Öne Çıkanlar Erhan Usta Polislerin Sorunlarına İlişkin Açıklama Çoklu Doğum Yardım Programı Geliyor 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kamu Personel Seçme Sınavı

Kalemkâr Okullar Projesi Uygulama Kılavuzu

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, ''Geleneksel Türk-İslam mimarisinde kullanılan kalem işi süsleme sanatının modern okul mimarisinde yer alması, gelecek nesillere bu sanatın ve içinde barındırdığı huzur kültürünün aktarılmasında önemli bir rol oynayacak. Diğer taraftan, artık çok nadir tercih edilen bir sanat ve meslek dalı haline gelen kalem işi sanatının, yeniden canlandırılmasına da katkı sağlanacak.

Söz konusu programı uygulayan imam hatip okullarının mimarisinde ufak çapta lokal bir alanın kalem işi Türk-İslam sanatı ile süslenmesi amaçlanıyor. Bu süreçte alan uzmanı akademisyen ve sanatçıların okullardaki branş hocaları ve öğrenciler ile bir araya getirilmesi, ders programı haricinde uygulamalı olarak bir atölye çalışmasının yürütülmesi, bu şekilde öğrenci ve öğretmenlere bu sanatın kazandırılması hedefleniyor.'' dedi.

Projenin Gerekçesi ve Amacı

Kalemkâr okullar projesi öncelikle bir “kültür aktarımı” projesidir. “Kalem İşi” sanatı, geleneksel Türk İslam mimarisinde kullanılan süsleme/tezyin sanatlarından birisidir. Bu tezyinatı yapan kişiye ise “Kalemkâr” denilmektedir. Kalem işi sanatı ile tezyin edilerek tarihten günümüze kadar ulaşan eserler, ülkemizin en önemli kültürel miraslarından sayılmaktadır. Çünkü bu eserler sadece bir dekorasyon değil aynı zamanda bir dönemin belgesi ve kültür belleği olma özelliğini taşımaktadır.

Geleneksel Türk İslam mimarisinde kullanılan “Kalem İşi” süsleme sanatının modern okul mimarisinde yer alması, gelecek nesillere bu sanatın ve içinde barındırdığı mütezeyyin huzur kültürünün aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca sanatın derin düşünceyi, ilhamı ve keşfetme kabiliyetini destekleyen yönünün okul mimarisinde görünür hale getirilmesi, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal dünyalarının zenginleştirilmesine de büyük katkı sağlamaktadır. Okul ortamlarının kültürel tarihimizin zengin mana içeren geleneksel Türk İslam motifleri ile tezyin edilmesi ve bu sürece öğrenci ve öğretmenlerin birlikte katılımının sağlanması, onların motivasyonlarına ve manevi iyi oluşlarına destek sağlayacağı düşünülmektedir. Bu konu üzerinde proje sonunda bilimsel bir araştırma yapılması da planlanmaktadır. Diğer taraftan bu projenin artık çok nadir tercih edilen bir sanat ve meslek dalı haline gelen ancak kadim bir gelenek olarak Osmanlı'da büyük kentlerden köylere kadar geniş bir alanda örnekleri bulunan ve kültürümüzde düşündüğümüzden çok daha fazla yeri olan “kalem işi” sanatının yeniden canlandırılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda “Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar” programı uygulayan İmam Hatip Liselerinde Türk İslam Sanatlarının görünürlüğünü arttırmak ve bu sürecin duyuşsal ve bilişsel yönde öğrencilerin gelişimine ne gibi katkılar sağladığını araştırmak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda “Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar” programı uygulayan İmam Hatip okullarının mimarisinde ufak çapta lokal bir alanın “Kalem İşi Türk İslam Sanatı” ile tezyin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu hedef her ne kadar projenin bir çıktısı olarak düşünülse de aslında bu süreçte edinilmesi beklenen kazanımlar projenin çıktısından daha büyük görülmektedir. Bu süreçte alan uzmanı akademisyen ve sanatçıların okullardaki branş hocaları ve öğrencileri ile bir araya getirilmesi, ders programı haricinde uygulamalı olarak bir atölye çalışmasının yürütülmesi ve bu şekilde öğrenci ve öğretmenlere bu sanatın kazandırılması ayrıca öğrencilerin ruhsal ve zihinsel dünyalarına bu sürecin ne gibi katkılar sağladığının araştırılması da amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda genel bir ifade ile projenin hedefi; “Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar” programı uygulayan İmam Hatip Liselerinde Türk İslam Sanatlarının görünürlüğünü arttırmak ve bu sürecin duyuşsal ve bilişsel yönde öğrencilerin gelişimine ne gibi katkılar sağladığını araştırmaktır.

