Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mart Ayı Yay Burcu İş Yorumu Yatırım Fonları Sivrihisar Seçim Sonuçları 2024 Yılı Mart Ayı Balık Burcu İş Yorumu BİLSEM Bireysel Değerlendirme

Deprem Bölgesindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin e-Kılavuz

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme Takvimi'ne göre; Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları 04 Aralık 2023 – 29 Aralık 2023 tarihleri arasındadır. Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin Kayıtlı Bulundukları Okul Müdürlükleri Aracılığıyla e-Okul Sistemi Üzerinden Başvuruları 04 Aralık 2023 – 29 Aralık 2023 tarihleri arasındadır. Öğrencilerin Tercih İşlemleri 02 -12 Ocak 2024 tarihleri arasındadır. Yerleştirme Sonuçları 15 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek. Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri 05-09 Şubat 2024 tarihleri arasındadır. Ek Yerleştirme Sonuçları 12 Şubat 2024 tarihinde ilan edilecek.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

a) Bu e-Kılavuz 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1’inci maddesi ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2’nci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

b) 5580 sayılı Kanun kapsamında, 29/11/2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ”de yer alan okul kademelerine göre toplam 40.000 öğrenciye 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

c) 29/11/2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ kapsamında eğitim ve öğretim desteğine tüm il ve ilçelerdeki resmî/özel okullarda öğrenim gören tüm öğrenciler başvuru yapabilecek ancak Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan ve faaliyette bulunan özel akşam liseleri ile özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri hariç, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına destek kapsamında yerleştirilen ve yerleştiği okulda eğitimine devam eden/edecek öğrenciler bu eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecektir.

ç) Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademeleri, destek tutarları ve destek verilecek öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Okul Öncesinden 4000 öğrenciye 12.800.00 TL, İlkokuldan 10.000 öğrenciye 15.400.00 TL, Ortaokuldan 10.000 öğrenciye 18.000.00 TL, Ortaöğretimden 16.000 öğrenciye 18.000.00 TL olmak üzere toplam 40.000 öğrenciye destek verilecek.

d) Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) öğrenim gören, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için belirtilen tarihlerde kayıtlı bulundukları resmî/özel okullardan e-Okuldaki “Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği” menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

e) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmî/özel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuru yapabilecektir.

f) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için bu kılavuzda belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel okullardan e-Okuldaki “Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği” menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

g) Okul öncesinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar bir öğretim yılı; ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecektir.

ğ) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencinin eğitim ve öğretim destek bedeli öğrencinin öğrenim gördüğü okula ödenecektir.

h) Veliler/vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğrenim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ile diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini buna göre yapacaklardır.

ı) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencinin destek kapsamındaki farklı bir okula nakil olması hâlinde ödeme tarihlerinde e-Okul sisteminde oluşturulan liste üzerinden öğrencinin kayıtlı olduğu okula eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapılacaktır.

i) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri özel okula kayıtlarını yaptırırken, bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) doldurulması esnasında sunulan belgelerin asıllarını özel okul müdürlüğüne teslim edecektir. Özel okul müdürlükleri bu belgeleri 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edecektir.

j) Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, resmî okula veya destek kapsamı dışındaki özel okula nakil gitmesi hâlinde eğitim ve öğretim desteği kesilecektir.

k) Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. Okul öncesinde destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa; ilkokul birinci sınıfta destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine eğitim ve öğretim desteği kapsamında kaydolamayacaktır.

l) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi; Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp öğrencinin destek kapsamında yerleştirilmesi durumunda, destek hakkı kazanmış olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin nakil/kayıt işlemini yaptıracaktır. Kesin kayıt işlemlerinde nakil onay işleminin tamamlanmasından okul idaresi sorumlu olacaktır. Kesin nakil/kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.

m) Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.

n) Yönetmeliğin Ek 2’nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmeyecektir.

o) Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden yapılan indirim sonucunda oluşan öğrenim ücreti, eğitim ve öğretim desteği tutarından az olmayacaktır.

