Öne Çıkanlar Plan ve Bütçe Komisyonu MEB Personeli İçin Yazılı Sınav Duyurusu Osman SEZGİN öğretmen Tarım Kredi Kooperatif Market 13 Mayıs 2022 Aktüel Ürünler

MEB'den Yönetmelik Değişikliği Yazısı (15 Aralık 2022)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER, Bakan Yardımcısı Nazif YILMAZ ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür V. Murat SÜT imzalı resmi yazıda ''İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünün 4/7/2022 tarihli ve E-92573718-870-34395 sayılı yazısı ile gönderilen “İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmuştur.

Söz konusu Yönetmelik değişikliklerinin yürürlüğe konulmasını; Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyelerinin müstahak oldukları yardımların miktarı, müracaat şekli ve ibrazı gereken belgeler ile üye aidatlarının tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyelerinin aidatlarının tasfiyesi, üyeliğinin sürdürülmesi, Sandığa olan borçlarının mahsubu ile Sandık tarafından üyelere yapılacak yardımlar ile ilgili hususları kapsar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Başvurunun online olarak gerçekleştirilemediği durumlarda evlenme yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Evlenme tarihlerini gösterir geçerli vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi istenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (d) bendi eklenmiştir.

“c) Resmî makamlarca verilen şehitlik belgesi,

ç) Tüm vârislerin banka hesap bilgileri veya vekâlet ile ödenmesinin talebi halinde noter onaylı vekâletnamenin aslı,

d) Vesayet veya velayet durumlarında kesinleşmiş mahkeme kararları,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7- (1) Afet yardımı, Sandık üyesi iken deprem, yangın, sel, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlardan;

a) İkamet ettiği meskeninde bulunan ev eşyasının hasara uğraması ya da maliki olmadan ikamet ettiği meskenin ağır hasarlı olması veya mülki idare amirliklerince alınmış yıkım kararının olması halinde,

b) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin hafif, orta, ağır derecede hasar alması veya mülki idare amirliklerince alınmış yıkım kararının olması halinde,

c) Afet veya terör nedeniyle eş ve/veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun vefatı halinde yapılan yardımdır.

(2) Yapılacak yardım miktarı;

a) Üyenin, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine kayıtlı ikametindeki eşyasının hasara uğraması ya da maliki olmadan ikamet ettiği meskenin ağır hasarlı veya mülki idare amirliklerince alınan yıkım kararının olması halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 12 (oniki) katı tutarında,

b) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin hafif düzeyde hasara uğraması (eşya dâhil) halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 16 (onaltı) katı tutarında,

c) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin orta düzeyde hasara uğraması (eşya dâhil) halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 18 (onsekiz) katı tutarında,

ç) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin ağır düzeyde hasara uğraması (eşya dâhil) veya mülki idare amirliklerince alınan yıkım kararının olması halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 24 (yirmidört) katı tutarında,

d) Üyenin eş ve/veya çocuğunun afet veya terör hadisesi neticesinde vefatı halinde ise afetin veya terör hadisesinin vuku bulduğu tarihteki aidatının 30 (otuz) katı tutarında,

e) Meskenin hasara uğraması (eşya dâhil) ve hasar tespit tutanağında afet oranının belirtilmemesi durumunda hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 16 (onaltı) katı tutarında, olup bu yardımlardan yalnızca biri yapılır.

(3) Üyenin afet yardımının hesaplanmasında afet tarihinde ödenen son aidat tutarı esas alınır. Ancak terfi nedeniyle çift aidat ödenmiş ise afet yardımı, ödenen miktarın yarısı üzerinden hesaplanır.

(4) Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

(5) Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Hasara uğrayan, mesken ise; tapu tescil belgesi ile ilgili resmî kurum, kuruluşlar tarafından düzenlenen ya da e-Devlet üzerinden alınan hasar tespit raporu veya bağımsız bölüm DASK ekspertiz raporu,

c) Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge ile ilgili resmî kurum, kuruluşlar tarafından hazırlanan olay tarihinden itibaren altı ay içerisinde düzenlenmiş hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,

ç) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda veya afet riski altındaki alanlardan kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgede bulunan kendisine veya eşine ait meskenin tapu kaydı ve ilgili resmî kurum, kuruluşlar tarafından düzenlenen ya da e-Devlet üzerinden alınan hasar tespit raporu,

d) Afet veya terör nedeniyle eş ve/veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun vefatı halinde; ölüm nedeninin afet veya terör hadisesi olduğunu tevsik eden belge,

e) Geçerli vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi istenir.