Proje Paydaşları

Kalemkâr Okullar Projesi” Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde, Dr. Hümeyra Nazlı Tan yürütücülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığının, TRT Kurumunun, Geleneksel Türk İslam Sanatları alanında uzman akademisyenlerin, sanatçı ve zanaatkâr hocaların iş birliğinde yürütülmektedir.

Projenin Uygulama Alanı

Projenin öncelikli uygulama alanı, “Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar” programı uygulayan İmam Hatip Liseleri yöneticilerini, öğrencilerini ve görsel sanatlar branş hocalarını kapsamaktadır. Bu doğrulta okullarda yöneticilerden, branş hocalarından ve öğrencilerinden oluşan proje ekiplerinin oluşturulması ve bu ekiplerle Geleneksel Türk İslam Sanatları alanında uzman akademisyenlerin, sanatçı ve zanaatkar hocaların bir araya getirilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmaların yürütülebilmesi için uygun olan bir MEB Hizmet içi eğitim merkezinde öncelikli olarak iki eğitim çalıştayı gerçekleştirilecektir. Projenin atölye çalışmaları şeklinde gerçekleştirilecek uygulama kısmına ise eğitim içerikli bu çalıştaylardan sonra geçilecektir.

Projenin Bütçesi

Bu projenin öğretmen ve öğrenci eğitimleri, projenin uygulanması aşamasında gerekli malzemenin alımı, eğitim ve rehberlik ekibinden hizmet alımının, düzenlenecek çalıştayların, projenin sonunda yapılması planlanan yarışmaların, ödüllerin, serginin ve albümlerin giderleri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Projenin Süresi ve Hedef Kitle

Projenin Süresi : 18 Ay

Hedef Kitle : Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar programı uygulayan İmam Hatip Liseleri öğretmen ve öğrencileri

Proje Uygulama Basamakları

1. Aşama: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde proje koordinasyon ekibinin oluşturulması,

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde proje koordinasyon ekibi oluşturulacaktır. Ekip, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, koordinasyonu, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarından sorumlu olacaktır.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

* Dr. Ahmet İşleyen/ Genel Müdür
* Uğur Tecir/ Daire Başkanı
* Dr. Hümeyra Nazlı Tan / Proje Yürütücüsü
* Hasan Kılıçay/ Şube Müdürü
* Güngör Faruk Kuru
* Meryem Sarıkaya/ Şef
* Aynur Yıldırım / Mimar-Büro Personeli

2. Aşama: Geleneksel Türk İslam Sanatları alanında uzman akademisyenlerden, sanatçı, zanaatkâr ve mimarlardan eğitim/araştırma ve rehberlik/danışma için bir ekibin oluşturulması,

2.1. Proje eğitimlerinin planlanması, bilimsel ve teorik araştırmaların yapılması, eğitim içeriklerinin oluşturulması, eğitimin verilmesi ve uygulama sürecine rehberlik edilmesi için eğitim-araştırma ve rehberlikdanışma ekibi oluşturulacaktır. Ekip, projenin bilimsel ve teorik araştırmalarının yapılmasından, atölye eğitimi içeriklerinin oluşturulmasından, bu eğitimlerin ve uygulama alanının planlanmasından, eğitimin verilmesinden ve uygulama sürecine rehberlik edilmesinden sorumlu olacaktır.

