Öne Çıkanlar ŞOK 29 Nisan 2023 Aktüel Ürünler

BİLSEM Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları (22 Mayıs 2024)

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Bakan a. Mustafa OTRAR imzalı resmi yazıda ''Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme aşaması 2023-2024 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ve 23.01.2024 tarihli ve E-71131733-160.01.06-94968877 sayılı yazımız doğrultusunda tamamlanmış ve uygulama sonuçları 18 Nisan 2024 tarihinde açıklanmıştır.

Söz konusu sürecin bireysel değerlendirme aşamasına ilişkin iş ve işlemler 2023-2024 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ve 10.05.2024 tarihli ve E-71131733-160.01.06-102039832 sayılı yazımızda yer alan takvim doğrultusunda başlatılmıştır. Yetenek alanlarına göre yapılacak bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin uygulama esasları ve değerlendirme ölçütleri genel zihinsel yetenek alanı için EK-1'de, resim yetenek alanı için EK-2'de ve müzik yetenek alanı için EK-3'te düzenlenmiştir. Bu kapsamda bireysel değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

EK-1

GENEL ZİHİNSEL YETENEK ALANI BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMA ESASLARI VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1. Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulamaları, 03 Haziran-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

2. Öğrencilerin randevuları, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin sorumluluk bölgelerinde bulunan öğrenci, uygulayıcı sayısı ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde bulunan test bataryalarına göre takvimde öngörülen tarih aralığında, resmî tatil günleri dışında, randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır. Bu doğrultuda, değerlendirme süreci 1 (bir) gün için bir test bataryasına en fazla dört; bir uygulayıcı için ise en fazla üç uygulama yapılacak şekilde planlanacaktır.

3. Değerlendirme sürecinde, MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülünde tanımlanmış olan ve yasal mazereti bulunmayan uygulayıcıların tamamı görevlendirilecektir. Okul/kurumlarda görev yapan uygulayıcıların BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinde kendilerine verilen randevu tarihlerini kapsayacak şekilde Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde personel olarak görevlendirmeleri yapılacaktır.

4. Değerlendirmeler, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde gerçekleştirilecek olup söz konusu merkezlerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve değerlendirmelerin yapılmasının istendiği kurumun ilgili Rehberlik ve Araştırma Merkezinin hizmet verdiği il/ilçede bulunması şartlarını taşıması hâlinde Bakanlığımızın bilgisi dâhilinde olması koşulu ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda da gerçekleştirilebilecektir.

5. Değerlendirmelerin yapılacağı kurumların belirlenmesinde öğrenci ve uygulayıcı hareketliliğinin asgariye indirilmesi göz önünde bulundurulacaktır. Ancak görev yaptığı Rehberlik ve Araştırma Merkezinde değerlendirme yapılmaması ya da uygulamaların tamamlanmasının ardından ilgili Rehberlik ve Araştırma Merkezindeki uygulayıcı, Bakanlığımızın izni olması koşulu ile yine uygulayıcı hareketliliği asgari düzeyde tutulacak şekilde değerlendirme uygulamalarının devam ettiği diğer bir Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevlendirilebilecektir.

6. Uygulayıcılar, beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin uygulamalarında görevlendirilmeyeceklerdir.

7. Değerlendirme ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirmenin gerçekleştirildiği Rehberlik ve Araştırma Merkezi; Rehberlik ve Araştırma Merkezi dışındaki kurumlarda gerçekleştirilen değerlendirme ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, bu kurumların sorumluluk alanında bulundukları Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından muhafaza edilecektir. 

8. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri dışındaki kurumlarda gerçekleştirilen değerlendirmelerde kullanılan test bataryaları, değerlendirmenin yapıldığı kurumun hizmet bölgesinde bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezinin sorumluluğundadır.

9. Randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri, adayların kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumlarınca 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi” üzerinden alınarak adayın velisine imza karşılığında teslim edilecektir. Okul müdürlükleri, uygulama giriş belgelerini adaylara teslim etmekle yükümlüdür.

