama sınav komisyonunun kararı ile en fazla beş üyenin katılımı ile oluşturulur. Yedek üyelerde aynı usullerle belirlenir.

(2) Komisyonlar, öğrencilerin bireysel değerlendirmelerini Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda gerçekleştirirler.

Okul yönlendirme komisyonu ve üyeleri

MADDE 32- (1) Okul yönlendirme komisyonu üyeleri okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve Bakanlıkça belirlenen sınıf seviyelerinde okul müdürünün her sınıf seviyesinden belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeninden oluşturulur.

(2) Komisyonda yer alma şartlarını sağlayan üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon mevcut üyeler ile toplanır.

Okul yönlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 33- (1) Okul yönlendirme komisyonunun görevleri

a) Sınıf öğretmeni tarafından önerilen öğrenci/öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrencileri belirlemek
b) Aday gösterilecek öğrencilerin sınıf bazlı listelerini ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ etmek
c) Aday gösterilen öğrenci bilgilerini kontrol etmek ve varsa gerekli düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
ç) Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamalarında gerekli ortamı sağlamak

Bölge sözlü sınav komisyonu üyeleri ve görevleri

MADDE 34- (1) Genel Müdürlükten ve ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlığımız diğer birimlerinden bir daire başkanı başkanlığında, il millî eğitim müdürünün belirleyeceği il millî eğitim müdür yardımcısı veya ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim şube müdürü (öncelikle özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde sorumlu şube müdürü) olmak üzere üç üyeden oluşur. Komisyona herhangi bir yasal gerekçe ile üyelerin katılamama durumunda aynı usulle yedek üye belirlenir.

(2) Bölge sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.
b) İl öğretmen değerlendirme komisyonunca bildirilen adaylara sözlü sınav yapmak ve değerlendirmek.
c) Sözlü sınava katılan adayların sınav sonuçlarını duyurmak.
ç) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.
d) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İl öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri

MADDE 35- (1) Bakanlıkça yayımlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu doğrultusunda merkezlerde görev yapacak öğretmen adaylarının değerlendirme kriterlerini incelemek üzere il öğretmen değerlendirme komisyonu oluşturulur.

(2) İllerde insan kaynaklarından sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, özel eğitim hizmetlerinden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, ilde bulunan BİLSEM müdürleri, il millî eğitim müdürlüğünce seçilen bir rehberlik ve araştırma merkezi müdürü, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden birer müdür olmak üzere en az yedi (7) üyeden oluşur.

(3) İl öğretmen değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek.

b) Yapılan değerlendirme sonucunda, alanlar bazında en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere başarı durumu listesini (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) oluşturmak.

c) Alanlar bazında merkezlerin norm ihtiyacının 3 (üç) katı kadar adayın, bölge sözlü sınavına (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) alınması için sonuçları Bakanlığa bildirmek.

(4) İl öğretmen değerlendirme komisyonu sekretarya işlemleri illerdeki öğretmen atamadan sorumlu birimlerce yürütülür.

Bilim ve sanat merkezi öğretmenler kurulu

MADDE 36– (1) BİLSEM öğretmenler kurulu, BİLSEM müdürü başkanlığında müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşur.

Bilim ve sanat merkezi öğretmenler kurulunun görevleri

MADDE 37– (1) BİLSEM öğretmenler kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim yılının başında, ilk öğretmenler kurulu toplantısında bir eğitim ve öğretim yılı boyunca ihtiyaç duyulan kurul ve komisyonları belirlemek ve üyelerinin seçimini yapmak.

b) BİLSEM’de yıl boyu yapılacak etkinlikleri planlamak ve değerlendirmek.

c) Devam ettiği programlarda anlamlı derecede farklılığı gözlenen öğrencilerin, öğretmenler kurulu kararı ile öğrenci düzeyine uygun alt/üst eğitim programlarına yerleştirilmesini sağlamak.

ç) Uyum programı dışındaki diğer tüm programlarda yeni seçmeli alan/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri açmak için karar almak.

Bilim ve sanat merkezi öğretmenler kurulu çalışma usul ve esasları

MADDE 38– (1) BİLSEM öğretmenler kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca BİLSEM müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

b) Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanıp saklanır.

Araştırma ve geliştirme birimi

MADDE 39– (1) Araştırma ve geliştirme birimi; müdür yardımcısı başkanlığında en az dört öğretmenden oluşur. Birim, eğitim ve öğretim yılı başında BİLSEM öğretmenler kurulunca oluşturulur.

(2) Araştırma ve geliştirme biriminin görevleri şunlardır:

a) Stratejik planlama ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek ve raporlamak.

b) BİLSEM’de üretilecek olan kurumsal proje çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve uygulamak.

c) BİLSEM’in kurumsal kapasitesini geliştirecek ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde hibe programlarını takip etmek, projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak.

ç) Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçleri ile eğitim modellerine yönelik yerel ve uluslararası düzeyde inceleme ve araştırmaları takip etmek ve sonuçları ile ilgili raporları BİLSEM yönetimine sunmak.

d) Proje üretimi ve yönetimi programında yürütülen projelerin BİLSEM dışı kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile iş birliği imkânlarını araştırmak ve koordinasyonunu sağlamak.

Proje jürisi

MADDE 40- (1) Proje jürisi; danışman öğretmen, kurum müdürü veya kurum müdürü tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı, en az bir kurum öğretmeni ile alanları göz önünde bulundurularak seçilen bir akademik personel veya uzmandan oluşur.

