Öne Çıkanlar BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları öğretmen Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

Fatih Projesi BT Rehberliği Görevinin Güncellenmesi (12 Ocak 2024)

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bakan a. Mustafa Canlı imzalı resmi yazıda ''FATİH Projesi kapsamında "Bilişim Teknolojileri Rehberliği" görevleri ve görevlendirmeye ilişkin esaslar 30 Aralık 2015 tarihli ve 30706984.99-E.13507730 sayılı yazı ve 19 Ağustos 2020 tarihli ve 30706984-903.99-E.10930287 sayıı yazı ile belirlenmiş olmakla birlikte 23 Ağustos 2023 tarih ve E-35558626-10.04-81990708 sayılı Makam Onayında yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge'' doğrultusunda BT rehber öğretmenliğinin tanımına yer verilmiştir.

İllerde yürütülecek çalışmalarda okullarla etkin koordinasyon sağlamak üzere BT rehber öğretmen görevlendirme süreçleri; Ek-1'de görevlendirme esasları, Ek-2'de BT rehber öğretmenlerin görevleri, Ek-3'de görev başvuru formu ve Ek-4'te yer alan faaliyet formuna göre yürütülecektir. BT Rehber öğretmenlerinin aylık çalışmalarını raporlayacakları form Ek-5'te yer almaktadır.

Bu sebeple; "Fatih Projesi BT Rehberliği" görevini yürütecek öğretmenlerin görevlendirmeleri, herhangi bir aksamaya mahal verilmeden Ek-1'de yer alan esaslar doğrultusunda Ek-2'deki görevleri gerçekleştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. Maddesi hükmü gereğince ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu okul tarafından ödenecek şekilde yapılacaktır.

İlinizde yapılacak görevlendirmelerde belirtilen hususlara dikkat edilerek görevlendirme yapılması, BT rehber öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenlerin bilgilerinin MEBBİS Görevlendirme ekranına BT rehber öğretmen olarak işlenmesi, görevlendirilen BT Rehber öğretmen listesinin Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile iletilmesi ve sürecin aksamaması için gerekli çalışmaların özenle yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından ilgili Valilikler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen 30706984-903.99-E.2969663 sayılı Fatih Proesi BT Rehberliği Görevi konulu 10 Şubat 2020 tarihli resmi yazı konu ile ilgilidir.

Genel Müdür Bakan a. Anıl YILMAZ imzalı resmi yazıda ''Fatih Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması hedefi doğrultusunda BT Rehber Öğretmeni görevlendirmeleri 30/12/2015 tarih ve 30706984-903.99-E.13507730 sayılı yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Konuyla ilgili il milli eğitim müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda görevlendirme süreçlerinde aşağıda belirtilen hususlarında dikkate alınması gerekmektedir.

1. 30/12/2015 tarih ve 30706984-903.99-E.13507730 sayılı yazıda belirtildiği şekilde valiliklerce Fatih Projesi BT Rehberliği Görevlendirmeleri her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmamaktadır. Her bir görevlendirme dönemi kendi içerisinde bütünlük oluşturmaktadır. Bu sebeple yapılan görevlendirmeler I. ve II. öğretim dönemi içerisinde yapılan seminer dönemlerini kapsayacaktır.

2. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde 30/12/2015 tarih ve 30706984-903.99-E.13507730 sayılı yazı Ek-1’de belirtilen görevlerin dışında başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kursu, sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri, belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.

3. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olmadığı ve ders görevi olduğu günlerde nöbet görevi verilebilir ve bu doğrultuda nöbet ücreti ödenir.

4. 30/12/2015 tarih ve 30706984-903.99-E.13507730 sayılı yazıda belirtildiği şekilde yapılan Fatih Projesi BT rehberliği görevi proje kapsamında donanım kurulumları yapılan okullara öğretmen ve öğrenci sayıları fazla olanlara öncelik verilerek yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak görevlendirmelerin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.'' denilmiştir.