10. Öğrenciler uygulama giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte uygulama giriş ve kimlik belgeleri ile uygulamanın yapılacağı Merkezlerde hazır bulunacaklardır. Uygulama giriş ve kimlik belgelerini ibraz edemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.

11. Öğrenciler, uygulama giriş belgelerinde yazılı bulunan randevu saatinden en fazla on beş (15) dakikaya kadar yaşanan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirme merkezlerinde hazır bulunsalar bile sonraki randevuların aksamasına sebep olacaklarından kurum müdürlükleri tarafından tutanak tutularak değerlendirmeye alınmayacaklardır.

12. Uygulayıcı tarafından uygulamanın yapılamayacağı kararına varılan durumlarda (öğrencinin test performansını etkileyecek derecede görme ve/veya işitme engelinin olması, testin gerektirdiği kadar Türkçeye hâkim olmaması, test sorularına ezbere cevap verildiğinin gözlemlenmesi vb.) öğrenci değerlendirmeye alınmayacak, bu durum tutanak altına alınarak İl Tanılama Sınav Komisyonları aracılığıyla Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecek ve nihai karar bu komisyonca verilecektir.

13. Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, değerlendirilmesi yapılan öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri (Uygulama Merkezi)/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

14. Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Puan Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.

15. Değerlendirme ve sonuçlarının kayıt altına alınması, uygulayıcıların gizliliğinin sağlanması uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır. 

EK-2

RESİM YETENEK ALANI BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMA ESASLARI

1. Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulamaları, ülke genelinde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Resim Yetenek Alanı Uygulamaları;

• 3. sınıflar için 9 Haziran 2024 tarihinde,
• 2. sınıflar için 22 Haziran 2024 tarihinde,
• 1. sınıflar için 23 Haziran 2024 tarihinde tek uygulama olacak şekilde planlanacaktır.

2. Değerlendirmeye alınacak aday sayıları dikkate alınarak uygulama merkezleri belirlenecek ve adaylar MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden uygulama merkezlerine yerleştirilirken günde tek uygulama (2 oturum) ve her sınıf 20 öğrenci olacak şekilde planlama yapılacaktır. Her uygulama gününe aynı sınıf düzeyinde öğrenciler yerleştirilecek ve uygulama salonlarında iki gözetmen görevlendirilecektir. Bütün sınıf düzeyleri saat 09.00-09.40 ve 10.00-10.40 olacak şekilde kırkar dakikalık iki oturumda uygulamaya alınacaktır. 

3. Bireysel Değerlendirme Uygulamalarının tek merkezde bir komisyon ile yapılması esastır. Ancak bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısı bir oturumda 100’ün üstünde olan il/ilçelerde ikinci bir uygulama merkezi ve/veya ikinci bir komisyon oluşturulabilecektir. Özel tedbir almayı gerektiren illerin durumu -başvurmaları halinde- Merkez Tanılama Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

4. Uygulama merkezlerinde bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısı bir oturumda 40 ile 100 arasında olduğunda iki yedek gözetmen, 40’ın altında olduğu uygulama merkezlerinde bir yedek gözetmen ihtiyaç halinde görevlendirilebilecektir.

5. Randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri adayların kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumlarınca 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi” üzerinden alınarak adayın velisine imza karşılığında teslim edilecektir. Okul müdürlükleri adaylara uygulama giriş belgelerini teslim etmekle yükümlüdür.

6. Öğrenciler, uygulama giriş belgelerinde belirtilen uygulama başlama saatinden otuz dakika öncesinde uygulama giriş ve kimlik belgeleri ile uygulamanın yapılacağı okul/kurumda hazır bulunacaklardır. Uygulama giriş ve kimlik belgelerini ibraz edemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.

7. Değerlendirmeler, resim yetenek/beceri alanı değerlendirme komisyonları oluşturularak yapılacaktır. Komisyon üyeleri, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan görsel sanatlar öğretmenleri öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri, güzel sanatlar liseleri ile diğer okul/kurum türlerinde görsel sanatlar öğretmenlerinden olmak üzere 5 asil üyeden oluşturulacak ve aynı usulle yedek üye belirlenecektir.

