Öne Çıkanlar Öğretmenler Arası Nesilden Nesile Milli Mücadele Temalı Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Okul Veri Randevu İşlemi Meyve Günü EYT Konusunda Hangi Lider Ne Demişti?

Hafızlık Uygulama Kılavuzu (22 Haziran 2022)

Daire Başkanı Bakan a. Oğuzhan ÖZKAN imzalı resmi yazıda "Genel Müdürlüğümüzce Hafızlık Projesini yürüten okullarımız yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Bu okullara başvuru iş ve işlemlerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 21.06.2022 tarihli ve E-70160723-20-52399214 sayılı Makam Onayı ekinde yer alan, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan; "Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru iş ve işlemlerinin ekte yer alan Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri Hafızlık Programı/Projesi Öğrenci Alımı Usul Ve Esasları Kılavuzu"nda belirtilen esaslara göre yapılması, konunun söz konusu kılavuzun projeyi uygulayan okullara duyurulması hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-70160723-20-52399214 sayılı 21 Haziran 2022 tarihli Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru e-Kılavuzu 2022 konulu resmi yazı yayınlandı.

Daire Başkanı Oğuzhan ÖZKAN ve Genel Müdür Bakan a. Mehmet Nezir GÜL imzalı resmi yazıda "Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 20, 20/A ve 25'inci maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 15/06/2022 tarihli ve E-90757378-210.99-51959804 sayılı Makam Onayı ekinde “Hafızlık Programı/Projesi Yetenek Sınavlarında uygulanacak Sınav Usul ve Esaslarının belirlenmesi ve duyurulması, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılacaktır” denilmektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Hafızlık Proje yürüten okullarımız Yetenek Sınavı ile öğrenci almakta olup bu okullara başvuru iş ve işlemlerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ekte yer alan e-Kılavuz doğrultusunda yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Makamlarınızca da uygun bulunduğu takdirde; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru iş ve işlemlerinin ekte yer alan Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri Hafızlık Programı/Projesi Öğrenci Alımı Usul Ve Esasları Kılavuzu’nda belirtilen esaslara göre yapılması hususlarını olurlarınıza arz ederim." denilmiştir.

YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN HAFIZLIK PROGRAMI/PROJESİ UYGULAYAN OKULLAR İÇİN BAŞVURU, SINAVIN UYGULANMASI VE SONUÇLARIN İLANI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

Kontenjanların kontrol edilerek güncellenme tarihi 17 Haziran 2022'dir. Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okulların ilan tarihi 20 Haziran 2022'dir. Yetenek Sınavı Başvuruları 20-26 Haziran 2022 tarihlerindedir. Adayların Yetenek Sınavı randevularının okul müdürlüklerince duyurulma tarihi 27-28 Haziran 2022'dir. Yetenek Sınavlarının yapılacağı ve sonuçların sisteme girileceği tarih 30 Haziran-7 Temmuz 2022'dir. Merkezi yerleştirme sonuçları 8 Temmuz 2022 tarihinde duyurulacak. Kazanan adayların kayıtları 18-20 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME VE NAKİL TAKVİMİ

Boş kontenjanların ilan edileceği ve Yetenek Sınavı başvurularının alınacağı tarih 12-23 Eylül 2022'dir.

Boş kontenjanlar için Yetenek Sınavları 26-29 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. 

Boş kontenjanlar için yapılan Yetenek Sınavların Sonuçları 29 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

Boş kontenjanlara kayıt hakkı kazananların kayıtları/nakilleri 29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
HAFIZLARIN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HAFIZLIK PROGRAMI/PROJESİ ÖĞRENCİ ALIMI USUL VE ESASLARI KILAVUZU

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK:

Bu kılavuz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 20, 25 ve 39 uncu Maddeleri hükümlerine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Hafızlık Programı/Projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı ile ilgili usul ve esasları belirlemek için hazırlanmıştır.

