Öne Çıkanlar Çalışma Uzman Yardımcısı afet ve acil durum Memur Öğretmenler Öğretmen Olmak İstiyor BİM BİM 11 Haziran 2024 Aktüel Ürünler

Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi Duyurusu

2024 Yılı Ocak Ayı'nda başlayacak Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi, tüm halk eğitimi merkezlerinde uygulanacak ve “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında tamamlanacak.

PROJENİN AMACI

Tüm bireylerin kapsayıcılık ilkesi esasında nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına eşit şartlarda erişimi sağlanarak akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilmesi, ait olduğu aile ve toplumun etkin birer üyesi olmalarına katkı sağlamak temel amaçtır.

Hayat boyu öğrenmeye katılım ve Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kurs çeşitliliğinin artırılması, hayat boyu öğrenme sisteminde işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması ve bu becerilerin iş ve sosyal yaşamda etkin kullanımının artırılması projede önem verilen çıktılardandır. Bu yolla kişisel, çevresel ve meslekî anlamda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Projeyle birlikte Halk Eğitimi Merkezlerinin kurumsal kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmek, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sağlamak, kalite ve verimliliği artırmak, kaynakları birleştirmek yoluyla diğer resmî ve özel kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak önemli hususlar arasında yer almaktadır.

Ayrıca projede sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmesi yoluyla hayat boyu öğrenme kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesine, kültürel değerlerimizin ve kurumlarımızın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla yarışma, sergi, ödül töreni vb. faaliyetler organize edilmesine teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Projeyle birlikte her yaş grubunda, özel politika gerektiren gruplara yönelik faaliyetlerin takip edilerek yapılabilecek yeni çalışmalara ışık tutması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra uzaktan öğrenme teknolojileri yoluyla zamandan ve mekândan bağımsız olarak hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimlerini artırmak, yüz yüze eğitimleri desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle HEMBA platformunun verimli kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu çalışma ile gelişen ve değişen dünyada çağın gerekleri göz önünde bulundurularak sosyal, kültürel, sportif ve toplumsal alanlarda Halk Eğitimi Merkezlerini ileriye götürecek faaliyetlerin artırılması ve standardizasyon sağlanması amaçlanmaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ

Projeyle ilgili tüm duyuruların resmi yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilmesinin ardından tüm Halk Eğitimi Merkezleri,
https://hboprojeler.meb.gov.tr/www/halk-egitimi-merkezlerinin-kapasitesinin-artirilmasi/icerik/1 adresi üzerinden, proje takvimi dâhilinde elektronik değerlendirme formunu dolduracaklardır.

YÜRÜTME SÜRECİ

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, uygulama esaslarını Valiliklere ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmesiyle birlikte proje takvimi yürürlüğe girecektir. Süreç il/ilçe komisyonlarının kurulması ile başlayacak Halk Eğitimi Merkezlerine duyurulması, elektronik değerlendirme formunun doldurulması, değerlendirme ve ödül süreci ile tamamlanacaktır.

Halk Eğitimi Merkezleri gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin verileri proje takvimi dâhilinde elektronik değerlendirme formuna işleyeceklerdir.

İl/ilçe komisyonlarının proje süresince Halk Eğitimi Merkezlerini düzenli aralıklarla ziyaret etmesi beklenmektedir.

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL SÜRECİ

Proje sürecinin tamamlanmasıyla Halk Eğitimi Merkezlerinin elektronik forma yükledikleri verilerin analiziyle birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından puanlama işlemi yapılır.

Değerlendirme kriterlerine ait veriler 2022 yılı ve günümüze kadar olan süreci kapsayacaktır. Kriterlere ilişkin puanlama tam puan veya sıfır puan olarak verilecektir. Belirlenen puanların üstünlüğüne göre Türkiye genelinde her il için ilk 10 Halk Eğitimi Merkezi il komisyonlarına bildirilir. 10 Halk Eğitimi Merkezi bulunmayan iller için mevcut Halk Eğitimi Merkezi sayısı dikkate alınacaktır.

İl/İlçe komisyonları puanların üstünlüğüne göre belirlenen Halk Eğitimi Merkezlerini ziyaret ederek proje sürecinde elektronik değerlendirme formunda beyan ettikleri faaliyetlere ilişkin dokümanların yer aldığı dosyaları inceleyerek ihtiyaç duyulması halinde puanlarda düzenleme yapabilir. Yaptıkları düzenlemeleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne resmi yazıyla iletecekleri rapora eklemeleri gerekmektedir.