Ek-1 Fatih Projesi BT Rehberliği Görevlendirme Esasları

Fatih Projesi BT Rehber Öğretmen görevlendirmelerinin aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılması gerekmektedir;

1. Görevlendirmeler sadece Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumları yapılan okullara aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılacaktır;

a) Etkileşimli tahtaları kurulmuş, ağ altyapısı tamamlanmış ve internet erişimi sağlanmış okullar,

b) Etkileşimli tahta kurulumu yapılmış olmak şartıyla, proje kapsamındaki diğer donanımları tamamlanmamış okullar,

Şube sayısı 8'den az olan okullar öncelikli olarak değerlendirilmeyecek bu okulların sorumluluğu aynı ilçe içerisinde görevlendirilen öğretmenlere eşit şekilde dağıtılacaktır.

2. Fatih Projesi kapsamı dışında bulunan okullara, yaygın eğitim kuramlarına, hizmet içi eğitim enstitülerine, akşam sanat okullarına ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine "Fatih Projesi BT Rehberliği" adı altında görevlendirme yapılmayacaktır.

3. Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 21 saatten fazla ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında Fatih Projesi BT rehberlik görevi verilmeyecektir.

4. Fatih Projesi BT Rehberliği görevi, bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından yürütülür. Bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmaması veya rehberlik ihtiyacının mevcut bilişim teknolojileri öğretmeni/öğretmenleri tarafından karşılanamaması durumunda kendi branşlarında ders açığı oluşturmayacak şekilde sırasıyla istekli diğer branş öğretmenlerinden;

a) Mezuniyet alanı itibarı ile bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atanabilecek olanlar,

b) "Fatih Projesi Eğitmenliği" görevini Bakanlık onayı ile en az 6 (altı) ay süre ile yürüttüğünü belgelendiren öğretmenler,

c) Bilişim teknolojileri alanında doktora yapan öğretmenler,

d) Bilişim teknolojileri alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler,

e) Fatih Projesi kapsamında yürütülen merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak en az 100 saat görev alan öğretmenler,

f) "Bilişim Teknolojileri Rehberliği Kursu" nu başarı ile tamamlayan öğretmenler, Fatih Projesi BT rehberliği görevini yürütebilirler.

5. Branşı "Sınıf Öğretmenliği" olan öğretmenlere Fatih Projesi BT Rehberliği görevi verilmeyecektir. Ancak Sınıf Öğretmeninin norm fazlası olması ve 4. Maddede sayılan şartlardan en az birini taşıması halinde görev verilebilecektir.

6. Görevi yürütecek istekli öğretmenlerin aynı şartları taşıması halinde sırasıyla;

a. Bilişim teknolojileri ve ilgili alanlarda doktora yapmış olanlara,

b. Bilişim teknolojileri ve ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olanlara,

c. Fatih projesi kapsamındaki merkezi/mahalli eğitimlerde eğitim görevlisi olarak

d. Son beş yıl içerisinde bilişim alanında katıldığı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden toplam kurs saati fazla olanlara öncelik verilecektir.

7. Ücretli ve aday öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi verilmez. Üzerlerinde asaleten, vekaleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi bulunanlar, valilik oluruyla başka bir görev için görevlendirilenler bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece Fatih Projesi BT Rehberliği görevi alamazlar.

8. Fatih Projesi BT Rehberliği görevlendirmelerinde öğretmenin öncelikli olarak kendi okulunda görev alması esastır. Kendi okulu boş kalırken başka bir okula görevlendirme yapılmayacaktır. Okulda görevlendirme şartlarını taşıyan birden çok BT öğretmeni bulunması durumunda, okulundaki eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde aynı ilçede ihtiyaç olan başka okullara görevlendirme yapılabilecektir. Fatih Projesi BT Rehberliği görevi öncelikle öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içinde yapılacaktır, ilçede ihtiyaç olmaması durumunda büyükşehir merkez ilçeleri arasında da başvuranın talep etmesi halinde görevlendirme yapılabilecektir. Görevlendirmeler yolluk yevmiye ödemesi gerektirmeyecek şekilde yapılacaktır.

9. Kadrosunun bulunduğu okul dışında görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirildiği okula ulaşım süresi de dikkate alınarak ders dışında kalan zamanlar haftalık ders çizelgesinde "Fatih Projesi BT Rehberliği" görevi olarak belirtilecek ve ilgili öğretmenin bu saatler içinde görevlendirildiği okulda çalışması sağlanacaktır. Haftalık ders çizelgeleri Fatih Projesi BT Rehberliği görevine engel olmayacak şekilde hazırlanacak olup BT Rehber öğretmenleri görevlendirildikleri okulun eğitim öğretim saatlerinde görev yapacaklardır.