1. BAŞVURUŞARTLARI:

01.01.2006 ve sonrası tarihlerde doğmuş olmakşartıyla;

a. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulunun 8'inci sınıfını bitirmiş olmak,

b. Halen Anadolu imam hatip liselerinde kayıtlı olup Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 59. maddesine göre “öğrenim hakkını kullanmama” hakkını kullanan öğrencilerden sadece 9. sınıfta öğrenim görecek olup sınıf tekrarına kalmamışolmak,

c. 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık öğretim lisesi 9. sınıfında öğrenciolmak,

d. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilmiş Hafızlık Belgesine sahipolmak.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Aday Öğrenciler;

a. Yetenek Sınavına başvurular EK-9 Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 formun doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabilecektir.

b. Yetenek sınavı başvurusunda, EK-8 Hafızlık Projesi/Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri listesinden sadece (1) bir okul seçilebilecektir. Birden fazla okul seçen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

c. Öğrenciler öğrenim görmek istediği EK-8 listede belirtilen hafızlık proje/program okullarından 1 (bir) okul müdürlüğüne bireysel olarak, 20 Haziran- 26 Haziran 2022 tarihleri arasında; 8. sınıfı bitirdiğine dair öğrenim belgesi, hafızlık belgesi ve EK-1’de verilen başvuru formunu ulaştıracaktır. İnternet ortamında başvuru yapanlar ise başvuru yaptıkları okulların yetenek sınavı tarihinde belirtilen belgeleri teslim edebileceklerdir.

d. Başvuru yapan öğrenciler, başvuru yaptıkları okul tarafından onaylanan EK-2 fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi ile yetenek sınavına gireceklerdir.

e. Adaylar, Yetenek Sınavına girmelerine engel teşkil edebilecek bir sağlık sorunlarının olup olmadığını başvuru sırasında mutlaka bildirecektir. Bildirilmeyen sağlık sorunları ile ilgili sorumluluk öğrenci velisine aittir.

3. YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLARIN İLANI:

a. Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak olan ve EK-8 de belirtilen okul listeleri, kılavuzda yer alan EK-9 çalışma takvimine göre e-Okulda ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün http://dogm.meb.gov.tr/ adresinde duyurular kısmında yayımlanacaktır. İlan edilen listelerde okulların ili, ilçesi, adı, adresi, pansiyon bilgisi, okulda uygulanacak program/proje ve kontenjan bilgisi yer alır. Okulun pansiyonu varsa boş kontenjanı ve müracaatlar konusunda okul yönetiminden mutlaka bilgi alınmalıdır.

b. EK-7 listede adları ve kontenjanları belirtilen Anadolu imam hatip liselerine merkezi sınav sistemi puanına göre hafız öğrenci alınacaktır. Bu öğrenciler, "Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav" sonucunda alınacak yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre 2022 yılı Uygulama Kılavuzu çerçevesinde Hafızlık Projesi için belirtilen tercih kodu ile okul tercihlerini yapacaklardır. Bu okullarda ayrıca hafızlık yetenek sınavı uygulanmayacaktır.

4. KONTENJAN BELİRLEME İŞLEMLERİ:

2022-2023 Eğitim-öğretim yılında Hafızlık projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanları EK-9 çalışma takviminde belirlenen tarihler arasında okul müdürlüklerince kontrol edilerek gerekiyorsa e-Okul sistemi üzerinden güncellenecektir.

5. SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ ve TARİHİ:

Başvuru süreci tamamlandığında okul müdürlükleri, başvuru yapan adayların sınav tarihi ve saati bilgilerini her aday için ayrı ayrı belirleyerek e-Okul sistemine gireceklerdir. Adaylar, çalışma takviminde belirtilen tarihte e-Okul sistemine girerek Yetenek Sınavı tarihi ve saatini öğreneceklerdir (EK-2).

Adaylar kendilerine bildirilen tarihte sınava girmek zorundadırlar. Ancak, mücbir sebebini (yakınlarından birisinin ölümü, kaza geçirme, hastalık vb.) belgelendirenler okul müdürlüğünce değerlendirilecektir.

