Öne Çıkanlar Çalışma Uzman Yardımcısı afet ve acil durum Memur Öğretmenler Öğretmen Olmak İstiyor BİM öğretmen

Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinde Değişiklik (5 Ocak 2024)

Ortaöğretim Genel Müdürü Bakan a. Halil İbrahim TOPÇU imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile ilgili eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulmasına ilişkin esas ve usullerin yer aldığı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi hükümlerinde değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan değişiklik ve düzenlemeler 02.01.2024 tarih ve E-83203306-10.04-93432701 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu amaçla hazırlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi" ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve ilgililere gerekli duyurunun yapılması hususunu arz/rica ederim.'' denilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM KURULLARI VE ZÜMRELERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç

MADDE 1 - (1) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulmasına yönelik temel ilkeleri, yönetimi, işleyişi ve işlevlerini düzenleyerek eğitim kurumlarının birbirlerini tanımasını, tamamlamasını ve bir bütün oluşturmasını sağlamak; eğitim kurumlarını çevre ile her alanda iş birliğine teşvik etmek; eğitim kurumlarında öğretim programlarını uygulama sürecinde eğitim kurumu, ilçe, il ve ülke genelinde birliktelik sağlamak; alınan karar ve sonuçlarının (Değişik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) izleme ve değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile ilgili eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 301 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

ç) (Mülga: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı),

d) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki, resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim veren okul ve kurumları,

e) Eğitim ve öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

f) Paydaş: Eğitim kurumunun eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi sürecinde etkileşim içinde bulunabileceği kişi, kurum ve kuruluşları,

g) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu: 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 59/A maddesi kapsamında sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme çalışmalarını yürüten komisyonu,

ğ) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

Sosyal sorumluluk programı:

Öğrencilerin ortaöğretim süresince sosyal sorumluluk alanlarında yapacakları etkinlik, görev ve projeler ile topluma hizmet çalışmalarını kapsayan programı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Temel ilkeler

MADDE 5 - (1) Eğitim kurulları ile zümrelerin faaliyetleri aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yürütülür:

a) Bakanlık, il, ilçe ve eğitim kurumu düzeyinde oluşturulacak kurullar; eğitim ve öğretimin bir plan çerçevesinde yürütülmesini, öğretim programının uygulanması aşamasında birliktelik sağlanmasını, alınan kararların izlenmesini, değerlendirilmesini, sonuçlandırılmasını, bina ve tesisler ile eğitim araç ve gereçlerinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlar.

b) Zümrelerde; öğretim programı, öğrenme alanları ve bunlara bağlı kazanımlara ulaşılması (Ek ibare: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) ile izleme ve değerlendirilmesinde eğitim kurumu, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde birliktelik sağlanmasına çalışılır.

c) Öğrencilerin öğrenmeye teşvik edilmesine, öğretmenlerin meslekî motivasyonlarının arttırılmasına, eğitim kurumu ve çevre birlikteliğinin gerçekleştirilmesine çalışılır.

ç) Taraflarca belirlenecek kurallar çerçevesinde, eğitim kurumlarının üniversitelerin yapacakları araştırma ve geliştirme faaliyetlerine açılmaları, araştırma bulgularından azamî ölçüde faydalanmaları, öğrencilerin üniversitenin imkânlarından yararlanmaları, öğretmenlerin meslekî kariyerlerini geliştirmeleri, hizmet içi eğitim almaları, lisansüstü eğitim yapmaları konusunda üniversiteyle iş birliği içerisinde olması sağlanır.

d) Eğitim uygulamalarında; ulusal ve uluslararası en üst düzeyde kabul gören eğitim standartlarına ulaşılmasına, eğitimde kalitenin yükseltilmesine ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına özen gösterilir.

e) Öğrencilerin, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda paydaşlarla işbirliği içinde eğitim kurumlarıyla ilgili tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin yapılması sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Kurulları, Oluşumu ve Görevleri
Eğitim kurulları

MADDE 6 - (1) Ülke ve il genelinde eğitimi planlamak ve koordine etmek, eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek, iş birliği ve denetimi sağlamak amacıyla Bakanlık, il ve ilçe düzeyi ile eğitim kurumunda eğitim kurulları oluşturulur.

(2) Eğitim kurulları:

a) İl millî eğitim müdürleri kurulu,

b) İlçe millî eğitim müdürleri kurulu,

c) Eğitim kurumu müdürleri kurulu,

ç) Kademe ve türlerine göre ilçe eğitim kurumu müdürleri kurulu,

d) Öğretmenler kurulu,

e) Sınıf/şube öğretmenler kurulu,

f) Sanat ve spor kurulu.

