Öne Çıkanlar öğretmen BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve e-Kılavuzu (19 Ağustos 2023)

Bakan Yardımcısı Bakan a. Ömer Faruk Yelkenci imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Değişen, gelişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi iptal edilerek 15 Ağustos 2023 tarihli ve 81543304 sayılı Makam oluru ile yeni yönerge yürürlüğe girmiştir.

KILAVUZ

Yürürlüğe giren Yönerge ve bu doğrultuda güncellenen 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu ekte gönderilmiş olup, iş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci maddesi, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile 14/8/2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) BİLSEM: Bilim ve Sanat Merkezlerini,

ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

d) e-Kılavuz: Bakanlıkça yayımlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzunu,

e) e-Kurs Modülü: Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin elektronik ortamda işlendiği modülü,

f) Genel Müdürlük: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,

g) İl/İlçe Merkez Komisyonu: Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, il/ilçe düzeyinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonu,

ğ) Kurs: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kurslarını,

h) Kursiyer: Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun kişileri,

ı) Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursu açılan kurumları,

i) Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan kurumun müdürünü,

j) Kurs merkezi müdür yardımcısı: Bünyesinde kurs açılan kurumun kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı/yardımcılarını,

k) Öğrenci: Resmî ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görenleri,

l) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

m) Rehber öğretmen/psikolojik danışman: Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan, okul rehberlik ve psikolojik danışma programının uygulanması ve koordinasyonunun sağlanmasında program sorumlusu olarak görev alan, rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan personeli; psikolojik danışman ise üniversitelerin eğitimde psikolojik hizmetler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile psikolojik danışma ve rehberlik veya bu alana denk kabul edilen programlardan en az lisans düzeyinde eğitim almış personeli,

n) Veli: Öğrencilerin/kursiyerlerin anne, babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

o) Yaz Okulu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrencilerin katılabileceği, yaz döneminde açılacak kursları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurs Merkezi ve Kurs Açma Yetkisi, Açılacak Sınıf ve Dersler, Kurs Süreleri
Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi

MADDE 4 - (1) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullar ve BİLSEM’lerde de kurs açılabilir.

(2) Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında kurslar; eğitim kurumlarının türleri, donanımı, birbirine yakınlığı, derslik ve öğrenci sayıları, ulaşım kolaylığı ve güvenliği, coğrafi bütünlük gibi hususlar dikkate alınarak eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanı içinde millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan il/ilçe merkez komisyonu tarafından belirlenen kurs merkezlerinde açılır. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlar ile eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanında birden fazla kurs merkezi ve öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi durumlarda kurs merkezleri, ayrı ayrı belirlenip açılabilir.

(3) Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik açılacak kursların millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan il/ilçe merkez komisyonu tarafından belirlenen halk eğitimi merkezlerinde açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, il/ilçe merkez komisyonu tarafından yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır.

(4) Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan il/ilçe merkez komisyonu tarafından belirlenen kurs merkezlerinde il/ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile açılır.

(5) Kurs merkezlerine; eğitim bölgesi, ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanı içerisinde bulunan aynı tür okullardan öğrenci kabul edilmesi esastır. Yaz dönemi kursları ile yaz okullarına, öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde katılım sağlayabilir.

Kurs açılacak sınıf ve dersler

MADDE 5- (1) Eğitim ve öğretim dönemi ve yaz döneminde açılacak kurslar; bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen sınıf düzeyleri ve derslerde açılabilir.

(2) Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler için; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen alanlarda ve sınıf düzeylerinde yaz okulu açılabilir.

(3) Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler için; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bilim ve sanat merkezlerinde Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen bilim ve sanat alanlarında yaz okulu açılabilir.

Kurs süreleri

MADDE 6- (1) Kurslar eğitim ve öğretim dönemi ve yaz dönemi olarak planlanır. Eğitim ve öğretim dönemi kurslarının eylül ayının ilk haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Eğitim ve öğretim döneminde açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde Türkçe dersinden kurs açılabilir.

(2) Yaz döneminde açılan kursların süresi; 4 haftadan az, 8 haftadan fazla, eğitim ve öğretim döneminde açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 40 haftadan fazla olamaz.

(3) Kursların; ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar yapılabilir.

(4) Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrı ayrı işlenmesi esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, hava koşulları gibi durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kurs merkezi müdürlüğünün planlaması dâhilinde dersler blok şeklinde de yapılabilir.

(5) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla olmamak üzere planlanır.

(6) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilerek öğrenci ve velilere gerekli bilgilendirme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl/İlçe Merkez Komisyonu Oluşumu ve Görevleri, Öğretmenlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi, Kurslara Katılacaklar, Öğrenci/Kursiyer Sayıları, Kursların Kapatılması, Öğrenci/Kursiyer Devamsızlığı ve Disiplin İşlemleri
İl/İlçe merkez komisyonu oluşumu ve görevleri

MADDE 7- (1) İl/ilçe millî eğitim müdürü başkanlığında, eğitim ve öğretim birimlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcıları/ şube müdürlerinin katılımıyla oluşur.