Görev Tanımları

- Eğitimci: Çalıştaylarda öğrenci ve öğretmenlere verilmesi planlanan teorik ve pratik eğitim içeriklerini hazırlar ve sunar.

- Araştırmacı: Projenin bilimsel ve teorik araştırmalarını yapar. Çalıştaylarda öğrenci ve öğretmenlere verilmesi planlanan teorik eğitim içeriklerini hazırlar ve sunar.

- Rehber: Projenin uygulama sürecinde uygulama ekibine rehberlik eder. Atölye çalışmalarını takip eder. Uygulama sürecinde ve çalıştaylarda öğrenci ve öğretmenlerin desen oluşturma süreçlerini takip eder ve destekler. Bir okulun sorumluluğunu alır.

- Danışman: Bilimsel ve teorik araştırmalar doğrultusunda projenin uygulama alanlarını belirler. Oluşturulacak desenlerin temalarının, kentsel özelliklerinin ve dönemsel karakterlerinin (erken dönem/geç dönem ve klasik dönem) ve nasıl olması gerektiği yönünde görüş bildirir. Projenin yapılandırılmasını destekler.

* Projeye katkı sunan hocalarımız yukarıda belirtilen görev tanımları içerisinde uygun gördükleri alanlarda projeye katkı sağlayabileceklerdir.

- Yürütücü: Projeyi oluşturur ve yürütür. Projenin bilimsel ve teorik araştırmalarını yapar. Projenin uygulama aşamalarına karar verir.

Eğitim-Araştırma ve Rehberlik-Danışma Ekibi

* Doç. Dr. Kaya Üçer, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-MYO Mimari Restorasyon Prg. “Yalova”
* Müzehhibe Fatma Korkmaz (Rehber, Danışman ve Eğitimci), “Ankara”
* Müzehhibe Dr. Hümeyra Nazlı Tan (Proje Yürütücüsü)
* Öğr. Gör. Âdem Çetin (Araştırmacı, Eğitimci ve Danışman)
* Kalem İşi Restoratörü, Öğr. Gör. Emine Verim Eskiköy (Araştırmacı, Eğitimci, Danışman ve Rehber), “İstanbul-Üsküdar”
* Öğr. Gör. Özkan Birim (Araştırmacı, Rehber, Eğitimci ve Danışman), “İzmir”
* Öğr. Gör. Ayşe Totan Kart (Araştırmacı, Rehber, Eğitimci ve Danışman), “Konya”
* Öğr. Gör. Naciye Detseli (Araştırmacı, Rehber, Eğitimci ve Danışman)
* Kalemkâr Aydoğan Sevinç (Rehber, Danışman ve Eğitimci), “İstanbulAtaşehir”
* Kalem İşi Sanatkârı Ömer Faruk Şener (Araştırmacı, Rehber, Eğitimci ve Danışman), “Ankara”
* Kalem İşi Sanatkârı Mehmet Tektaş (Rehber, Eğitimci ve Danışman), “Amasya”
* Kalemkâr Yasir Güler (Rehber, Danışman ve Eğitimci), “Bursa”
* Kalem İşi Sanatkârı Atilla Örküş (Rehber, Danışman ve Eğitimci), “İstanbul-Fatih”
* Kalem İşi Sanatkârı Abdullah Oğuzhanoğlu (Rehber, Eğitimci ve Danışman), “İstanbul-Üsküdar”
* Kalemkâr Soner Tonya (Rehber, Danışman ve Eğitimci), “İstanbulSancaktepe”
* Kalemkâr Sâmi Mollaoğlu (Rehber, Danışman ve Eğitimci), “Batman”
* Kalemkâr Mehmet Korkmaz (Rehber, Danışman ve Eğitimci), “KütahyaSamsun- Batman”
* Kalemkâr Ahmet Bircan (Rehber, Danışman ve Eğitimci), “Kayseri”

2.2. Atölye eğitimi ve uygulama alanının planı hazırlanacaktır. Bu ekip belirlenen uygulama alanının plan ve desenlerini oluşturacak, ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini hazırlayacak bu ön hazırlıklardan sonra atölye eğitimini planlayacaktır.