Eğitim kurullarının toplantıları

MADDE 7 - (1) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Kurullar; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belirtilen zaman dilimleri içinde katılımcılara toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır.

(2) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Alınan kararlar ve sonuçları; yönetici, öğretmen ve ilgili personelin yararlanması için onaylanır ve paylaşılır.

(3) Kurullar; gerekli görülmesi hâlinde kurul başkanının çağrısı veya üyelerin yarısından fazlasının yazılı talebi üzerine aynı esas ve usulle toplanır.

(4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere duyurulur.

(5) Öğretmenler kurulu ile sınıf/şube öğretmenler kurulunda müdürün, diğer kurullarda ise başkanın gerekli gördüğü konular ile kurul üyelerinin çoğunluğunun önerisiyle gündeme alınması kararlaştırılan diğer konular görüşülür ve karara bağlanır. 

(6) Sanat ve spor kurulunda ise ayrıca yetenekli öğrencilerin belirlenmesi, seçimi, eğitimi, yetiştirilmesi ve üst öğrenime hazırlanmasına ilişkin hususlar görüşülür ve karara bağlanır.

Bakanlık, il, ilçe ve eğitim kurumları düzeyindeki eğitim kurulları

MADDE 8 – (1) Bakanlık, il, ilçe ve eğitim kurumu düzeyinde yapılan toplantılarda kurullar;

Bakanlığın eğitim politikalarını, eğitim ve öğretimle ilgili değişen mevzuatı, öğretim programı ve uygulamaları, bir üst kurulda gündeme alınıp alt kurullarda görüşülmesi ve duyurulması istenilen hususları; ülke genelinde birliktelik sağlanması, öğrenci başarısının en üst düzeye çıkarılması, (Ek ibare: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) ortak yazılı sınavlar, yürütülecek projeler, sosyal etkinlikler (Ek ibare: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) ile sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler ve benzeri hususları görüşür ve uygulamaya yönelik kararları alır.

(2) Eğitim kurullarının oluşumu;

a) İl millî eğitim müdürleri kurulu; Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinesinde tüm Bakanlık birimleri amirleri veya temsilcileri ile il millî eğitim müdürlerinden oluşur.

b) İlçe millî eğitim müdürleri kurulu; il millî eğitim müdürünün başkanlığında ilçe millî eğitim müdürleri ile il millî eğitim müdür yardımcıları/şube müdürlerinden oluşur.

c) Eğitim kurumu müdürleri kurulu; ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında ilçe millî eğitim şube müdürleri, merkez ilçelerde ise il millî eğitim müdürünün başkanlığında il millî eğitim müdür yardımcıları/şube müdürleri ile eğitim kurumu müdürlerinden oluşur.

ç) Kademe ve türlerine göre eğitim kurumu müdürleri kurulu; nüfusu 150.000 ve üzeri ilçeler ve merkez ilçelerde ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, merkez ilçelerde ise il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında her biri ayrı ayrı olmak üzere aşağıda yer verilen resmî ve özel eğitim kurumu müdürlerinden oluşur.

Kademe ve türlerine göre eğitim kurumu müdürleri kurulları;

1) Okul öncesi resmî ve özel eğitim kurumu müdürlerinden,

2) Resmî ve özel ilkokul müdürlerinden,

3) Resmî ve özel ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürlerinden,

4) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları ile aynı türdeki özel ortaöğretim kurum müdürlerinden,

5) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumu müdürleri ile aynı türdeki özel öğretim kurumu müdürlerinden,

6) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumu müdürlerinden,

7) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları ile aynı türdeki özel özel eğitim kurumu müdürlerinden oluşur.

(3) Sanat ve spor kurulu;

a) İl millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında,

b) İlgili müdür yardımcısı/şube müdürü,

c) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Güzel sanatlar ve spor lisesi/liseleri ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi/liselerinin müdürlerinin bulunduğu ilçe/ilçelerdeki ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği şube müdürü,

ç) İldeki güzel sanatlar ve spor lisesi/liselerinin müdürleri,

d) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi/liselerinin müdürleri,

e) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Görsel sanatlar, müzik, spor, tasavvuf musikisi ve geleneksel sanatlar alanlarından akademik personel,

f) Gerekli görülmesi hâlinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının il teşkilatının temsilcilerinden, oluşur.

(4) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı ise yukarıda yer verilen toplantıların tümüne katılım sağlar. 

