Öne Çıkanlar öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler 3600 ek gösterge Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan

Bölge Okulu, İhtisas, Sektör İçi ve Sektöre Entegre Özellikli Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge (15 Şubat 2024)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN, Bakan Yardımcısı Kemal ŞAMLIOĞLU ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali KARAGÖZ imzalı resmi yazıda ''On İkinci Kalkınma Planı başta olmak üzere 2024-2026 Orta Vadeli Program, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Bakanlığımız 2024 -2028 Stratejik Planı hedefleri doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması ve mesleki eğitimin paydaş kurum ve kuruluşlarının süreçlere aktif katılımını esas alan iş birliği modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının uygulama çeşitliliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu doğrultuda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları içerisindeki öğrencilerin fırsat eşitliği temelinde sektörel yoğunluğun bulunduğu yerlerdeki işletmelerde mesleki eğitime katılımlarını sağlayarak mesleki yeterliliklerinin artırılması, öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye ve laboratuvar donanımı ve hitap ettiği sektörler bakımından birbiriyle ilişkili ve birbirini destekleyici meslek alanları birlikte uygulanarak okullarda belirli sektör kümelenmelerinin sağlanması, mal ve hizmet üretimi yapan işletmelerin üretim tecrübeleri ve altyapılarının mesleki eğitim faaliyetleri ile birleştirilmesine yönelik iş birliği temelinde iş gücü piyasası ihtiyaçlarına uyumun güçlendirmesi amacıyla okulların işletme ve yönetim modellerinin geliştirildiği yönerge hazırlanmıştır.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde Ek’te sunulan “Millî Eğitim Bakanlığı Bölge Okulu, İhtisas, Sektör İçi ve Sektöre Entegre Özellikli Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”yi olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÖLGE OKULU, İHTİSAS, SEKTÖR İÇİ VE SEKTÖRE ENTEGRE ÖZELLİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı bölge okulu, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre özellikli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının belirlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 306 ncı ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Bölge Okulu: Bölge okulu özellikli olarak belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu,

ç) Genel Müdürlük: Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünü,

d) İhtisas Okulu: İhtisas özellikli olarak belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu,

e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu: Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerini,

f) Protokol: Sektör içi ve sektöre entegre özellikli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının paydaş ilişkide bulunduğu kuruluşlarla iş birliği usul ve esaslarını düzenleyen Genel Müdürlük ve ilgili paydaş kuruluş arasında yapılan yazılı sözleşmeyi,

g) Sektör İçi Okul: Sektör içi özellikli olarak belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu,

ğ) Sektöre Entegre Okul: Sektöre entegre özellikli olarak belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Okulların Belirlenmesi ve Özellikleri
Bölge okulları

MADDE 4 – (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, Genel Müdürlükçe fırsat eşitliği temelinde öğrencilerin sektörel yoğunluğun bulunduğu yerlerdeki işletmelerde mesleki eğitime katılımlarını sağlayarak mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla bölge okulu özellikli olarak belirlenebilir.

(2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bölge okulu özellikli olarak belirlenebilmesi için;

a) Okulun bünyesinde veya aynı eğitim bölgesinde ulaşım imkânı bulunan diğer okullara bağlı yeterli kapasitede pansiyonun bulunması,
b) Okulun, eğitimi yapılacak alanlarla ilişkili sektörün yoğun olduğu bölgelerde yer
c) Okulun fiziki kapasitesi ile atölye ve laboratuvarlarının yeterli ve büyümeye elverişli gerekir.

İhtisas okulları

MADDE 5 – (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, Genel Müdürlükçe alanın öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye ve laboratuvar donanımı ve hitap ettiği sektörler bakımından birbiriyle ilişkili ve birbirini destekleyici meslek alanlarının birlikte uygulandığı ihtisas özellikli olarak belirlenebilir.

(2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ihtisas özellikli olarak belirlenebilmesi için;

a) Okulun bünyesindeki meslek alanlarının Genel Müdürlükçe belirlenen alan kümelenmelerine uygun olması,
b) Okulun, bünyesinde eğitimi yapılan meslek alanlarıyla ilişkili sektörün yoğun olduğu bölgelerde yer alması,
c) Okulun fiziki kapasitesi ile atölye ve laboratuvarlarının yeterli ve büyümeye elverişli olması gerekir.

(3) İhtisas özellikli okullarda atölye ve laboratuvarlar, okulda eğitimi yapılan meslek alanlarının ortak kullanımına uygun olarak oluşturulur.

(4) İhtisas özellikli okullarda, meslek alanlarına yönelik öğretim programı ve ders materyali ile mesleki ve teknik eğitim yöntemlerini geliştirici çalışmalar yürütülür.