10. BT Rehber Öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlere; Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği görevi olduğu günlerde, eğitim öğretim saatleri içinde Ek-2'de belirtilen görevlerin dışında başka bir görev verilmez. Görevlendirilen öğretmenler Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği görevini yürüttükleri saatler dışında, mevzuat doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kursu, sosyal etkinler kapsamında kulüp faaliyetleri, nöbet ve belleticilik görevlerini yapabilirler.

11. Fatih Projesi BT Rehberliği görevi valilik onayı ile her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmayacaktır. Fatih Projesi BT Rehberliği görevi eğitim öğretimin yapıldığı saatlerde yapılacak, her bir devre için (Sabah-Öğle) ayrı öğretmen görevlendirilebilecektir. İki öğretmen görevlendirilememesi durumunda görevlendirme tek bir devreye yapılacaktır. Normal eğitim yapan okullarda 1 (bir), ikili eğitim yapan okullarda en fazla 2 (iki) öğretmen görevlendirilecektir. 2 (iki) öğretmen görevlendirilen okullarda, haftalık ders çizelgesi aynı ders saatinde birden fazla öğretmene Fatih Projesi BT Rehberliği görevi verilmeyecek şekilde hazırlanacaktır. Başvurular her eğitim öğretim yılı başlangıcından önce alınacak ve her eğitim öğretim yılının ders başlangıç tarihinden önce onay işlemlerinin tamamlanacaktır. İller tarafından eğitim öğretim döneminin başında yapılan görevlendirmeler valilik onayı ile birlikte liste Genel müdürlüğümüze gönderilecektir.

12. Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde çalışma planı hazırlayıp okul müdürlüğüne sunar. Çalışma planı Ek-2'de belirtilen görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Görevlendirilen öğretmenin plana uygun olarak çalışması okul müdürlüğünün sorumluluğundadır. Görevlendirildikten sonra her ay Ek-5'de yer "Çalışma Raporu" düzenler ve okul müdürlüğünün de onayı ile bağlı olduğu İl BT Koordinatörlüğüyle paylaşır.

13. Görevlendirme başvuruları ilgili milli eğitim şube müdürü başkanlığında BT il koordinatörünün de üyesi olduğu komisyon tarafından değerlendirilecek ve onaya sunulacaktır. Ayrıca komisyon tarafından görevlendirme süresince görevin esaslara uygun yürütülüp yürütülmediği değerlendirilecek, görevlendirme esaslarında belirtilen görevleri yerine getirmeyen öğretmenlerin görevlendirmeleri okul müdürünün de görüşü alınarak iptal teklifi yapılacaktır. Komisyon teklifi ile görev iptali edilen ve görev süresi sonunda yeterli performansı göstermediği tespit edilen öğretmenlere sonraki dönem görev verilmeyecektir.

14. Görevlendirmeler okul/ İlçe Milli Eğitim müdürlüğü tarafından Mebbis Görevlendirme Ekranına Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği olarak işlenecektir.

15. Yukarıda belirtilen esaslara uygun yapılmayan görevlendirmeler ivedilikle iptal edilecektir.

Ek-2 FATİH PROJESİ BT REHBERLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTECEK ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ

Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenler, okulundaki öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik olarak aşağıda belirtilen konularda tanıtım, bilgilendirme, sınıf içi uygulama ve rehberlik faaliyetlerini yürüteceklerdir. Bu kapsamda okulda yapılacak tüm toplantılara (kurul, zümre, veli toplantısı vb.) konu ile ilgili gündem maddesi eklenmesi sağlanacaktır. Yapılacak tüm uygulamalar okul müdürlüğünün yazılı onayı ile yürütülecek ve istenmesi halinde değerlendirme komisyonuna sunulacaktır.

Fatih Projesi BT rehberliği görevini yürütecek öğretmenlerin görevleri:

1- Görevli olduğu okulda bütün öğretmen ve öğrencilerin EBA'ya giriş yapabilmesi için gerekli desteği (öğrencilerin şifre oluşturması, öğretmenlerin farklı seçeneklerle e-devlet, MEBBİS, vb. yöntemlerle giriş yapabilmesi) sağlamak.

