Öne Çıkanlar YÖK A101 24 Mart 2023 Aktüel Ürünler BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Yerli Pasaport engellilik derecesi

Kurum Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik (28 Haziran 2024)

Resmî Gazete

28 Haziran 2024 CUMA

Sayı : 32586

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “bilim ve sanat,” ibaresinden sonra gelmek üzere “araştırma geliştirme eğitim ve uygulama,” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Ad verme komisyonu: Kurumlara verilecek adları belirlemek üzere il millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonu,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “toplu” ibaresi, “şubat ayı sonuna kadar” ibaresi ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hizmet içi eğitim enstitüleri, ölçme değerlendirme merkezleri ve araştırma geliştirme eğitim ve uygulama merkezi ile merkez bünyesinde ortaokulu ve liseleri ilgili genel müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) İş birliği protokolleri kapsamında kurum, kuruluş ve işletmelere ait bina, fabrika veya tesisler ile organize sanayi bölgeleri, Ar-Ge ve üretim merkezleri içinde Bakanlıkça belirlenen fiziki şartları sağlaması koşuluyla örgün veya yaygın eğitim kurumu açılabilir.

(5) Okul/kurumların herhangi bir sebeple başka binaya taşınma işlemleri, gerekçelerinin detaylı bir şekilde yer aldığı inceleme raporu doğrultusunda valiliğin teklifi üzerine Bakanlık onayıyla yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “olması” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bağımsız binası, bahçesi” ibaresi ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi ilkokullarda ana sınıfı ve bünyesinde çocuk gelişimi ve eğitim alanı/programı olan ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı olarak da açılabilir.  Anaokulu Bakanlık, ana sınıfı ve uygulama sınıfı ise mülki idare amirinin onayı ile açılır. Okul öncesi eğitim kurumlarının açılabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:”

“ç) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde eğitim öğretime devam etmekte iken toplam öğrenci sayısı 10’un altına düşen ilkokulların valiliğin uygun görüşü üzerine Bakanlık onayıyla açık kalması sağlanabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “100” ibaresi “50” şeklinde, aynı fıkranın (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, on ikinci fıkrasında yer alan “şubat ayı sonuna kadar” ibaresi “teklifin öğretmenler kurulunda görüşülmesi ve şubat ayı sonuna kadar öğretmenler kurulu görüşme tutanağı ve”  şeklinde, aynı fıkranın (b) ve (d) bentleri ve on üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Okulun ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça açılması,

d) İhtisas mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılması için;

1) Alanın öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye ve laboratuvar donanımı ve hitap ettiği sektörler bakımından birbiriyle ilişkili ve birbirini destekleyici meslek alanlarının birlikte uygulanması,

2) Okulun, bünyesinde eğitimi yapılan meslek alanlarıyla ilişkili sektörün yoğun olduğu bölgelerde yer alması,

3) Okulun fiziki kapasitesi ile atölye ve laboratuvarlarının yeterli ve büyümeye elverişli olması,”

“b) Denizcilik alanı güverte işletme ve/veya gemi makineleri işletme dallarının açılacağı yerleşim biriminde liman başkanlığının bulunması, gemi yapım alan/dalları için yakın çevrede tersane veya tekne yapım işletmeleri bulunması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü gerekir.”

“d) Tarım alanı açılabilmesi için zirai uygulamaların yapılabileceği sulanabilir ve ekilebilir en az otuz (30) dekar arazi ve tarım uygulama atölyesi bulunması gerekir. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında açılan kurumlarda protokol hükümleri uygulanır.”