ö) Eğitim ve öğretim desteği başvurusunda bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) öğrencinin velisi/vasisi tarafından beyan edilen veya eksik, yanlış verilen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklik talep etmeleri durumunda son başvuru tarihine kadar öğrencinin kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından işlem yapılabilecektir. Son başvuru tarihinden sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Okul öncesi eğitimde 01 Nisan 2018 ile 01 Ekim 2019 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,

c) Resmî/özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kayıtlı olmak,

ç) Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarını taşımak,

3. DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN/VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel okul müdürlüklerinden başvurularını yapacaktır.

b) Veliler/vasiler, bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

c) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerinden anne ve/veya babasına, anne ile babanın ayrı olması durumunda velayet verilene ait 2023 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri, e-Devlet sistemi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile eKılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait gelir durumunu belgelendiremeyen kişiler için 2023 yılına ait son alınan gelir durum belgesine göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve/veya baba ise; 2023 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi ilgili resmî kurumlardan alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

ç) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

d) Veliler/vasiler, bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü satırında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.

e) Veliler/vasiler, bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslim edecektir.

f) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemi üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.

4. OKULLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

4.1. Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamında Öğrenci Almak İsteyen Özel Okulların Yapacağı İşlemler

a) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, eğitim ve öğretim desteği başvuru ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki okul yöneticileri MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacak öğrencilerden nakil ve kayıt almak istedikleri sınıf seviyelerini sisteme ekleyeceklerdir.

b) Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra destek kapsamındaki okulun güncel bina kontenjanı tamamlanana kadar ilgili okul eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencileri nakil ve kayıt alabilecektir.

4.2. Öğrenci Başvurularını Alacak Resmî/Özel Okulların Yapacağı İşlemler

a) Okul yöneticileri, bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen; öğrencinin çalışan anne ve/veya babasına, anne ile babanın ayrı olması durumunda velayet verilene ait 2023 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) toplam gelirlerinin aylık toplamına göre bilgileri modüle girecektir. Belirtilen aylara ait gelir durum belgesi alamayan kişiler için 2023 yılına ait son alınan belgeye göre işlem yapılacaktır. Anne ve/veya babadan beyan ettikleri gelirlerin dışında başka herhangi bir gelirinin olmadığına ve ödeme almadıklarına dair Gelir Beyan Taahhütnamesi (e-Kılavuz Eki) doldurularak teslim alınacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve/veya baba ise; 2023 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi ilgili resmî kurumlardan alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

b) Okul yöneticileri, bu kılavuzda yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümüne, üniversitede okuyan kardeş öğrenci bilgileri ile e-Okul sistemi dışında yer alan kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini modüle girecektir.

c) Okul yöneticileri, bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü satırında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini kontrol ederek bilgilerini modüle girecektir.

ç) Okul yöneticileri, bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların bilgilerini “e-Okul Öğrenci İşlemleri-Öğrenci Dosya Bilgileri-Özel Bilgiler” ekranından sisteme girecektir.

d) Okul yöneticileri, bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek modüle girecektir. Başvuru çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge girişinde bulunan okul yöneticileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

e) Başvuru esnasında okul yönetimlerince Gelir Beyan Taahhütnamesinin (e-Kılavuz Eki) aslı teslim alınacaktır.

5. BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞLEMLER

a) Eğitim ve öğretim desteği il kontenjanları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://ookgm.meb.gov.tr) ilan edilecektir.

b) MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurularını yapan özel okullar Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.

c) Yerleştirme sonucunda özel okula kaydolmaya hak kazanan öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.

ç) Eğitim ve öğretim desteği ek yerleştirme sonuçları e-Okul sistemi üzerinden ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları okul kademelerine göre ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda öncelikle bir önceki yılın; yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.

c) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

d) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

7. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİ NAKİL/KAYIT ALACAK ÖZEL OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER

a) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin anne ve/veya babasına, anne ile babanın ayrı olması durumunda velayet verilene ait 2023 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) toplam gelirini gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesi kayıt esnasında teslim alınacaktır. Belirtilen aylara ait gelir durum belgesi alamayan kişiler için 2023’e ait son alınan belgeye göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve/veya baba ise; 2023 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair ilgili resmî kurumlardan belge teslim alınacaktır.

b) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan kardeş öğrencilerin belgeleri ile e-Okul sistemi dışında öğrenim gören kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.

c) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü satırında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini kayıt esnasında teslim alınacaktır.

ç) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; bu kılavuz ekinde yer alan Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.

DİKKAT: 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin e-Kılavuzunda yer alan esaslar, kılavuzun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu esaslar yasama, yürütme ve yargı organları ile Bakanlığın gerekli görmesi halinde değiştirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://ookgm.meb.gov.tr) kamuoyuna duyurulur.

E-KILAVUZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.