6. SINAV KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI:

Oluşturulacak komisyonlarda okul müdürünün başkanlığında birisi hafız olmak kaydıyla 2 (İki) İHL meslek dersleri/DKAB öğretmeni, hafızlık projesi kapsamında protokol yapılan müftülükçe görevlendirilen iki (2) hafız din görevlisi ile alan uzmanı en az 1 (bir) akademisyen yer alacaktır. Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 1 (bir) alan öğretmeni daha görevlendirilebilecektir.

Komisyonda görevli yönetici ve öğretmenlere, “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 12 inci Maddesinin 5 fıkrası kapsamında
her sınav oturumu için 5 (beş) saat ek ders ücreti ödenecektir.

7. YETENEK SINAVININ UYGULANMASI:

Adaylar, e-Okul sisteminde belirtilen tarih ve saatte, müracaat ettikleri okulda Yetenek Sınavına gireceklerdir. EK-8 listede adı belirtilen okullara öğrenci seçimine ilişkin hafızlık yetenek sınavları 30 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında tek aşamalı olarak, müracaat edilen okullarda komisyonlar marifetiyle yapılacaktır.

Okul müdürlükleri Yetenek Sınavına gelen adaylara, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kayıt için gerekli olan belgelerle ilgili bilgilendirme yapacaktır. Kesin kayıt için istenen bilgi ve belgeleri okul müdürlüğüne sunmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, öğrencilerin Yetenek Sınavından elde ettikleri puanlar çalışma takviminde belirtilen süre içinde okul müdürlüklerince e-Okul sistemine işlenecektir.

8. BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

Uygulanacak Hafızlık yetenek sınavında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Hafızlık Yarışmalarında esas alınan Uygulama Esasları (EK-4) ve Değerlendirme Kriterleri (EK-3) esas alınır.

Buna göre;

Öğrenci seçiminde hafızlık, tecvid, mahreç, ses ve kıraat alanlarından yapılacak olan Hafızlık Yetenek sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70'i ile (OBP) ortaokul başarı puanının % 30'u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacaktır.

*Yetenek sınavı uygulamasında; Her bir komisyon üyesi EK-3 formu ile adaylara puan verecektir.

*Komisyon üyelerince ayrı ayrı verilen puanlar önce EK-5 formuna işlenecek ve adayın Yetenek sınavında aldığı toplam puan ve aritmetik ortalaması hesaplanacaktır.

*OBP puanın oluşturulmasında öğrencilerin 5. , 6. , 7. ve 8. sınıf notları dikkate alınacaktır

*Son olarak öğrencinin OBP puanının %30’u ile yetenek sınavı aritmetik ortalama puanının %70 toplanarak (YP) yerleştirmeye esas puanı hesaplanarak (EK-6) Sonuç Belgesine işlenecek ve sınav sonrası öğrenciye bir nüshası verilecektir.

*Yetenek Sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır ve Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanacaktır.

9. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ:

a. Yetenek Sınavı Puanının %70’i ve OBP’ nin %30’unu toplamak suretiyle elde edilecek Yerleştirme Puanı (YP) merkezi olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır.

b. En yüksek YP puanından aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar aday yerleştirilerek kayıt hakkıkazanacaktır.

c. Geçici koruma altında olan ve hafız oldukları tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerden; hafızların eğitim gördüğü Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında burada belirtilen usul ve esaslara göre hafızlık yetenek sınavı ile öğrenci alınabilir. Aday öğrencilerden geçici koruma altındaki yabancı uyruklu olan öğrencilerin hafızlık yetenek sınavı 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir.

d. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91'inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında olan adaylar, okulun ilan edilen kontenjanı dışında her şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde merkezi olarakyerleştirilecektir.

e. Eylül ve Ekim ayları içerisinde boş kontenjanlar için yapılacak yetenek sınavları ile ilgili Yerleştirme ve kayıt işlemleri okul müdürlüklerince yürütülecektir.