(2) İl/ilçe millî eğitim müdürü komisyon üyelerinden birini il/ilçe Destekleme ve Yetiştirme Kursu Koordinatörü olarak görevlendirir.

(3) İl/ilçe merkez komisyonu, ihtiyaç hâlinde kurslarda görev alacak öğretmenlere yönelik mahalli hizmet içi eğitimleri planlar ve uygular.

(4) Komisyonun işleyişi ve görevleri Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenir.

Öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi

MADDE 8- (1) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden il/ilçe merkez komisyonunca belirlenen kurs merkezlerine başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler il/ilçe merkez komisyonlarınca görevlendirilir. Yaz dönemi kursları ile yaz okullarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabilirler.

(2) Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler ve ihtiyaç bulunması hâlinde özel okullarda görev yapan öğretmenler kurum yönetiminin de izni alınarak görevlendirilebilir.

(3) Kurslarda görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu hâlde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından il/ilçe merkez komisyonlarınca görevlendirme yapılır.

(4) Kurslarda görevli öğretmenler arasından nöbetçi öğretmen görevlendirilir.

(5) Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman il/ilçe merkez komisyonlarınca kurs merkezlerine görevlendirilir.

Kurslara katılacaklar, öğrenci/kursiyer başvuruları

MADDE 9- (1) Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencileri, uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ile uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar katılabilir. Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler kurslara katılabilir.

(2) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlardan kurslara katılmak isteyen öğrenciler/kursiyerler, Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden il/ilçe merkez komisyonlarınca belirlenen kurs merkezlerine başvuruda bulunur.

(3) Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapar. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Öğrenci/kursiyer sayıları

MADDE 10- (1) Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 16’dan az, bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci/kursiyer sayısı yeniden belirlenir.

(2) Eğitim bölgesi veya ilköğretim ve ortaöğretim kayıt alanı içinde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 16’ya ulaşamaması durumunda, il/ilçe merkez komisyonu onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.

(3) Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları, özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda aynı kademedeki sınıflar birleştirilebilir.

Kursların kapatılması

MADDE 11- (1) Açılan her bir kursta öğrenci/kursiyer sayısının; devamsızlık, nakil, kayıtsilme ve benzeri nedenlerle 16’nın altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü tarafından e- Kurs Modülü üzerinden ivedilikle kursun kapatılmasına dair işlem başlatılır ve bu işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ilişkin başlatılan işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından 3 iş günü içinde e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır. Bu şekilde kapatılan kursun öğrencileri aynı alandaki bir başka kursa kaydedilir. Bu onay işlemlerinden sonra kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülünden kurs onay çıktıları alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılır.

Öğrenci/kursiyer devamsızlığı ve disiplin işlemleri

MADDE 12- (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

(2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci/kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen devamsızlık süresinin yarısını dolduran öğrenci/kursiyerin durumu; posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesinin kurs merkezi yönetimine teslim edilmesi velisinden istenir.

(4) Öğrenci/kursiyerin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde kurs merkezi yönetimine velisi tarafından verilir ve kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülüne işlenir. Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi kurs merkezi müdürlüğünce 10 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

(5) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kursların Yönetimi, Kurs Merkezi Müdürü, Kurs Merkezi Müdür Yardımcısı ve Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanın Görevleri
Kursların yönetimi

MADDE 13- (1) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla 10 sınıfa/gruba kadar bir müdür yardımcısı, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir.

(2) Kurslarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman daha görevlendirilir.

(3) Kurs merkezi müdürlüğü ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile ilgili kurs ve öğrenci merkezli analiz süreçlerini gerçekleştirerek eğitim ve öğretim yılının her dönemi sonunda raporlarını il/ilçe merkez komisyonlarına sunar.

Kurs merkezi müdürü ve görevleri

MADDE 14- (1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür.

(2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır;

a) Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,

b) Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak,

c) Kurs zümre öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânları ile rehber öğretmen/psikolojik danışman tarafından hazırlanan programı inceleyip onaylamak,

ç) Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

d) Öğrenci/kursiyer devamsızlıklarının günlük olarak e-Kurs Modülüne girilmesini sağlamak,

e) Devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle öğrenci/kursiyer sayısının 16’nın altına düşmesi durumunda ivedilikle e-Kurs Modülü üzerinden kursun kapatılmasına dair işlemi başlatarak il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayına sunmak,

f) Kapatılan kursun öğrencilerinin/kursiyerlerinin aynı alandaki bir başka kursa kaydedilmesini sağlamak,

g) Kurs onay işlemlerinden sonra e-Kurs Modülünden kurs onay çıktılarını il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatmak,

ğ) Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuz ekinde yer alan, destekleme ve yetiştirme kursları ölçme ve değerlendirme uygulamaları iş takvimi çerçevesinde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin uygulanmasını sağlamak,

h) Kursların tamamlanmasına müteakiben e-Kılavuz ekinde yer alan değerlendirme formu doğrultusunda öğretmen değerlendirme raporlarını oluşturarak il/ilçe merkez komisyonuna sunmak,

ı) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri

MADDE 15 - (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır;

a) Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek,
b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütmek,
c) Kurs merkezi müdürü tarafından kendisine verilen nöbet görevini yerine getirmek ve kursla ilgili verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri

MADDE 16- (1) Kurs süreçlerinde öğrencileri tanıma çalışmaları kapsamında bireyi tanıma tekniklerini uygular, değerlendirmelerini raporlaştırarak öğrencilere geribildirimde bulunur ve ilgililerle paylaşır.