8. Aday değerlendirmelerinin yapılabilmesi için İl Tanılama Sınav Komisyonu tarafından belirlenen resim yetenek/beceri alanı değerlendirme komisyon üyeleri, “MEBBİS BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Öğretmen Kayıt” menüsü üzerinden tanımlanacaktır.

9. Komisyon üyesinin Millî Eğitim Bakanlığı personeli olmaması durumunda il MEBBİS yöneticileri tarafından ilgili üye için T.C. kimlik numarası, kısıtlamalı kullanıcı tanımlaması yapılacaktır.

10. Komisyon üyeleri beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin uygulamalarında görevlendirilmeyecektir. Komisyon üyesine zorunlu hâllerde görev verilmesi durumunda, akrabası olan adayın oturumu tamamlanana kadar hiçbir oturumda görev verilmeyecektir.

11. Resim Yetenek/Beceri Alanı Değerlendirme Komisyonunun koordinasyonundan İl Tanılama Sınav Komisyonu sorumlu olacaktır.

12. İl Tanılama Sınav Komisyonu üyesi/üyelerinin genel iş ve işlemleri yürütmek üzere uygulama merkezlerinde bulunmaları, uygulamaya başlamadan 1 saat önce bina sorumlusu ve gözetmen öğretmenlerle bilgilendirme toplantısı yapması gerekmektedir.

13. Bina sorumlusu uygulama süresince uygulamaların başlama saatinden en az 2 saat önce uygulamanın yapılacağı binada hazır bulunacaktır. Bina sorumlusu salon numaraları, sıra numaraları, öğrenci listelerinin salon kapılarına asılması, bina girişinden itibaren salon yönlendirme işaretlerinin asılması, uygulamalar başlamadan önce bina ve salonların durumunu gözden geçirip eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve İl Tanılama Sınav Komisyonu tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlü olacaktır.

14. Gözetmenler, ilk uygulama başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli olduğu merkezde bulunur ve görevlendirildiği salonda, uygulamaların kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlar.

15. Resim Yetenek/Beceri Alanı Değerlendirme Komisyonu üyeleri uygulama esnasında gözetmenlik yapmayacak ancak uygulamamalar tamamlandıktan sonra uygulama kâğıtlarını aynı gün içinde değerlendirip sisteme girişini yapacaktır.

16. Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır. Uygulama salonlarında görev alan öğretmenlerde yukarıda belirtilen hususlardan biri ya da birkaçının uygulama sırasında kurum müdürü/bina sorumlusu/İl Tanılama Sınav Komisyonu üyeleri tarafından tespit edilmesi halinde tutanak düzenlenerek ilgili öğretmenlerin varsa devam eden görevleri iptal edilecektir. Bu öğretmenlere bir sonraki BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme sürecinde görev verilmeyecektir. Uygulamanın gizliliğine aykırı hareket eden görevliler hakkında adli ve idari işlem başlatılacaktır.

17. Uygulamanın yapılacağı okul/kurumlarda uygulamaların devam ettiği süre boyunca hafta sonları başka sınav uygulamalarının olmaması hususunda gerekli tedbirler, İl Tanılama Sınav Komisyonlarınca alınacaktır.

18. Adayların değerlendirme sonuçlarının sisteme girilebilmesi için uygulamanın yapıldığı merkez müdürlüğü tarafından uygulamaya gelen öğrencilerin “MEBBİS BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri (Uygulama Merkezi) Menüsü/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

19. Sınıf düzeylerine göre oluşturulan “Resim Yetenek Alanı Öğrenci Performansı Derecelendirme Ölçeği” doğrultusunda yapılan değerlendirme sonuçlarının girişi, her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı “MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme Puan İşlemleri” menüsünün altında yer alan “Resim Yetenek Alanı Aday Performansı Derecelendirme Girişi” ekranından yapılacaktır.

20. Resim yetenek alanında 5 komisyon üyesi de MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden giriş yaptıktan sonra adayın puanı hesaplanacaktır. Bir üye giriş yapmadığı takdirde aday puanı hesaplanmayacaktır.