2.3. Uygulamaya yönelik atölye eğitimi için içerikler hazırlanacaktır. Atölye eğitimi içerikleri, proje eğitmenleri tarafından hazırlanacaktır. Atölye içeriklerinin hazırlanmasında proje yürütücü ekip, eğitmenler ve uygulama ekibi iş birliği içerisinde olacaktır. Uygulama alanı belirlendikten sonra bu alanın boyutlarına göre deseni oluşturma, deseni alana geçirme ve deseni boyama aşamalarına yönelik atölye eğitimlerinin planlanması ve uygulanması sağlanacaktır.

2.4. Uygulama ekibine eğitimler verilecektir. Uygulama ekibine eğitim ve rehberlik ekibi tarafından proje kapsamında atölye eğitimleri verilecektir. Ayrıca bu sanatın farklı uygulama örneklerine yönelik uzmanlarla toplantı/çalıştay/gezi-gözlem vb. çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar yüz yüze ve/veya online olarak gerçekleştirilecektir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Genel Müdürlükler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları ile iş birliği çalışmaları yürütülecektir.

2.5. Uygulama sürecine rehberlik edecektir. Okullarda, belirlenen alanın “kalem işi” sanatı ile tezyin edilmesi sürecine Geleneksel Türk İslam Sanatları alanında uzman akademisyenler, sanatçı ve zanaatkârlar rehberlik edecektir. Aynı şehirde yaşayan uzman akademisyenler, sanatçı ve zanaatkârlar haftada bir ya da uygulama ekiplerinin ihtiyacı olduğu zamanlarda uygulama ekibine rehberlik desteği sağlayacaklardır.

3. Aşama: Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar” programı uygulayan İmam Hatip Liseleri yöneticileri, branş hocaları ve öğrencilerinden oluşan bir uygulama ekibinin oluşturulması,

3.1. “Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar” programı uygulayan AİHL meslek dersi öğretmenleri, öğrencileri ve yöneticilerinden oluşan bir uygulama ekibi belirlenecektir. Atölye eğitimi ve uygulama programı, belirlenen bu ekiplerle sağlanacaktır. Bu ekiplerin, her okuldan bir yönetici, bir branş hocası (ya da iki branş hocası) ve en az beş öğrenciden oluşması beklenmektedir. Öğrencilerden biri süreçteki koordinasyon, evrak ve malzeme işlerinde okul yöneticisi ile işbirliği içerisinde olacaktır.

3.2. Uygulama ekibi ile eğitim takvimi, atölye çalışması ve uygulama programı oluşturulacaktır. Eğitim takvimi, atölye çalışması ve uygulama programları oluşturulurken okullardaki eğitim planlamaları dikkate alınacaktır. Atölye çalışmaları ve uygulama programları okul müfredatının dışındaki saatlerde gerçekleştirilecektir. (Hafta 2 ders saatinden az olmamak kaydı ile atölye programlarının yapılması önerilmektedir.)

3.3. Uygulamaya yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Proje yürütücü ekip, eğitmenler ve uygulama ekibinin iş birliği içerisinde atölye eğitim içerikleri hazırlanacaktır. Atölye çalışmaları bu içerikler çerçevesinde sürdürülecektir. Belirlenen alanın tezyin edilmesi bu atölye çalışması sayesinde gerçekleştirilecektir. Uygulamaya yönelik atölye çalışmaları için ayrılan süre yaz tatili hariç olmak üzere 6 ay olarak belirlenmiştir.