10. SONUÇLARIN İLANI

Yetenek sınavları sonrası kayıt hakkı kazanan adaylar çalışma takviminde belirtilen tarihte e- Okul sisteminden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Merkezi sınav (LGS) ile öğrenci alan Hafızlık Programı/Projesi uygulayan okulları tercih eden ve kayıt hakkı kazanan adaylar "Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav" sonucunda yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek ve sonuçlar e- Okul sisteminden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

11. KAYITLARIN YAPILMASI

a. Merkezi Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, okul müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları okula gelerek Çalışma Takviminde belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.

b. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek, bu suretle boşalan kontenjanlar EK Yerleştirmede değerlendirilecektir.

c. Kesin kayıt işlemleri okul müdürlüklerince mutlaka e-Okul Sisteminde yapılacaktır. Bilgileri işlenmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir. Adaylar kesin kayıtlarının yapılıp yapılmadığını e-Okul Sisteminden takip edebileceklerdir.

d. Yetenek Sınavı sonucunda kesin kayıtlarını yaptıran adaylar Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme İşlemleri sırasında tercih yapamayacaklardır. Ancak haklarından vazgeçerek tercih yapmak istemeleri durumunda kayıt yaptırdıkları okula başvurarak kayıtlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.

e. “İlahiyat Odaklı Hafızlık Projesi” ne Yetenek Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler ve aileleri kesin kayıt yaptırmadan önce uygulanacak proje hakkında ayrıca bilgilendirilir.

12. EK YERLEŞTİRME

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak bir protokol kapsamında yürütülen Hafızlık Projesi’nin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 Eylül ayında yapacağı 2022 yılı III. Dönem Hafızlık tespit sınavlarına katılacak hafız adayları da dikkate alınarak ek yerleştirme işlemlerinin Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Kayıtlar yapıldıktan sonra, kesin kaydını yaptırmayan, kayıt yaptırdığı halde vazgeçerek iptal ettiren, e-Okul sistemine kaydı işlenmeyen, yeterli başvuru olmamasından dolayı kontenjanı dolmayan okullarda boş kalan kontenjanlar için kılavuzda 13. maddede belirtilen hususlar çerçevesinde eylül ve ekim aylarının son haftasında Yetenek Sınavları yapılacaktır. Ayrıca bir ek yerleştirme yapılmayacaktır.

Boş kontenjanlar için yapılacak Yetenek Sınavı başvuruları ilgili işlemler okul müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Başvuran adaylar içerisinde Yetenek Sınavı puanı bulunanlar da daha önceden puanı olmayan adaylar ile birlikte tekrar sınava girecek ve puanları yeniden hesaplanacaktır. Bu süreçte yapılacak olan yetenek sınavları değerlendirmeleri yine kılavuzun 8. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

a. Boş Kontenjanların İlanı ve Yetenek Sınavlarının yapılması: Boş kalan kontenjanlar ve bu kontenjanlara yönelik yapılacak yetenek sınavları Eylül ve Ekim ayları içerisinde okullarca ilan edilecektir.

b. Boş Kontenjanlar İçin başvurular:Boş kontenjanlar için ilan edilen okullara başvurular bireysel olarak yapılacak. Aday, öğrenim görmek istediği okula başvuru yaparak ilgili okulun yetenek sınavına ilgili okulun belirleyeceği tarihlerde girecektir.

c. Boş Kontenjanlara Yerleştirme ve Sonuçlarının İlanı: Boş kontenjanlar için Yetenek sınavı yapan okullar, çalışma takviminde bildirilen tarihlerde başarılı olan adayların sonuçlarını okul internet sayfasından ilan edeceklerdir. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

d. Boş Kontenjanlara Kayıt: Boş kontenjanlar için yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar, Eylül ve Ekim aylarında belirtilen sürede ilgili okul müdürlüğüne başvuru yaparak kayıtlarını yaptıracaktır. Kayıt Süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecektir.

13. DİĞER OKULLARDAN NAKİL YOLUYLA GEÇİŞ

Hafızlık programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10 uncu sınıflarından Bu Kılavuzda belirlenen esaslara göre Eylül ve Ekim aylarının son haftasında yapılacak Yetenek Sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir. Yapılacak Yetenek Sınavı başvuruları ilgili okul müdürlükleri tarafından yürütülür.

KILAVUZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.