Öğretmenler kurulu

MADDE 9 – (1) Öğretmenler kurulu; eğitim kurumu müdürünün başkanlığında, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenler, uzman ve eğitici personelden oluşur.

(2) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Kurul; müdürün, müdürün bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekâlet edenin başkanlığında toplanır. Gerektiğinde ilgili gündem maddelerinde görüş ve düşüncesine başvurulmak üzere eğitim kurumunun özelliğine göre; ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, teknisyen, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, okul sağlığı hemşiresi, pansiyon öğrenci temsilcisi ile okul aile birliği başkanı da kurul toplantısına çağrılır.

(3) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Olağanüstü durumlar dışında öğretmenler kurulu; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Gündemin bir örneği ayrıca öğretmenler odasına asılır. Toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya (Değişik ibare: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

(5) Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır.

(6) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. (Değişik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil eğitim kurumunun ilgili tüm personeli tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(7) Öğretmenler kurulunda;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Bakanlık kararları, mevzuat değişiklikleri, ilgili mevzuat, MEBBİS, e-Okul/e-Mesem ve e Pansiyon uygulamaları,

c) Stratejik planlama, eğitimde toplam kalite yönetimi ile okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri,

ç) Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumları, okul birincisinin tespiti,

d) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetiyle ilgili hususlar,

e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için yapılacak çalışmalar,

f) Destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili ihtiyaçların tespiti ve kurslarda verimliliğin artırılması,

g) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalar,

ğ) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar,

h) Ders kitabı, eğitim aracı ve bireysel öğrenme materyalleri,

ı) Zümre toplantıları, yıllık planlar, ders planları ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP),

i) Okul rehberlik hizmetleri,

j) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmaları,

k) Tamamlanmış proje çalışmaları ile planlanan projeler, 

l) Kardeş okul uygulamaları,

m) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,

n) Faaliyet gösterecek öğrenci kulüplerinin belirlenmesi,

o) Sınıf/şube rehber öğretmen ile öğrenci kulübü danışman öğretmenlerinin belirlenmesi,

ö) Kurul ve komisyonlara öğretmen seçimi ve görev dağılımının yapılması,

p) Nöbet uygulamalarıyla ilgili esaslar,

r) Pansiyon ve Belletici öğretmenlik uygulamaları,

s) Okul aile birliği ve veli toplantıları

ş) Okul çevre ilişkileri,

t) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları,

u) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılması,

ü) Çocuk haklarına ilişkin uygulamalar,

v) Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,

y) Mezunların izlenmesi,

z) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar,

aa) Denetim ve rehberlik çalışmaları,

bb) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Bilişim araçlarının öğretim programlarının özelliğine göre ders araç ve gereci olarak kullanılması ile öğrencilerin özel durumları, pansiyon gibi hususlar dikkate alınarak eğitim ortamlarında bulundurulması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,

cc) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Okul sağlığı hizmetleri ile ilgili çalışmalar, (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

(8) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca; yapılacak proje, tasarım, üretim ve hizmet çalışmaları, hayat boyu eğitimle ilgili konular, tanıtım, yönlendirme, mesleki rehberlik çalışmaları, istihdama yönelik mesleki eğitim hizmetleri, sağlık ve güvenlik gibi konulardan, toplantının yapıldığı döneme göre gerekli olanlar da görüşülür.

(9) Eğitim kampüsü bünyesinde uygulanan program türleri için ayrı ayrı öğretmenler kurulu toplantıları yapılır. Bu toplantılara eğitim kampüsü müdürü veya görevli olduğu program türünde eğitim ve öğretimle ilgili işbirliğinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlık eder, alınan kararlar müdürün onayıyla uygulanır.

Sınıf/şube öğretmenler kurulu

MADDE 10 – (1) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Sınıf/şube öğretmenler kurulunun oluşumu; sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşur. Ancak halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin öğrencisi bulunmayan bölümlerinde sınıf/şube öğretmenler kurulu oluşturulmaz.

(2) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Kurullar; ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ekim, şubat ve haziran ayları içerisinde, ortaöğretim kurumlarında ise kasım ve nisan ayları içerisinde yapılır. İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir. (Değişik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir

(3) Kurullar; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya (Değişik ibare: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Kurulun başkanı, eğitim kurumu müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısıdır.

(5) Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri ile ilgili sınıf/şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet edilebilir. 