“f) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına bağlı uygulama oteli açılması için;

1) Okul bünyesinde konaklama ve seyahat hizmetleri ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarının bulunması,

2) Uygulama oteli açılacak okulda döner sermaye işletmesi bulunması,

3) Yatak odalarının doğal ışık alacak şekilde ve banyolu olarak düzenlenmesi,

4) Yatak odalarının uygun tefriş elemanlarıyla rahat kullanım imkânı verebilecek şekilde dekore edilmesi,

5) Odalarda iklim koşullarına göre klima bulunması,

6) Yatak odalarında süit oda hariç mutfak ve mutfak nişi olmaması,

7) Oda kapılarında elektronik kilit bulunmaması halinde ilave kilit sistemi olması,

8) Odalarda duman dedektörü bulunması,

9) Banyo hariç; on metrekareye kadar olan odaların tek, daha büyük olanlar ise iki kişilik olarak düzenlenmesi,

10) Süit odaların, bir adedi oturma bölümü olmak üzere, sabit malzeme ile fonksiyonel ayrımı yapılmış şekilde, en az iki bölümden oluşması,

11) 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve dördüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan şartları sağlaması,

12) Uygulama oteli açılış teklifinde EK-3 formun yer alması gerekir.”

“g) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, alan ve dalın özelliğine göre açılacak atölye, laboratuvarlar ve diğer eğitim birimleri ile bunların adlandırılmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

ğ) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezi programlarında bünyesinde açıldığı okulun Anadolu meslek veya Anadolu teknik programında açık bulunan alanlarda eğitim yapılır.

h) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program türü ve alan/dallar, eğitim istihdam ilişkisinin kurulması ve okullarda eğitimi yapılan meslek alanlarının sektörel kümelenmelere göre düzenlenmesi amacıyla Bakanlıkça resen açılabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığında yer alan “kurumları” ibaresi “okul/kurumları” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “bünyesinde” ibaresi “ile bünyesinde çocuk gelişimi ve eğitimi alanı/programı olan ortaöğretim kurumlarında” şeklinde, aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “engellilere” ibareleri “yetersizliği olan öğrencilere” şeklinde, ikinci fıkrasının (c) bendi ve dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan “öğrencilere” ibaresi “öğrenciler ile hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendi ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Özel eğitim anaokulu açılması teklif edilen binanın müstakil olması, binada en az 4 etkinlik/oyun odası, 2 uyku/dinlenme odası, bireysel eğitim odası, çocuk bakım odası bulunması,”

“c) Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 meslek edinme atölyesi, uygulama bahçesi, aile eğitim odası,”

“b) Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar ve modelaj atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 meslek edinme atölyesi, uygulama bahçesi, aile eğitim odası,”

“b) Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 meslek edinme atölyesi, uygulama bahçesi ve aile eğitim odası,”

“(6) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

a) Özel eğitim uygulama okulu I. kademe veya II. kademede en az 8 derslik, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, bireysel eğitim odası ve aile eğitim odası bulunması gerekir. Ayrıca uygun alan bulunması hâlinde beceri uygulama alanlarından en az 1’i ve uygulama evi açılır.

b) Özel eğitim uygulama okulu III. kademede en az 8 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, iş becerilerine yönelik en az 2 uygulama sınıfı ve aile eğitim odası bulunması gerekir. Ayrıca uygun alan bulunması hâlinde beceri uygulama alanlarından en az 1’i ve uygulama evi açılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “100.000” ibaresi “200.000” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Enstitü binasının” ibaresinden sonra gelmek üzere “müstakil ve” ibaresi eklenmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Açılacak merkezlerde en az 2 atölye, 6 derslik ve 1 okuma salonu bulunması,”

“c) En az 8 derslik, 4 üretim ve sanat atölyesi, 1 müze ile her türlü sergi ve gösterilerin yapılabileceği 1 salonun bulunması,”

“(3) Olgunlaşma enstitüsü bulunan ilde ikinci bir olgunlaşma enstitüsü açılamaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ikinci fıkrasının (c) bendi” ibaresi “ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “ilkokullarda 10;” ibaresinden sonra gelmek üzere “bilim ve sanat merkezlerinde 20,” ibaresi eklenmiş,  ikinci fıkrasında yer alan “en geç nisan ayının sonuna kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarındaki program türü ve alan/dalların kapatılabilmesi için teklifin öğretmenler kurulunda görüşülmesi ve şubat ayı sonuna kadar öğretmenler kurulu görüşme tutanağı ile il istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararının Bakanlığa gönderilmesi gerekir. Ancak, alan/dalda 4 yıl boyunca şube oluşturulamadığında veya eğitim istihdam ilişkisinin kurulması ve okullarda eğitimi yapılan meslek alanlarının sektörel kümelenmelere göre düzenlenmesi amacıyla program türü ve alan/dallar Bakanlıkça resen kapatılabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ad verme yetkisi ve ad verme komisyonu

MADDE 15- (1) Kurumlara adlar; valiliğin uygun görüşü ve teklifi üzerine Bakanlıkça verilir. Valilik teklifinde ad verme komisyonunun gerekçeli kararı ve karara esas belgeler yer alır.