21. 04 Haziran 2024 saat 11.00 ve 14.00’te komisyon üyeleri için Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulamalarına ilişkin uzaktan eğitim düzenlenecektir. Bütün üyelerin eğitime katılması zorunludur. Katılım linki belirtilen tarihte İl Tanılama Sınav Komisyonları ile paylaşılacaktır. Uzaktan eğitimde komisyon üyelerinin katılımı illerin alfabetik sıralamasına ( A-I ilk grup, İ-Z ikinci grup) göre olacaktır.

RESİM YETENEK ALANI BİREYSEL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1. Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme sürecinde; uygulamalar 1 (bir) günde tek uygulama ve 2 (iki) oturum olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

2. Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme sürecinde;

• 1. oturumda “İmgesel Resim: Metnin Resimlenmesi”
• 2. oturumda “ İmgesel Tasarım: Nesne Tasarımının Resimlenmesi” istenecektir.

3. “İmgesel Resim: Metnin Resimlenmesi” ve “İmgesel Tasarım: Nesne Tasarımının Resimlenmesi” başlıklarına ait değerlendirme soruları Bakanlığımız tarafından belirlenip uygulama günü MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden Resim Yetenek/Beceri Alanı Değerlendirme Komisyon üyelerine açılacaktır.

4. Bireysel değerlendirme;

• 1. sınıflarda kompozisyon, oran-orantı, çizgi yeteneği ve yaratıcılık ölçütleri çerçevesinde yapılacaktır.

• 2. sınıflarda kompozisyon, oran-orantı, çizgi yeteneği, perspektif ve yaratıcılık ölçütleri çerçevesinde yapılacaktır. 

• 3. sınıflarda kompozisyon, oran-orantı, çizgi yeteneği, perspektif ve yaratıcılık ölçütleri çerçevesinde yapılacaktır.

5. Komisyon üyeleri, öğrenci isimleri kapatılmış şekilde 1. oturum ve 2. oturum resim kâğıtlarını birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı değerlendirecektir.

6. Komisyon üyeleri tarafından öğrenci çizimleri her bir ölçüt için 1 (Çok Zayıf), 2 (Zayıf), 3 (Orta), 4 (İyi), 5 (Çok İyi) olacak şekilde 1 ile 5 arasında değerlendirecektir.

7. Beş komisyon üyesinin verdiği derecelerin karşılığı en yüksek ve en düşük olan puanlar silinerek geriye kalan üç üyenin değerlendirmelerine göre aday performans puanı belirlenecektir.

8. Uygulama öncesi öğrencilere derecelendirme ölçeği hakkında bilgi verilecektir.

9. Uygulama, 2B kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş ve A3 kâğıt ile yapılacak ve tüm malzemeler uygulama merkezlerinde hazır bulunacaktır.

10. Uygulama kâğıtları öğrencinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, okulu ve aday numarasının basılı olduğu ve baskılı kısmın yapıştırılabileceği formatta hazırlanacaktır.

11. Uygulamalar Şekil-1’de bulunan görsellerdeki gibi basılmış kâğıtlarda boş alan üzerine yapılacaktır.

12. Uygulamanın yapıldığı alan üzerinde gözetmene veya öğrenciye ait herhangi bir isim, imza, sembol, amblem vs. kesinlikle bulunmayacaktır. Bu kuralın ihlal edildiği tespit edilen kâğıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. Uygulama başlamadan önce salon gözetmenlerinin adaylara şu uyarıyı yapmaları gerekmektedir:

Sevgili öğrenciler,

• Elektronik cihaz, akıllı saat, telefon, tablet, kulaklık, kamera vs. gibi her türlü iletişim ve görüntüleme cihazlarının yanınızda bulunması yasaktır. Eğer yanınızda bu veya buna benzer herhangi bir cihaz taşıyorsanız hemen bina dışına çıkarmanız gerekmektedir. Bina dışına çıkarırken sizlere refakat edeceğiz.

• Uygulama kâğıtlarında gerekli bilgileri sizler için dolduracağız. Bunların dışında kâğıtta herhangi bir alana isim, soy ismi, imza, sembol, amblem gibi kimliğinizi belirtecek herhangi bir işaretleme yapılmayacaktır.