(6) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(7) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türleri ile sınıf ve şubelerine göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil ilgili tüm üyeler tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(8) Sınıf/şube öğretmenler kurulunda;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,

c) Derslerin öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,

ç) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrencilerin sınıf geçme ve sınıf tekrarı durumları,

d) Özel eğitim ihtiyacı olan (Ek ibare: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarısının artırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar, (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve planlama,

e) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve planlama,

f) Okul çevre işbirliği,

g) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,

ğ) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmaları,

h) Mesleki ve teknik eğitim alanlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yükseköğrenime yönlendirilmesi,

ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,

i) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin kişilik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, sağlıklarının korunması ve dengeli beslenmelerinin sağlanması,

j) Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi,

k) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,

l) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması, (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zümreler
Zümreler

MADDE 11 - (1) İl genelinde eğitimi planlamak ve koordine etmek, eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek, eğitimle ilgili görüş ve öneriler geliştirmek, aynı alanlar arasında iletişim, uyum ve iş birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki zümreler oluşturulur.

a) Okul öncesi eğitim kurumları zümreleri;

1) Anasınıfları,

2) Uygulama sınıfları,

3) Anaokulları,

4) Özel eğitim anaokulu, özel eğitim anasınıfı.

b) İlkokullar zümresi,

1) Birinci sınıflar,

2) İkinci sınıflar,

3) Üçüncü sınıflar,

4) Dördüncü sınıflar,

5) Alan öğretmenleri,

6) Birleştirilmiş sınıflar,

7) Özel eğitim zümresi;

- Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,

- İlköğretim programları uygulanan özel eğitim kurumları,

- Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,

- İlköğretim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,

c) Ortaokullar zümresi,

1) Ortaokullar ile imam hatip ortaokulları zümresi,

2) Özel eğitim zümresi;

- Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,

- İlköğretim programları uygulanan özel eğitim kurumları,

- Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,

- İlköğretim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,

ç) Ortaöğretim kurumları zümreleri;

1) Ortaöğretim kurumları alan zümreleri,

2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları meslek alan zümreleri,

3) İmam hatip liseleri meslek dersleri alan zümreleri,

4) Özel eğitim zümresi;

- Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,

- Mesleki ve teknik eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,

- Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,

d) Yaygın eğitim kurumları zümresi.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri

MADDE 12 - (1) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri; eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. Ancak ilkokullarda zümreler; aynı sınıfı okutan öğretmenler ile varsa o sınıfta/sınıflarda derse giren alan öğretmenlerinden oluşur. Ayrıca ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden her sınıf seviyesinde sınıf zümre başkanı ve varsa aynı alan öğretmenlerinin her birinin alan zümre başkanı seçilir. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Zümre başkanı, öncelikle istekli olanlar arasından seçilir. İstekli olmaması halinde; öncelik sırasına göre, alanında doktora mezunu, başöğretmen, alanında yüksek lisans mezunu, uzman öğretmen, daha önce zümre başkanlığı yapmış öğretmen ve kıdemli öğretmenler arasından belirlenir. Seçilen zümre başkanı Mebbis modülüne işlenir. İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna katılır. Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ise alan/bölüm şefleri alanının zümre başkanı olup bu göreve devam ettiği sürece zümre başkanlığı devam eder. (Değişik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Seçilen başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir.

(2) Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde zümre başkanı değiştirilemez.

(3) Eğitim kurumunda alanında bir öğretmen olanlar, alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına katılırlar.

(4) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda, ayrıca ortaöğretim kurumlarında kasım ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. (Değişik:08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir.

(5) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(6) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Zümreler; Millî Eğitim Bakanlığı Zümrelerin Toplantı Takvimi’nde (EK-2) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(7) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil ilgili tüm zümre kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(8) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

c) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

ç) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

d) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

e) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Zümre öğretmenleri arasında, ittifakla alınacak zümre kararına bağlı olarak her eğitim ve öğretim yılında en az bir kez ders ziyareti yapılması, dersin işlenişine yönelik geri dönütlerin değerlendirilmesi ile diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,

f) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğretim alanı ile ilgili akademik ve bilimsel çalışmaların izlenmesi, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, müzakere edilmesi, uygulamalara yansıtılması,

g) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, öğrencilerin araştırma, geliştirme ve tasarım konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini,

ğ) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi, derslerin öğretim programı ve amaçlarına göre laboratuvar, kütüphane, spor salonu, atölye ve benzeri eğitim ortamlarının etkin kullanımına yönelik planlamaların yapılması,

h) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, anket, araştırma, gezi ve gözlemlerin planlanması, derslerin konu ve kazanım uygunluğuna göre okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılmasına yönelik planlamaların yapılması,