(6) Afetin etki alanı ve demografik düzeyi dikkate alınarak, Yönetim Kurulunca afet yardımlarına ilişkin iş ve işlemlerin afet mahallinde doğrudan yürütülmesi kararı alınabilir.

Yönetim Kurulunca bu yönde bir karar alınması halinde:

a) Afet mahallinde yürütülecek yardım iş ve işlemlerin ikmali amacı ile Genel Müdürlüğün arzı ve Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile bir veya birden fazla “Afet Yardım Komisyonu” kurulur.

b) Genel Müdürlük çalışanları ve afet mahallindeki il temsilcilerinden (afet ilçe merkezinde ise ilçe temsilcilerinden) oluşturulacak komisyon, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı veya Genel Müdürlükçe görevlendirilecek birim müdürü başkanlığında yürütür.

c) Afet yardım faaliyetlerinin yürütüleceği ilin millî eğitim müdürü (afet ilçe merkezinde ise ilçe millî eğitim müdürü) veya görevlendireceği bir yardımcısı komisyonun doğal üyesidir.

ç) Afet yardım faaliyetlerinin yürütüleceği il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü, komisyonun çalışma yerini temin eder ve bedeli Genel Müdürlük tarafından karşılanmak kaydıyla konaklama işlerinin koordinasyonunu sağlar.

d) Afet yardım komisyonu, bu maddenin ikinci ve beşinci fıkralarından istisna olarak, afetin nitelik ve durumuna göre afetten mağdur olan üyelere yapılacak ayni yardımların nevi ve miktarının tespiti ve teslimi ile afet mağdurlarından istenecek tevsik evrakını belirlemeye veya mağduriyeti yerinde görüp müşterek tutanakla tespite tam yetkilidir.

e) Afet yardım komisyonunun mali iş ve işlemlerini yürütmek üzere Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğünce komisyona en az 1 (bir) şef (saymanlık görevlisi) ve 1 (bir) uzman personel görevlendirilir. Sayman faaliyetlerin seyrine göre Genel Müdürlükten avans talep eder ve avansını harcama evrakı ile kapatır.

 f) Afet yardım komisyonu, görevinin bitimine müteakip tüm evrak ve kayıtlarını mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına teslim eder. Komisyonun afet yardım faaliyetleri kontrolör denetiminden geçtikten sonra Genel Müdürlükçe o yıla ilişkin faaliyet raporuna detaylı olarak derç edilir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, dördüncü fıkrası, beşinci fıkrasının (ç) bendi ile altıncı fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (f) bendi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında görevine ilk defa atanmadan önce meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenler hariç olmak kaydı ile görevi başında iken çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulunca tespit edilenlerden, Sandık üyesi iken Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malulen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan maluliyet ödemesi olarak,”

“(4) Sandık üyesi iken en az 120 ay aidat ödeyip, üyeliklerinin düştüğü tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu genel emeklilik şartı olan hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı şartlarını taşımakla birlikte, yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını genel zaman aşımı süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve memuriyetle ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.”

“ç) Askerlik görevini yapanlardan er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik terhis belgesinin fotokopisi,”

“ç) Ölümün gerçekleştiğini gösterir resmî belge, vefat eden üyenin ikraz borcunun bulunması durumunda ise tüm vârisleri gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi,

d) Askerlik görevini yapanlardan er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik terhis belgesinin fotokopisi,

e) Tüm vârislerin banka hesap bilgileri veya vekâlet ile ödenmesinin talebi halinde noter onaylı vekâletnamenin aslı,

f) Vesayet veya velayet durumlarında kesinleşmiş mahkeme kararlarının sureti,”

“(7) Görevde iken malul olup emekli edilenlere maluliyet yardımı yapılabilmesi için;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Askerlik görevini yapanlardan er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik terhis belgesinin fotokopisi,

ç) Görevde iken malul olduğunu gösteren ve resmî sağlık kurumlarından alınan Sağlık Kurulu raporu,

d) Sosyal Güvenlik Kurumunca hizmet süresi ve aylığın bağlandığı tarihi gösteren belge istenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Tüm vârislerin banka hesap bilgileri veya vekâlet ile ödenmesinin talebi halinde noter onaylı vekâletname sureti,

ç) Vesayet veya velayet durumlarında kesinleşmiş mahkeme kararlarının sureti,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10- (1) Doğum yardımı, Sandık üyesi iken gerçekleşen tam ve sağ doğumlar için bir defaya mahsus olarak yapılan yardımdır. Doğum yardımının miktarı hak ediş tarihindeki evlenme yardımının %50’si tutarındadır.