• Resimlerinizi sizlere verilen siyah resim kalemleriyle yapacaksınız. Bunun dışında herhangi bir boya, renk veya farklı türde bir kalem kullanımı yasaktır.

• Bu kurallara uyulmadığında kâğıtlarınız geçersiz olacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

14. Öğrenci bilgileri, gözetmen eşliğinde doldurulup gözetmen tarafından katlanarak yapıştırılacaktır.

15. Öğrenci bilgilerinin bulunduğu gözetmen tarafından yapıştırılan alan, komisyon üyeleri tarafından kâğıdın değerlendirilmesi yapıldıktan sonra sisteme puan girişi yapılırken açılacaktır.

16. Uygulamaya girecek adayların uygulama salonlarına alınırken yanlarında kâğıt, kalem, boya kalemi vb. materyaller bulundurmamasına dikkat edilecektir. Öğrencilerin kâğıt üzerinde siyah renkli kalem dışında bir kalem ile çizme, boyama vb. işaretleme yapmaları durumunda adayın kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır.

EK-3

MÜZİK YETENEK ALANI BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMA ESASLARI

1. Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme Uygulamaları, ülke genelinde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Müzik Yetenek Alanı Uygulamaları 9, 22, 23, 29, 30 Haziran 2024 tarihlerinde günde 4 oturum olacak şekilde planlanacaktır.

2. Değerlendirmeye alınacak öğrenci sayıları dikkate alınarak uygulama merkezleri belirlenecek ve adaylar MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden uygulama merkezlerine yerleştirilirken günde 4 oturum ve her bir oturum 12 öğrenci olacak şekilde planlama yapılacaktır. Randevular, sınıf düzeyleri dikkate alınarak oluşturulacaktır. Ancak bir sınıf düzeyi tamamlandıktan sonra oturumda boşluk kalırsa diğer sınıf düzeyinden adaylar yerleştirilebilecektir.

3. Randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri, adayların kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumlarınca 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi” üzerinden alınarak adayın velisine imza karşılığında teslim edilecektir. Okul müdürlükleri adaylara uygulama giriş belgelerini teslim etmekle yükümlüdür.

4. Öğrenciler, uygulama giriş belgelerinde belirtilen tarihte uygulama başlama saatinden otuz dakika öncesinde uygulama giriş ve kimlik belgeleri ile uygulamanın yapılacağı okul/kurumda hazır bulunacaklardır. Uygulama giriş ve kimlik belgelerini ibraz edemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.

5. Bireysel değerlendirmeye girecek öğrencilere yönelik hazırlanmış olan “Örnek Uygulama Videosu” https://orgm.meb.gov.tr/adresinde yayımlanacaktır. Adaylar, verilen adresten müzik yetenek tanılamasına ilişkin bilgi alabileceklerdir. Ayrıca her oturum öncesinde adayların tamamına ön bilgilendirme yapılacaktır.

6. Değerlendirmeler, Müzik Yetenek/Beceri Alanı Değerlendirme Komisyonları oluşturularak yapılacaktır. Komisyon üyeleri, Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan müzik öğretmenleri öncelikli olmak üzere konservatuvarlarda/üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri, güzel sanatlar liseleri ile diğer okul/kurum türlerinde müzik alanında görev yapan müzik öğretmenlerinden olmak üzere 5 asil üyeden oluşturulacak ve aynı usulle yedek üyeler belirlenecektir.

7. Aday değerlendirmelerinin yapılabilmesi için il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen Müzik Yetenek/Beceri Alanı Değerlendirme Komisyonu üyeleri, “MEBBİS BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Öğretmen Kayıt” menüsü üzerinden tanımlanacaktır.

8. Komisyon üyesinin Millî Eğitim Bakanlığı personeli olmaması durumunda il MEBBİS yöneticileri tarafından ilgili üye için T.C. kimlik numarası kısıtlamalı kullanıcı tanımlaması yapılacaktır. 

9. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye katılacak adayların sayıca fazla olduğu illerde, BİLSEM sayıları da dikkate alınarak birden fazla komisyon kurulabilecektir.