ı) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar sonrası ile dönem sonunda öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sınav analizlerinin yapılarak konu ve kazanım eksikliği tespit edilen öğrenciler için eylem planlarının hazırlanıp uygulanması, gerekli izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

i) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında okul geneli yapılacak ortak yazılı sınavların ve mazeret sınavları sorularının konu soru dağılım tablosuna uygun olarak dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçeği/kontrol listeleri ile birlikte hazırlanması ve beceri sınavlarının planlanması,

j) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ulusal ve uluslararası düzeyde katılım sağlanan çeşitli sınav ve yarışmalarda elde edilen sonuçlara ilişkin ilgili beceri ve bilgilerin kendi dersleri ile ilgisini kurarak, öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınması, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu sınav ve yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi, sonuçlara yönelik tespitlerin değerlendirilmesi, okulun mevcut verileri ile kıyaslanıp zümre olarak gerekli eylem planının hazırlanıp uygulanması,

k) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

l) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

m) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

n) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ülke ve il geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında ilçe geneli yapılacak ve sınıf/alan öğretmenlerince uygulanacak ortak yazılı sınavların değerlendirme işlemlerinin yapılması,

o) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Soru ve cevap anahtarları ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanan ülke ve il geneli yapılacak mazeret sınavlarının uygulanması,

ö) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına ait soruların ve cevap anahtarının hazırlanması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin yapılması,

p) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin, karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünmeden oluşan üst düzey düşünme becerileri ile birlikte sosyal ve duygusal becerilerini hayata geçirmelerine yönelik planlamaların yapılması,

r) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Millî, manevi ve ahlaki değerlerin, örtük öğrenme yoluyla eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların planlanması, bu doğrultuda gerekli öğrenme ortamlarının oluşturulması,

s) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmaların planlanması,

ş) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim ve öğretim süreçlerinin disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınarak, öğrenme alanı, konu, kazanım ve öğrenme hedeflerinin bu yaklaşımla belirlenmesi, yapılacak ortak çalışmaların takvime bağlanarak uygulanması,

t) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin çoklu okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik planlamaların yapılması,

u) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında ders bazında yürütülebilecek faaliyetlerin planlanması,

ü) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi veya okul dışı eğitim ortamlarında yürütecekleri faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı araç, gereç, mali kaynak gibi hususların belirlenmesi,

v) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

(9) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca;

a) Dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi, gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi, 

b) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Matematik ve fen bilimleriyle, ilgili meslek, alan ve dal dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,

c) Proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarının değerlendirilmesi,

ç) İşletmelerde mesleki eğitim ve staj yapacak öğrencilerle ilgili konuların değerlendirilmesi,

d) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programlarında yer alan meslek derslerinin yazılı ve uygulamalı sınavların ağırlıklarının belirlenmesi, (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

(10) (Mülga: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı).

(11) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alan zümre öğretmenleri, mayıs ayının son haftasında bir iş günü toplanarak, staj yapacak öğrencileri belirler.

(12) (Ek fıkra: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Anadolu imam hatip liselerinde hitabet ve mesleki uygulama dersinin yazılı ve uygulamalı sınavların ağırlıklarının belirlenmesi, il/ilçe müftülükleri ile iş birliği içerisinde öğrencilerin imamlık, hatiplik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği ve müezzinlik gibi mesleki uygulamalarının planlanması ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

(13) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim kampüslerinde zümre öğretmenler kurulu toplantıları uygulanan her program için ayrı ayrı yapılır. Öğretmenler dersine girdikleri programların zümrelerine katılırlar.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu

MADDE 13 - (1) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu, sınıf/alan zümre başkanlarından oluşur. Kurul ilk toplantısında o eğitim öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Zümre başkanı, öncelikle istekli olanlar arasından seçilir. İstekli olmaması halinde; öncelik sırasına göre, alanında doktora mezunu, başöğretmen, alanında yüksek lisans mezunu, uzman öğretmen, daha önce zümre başkanlığı yapmış öğretmen ve kıdemli öğretmenler arasından belirlenir. Seçilen zümre başkanı Mebbis modülüne işlenir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde sınıf/alan zümre başkanları kurulu başkanı değiştirilemez.

(2) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/kurul başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara toplantılar yapılır. (Değişik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir.

(3) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(5) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararlar sınıf/alan zümrelerinde yeniden değerlendirilerek gerekli önlemler alınır.