(5) İhtisas özellikli okullar, ihtiyaca göre üniversitelerle ve meslek kuruluşlarıyla ilişkilendirilir.

(6) İhtisas özellikli okullarda, 11/03/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığın ilgili biriminin onayı ile ilgili meslek alanlarının öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülür.

Sektör içi okullar

MADDE 6 – (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, Genel Müdürlükçe mal ve hizmet üretimi yapan işletmelerin üretim tecrübeleri ve altyapılarının mesleki eğitim faaliyetleri ile birleştirilmesine yönelik iş birliğini esas alarak sektör içi özellikli olarak belirlenebilir.

(2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının sektör içi özellikli olarak belirlenebilmesi için;

a) Okulun, bünyesinde eğitimi yapılan meslek alanları bakımından uygun olan kurum, kuruluş ve işletmelere ait bina, fabrika veya tesisler ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi, organize sanayi bölgesi ve Ar-Ge merkezi gibi alanlarda yer alması,

b) İlgili paydaş kuruluşlarla protokolü bulunması,

c) Ek’te yer alan fiziki standartları karşılaması, gerekir.

Sektöre entegre okullar

MADDE 7 – (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, Genel Müdürlükçe mal ve hizmet üretimi yapan işletmelerin üretim tecrübeleri ve altyapılarının mesleki eğitim faaliyetleri ile birleştirilmesine yönelik iş birliğini esas alarak sektöre entegre özellikli olarak belirlenebilir.

(2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının sektöre entegre özellikli olarak belirlenebilmesi için;

a) Okulun, bünyesinde eğitimi yapılan meslek alanları bakımından uygun olan kurum, kuruluş ve işletmelere ait bina, fabrika veya tesisler ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi, organize sanayi bölgesi ve Ar-Ge merkezi gibi alanlarda yer alması,

b) İlgili paydaş kuruluşlarla protokolü bulunması,

c) Ek’te yer alan fiziki standartları karşılaması, gerekir.

(3) Sektöre entegre özellikli okullarda 9 ve 10 uncu sınıf seviyesinde öğrenci kaydı yapılmaz.

Okulların işleyişine ilişkin ortak hükümler

MADDE 8 – (1) Bölge okulu, ihtisas ve sektör içi özellikli okullara öğrenci kayıtları, okulda uygulanan programların özelliğine göre 07/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yapılır.

(2) Bölge okulu ve sektöre entegre özellikli okullara, okulun bulunduğu kayıt alanı dışındaki diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve 10 uncu sınıfı tamamlayan öğrencilerin nakil ve geçiş yapabilmesi için 11 inci sınıf seviyesinde nakil kontenjanı oluşturulur. Bu kontenjanlara yapılacak nakil ve geçişler, 07/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen ölçütlere göre öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılır.

(3) Sektör içi ve sektöre entegre özellikli okullara yapılacak öğrenci kaydı veya nakil ve geçişler bakımından ilgili protokolde yer alan özel hükümler saklıdır.

(4) Bölge okulu, sektöre entegre ve sektör içi özellikli okulların Anadolu meslek programında işletmelerde mesleki eğitim 11 inci sınıftan itibaren başlatılır.

(5) Sektör içi ve sektöre entegre özellikli okullarda oluşturulmayan fizik, kimya biyoloji laboratuvarı, kütüphane gibi eğitim mekanlarına ilişkin ihtiyacın şartları uygun diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından karşılanması için hami okullar belirlenir.

(6) Sektör içi ve sektöre entegre özellikli okullarda, öğretmenler haricindeki personelin giderleri ile okulun cari ve temrinlik giderleri protokolün tarafı olan paydaş kuruluş tarafından karşılanır.

(7) Sektör içi ve sektöre entegre özellikli okullarda meslek alan ve dal derslerine yönelik uygulamalar, işletmelerde belirlenen güvenli ortamlarda öğretmenlerin sorumluluğunda ve ihtiyaca göre usta öğreticilerin gözetiminde verilir.

(8) Sektör içi ve sektöre entegre özellikli okullarda meslek alan ve dal dersleri için iş birliği yapılan işletmede görev yapan çalışanlardan ilgili mevzuatı uyarınca eğitici desteği alınabilir.

(9) Sektör içi ve sektöre entegre özellikli okulların eğitim, öğretim ve yönetim yetkisi ve sorumluluğu okul müdürlüğünde olmakla birlikte, çalışma usul ve esasları ilgili protokolde belirtilen danışma kurulu oluşturulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

TEBLİĞLER DERGİSİ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.