İhtiyaç duyulması halinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü de Halk Eğitimi Merkezlerinin proje sürecindeki oluşturdukları dosyaları isteyebilir.

Belirlenen puanların üstünlüğüne göre Türkiye Genelinde %1’lik dilimde yer alan Halk Eğitimi Merkezlerine Teşekkür Sertifikası ile Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Levhası verilecektir.

PROJE BİLEŞENLERİ

Mesleki Faaliyetler

Mesleki kurslara erişimin ve fırsatların artırılması, eğitim- istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, mesleki gelişime yönlendirme çalışmalarının ve yaygınlaştırma stratejilerinin uygulanması, eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, hayat boyu öğrenmeye katılım bu kategorinin bileşenleridir.

Kültürel, Sanatsal, Toplumsal Faaliyetler

Hayat boyu öğrenmeye katılım, erişim ve fırsatların artırılması, mesleki gelişime yönlendirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri, kültür ve sanat alanında özgün ve faydalı eserlerin geliştirilmesi, milli, manevi, kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi, özel politika gerektiren gruplara yönelik çalışmalar yapılması, tüm paydaşların sosyal, kültürel gelişimlerinin desteklenmesi, kurum kültürünün geliştirilmesi, toplumsal kuralların içselleştirilmesi bu kategorinin bileşenleridir.

Spor Faaliyetleri

Sportif faaliyetlere erişim imkânlarının ve fırsatlarının artırılması, desteklenmesi, takım ruhunun geliştirilmesi, sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması bu kategorinin bileşenleridir.

Ar-Ge / Proje Faaliyetleri

Kurumun kalite, verimlilik ve etkinliğinin artırılması, kaynakların çeşitlendirilmesi, fikir, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, paydaş katılımı ve iş birlikleri bu kategorinin bileşenleridir.

HEMBA Faaliyetleri

Hayat boyu öğrenme imkânlara erişim, eğitimde fırsat eşitliği, HEMBA platformunun etkin kullanımı ve yaygınlaştırılması, yaygın eğitim kurs programlarını daha fazla kişiye uzaktan eğitim yoluyla ulaştırma çalışmaları bu kategorinin bileşenleridir.

Fiziki / Kurumsal Kapasite Faaliyetleri

Kurumun fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi, altyapı ve donatım, bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve etkin kullanımı bu kategorinin bileşenleridir.

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Faaliyetleri

Kalite, verimlilik ve etkinliğin arttırılması, insan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi, kurumsal izleme ve değerlendirme, paydaş katılımı ve yönetişim, finansal kaynakların etkin yönetimi bu kategorinin bileşenleridir.

Kurumun / Bölümün Düzeni, Temizliği ve Diğer Faaliyetler

Sağlıklı ve düzenli yaşam/eğitim ortamlarının oluşturulması, küresel iklim değişikliği farkındalığı ve geri dönüşüm çalışmaları, kurum kültürünün oluşturulması ve benimsenmesi bu kategorinin bileşenleridir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1. Bu çalışmanın uygulama esaslarını Valiliklere ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirir.

2. Projenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili gerekli tedbirleri alır.

3. Gerekli gördüğü takdirde proje uygulama maddelerini, proje değerlendirme sürecini, proje takvimini ve proje ödüllendirme kriterlerini değiştirmekte yetkilidir.

4. Proje takvimi dâhilinde Halk Eğitimi Merkezlerinin elektronik değerlendirme formuna yükledikleri verileri analiz ederek puanlama yapar.

5. Belirlenen puanların üstünlüğüne göre Türkiye genelinde her il için ilk 10 Halk Eğitimi Merkezini İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirir.

6. İhtiyaç duyulması halinde Halk Eğitimi Merkezlerinden proje sürecinde oluşturdukları dosyayı ister.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısını veya Şube Müdürünü komisyon başkanı olarak belirler.

2. 1 başkan, 2 asil üye (2 yedek üye) olmak üzere komisyon üyelerini belirler.