(6) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/kurul başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile kurul başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil kurul üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(7) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulunda;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) Eğitim ve öğretimin planlanması,

c) Zümre ve alanlar arası işbirliği,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

d) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

f) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında okul düzeyinde yapılacak ortak yazılı sınavların ve beceri sınavlarının uygulanmasına ve sınav analizlerinin yapılmasına yönelik planlamalar ile konu ve kazanım eksikliğini giderecek çalışmalar,

g) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) İş sağlığı ve güvenliği,

ğ) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Değerlerin öğretimine yönelik yürütülecek çalışmaların planlanması, eylem planlarının hazırlanması, izleme ve değerlendirmenin yapılması,

h) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmaların planlanması,

ı) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğrencinin merkeze alınarak onların bedensel, ruhsal, zihinsel ve ahlaki bütünlüğünü sağlayıcı şekilde planlamanın yapılması,

i) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alacak şekilde öğrenme öğretme süreçlerinin planlanması,

j) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Disiplinler arası yaklaşım ile birden fazla disiplinin bilgi ve yöntemlerinin kullanılması,

k) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında okul içi veya okul dışında yürütülebilecek faaliyetlerin planlanması,

l) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Zümrelerin eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi veya okul dışı eğitim ortamlarında yürütecekleri faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı araç, gereç, mali kaynak gibi hususların planlanarak okul yönetimine bildirilmesi,

m) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi, sonuçlara yönelik tespitlerin değerlendirilmesi, okulun mevcut verileri ile kıyaslanıp zümre olarak gerekli eylem planının hazırlanıp uygulanması,

n) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ders planları hazırlanırken, öğretim programlarının genel amaçları, dersin özel amaçları ile öğrenme, hedefleri/kazanımları dikkate alınarak yapılması,

o) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması, ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

(8) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca;

a) Alan/bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi,

b) Tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışıyla sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi, (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

(9) Eğitim kampüslerinde ise alan zümre başkanları kurulu, her programın alan zümre öğretmenler kurulu başkanlarından oluşur.

İlçe sınıf/alan zümreleri

MADDE 14 - (1) İlçe sınıf/alan zümreleri; aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanlarından oluşur.

(2) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından, gönüllü olan çıkmaz ise yapılacak seçimle aralarından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Zümre başkanı, öncelikle istekli olanlar arasından seçilir. İstekli olmaması halinde; öncelik sırasına göre, alanında doktora mezunu, başöğretmen, alanında yüksek lisans mezunu, uzman öğretmen, daha önce zümre başkanlığı yapmış öğretmen ve kıdemli öğretmenler arasından belirlenir. Seçilen zümre başkanı Mebbis modülüne işlenir. Aynı şekilde yedek başkan seçilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece zümre başkanı değiştirilemez. Kurumsallığı sağlamak için, bir önceki eğitim ve öğretim yılında zümre başkanlığı yapmış kişi aynı ilçede ise ilk toplantıya katılır. (Değişik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan ilçe yönetimine bildirilir.

(3) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Toplantılar, ilgili il/ilçe millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı zümre başkanının başkanlığında ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının gözlemci olarak katılımı ile yapılır. Ancak eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar il/ilçe millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve eğitim kurumlarına duyurulur. Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm üyeler tarafından imzalanır ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce saklanır.

(4) (Değişik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı), (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı). İlçede alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı yapılmaz. Bu öğretmenler alanları ile ilgili il zümresine katılırlar ve alınan kararları yıllık çalışma programlarında belirtirler.

(5) İlçe sınıf/alan zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde koordineyi sağlayan il/ilçe millî eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünün uygun görmesiyle zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.

(6) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir.

(7) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Zümreler; Zümrelerin Toplantı Takvimi’nde (EK-2) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(8) Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmen/öğretmenler ilçe millî eğitim müdürlüğünün planlamasına göre zümre toplantılarına katılırlar.

(9) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve il/ilçe millî eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünün uygun görmesiyle yapılacak olan ilçe sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır.

(10) İlçe sınıf/alan zümre toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,

c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

d) İlçe düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar, 

e) Zümre ve alanlar arası işbirliği,

f) Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi,

g) İş sağlığı ve güvenliği, (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı)

ğ) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Değerlerin öğretimine yönelik yürütülecek çalışmalar,

h) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Disiplinler arası yaklaşım ile birden fazla disiplinin bilgi ve yöntemlerinin kullanılması,

ı) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında ilçe bünyesinde koordine edilebilecek faaliyetlerin planlanması,

i) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi,

j) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrenme ve öğretme süreçlerinin konu ve öğrenciye göre farklılaştırılarak, zenginleştirilerek, derinleştirilerek planlanması,

k) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) İlçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavların soruları ile cevap anahtarlarının hazırlanması,

l) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) İlçe genelinde yer alan okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

İl sınıf/alan zümreleri

MADDE 15 - (1) İl sınıf/alan zümreleri; aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan ilçe zümre başkanlarından oluşur.