(2) Ad verme komisyonu; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği il millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, bir il millî eğitim müdür yardımcısı, bir eğitim müfettişi, iki ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdürlüğünde görevli eğitim ve öğretimden sorumlu iki şube müdürü ve farklı okul türlerinde görevli üç okul müdüründen oluşur. Komisyon her eğitim ve öğretim yılı başında il millî eğitim müdürünün onayı ile kurulur. İhtiyaç olması hâlinde üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu iki oy sayılır. Komisyon, kurumlara verilecek adların gerekçeli kararını ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek hazırlar. Komisyonun sekretaryası il millî eğitim müdürünün görevlendireceği birim veya büro tarafından yürütülür.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Şehitlik” ibaresi “Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerince verilen şehadet belgesi ve gazilik belgesinin Bakanlığa ibraz edilmesi kaydıyla şehitlik” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “ek derslik,” ibaresi “ek derslik binası,” şeklinde, “il millî eğitim komisyonunca” ibaresi “ad verme komisyonunca” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Kurumların bina ve tesislerinin tamamını yaptıran, arsasını bağışlayan veya yapımına aynî veya nakdî olarak bina yapım maliyetinin en az yarısı kadar bağışta bulunduğuna ad verme komisyonunca karar verilenlerin adı ya da önerdiği ad kurumlara verilebilir. Bu kapsamdaki kişilerin adı veya öz geçmişinin yer aldığı bir tabela okulun girişinde uygun bir yere asılabilir. Bu binaların yıkılıp yeniden yapılması halinde yeni yapılan binaya veya başka bir kuruma bağışçının talebi doğrultusunda 15 inci maddeye göre daha önce verilen ad tekrar verilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İl millî eğitim komisyonu” ibaresi “Ad verme komisyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Kurumlara veya bina ve tesislerine;

a) Kurumların bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet eden ve hâlen görevine devam eden kişilerin adları,

b) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, insanlığa karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanların adları,

c) Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar verilemez. Bu kapsamda daha önce verilmiş olan adlar ad veren makam tarafından aynı usulle iptal edilir.

(2) Kurum adlarında mesleki unvan ve askeri rütbeye yer verilmez.

(3) Bir kurumda yaşatılan şehitlik ve gazilik unvanına sahip olanların adları ile bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları ülke içinde ikinci bir kuruma, yer ve olay adları ise aynı il içinde ikinci bir kuruma verilemez. Ancak bu fıkra kapsamında hayırsever tarafından talep olması durumunda aynı isim birden fazla kuruma verilebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Eğitim kurumları bünyesinde açılan anaokulları ile özel eğitim anaokulları

GEÇİCİ MADDE 2- (1) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının binasında/bünyesinde açılmış olan anaokulları ile özel eğitim anaokulları kapatılarak bulunduğu eğitim kurumunun türüne göre ana sınıfına/özel eğitim ana sınıfına/uygulama sınıfına dönüştürülür ve faaliyetine devam eder.

İlkokullar dışındaki eğitim kurumlarında bulunan ana sınıfları ve özel eğitim ana sınıfları

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartları taşımayan eğitim kurumlarının binasında/bünyesinde yer alan ana sınıflarının ve özel eğitim ana sınıflarının faaliyetlerine, valiliklerce eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde çocukların okullaşmasına yönelik tedbirler alınarak 2027-2028 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar izin verilebilir.

Mevcut uygulama otelleri

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilen 7 nci maddenin on üçüncü fıkrasının (f) bendi, bu maddenin yayımı tarihinden önce açılan uygulama otelleri için uygulanmaz.

Mevcut eğitim kurumlarının adları

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilen 18 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, bu maddenin yayımı tarihinden önce açılan kurumlar için uygulanmaz.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-3 eklenmiştir.

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240628-17-1.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.