4. Aşama: Projenin uygulama aşamalarının planlanması, gerekli eğitimlerin ve koordinasyonun sağlanması için çalıştayların ve atölye çalışmalarının düzenlenmesi,

4.1. Eğitimler teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir. Bu eğitimler, çalıştayların ve atölye çalışmalarının yapılması sureti ile verilecektir.Bu kapsamda 2 çalıştay yapılacaktır.

1. Çalıştay: Bu çalıştayda projenin taraflara tanıtılması, proje sürecinin yapılandırılması, kalem işi sanatı hakkında genel teorik bilgilerin anlatılması, uygulama ekiplerinin oluşturulması, ikinci çalıştay için okullarda yapılması gerekenlerin uygulama ekibine bildirilmesi (uygulama alanını belirleme, ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini oluşturma, uygulama ekibi için öğrenci seçme, desen belirlemeye katkı sağlaması açısından kendi illerinde bulunan tarihi yapıları ziyaret etme, inceleme vb… çalışmaların uygulama ekibine bildirilmesi) desen belirlemeye katkı sağlaması açısından çalıştayın yapıldığı ildeki tarihi yapıların ziyaret edilmesi (1 günlük kültür turu), desen oluşturma için ön hazırlıkların yapılması, bu ön hazırlıklardan sonra atölye eğitimlerinin planlaması aşamaları gerçekleştirilecektir. Bu çalıştay için belirlenen süre 3 gündür.

2. Çalıştay: Bu çalıştayın 1. çalıştaydan bir ay sonra yapılması düşünülmektedir. Uygulama ekibi bu süre zarfında okul binalarındaki uygulama alanını belirlemiş, bu alanın ölçülerini almış, tahmini desen karakterlerine karar vermiş, ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini oluşturmuş, uygulama ekibi için öğrencilerini belirlemiş bir şekilde bu çalıştaya geleceklerdir. Uygulama ekibi bu çalıştaya belirlediği öğrenci ve öğretmenleri ile katılacaktır. Okul yöneticilerinin bu çalıştaya katılma zorunluluğu yoktur. Çalıştay beş günlük bir atölye çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir. Her bir okuldan gelen uygulama ekibi bir masada alanında uzman akademisyen ve sanatkâr hocalarla bir takım oluşturarak kendi okullarında belirledikleri uygulama alanının planını ve desen eskizlerini hazırlama çalışmasını gerçekleştirecektir. Beş gün içerisinde hazırlanan desenlerin uygulama alanına geçirilmesi ve boyama işlerinin gerçekleştirilmesi süreci bu çalıştaydan sonra başlayacaktır. Her bir okul ekibine rehberlik eden uzman ekip bu süreçte de uygulama ekibi ile iletişim içerisinde olarak bu ekibe desteğini sürdürecektir. Bu çalıştay da yine çalıştayın yapıldığı ildeki tarihi yapıların ziyaret edilmesi ve oradaki desen ve motiflerin incelenmesi (1 günlük kültür turu) ile başlayacak ve oluşturulan desenlere son halinin verilmesi ile sonlanacaktır.

5. Aşama: Çalıştay ve atölye çalışmaları ile koordinasyon, eğitim ve uygulama ekiplerinin bir araya getirilmesi, eğitim ve uygulama ekiplerinin aynı şehirde yaşayan öğrenci, akademisyen, sanatçı ve zanaatkârlardan seçilmesi,

Her iki çalıştaya da koordinasyon, uygulama, eğitim ve rehberlik ekiplerinin tamamı katılacaktır. Ancak 1. çalıştaya uygulama ekibinden sadece okul yöneticileri ve branş öğretmenleri, 2. çalıştaya ise yine uygulama ekibinden branş öğretmenleri ve her okul için seçilen öğrenci ekibi katılacaktır. Diğer ekiplerin tamamı iki çalıştaya da katılım sağlayacaklardır. 2. Çalıştayda uygulama ekibine öncelikle o okulun bulunduğu şehirde yaşayan akademisyen, sanatçı ve zanaatkârlardan oluşan bir ekip rehberlik edecektir. Bu rehberlik desteği proje sonuçlanana kadar devem edecektir. Rehberlik ekibinden aynı şehirde yaşayan akademisyen, sanatçı ve zanaatkâr bulunmaz ise rehberlik ekibinden başka sanatkârlar bu desteği üstlenebilecektir.