(2) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından, gönüllü olan çıkmaz ise yapılacak seçimle aralarından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Zümre başkanı, öncelikle istekli olanlar arasından seçilir. İstekli olmaması halinde; öncelik sırasına göre, alanında doktora mezunu, başöğretmen, alanında yüksek lisans mezunu, uzman öğretmen, daha önce zümre başkanlığı yapmış öğretmen ve kıdemli öğretmenler arasından belirlenir. Seçilen zümre başkanı Mebbis modülüne işlenir. Aynı şekilde yedek başkan seçilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece zümre başkanı değiştirilemez. Kurumsallığı sağlamak için, bir önceki eğitim ve öğretim yılında zümre başkanlığı yapmış kişi aynı ilde ise ilk toplantıya katılır. (Değişik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan il müdürüne bildirilir.

(3) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Toplantılar, ilgili il millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı, zümre başkanının başkanlığında, il millî eğitim müdürlüğünde görevli, ilgili ders/alana uygun il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri ile ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının gözlemci olarak katılımı ile yapılır. Ancak il millî eğitim müdürlüğünde görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri ile eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar il millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve ilçelere duyurulur. Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm üyeler tarafından imzalanır ve il millî eğitim müdürlüğünce saklanır.

(4) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) İl sınıf/alan zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde koordineyi sağlayan il millî eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il millî eğitim müdürünün uygun görmesiyle zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır.

(Değişik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir.

(5) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde il millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir.

(6) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Zümreler; Zümrelerin Toplantı Takvimi’nde (EK-2) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(7) Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmen/öğretmenler il millî eğitim müdürlüğünün planlamasına göre zümre toplantılarına katılırlar.

(8) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve il millî eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il millî eğitim müdürünün uygun görmesiyle yapılacak olan il sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır.

(9) İl zümre başkanları kurullarında;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) İl düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,

c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

d) İl düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar,

e) Zümre ve alanlar arası işbirliği,

f) Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi,

g) İş sağlığı ve güvenliği, (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı)

ğ) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Değerlerin öğretimine yönelik yürütülecek çalışmalar,

h) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunacak çalışmalar,

ı) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında il düzeyinde koordine edilecek çalışmaların planlanması,

i) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin il düzeyi başarı durumları, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu sınav ve yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi,

j) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Haftalık ders saati sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınavın yapılmasının gerekçelendirilerek kararlaştırılması durumunda sınavın ne zaman yapılacağının belirlenmesi, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüğünün görüşü alınarak konu soru dağılım tablosunun hazırlanması,

k) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) İl, ilçe ve okul geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar için ölçme değerlendirme merkezi müdürlüğünün görüşü alınarak konu soru dağılım tablosunun hazırlanması ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

Ülke sınıf/alan zümreleri (Ek madde: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

MADDE 16 – (1) Ülke sınıf/alan zümreleri; aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan il zümre başkanlarından oluşur.

(2) Ülke sınıf/alan zümre toplantıları ekim ayının ilk haftası içerisinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Bakanlıkça belirlenen derslerin il sınıf/alan zümre başkanlarının katılımıyla yüz yüze veya çevrim içi gerçekleştirilebilir.

(3) Toplantılar ilgili birimin Genel Müdürü veya görevlendireceği daire başkanının başkanlığında gerçekleştirilir.

(4) Ülke sınıf/alan zümre toplantılarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

c) Değerler eğitimi kapsamındaki çalışmalar,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

d) Bakanlık kararları, üst politika belgeleri ve mevzuat hükümleri,

e) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler,

f) Ulusal ve uluslararası projeler,

g) Ülke düzeyinde yapılacak merkezi ortak sınavlar,

ğ) Bakanlıkça hazırlanan basılı ve dijital öğretim materyalleri,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalarda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi,

ı) Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 - (1) Bu yönerge ile KASIM 1999/2506 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

EĞİTİM KURULLARININ TOPLANTI TAKVİMİ

KURUL ADI : İl Millî Eğitim Müdürleri Eğitim Kurulu

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinesinde

Katılımcılar: Bakanlık birim amirleri veya temsilcileri ile il millî eğitim müdürleri

TOPLANTI TARİHİ : Ağustos ayının 3. haftası içinde

KURUL ADI : İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: İl millî eğitim müdürlüğü koordinesi ve başkanlığında