(2) Proje jürisinin görevleri şunlardır:

a) Proje üretimi ve yönetimi programına kayıtlı öğrencinin hazırlamış olduğu projeyi değerlendirmek ve gerekli çalışmaları yapmasını sağlamak.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bilim ve Sanat Merkezi Personeli ve Görevleri
Bilim ve sanat merkezi müdürünün görev ve sorumlulukları

MADDE 41– (1) Müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) BİLSEM’i ilgili mevzuat doğrultusunda yönetmek.
b) Eğitim ve çerçeve planlarını hazırlama, uygulama, değerlendirme süreçlerini izleyip gerekli tedbirleri almak.
c) BİLSEM öğretmenler kuruluna başkanlık etmek.
ç) BİLSEM dönemlik faaliyet raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak.
d) BİLSEM modülü üzerinden ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Bilim ve sanat merkezi müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 42- (1) Müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlgili mevzuat kapsamında iş ve işlemleri yürütmek.
b) BİLSEM’de oluşturulan kurul, komisyon ve ekiplerde verilen görevleri yerine getirmek.
c) Müdürün görev almadığı kurul, komisyon ve ekiplere başkanlık etmek.
ç) Belge, defter, çizelge ve formlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
d) Kendisine verilen nöbet görevini yürütmek, öğretmen nöbet hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
e) Sorumlu olduğu öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirmek.

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri

MADDE 43– (1) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen görevlere ilave olarak rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri şunlardır:

a) Her eğitim programı sonunda süreç ile ilgili verileri tasnif etmek, raporlaştırmak, değerlendirmeleri yapmak, değerlendirme raporlarını öğretmenler kuruluna sunmak.

b) BİLSEM öğrenci ve velileriyle bireysel görüşmelerde bulunmak.

c) Uyum eğitim programı sürecinde velilere BİLSEM’in tanıtımını yapmak.

ç) Veli ve öğrencinin devam ettiği okul arasında iletişim ve iş birliğini yürütmek.

d) Velilere aile eğitimi seminerleri vermek.

e) Danışman rehber öğretmenlerin sorumlu olduğu öğrencileri belirleyerek öğrencilerle ilgili yapılan gözlem sonuçları ile öğretmenlerin teklifleri doğrultusunda öğrenci gruplarını yeniden oluşturmak.

f) Mezunların izlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

g) BİLSEM müdürünün verdiği diğer görevleri mevzuatına uygun olarak yapmak.

Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 44– (1) Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) BİLSEM eğitim modeline ve amacına uygun olarak eğitim ve öğretim planı hazırlamak, hazırlanan planın aksayan yönlerini belirlemek ve öğretmenler kurulu toplantılarında gündeme getirmek.

b) Öğrencileri, yetenek alanlarında gösterdikleri başarılarının yanında gelişim özellikleri ile de değerlendirmede rehber öğretmen/psikolojik danışmanı ve veli ile işbirliği yapmak.

c) BİLSEM’de uygulanan programların her eğitim ve öğretim aşaması içinde ve süreç sonunda öğrencilere yönelik değerlendirmelerini yaparak rehber öğretmen/psikolojik danışmanına bildirmek,

ç) Danışman rehber öğretmeni olduğu öğrencilerin “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” kapsamında çalışma planını hazırlamak ve BİLSEM yönetimine sunmak.

d) Danışman rehber öğretmeni oldukları öğrencilerin velileri ve örgün eğitim kurumla rındaki öğretmenleri ile periyodik aralıklarla görüşmek ve görüşme sonuçlarını rehber öğretmen/psikolojik danışmanına bildirmek.

e) Alanı ile ilgili etkinliklerde gerekli olan araç gereci belirlemek ve eksik olanları idareye bildirmek.

f) Öğretmen nöbet hizmetlerini mevzuata uygun olarak yürütmek.

g) BİLSEM müdürü tarafından verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirmek.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bilim ve Sanat Merkezine Öğretmen Seçimi ve Atama
Öğretmen seçme ve atama

MADDE 45- (1) BİLSEM’e öğretmen seçimi Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlük tarafından belirlenen atama ölçütleri doğrultusunda yayımlanan kılavuz hükümlerine göre Bakanlıkça yürütülür.

(2) BİLSEM’lerin öğretmen ihtiyaçlarına göre Bakanlık herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın öğretmen seçimi yapabilir.

(3) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler” başlıklı 50’nci maddesinde belirtilen hususlar göz önüne alınarak öğretmenler, seçim sürecine başvuruda bulunur.

(4) Atamalar, başvuruda bulunan öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen en son atama alanlarına göre yapılır.

(5) Yönetici konumunda olanların bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erer.

(6) Ataması gerçekleştirilenlerin, eski görev yerinden ayrılmamış olmak şartıyla atama tarihinden sonra oluşan ve Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen mazeret durumlarına bağlı olarak istemeleri hâlinde atamaları iptal edilir.

(7) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevli olanlar, yurt dışı görevinde bulunanlar ile aylıksız izinli olan öğretmenlerin başvuruları kabul edilir. Ancak atamalarının yapıldığı tarihten itibaren en geç 2 ay içinde göreve başlamamaları hâlinde atamaları iptal edilir.

(8) Atama koşullarını taşımadıkları hâlde atanan veya göreve başlayanların atamaları iptal edilerek sorumlular hakkında gerekli işlem yapılır.

Hizmet içi eğitim

MADDE 46- (1) BİLSEM’de verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla her eğitim ve öğretim yılında alanlar bazında öğretmenlere ve yöneticilere Bakanlıkça yılda en az bir kez hizmet içi eğitim, seminer veya kurs düzenlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Mezun Takip Sistemi
Mezun Takip Sistemi

MADDE 47-BİLSEM’den mezun olan öğrencilere ait veriler toplanarak eğitim öğretim programlarının çıktılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlanır.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 48- (1) 24.12.2021 tarihli ve 39811325 sayılı makam onayı ile yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük

MADDE 49– (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EKLER : https://dhgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_01/10220042_2794ocak2024.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.