10. Komisyon üyeleri, beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin uygulamalarında görevlendirilmeyecektir. Komisyon üyesine zorunlu hâllerde görev verilmesi durumunda, akrabası olan adayın oturumu tamamlanana kadar hiçbir oturumda görev verilmeyecektir.

11. Müzik Yetenek/Beceri Alanı Değerlendirme Komisyonunun koordinasyonundan İl Tanılama Sınav Komisyonu sorumlu olacaktır.

12. Bina sorumlusu, uygulama süresince uygulamaların başlama saatinden en az 2 saat önce uygulamanın yapılacağı binada hazır bulunur. Bina sorumlusu salon numaraları, sıra numaraları, öğrenci listelerinin salon kapılarına asılması, bina girişinden itibaren salon yönlendirme işaretlerinin asılması, uygulamalar başlamadan önce bina ve salonların durumunu gözden geçirip eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve İl Tanılama Sınav Komisyonu tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

13. İl Tanılama Sınav Komisyonu üyesi/üyelerinin genel iş ve işlemleri yürütmek üzere uygulama merkezlerinde bulunmaları, uygulamaya başlamadan 1 saat önce bina sorumlusu ve müzik yetenek/beceri alanı değerlendirme komisyonu üyelerine bilgilendirme toplantısı yapması gerekmektedir.

14. Komisyon üyeleri, ilk uygulama başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli olduğu merkezde bulunur ve uygulamaların kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlar.

15. Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır. Uygulama salonlarında görev alan öğretmenlerde yukarıda belirtilen hususlardan biri ya da birkaçının uygulama sırasında kurum müdürü/bina sorumlusu/İl Tanılama Sınav Komisyonu üyeleri tarafından tespit edilmesi halinde tutanak düzenlenerek ilgili öğretmenlerin varsa devam eden görevleri iptal edilecektir ve bu öğretmenlere bir sonraki BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme sürecinde görev verilmeyecektir. Uygulamanın gizliliğine aykırı hareket eden görevliler hakkında adli ve idari işlem başlatılacaktır.

16. Uygulamanın yapılacağı okul/kurumlarda uygulamaların devam ettiği süre boyunca hafta sonları başka sınav uygulamalarının olmaması hususunda gerekli tedbirler İl Tanılama Sınav Komisyonlarınca alınacaktır.

17. Adayların değerlendirme sonuçlarının sisteme girilebilmesi için uygulamanın yapıldığı merkez müdürlüğü tarafından uygulamaya gelen öğrencilerin MEBBİS BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri (Uygulama Merkezi) Menüsü/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

18. “Müzik Yetenek Alanı Değerlendirme Ölçeği” doğrultusunda yapılan değerlendirme sonuçlarının girişi uygulama sırasında her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı “MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme Puan İşlemleri” menüsünün altında yer alan “Müzik Yetenek Alanı Aday Tanılama Formu Girişi” ekranından yapılacaktır.

19. Müzik yetenek alanında 5 komisyon üyesi de MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden giriş yaptıktan sonra adayın puanı hesaplanacaktır. Bir üye giriş yapmadığı takdirde aday puanı hesaplanmayacaktır.

20. 05 Haziran saat 11.00 ve 14.00’te komisyon üyelerine Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulamalarına ilişkin uzaktan eğitim düzenlenecektir. Bütün üyelerin eğitime katılması zorunludur. Katılım linki belirtilen tarihte İl Tanılama Sınav Komisyonları ile paylaşılacaktır. Uzaktan eğitimde komisyon üyelerinin katılımı illerin alfabetik sıralamasına ( A-I ilk grup, İ-Z ikinci grup) göre olacaktır.

MÜZİK YETENEK ALANI BİREYSEL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye katılacak adayların sayıca fazla olduğu illerde, BİLSEM sayıları da dikkate alınarak birden fazla komisyon kurulabilecektir.

2. Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme sürecinde; uygulamalar 1 (bir) günde 4 oturum olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

3. Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme sürecinde; “Müziksel İşitme/Bellek” ve “Müziksel Farkındalık” olarak iki temel alan bulunmaktadır.