6. Aşama: Uygulama sürecinin verilen eğitimler ve yapılan planlamalar doğrultusunda, aynı şehirde yaşayan akademisyen, sanatçı ve zanaatkârların rehberlik ve gözetiminde yürütülmesi,

İlk iki çalıştaydan sonra okullarda belirlenen alanın tezyin edilme süreci; okullardaki uygulama ekibi ve aynı şehirde yaşayan akademisyen, sanatçı ve zanaatkârlardan oluşan rehberlik ekibinin işbirliği ile yürütülecektir. Yaz tatili hariç olmak üzere 6 aylık bir zamanda belirlenen alanın tezyin edilmesi sağlanacak ve bu süreç okul yöneticilerinin ve branş öğretmenlerinin okul ders programı haricinde planlayacakları atölye çalışmaları ile sürdürülecektir.

7. Aşama: Uygulama sürecinin değerlendirilmesi ve gerekli desteklerin sağlanması,

Uygulama sürecinde (okullarda belirlenen alanın tezyin edilmesi sürecinde) uygulama ekibine rehberlik ve malzeme desteği temin edilecektir.

8. Aşama: Uygulama neticesinde belirlenen okulların mimarisinde ufak çapta lokal bir alanın “Kalem İşi” Türk İslam Sanatı ile tezyin edilmesi,

Uygulama (okullarda belirlenen alanın “Kalem İşi” Türk İslam Sanatı ile tezyin edilmesi) yaz tatili hariç olmak üzere toplam 6 ay içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu uygulama aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerini artırmak amacıyla, Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi çerçevesinde değerlendirilerek öğrencilerin e-Okul sistemindeki "Sosyal Etkinlik Modülü” ne işlenerek öğrenci gelişim dosyalarında da yer alacaktır.

9. Aşama: Uygulama sonucunda duvar kitabelerinin oluşturulması,

Uygulamanın sonunda 1 ay içerisinde bu tezyinin özelliklerini, aşamalarını, hangi döneme ait desenlerin kullanıldığını ve hangi malzemelerle yapıldığını anlatan, kalemkâr öğrenci, öğretmen ve sanatkârların da isimlerinin bulunduğu duvar kitâbeleri oluşturulacaktır. Bu kitabeler geleneksel kitabe formunda duvara yazılabileceği gibi imkân ve şartlara göre normal tabela şeklinde hazırlanıp duvarlara da asılabilecektir.

10. Aşama: Dijital serginin oluşturulması,

Okullarda belirlenen alan, “Kalem İşi” Türk İslam Sanatı ile tezyin edildikten ve kitabeler oluşturulduktan sonra bir ay içinde tezyin edilen alanların profesyonel fotoğrafları çekilecek ve bu fotoğraflarla dijital bir sergi oluşturulacaktır. Bu sergi MEB’in ve DÖGEM’in internet sayfalarında ve proje görünürlük çalışmaları kapsamında oluşturulan Wep/Metaverse ortamlarında yayınlanacaktır.

11. Aşama: Fotoğraf albümlerinin hazırlanması,

Okullarda belirlenen alan, “Kalem İşi” Türk İslam Sanatı ile tezyin edildikten sonra tezyin edilen alanların profesyonel çekilmiş fotoğrafları ile bir fotoğraf albümü oluşturulacaktır. Bu albümlerde kalemkâr öğretmen, öğrenci ve sanatkârların fotoğrafları ve kısa biyografileri bulunacaktır. İmkân dâhilinde bu albümlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir katalog olarak basılması sağlanacaktır.