(2) Kurs rehberlik ve psikolojik danışma programını eylül ayının ilk haftasına kadar hazırlar.

(3) Kurslarda öğrencilerin sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri bireysel çalışmalar, grup çalışmaları yoluyla öğrencilerle paylaşır.

(4) Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına göre öğrencilerin akademik düzeylerinin gelişimini takip eder.

(5) Öğrencilerin bir üst eğitim kurumunu tespit ve tercih süreçlerinde kurslarda elde edilen izleme ve değerlendirme verilerine göre yönlendirme faaliyetlerini yürütür.

(6) Öğrencilerin gelişimini destekleyen akademik düzeyleri ile yönlendirme faaliyetlerine ilişkin bulgu ve verileri velisi ile paylaşır.

(7) Kurs merkezi müdürünün vereceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurslarda Yararlanılacak Kaynaklar, İzleme Değerlendirme Süreçleri ve Denetim
Kurslarda yararlanılacak kaynaklar

MADDE 17 - (1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar; ders kitapları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA Akademik Destek Platformu, TEGM Materyal, OGM Materyal, DÖGM Materyal, EBA TV (İlkokul - Ortaokul - Lise), Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS), MEB Yardımcı Kaynak Paketi, Dersler Cepte Uygulaması ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim içerikleri ve materyalleridir.

İzleme ve değerlendirme süreçleri

MADDE 18 (1) İl millî eğitim müdürlüğü ARGE birimleri koordinasyonunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından eğitim öğretim yılı döneminde açılan kurslar için Bakanlıkça yayımlanan destekleme ve yetiştirme kursları ölçme ve değerlendirme uygulamaları iş takvimi çerçevesinde tüm kurs merkezlerinde eş zamanlı olarak ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapılır.

(2) İl milli eğitim müdürlüğü ARGE birimleri koordinasyonunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından hazır bulunuşluk sınavları yapılarak kurs merkezi müdürlüklerince sınıflar/ grupların oluşturulması sağlanır. Kurs süresince konu tarama, tam kapsamlı deneme sınavı; kurs sonunda ise son test uygulaması gerçekleştirilir.

(3) Her kurs dönemimde Bakanlıkça yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik memnuniyet anketleri yapılır.

(4) Kurslara ait yıllık planlar her kurs dönemi başında Bakanlıkça yayımlanır.

Bakanlıkça yayımlanan planlar dikkate alınarak kurs merkezlerinde görevli alan öğretmenlerince oluşturulan il/ilçe zümre öğretmen kurulları tarafından il/ilçe/kurs merkezi özelinde yıllık plan ve uygulama planlarını hazırlar.

(5) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.

(6) Kurs merkezlerinde izleme ve değerlendirme süreçlerini il millî eğitim müdürlüğü ARGE birimleri ile işbirliği içerisinde yürütmek üzere kurs merkezi müdürü başkanlığında kurs merkezi müdür yardımcısı ve rehber öğretmen/psikolojik danışmandan oluşan ekip kurulur.

Kursların denetimi

MADDE 19 - (1) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi, her eğitim ve öğretim döneminde en az bir defa il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda yer alan denetim formlarına göre yapılarak e-Kurs modülüne işlenir. Denetimler eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcıları tarafından yapılır. İhtiyaç bulunması durumunda millî eğitim müdür yardımcıları/şube müdürleri tarafından yapılabileceği gibi bir eğitim müfettişi, millî eğitim müdür yardımcısı ve il/ilçe şube müdürü tarafından ikişer kişilik denetim ekiplerince de gerçekleştirilir.

(2) Denetim kapsamında hazırlanan raporlar il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gereği için sunulur. Ayrıca, kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu; kurs merkezi müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim raporları il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlüğü raporları kurs merkezi olarak belirlenen eğitim kurumunun bağlı olduğu Genel Müdürlüğe kursların sona ermesinden sonra 10 iş günü içerisinde gönderilir.

Sorumluluk

MADDE 20 - (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurs giderleri

MADDE 21 - (1) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça karşılanır.

(2) Bu Yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmaz.

Tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 22 - (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,
b) Kurs ders defteri,
c) Gelen ve giden yazı dosyası,
ç) Kurs ders plânları dosyası,
d) Denetim defteri,

(2) Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.

Koordinasyon

MADDE 23 - (1) Bu Yönerge ve uygulamaya yönelik e-Kılavuz, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinesinde Bakanlıkça hazırlanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 24 - (1) 29/08/2019 tarihli ve 15508138 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.