4. Uygulamada kullanılan soru sayıları aynı olmakla beraber sorular sınıf seviyelerine göre farklı hazırlanmıştır. Müziksel İşitme/Bellek ve Müziksel Farkındalık” alanlarına ait soru türleri ve sayıları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

A. Müziksel İşitme/Bellek

Bu alan, uygulama sırasında dinletilen ses ve ezgilerin vokal yolla, ritimlerin ise kalemle vurularak tekrarını içermektedir. Ayrıca adaydan, dinletilen/verilen bir ezgiyi farklı iki tonaliteye vokal olarak aktarması da istenecektir.

Tablo 1. Müziksel İşitme/Bellek

Tablo 1. Müziksel İşitme/Bellek - Adet

Tek Ses Tekrarı - 4
İki Ses Tekrarı - 4
Üç Ses Tekrarı - 2
Ezgi Tekrarı - 1
Tartım Tekrarı - 1
Tonal Aktarım - 2

• Tek Ses Tekrarı

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada sırayla 4 ayrı ses duyacaksın. Her bir sesi duyduktan sonra NA ya da LA hecesiyle tekrar et.” yönergesi verilecektir.

• İki Ses Tekrarı

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada aynı anda duyulan iki sesi bize ayrı ayrı NA ya da LA hecesiyle tekrar et. Bu sesler toplam 4 tane olacak.” yönergesi verilecektir.

• Üç Ses Tekrarı

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada aynı anda duyulan üç sesi bize ayrı ayrı NA ya da LA hecesiyle tekrar et. Bu sesler toplam 2 tane olacak.” yönergesi verilecektir.

• Ezgi Tekrarı

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada verilen ezgiyi dikkatle dinle. Ardından aynı ezgiyi kendi sesinle NA ya da LA hecesiyle tekrar et. Bu ezgiler toplam 1 tane olacak.” yönergesi verilecektir.

• Tartım Tekrarı

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada verilen tartımları dikkatle dinle. Ardından aynı tartımları kalemle vurarak tekrar et. Bu tartımlar toplam 1 tane olacak.” yönergesi verilecektir.

• Tonal Aktarım

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada ‘Yaşasın Okulumuz’ şarkısını duyduğun seslerden başlayarak söyle. Bu şarkı farklı tonlarda 2 kere yöneltilecek.” yönergesi verilecektir.

B. Müziksel Farkındalık

Bu alanda adayın müziksel farkındalığını ölçmek için dört ayrı soru sorulacaktır. Adaylardan seçenekler arasından farklı olanı bulması istenecektir. Müziksel farkındalık, müziğin içselleştirilmesine dönük bir alan olup adayın dinlediği müzikteki müzikal derinliği alımlama ve müzikal bileşenleri belirleme becerisine ilişkin bir alandır. 

Tablo 2. Müziksel Farkındalık

B. Müziksel Farkındalık - Adet

Tonal Farkındalık - 1
Ezgisel Farkındalık - 1
Artikülasyon Farkındalığı - 1
Tartımsal Farkındalık - 1

• Tonal Farkındalık

Adaya 3 ezgi dinletilecek olup içlerinden tonal bakımdan farklılığının hangisinde olduğunun ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir.

• Ezgisel Farkındalık

Adaya 3 ezgi dinletilecek olup içlerinden ezgisel farklılığın hangisinde olduğunun ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir.

• Artikülasyon Farkındalığı

Adaya 3 ezgi dinletilecek olup artikülasyon farklılığının hangisinde olduğunun ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir.

• Tartımsal Farkındalık

Adaya 3 tartım grubu dinletilecek olup tartım farklılığının hangisinde olduğunun ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir.

5. Müziksel İşitme/Bellek ve Müziksel Farkındalık Alanlarına ait değerlendirme soruları Bakanlığımız tarafından belirlenip uygulama günü MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden Müzik Yetenek/Beceri Komisyonu üyelerine açılacaktır.

6. Beş komisyon üyesinin verdiği derecelerin karşılığı en yüksek ve en düşük olan puanlar silinerek geriye kalan üç üyenin değerlendirmelerine göre aday performans puanı belirlenecektir.