12. Aşama: Projeye katılan öğrencilerin bu süreçteki kazanımlarına yönelik bilimsel bir araştırmanın yürütülmesi,

Projeye katılan öğretmen ve öğrencilerin bu süreçteki bilişsel ve duyuşsal kazanımlarına yönelik süreç değerlendirme formları (gözlem, öz değerlendirme, anket vb.) kullanılacaktır. Ayrıca “Kalemkâr Okullar” projesine katılan katılımcıların bu süreçten ve genel olarak sanattan bilişsel ve duyuşsal/ zihinsel ve ruhsal olarak nasıl etkilendiklerine ve manevi iyi oluşlarına bu sürecin ne gibi katkılar sağladığına yönelik kompozisyonlar yazmaları istenecek ve bu kompozisyonlar bilimsel bir araştırmada değerlendirilecektir.

13. Aşama: Uygulama sonucunda bir yarışmanın düzenlenmesi ve bu yarışma neticesinde derece alan okulların uygulama ve rehberlik ekiplerine ödüller verilmesi,

Okullarda belirlenen alanların, “Kalem İşi” Türk İslam Sanatı ile tezyin edilmesinden sonra tezyin edilen alanlar belirli bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu alanların bizzat yerinde görülmesi ve/veya profesyonel fotoğraflarının incelenmesi sureti ile icra edilen eserler incelenecek ve geleneksel usullere uygunluğu, işçiliği ve tasarımı ölçüt alınarak bir değerlendirmeye gidilecektir. Bu değerlendirme sonucunda ilk üçe giren eserin rehberlik ve uygulama ekiplerine ödüller verilecektir.

14. Aşama: Yarışmada birinci olan eserin rehberlik ve uygulama ekipleri ile birlikte AB projesi kapsamında yeni bir proje yapılandırılmasına gidilecektir.

15. Aşama: Proje görünürlük çalışmaları kapsamında web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının hazırlanması,

Projenin başından itibaren projenin bütün aşamaları sosyal medya hesaplarında ve projenin web sayfasında paylaşılacaktır. Uygulama ekibinden bu konu ile ilgili bir sorumlu bir kişi belirlenir ve bu kişi Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün hazırlayacağı web sayfası için veri koordinasyonunu sağlar.

16. Aşama: Proje sonuç raporunun oluşturulması,

Projenin tüm süreçlerini içeren sonuç raporu oluşturulacaktır. Proje sonuç raporu, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri, elde edilen verileri içerecek şekilde düzenlenecek ve proje çıktılarını gösterecektir. Proje izleme ve değerlendirme çalışmaları proje yürütücü ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Proje izleme ve değerlendirme çalışmaları proje raporu ve sahadan alınan veriler ışığında yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar, projenin yaygınlaştırılması karar sürecine kaynaklık edecektir.

17. Aşama: Proje Sürecinden bir dizi sanat ya da belgesel programı oluşturulması teklifi ile TRT Kurumları ile görüşülmesi,

Projenin gerekçeleri ve hedefleri doğrultusunda geçmişten geleceğe uzanan bu sanatın ruhunu yeniden canlandırmak, genç nesillerin okullarında bu sanatı icra ederken hissettikleri duygulara tercüman olmak ve adım adım bu projenin gelişimini izlemek ve bu şekilde projeye destek verme yönünde bir dizi program teklifi ile TRT kurumu ile görüşme sağlanacaktır.

Projenin Bütçesi

Bu projenin öğretmen ve öğrenci eğitimleri, projenin uygulanması aşamasında gerekli malzemenin alımı, düzenlenecek çalıştayların, projenin sonunda yapılması planlanan yarışmaların, ödüllerin, serginin ve albümlerin giderleri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Uygulama Kılavuzu'na https://dogmprojeler.meb.gov.tr/upload/kalemkar/KALEMKARKLAVUZU.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.