3. Büyükşehir Statüsünde olan iller ihtiyaç duymaları halinde ilçe komisyonlarını kurar ve İl MEM Görevlerinde belirtilen Madde 7, Madde 8, Madde 9’da açıklanan görevleri ilçe komisyonlarına devredebilir.

4. Proje ile ilgili Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen duyuruları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine/Halk Eğitimi Merkezlerine iletir.

5. Proje ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlemleri mevzuata göre yürütür ve denetler.

6. Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

7. Oluşturulan komisyonların, proje süresince Halk Eğitimi Merkezlerini düzenli aralıklarla ziyaret etmesini sağlar.

8. Komisyonlar, proje sürecinin tamamlanmasıyla Halk Eğitimi Merkezlerinin elektronik değerlendirme formuna yükledikleri verilerin analizi ve puanlama ile birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Halk Eğitimi Merkezlerini izlemek ve değerlendirmek üzere ziyaret eder.

9. Proje sürecinde Halk Eğitimi Merkezlerinin elektronik değerlendirme formlarında beyan ettikleri faaliyetlere ilişkin dokümanların yer aldığı dosyaları inceleyerek ihtiyaç duyulması halinde puanlarda düzenleme yapar.

10. Ziyaret sonrası değerlendirme raporlarını Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirir. Puanlamalarda düzenleme yapmaları durumunda yeni puanlamaları bu rapora ekler.

İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1. Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemleri mevzuata göre yürütür.

2. Proje ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen duyuruları İlçe Halk Eğitimi Merkezlerine iletir.

3. İl komisyonlarının ihtiyaç duyması halinde; oluşturdukları ilçe Komisyonları Halk Eğitimi Merkezlerini düzenli aralıklarla ziyaret eder.

4. Proje sürecinin tamamlanmasıyla Halk Eğitimi Merkezlerinin elektronik değerlendirme formuna yükledikleri verilerin analizi ve puanlama ile birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Halk Eğitimi Merkezlerini izlemek ve değerlendirmek üzere ziyaret eder.

5. Proje sürecinde Halk Eğitimi Merkezlerinin değerlendirme formlarında beyan ettikleri faaliyetlere ilişkin dokümanların yer aldığı dosyaları inceleyerek ihtiyaç duyulması halinde puanlarda düzenleme yapar ve il komisyonlarına iletir. 

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNİN GÖREVLERİ

1. Proje takvimine uygun şekilde gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin verileri elektronik değerlendirme formuna işler.

2. Değerlendirme kriterlerine ait destekleyici belgeleri dosyalar ve bünyesinde muhafaza eder. İzleme ve değerlendirme ziyareti esnasında Bakanlık ve il/ilçe komisyonları ile paylaşır.

3. İl/İlçe komisyonlarının ziyaretleri süresince kolaylık sağlar ve gerekli belgeleri sunar.

PROJE TAKVİMİ

Projenin Halk Eğitimi Merkezlerine Duyurulması 02 Ocak 2024

İl/İlçe Komisyonlarının Kurulması 02 Ocak - 12 Ocak 2024

İl/İlçe Komisyonlarınca Halk Eğitimi Merkezlerine Proje Tanıtım, Yaygınlaştırma ve Rehberlik Faaliyetlerinin Yapılması 15 Ocak - 15 Nisan 2024

Halk Eğitimi Merkezleri Tarafından Faaliyetlerine İlişkin Verilerin Elektronik Değerlendirme Formuna İşlenmesi 15 Şubat - 15 Nisan 2024

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Halk Eğitimi Merkezlerinin Elektronik Forma Yükledikleri Verilerin Analizi ile Birlikte Puanlama Yapması ve İllere Bildirmesi 15 Nisan – 02 Mayıs 2024

İl/İlçe Komisyonlarının, Bildirilen Halk Eğitimi Merkezlerine İzleme ve Değerlendirme Ziyaretlerini Yapması, Raporlaması ve Genel Müdürlüğe Bildirmesi 02 Mayıs - 17 Mayıs 2024

Puan Üstünlüğüne Göre Belirlenen Halk Eğitimi Merkezlerinin İlanı 20 Mayıs - 24 Mayıs 2024

Hayat Boyu Öğrenme Haftasında Ödüllerin Takdim Edilmesi 03 Haziran - 07 Haziran 2024

Proje detayına https://hboprojeler.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_01/03112601_halkegitimimerkezlerininkapasitesininartirilmasiprojesi.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.