7. Uygulamaların yapıldığı tüm merkezlerde adayların karşılaşacakları şartların standart hâle getirilmesi ve asgari koşulların belirlenmesi amacıyla fiziki ve teknik esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Değerlendirmeye İlişkin Teknik Esaslar

Komisyonda görev alacak her bir üye için internet bağlantısı olan normal standartlarda beş adet, soruların seslendirilmesi için ise bir adet olmak üzere toplam altı adet bilgisayar bulundurulması gerekmektedir.

b) Donanıma İlişkin Esaslar

Uygulamanın yapılacağı merkezlerde ses dosyalarının adaylara doğru biçimde sunulabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

• Tanılamanın yapılacağı ortamda ses dosyalarının aktarılması için tahsis edilmiş bir bilgisayar bulunmalıdır. Bu bilgisayarda internet bağlantısı bulunmaması ve herhangi bir harici belleğin tanılama sürecinde bilgisayara bağlanmaması uygulamanın güvenliği açısından zorunludur.

• Bilgisayarda mp3 formatındaki dosyaları sorunsuz olarak çalabilen bir yazılımın kurulu olması ve çalışmaya hazır biçimde bulunması gerekmektedir.

• Adayların soruları doğru, net ve yeterli seviyede duyabilmeleri için uygun hoparlörler kullanılmalıdır. Hoparlör seçiminde aşağıdaki ölçütlere dikkat edilmelidir:

-Bilgisayarların içlerinde yer alan (tümleşik) hoparlörler soruların adaylara dinletilmesi amacıyla kullanılmamalıdır.
-Bilgisayarda harici hoparlörler kullanılmalıdır. Bu hoparlörlerin kendi güç kaynakları olmalıdır. Bilgisayardan beslenen hoparlörler kullanılmamalıdır.
-Kullanılacak hoparlörler stereo + subwoofer (2+1) konfigürasyonunda olmalıdır.
-Kullanılacak hoparlörler kanal başına en az 2 watt RMS (ortalama) güç seviyesine sahip olmalıdır.

c) Uygulamanın Yapılacağı Ortama İlişkin Esaslar

Uygulama sessiz bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Bunu ölçmek için mobil uygulamalar kullanılabilir. Tanılamanın yapılacağı ortamda, herhangi bir konuşma vs. yokken bu ilgili uygulamanın göstereceği değer 60 desibeli geçmemelidir. Bu test uygulama başlamadan önce yapılmalıdır.

• Hoparlörler odada bir masanın üzerinde, adayın uygulama esnasında bulunacağı konuma bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

• Hoparlör masanın üzerinde, subwofer ise hoparlörlerle ortalanarak zemine konmalıdır.

• Uygulama esnasında aday, hoparlörden 1,5 m uzaklıkta olmalıdır. Bu mesafe uygulamadan önce işaretlenmelidir.

• Hoparlörlerin ses seviyeleri (ses yükseklikleri) şu şekilde ayarlanmalıdır:

Bilgisayarda uygulamada kullanılacak ses dosyalarından biri aktarılırken adayların duracakları yerde desibel ölçümü yapılacak ve hoparlörlerin ses seviyeleri, ses dosyası çalarken 70 desibeli gösterecek şekilde ayarlanacaktır.

8. Uygulama sırasında beş adet komisyon üyesinin değerlendirme yapabilmesi ve bir adet soruların seslendirilmesi için olmak üzere toplam altı adet bilgisayar ile ses sistemi ve ritim tekrarı için kullanılacak ağaç yapılı kurşun kalemlerin temin edilmesi gerekmektedir. Uygulamada kullanılacak bilgisayarlar kurum müdürü tarafından temin edilir. Bilgisayarların teknik kontrolü, donanıma ilişkin esaslarda belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

9. Her oturum öncesinde bireysel değerlendirme uygulamasına girecek tüm adaylara https://orgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanan tanıtım videosu izlettirilecek ve adaylara uygulama hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Daha sonra adaylar bireysel olarak değerlendirmeye alınacaktır.

10. Günün son oturumu sonrasında yapılan uygulamaya dair raporlar elektronik ortamda kayıt altına alınarak aday yoklama çizelgesi ile birlikte merkez müdürlüğüne teslim edilecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.