2- Görevli olduğu okulda, EBA içeriklerini ve EBA ders kullanılarak ders işlenişini kapsayan sınıf içi uygulamalarına ve ayrıca sınıf dışı kullanıma rehberlik yapmak.

3- Yapılacak sınıf içi uygulamanın görevli olduğu okulun tüm öğretmenlerini kapsayacak şekilde planlamasını yapmak.

4- Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kullanımında öğretmenlere rehberlik yapmak.

5- Okulda bulunan cihazlarda (Etkileşimli Tahta ve bilgisayar) PARDUS işletim sisteminin güncel tutulmasını sağlamak ve öğretmenlere PARDUS işletim sistemine yönelik rehberlik yapmak.

6- Öğretmenlerin e-içerikleri derslerinde etkin biçimde kullanmalarına destek olmak.

7- Üretilen yeni ders içeriklerinin veya uygulamalarının kullanımlarının yaygınlaştırılmasında görevli olduğu okullarda tanıtım faaliyetleri düzenlemek.

8- EBA Canlı Ders uygulama süreçlerinde okul idaresine, desteğe ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilere rehberlik yapmak.

9- Görevlendirildiği okulda bulunan veya il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan planlama doğrultusunda ilçesinde bulunan EBA Destek Noktalarında öğrenci ve öğretmenlere destek vermek ve rehberlik yapmak.

10- Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının kullanımı konusunda okuldaki öğretmen ve öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme toplantıları planlamak ve yapmak.

11- Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının kullanımı konusunda velilere tanıtım ve bilgilendirme toplantıları planlamak ve yapmak.

12- EBA Ders öğrenim yönetim sisteminin kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencileri bilgilendirilerek etkin kullanımı konusunda sürekli rehberlik yapmak.

13- EBA, EBA Ders, Akademik Destek konularında bilgilendirme afişleri hazırlamak.

14- Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalı içerisinde yapılan öğrenci paylaşımlarını haftalık olarak kontrol etmek. Uygunsuz paylaşımların kaldırılması ve öğrencilerin uyarılması yönünde gereken işlemleri yapmak.

15- Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıfların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını, kullanıma hazır ve işler durumda tutulmasını sağlamak.

16- Okulun BT araçlarının garanti süresince amacına uygun kullanımını sağlamak, BT araçlarının garanti takip işlemleri konusunda ilgili kişilerle koordinasyonu sağlamak, okul idaresine arıza takip sistemleri konusunda rehberlik etmek.

17- Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflarda kullanılan işletim sistemi ve çeşitli yazılımlar ile ders içeriklerinin güncel ve işler vaziyette tutulmasını sağlamak.

18- Okulunda, Fatih Projesi ile ilgili ve BT araçlarının satın alınmasına yönelik idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması, muayene ve kabulü vb. işlemler için kurulacak komisyonlarda görev almak.

19- BT konusunda düzenlenecek yarışmaları planlamak, organize etmek, yürütmek ve bu yarışmalar için kurulacak değerlendirme komisyonlarında görev yapmak.

20- Okul web sitesinin hazırlanması, yayınlanması ve güncel tutulmasıyla ilgili web yayın ekibinde görev yapmak, web sayfası yayın ekibine rehberlik yapmak.

21- Okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul web sitesinde yayınlanmasını ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak.

22- Bakanlığın bilişim teknolojilerine ilişkin program ve projelerinde öğretmen ve öğrencilere rehberlik ve tanıtım yapmak.

23- Fatih Projesi BT Rehberliği görevi kapsamında yapmış olduğu rehberlik faaliyetlerini aylık olarak "FATİH PROJESİ BT REHBERLİĞİ FAALİYET FORMU" na işlemek, aylık çalışma bildirim formuna işleyerek bağlı olduğu il koordinatörüne okul müdürünün onayıyla göndermek.

24- Bilişim Teknolojileri İl/ilçe Koordinatörü ve Fatih Projesi eğitmeni ile iş birliği içinde çalışmak, İl BT koordinatörlüğü Fatih Projesi kapsamında iş ve işlemleri desteklemek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.