Katılımcılar: İlçe millî eğitim müdürleri

TOPLANTI TARİHİ : Ağustos ayının son haftasının ilk 2 işgünü içinde, Yarıyıl tatilinin 2. haftasının ilk 2 işgünü içinde, Haziran ayının 2. haftası içinde

KURUL ADI : Sanat ve Spor Kurulu

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: İl millî eğitim müdürlüğü koordinesi ve başkanlığında

Katılımcılar: İlgili müdür yardımcısı/şube müdürü, güzel sanatlar ile spor lisesi/liselerinin müdürleri, ilgili alan akademisyenleri ile gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının il temsilcileri

TOPLANTI TARİHİ : Ekim ayının ilk haftası içinde, Aralık ayının son haftası içinde, Mart ayının ilk haftası içinde, Nisan ayının son haftası içinde

KURUL ADI : İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: İlçe millî eğitim müdürlüğü koordinesi ve başkanlığında

Katılımcılar: Eğitim kurumu müdürleri

TOPLANTI TARİHİ : Ağustos ayının son haftasının son 3 işgünü içinde, Yarıyıl tatilinin ikinci haftasının son 3 işgünü içinde, Haziran ayının 3. haftası içinde

KURUL ADI : Kademe ve Türlerine Göre Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: İlçe millî eğitim müdürlüğü koordinesi ve başkanlığında

Katılımcılar: Kademe ve türlerine göre eğitim kurumu müdürleri 

TOPLANTI TARİHİ : Ekim – kasım ayları içinde

KURUL ADI : Öğretmenler Kurulu

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: Okul müdürlüğü koordinesi ve başkanlığında

Katılımcılar: Eğitim kurumunun tüm öğretmenleri

TOPLANTI TARİHİ : Eylül ayının ilk işgününde, ikinci dönemin ilk işgününde, ders yılı bitimini takip eden haftanın ilk işgününde

KURUL ADI : Sınıf/Şube, Öğretmenler Kurulu

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: Okul müdürlüğü koordinesi ve başkanlığında

Katılımcılar: İlgili sınıf/şube öğretmenler

TOPLANTI TARİHİ : Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında; ekim, şubat ve haziran ayları içinde, Ortaöğretim kurumlarında; kasım ve nisan aylarında

KURUL ADI : Eğitim Kurumu, Sınıf/Alan Zümre Başkanları Kurulu

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: Eğitim kurumu müdürlüğünün koordinesi ve başkanlığında

Katılımcılar: Sınıf/alan zümre başkanları

TOPLANTI TARİHİ : Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri toplantılarını takip eden işgününde, ihtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/kurul başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine

ZÜMRELERİN TOPLANTI TAKVİMİ

ZÜMRE ADI : Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: Okul müdürü veya müdür yardımcısının koordinesinde

Katılımcılar: İlgili sınıf/alan öğretmenleri

TOPLANTI TARİHİ : Öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden işgününde, ortaöğretim kurumlarında kasım ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir işgününde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alan zümre öğretmenleri, mayıs ayının son haftasında bir iş günü toplanarak, staj yapacak öğrencileri belirler.

ZÜMRE ADI : İlçe Sınıf/Alan Zümreleri

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü koordinesi ve başkanlığında

Katılımcılar: İlgili müdür yardımcısı/şube müdürü ve görevlendirilen okul müdürleri ile ilgili sınıf/alan eğitim kurumu zümre başkanları

TOPLANTI TARİHİ : Eylül ayının dördüncü işgününde, ikinci dönemin dördüncü işgününde, ders yılının bitimini takip eden haftanın dördüncü işgününde

ZÜMRE ADI : İl Sınıf/Alan Zümreleri

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: İl millî eğitim müdürlüğü koordinesi ve başkanlığında

Katılımcılar: İlgili millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ile ilgili sınıf/alan ilçe zümre başkanları, (Ek ibare: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) il millî eğitim müdürlüğünde görevli, ilgili ders/alana uygun il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri (gözlemci olarak)

TOPLANTI TARİHİ : Eylül ayının beşinci işgününde, ikinci dönemin beşinci işgününde, ders yılının bitimini takip eden haftanın son işgününde

ZÜMRE ADI : Ülke Sınıf/Alan Zümreleri (Ek: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

KOORDİNE VE KATILIMCILAR : Koordine: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesi ve ilgili birim başkanlığında

Katılımcılar: İlgili birimin Genel Müdürü veya görevlendireceği daire başkanı, 81 il zümre başkanı, katılım sağlamak isteyen genel müdürlük temsilcileri (gözlemci olarak)

TOPLANTI TARİHİ : Ekim ayının ilk haftası içinde

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.