(2) Başvurunun online olarak gerçekleştirilemediği durumlarda doğum yardımının yapılabilmesi için;

a) Form dilekçe,

b) Geçerli vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi istenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık-konaklama yardımı

Madde 11- (1) Üye, eşi, çocuğu, annesi veya babasının, 3 (üç) günden fazla süren tedavilerinde bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi ile belgelendirmeleri kaydı ile Sandığa ait konukevlerinde konaklaması halinde; kendisi ve refakatinde bulunan 1 (bir) kişinin ilgili takvim yılı içerisinde 3 (üç) günden az olmamak kaydı ile en fazla toplamda 21 (yirmibir) güne kadar konaklama ücretlerinin %50 tutarı Sandık tarafından ödenir.

(2) Şehit olan sandık üyesi eğitim çalışanlarının anne, baba, eş ve çocuklarının, Sandığa ait konukevlerinde tedavi maksadı ile konaklamaları ve konaklama süresince muayene veya tedavi gördüklerine ilişkin durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir belge ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi ile belgelendirmeleri kaydı ile kendisi ve refakatinde bulunan 1 (bir) kişinin her konaklamada 3 (üç) güne kadar konaklama ücretlerinin tamamı Sandık tarafından ödenir.

(3) Ödeme şartları ve istenilen belgeler Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında, konaklayanlardan her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sigorta kapsamında istenilen belgeler, ilgili sigorta şirketleri tarafından belirlenir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe 12/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kampanyalar ve anlaşmalı kurumlar

Madde 12/B- (1) Sandık tarafından üye adına herhangi bir mali yükümlülüğe ve taahhüde girilmeden, sağlık, eğitim veya sosyal içerikli mal veya hizmet üreten kurum ve kuruluşlarla, sandık üye ve emeklileri ile bunların yakınlarının istifadesi maksadıyla yurt genelini veya belli bir yeri kapsayan anlaşma ve protokoller yapılabilir. Bu anlaşma ve protokoller, Sandık Genel Müdürlüğünün teklifi ve Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Sandık tüzel kişiliği işbu anlaşma ve protokollerden kaynaklı mal ve hizmetlerin alımından, hatalı, kusurlu veya eksik ifasından hiçbir surette mesul tutulamaz.

(2) Sandığın bağlı ortaklıkları, iktisadi işletme veya iştiraklerince üyelere yönelik yapılacak mal ve hizmet satışlarına ilişkin kampanyalar, ilgili bağlı ortaklık, iktisadi işletme veya iştirakin yetkili organlarınca alınan karara müteakip Sandık Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvuru ve Sandık Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı onayı ile üyelere duyurulur. Sandığın bağlı ortaklıkları, iktisadi işletme veya iştiraklerince üyelere yönelik yapılacak mal ve hizmet satışlarına ilişkin tüm iş ve işlemler, kampanya ve satış organizasyonunu yürüten taraflarca icra olunur.

(3) Sosyal yardımların, anlaşmaların ve kampanyaların kapsam ve mahiyeti hakkında üyeler nezdinde bilgilendirme çalışmaları yapılması amacıyla Genel Müdürlükçe gerektiğinde yurt çapında veya il bazında etkinlikler ve/veya toplantılar düzenlenebilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Bakanlık bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. Üyelik sürdürme hakkı bulunanlara Sandık tarafından yazılı tebligat yapılır. Tebligat tarihinden itibaren en geç bir takvim yılı içerisinde, üyeliğe devam iradesi yönünde yazılı müracaat etmeyenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer ve bu süre içerisinde kesilen aidatlar üyelik kapsamı dışında sayılır. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan Sandık mevzuatına tabi olurlar ve zorunlu üyelikleri devam eder.

(6) Ücretsiz izine ayrılanlar, izin süreleri içerisinde isterlerse emsallerine göre aidatlarını yatırabilirler. İzin süreleri içinde sosyal yardım hak edişlerinin olması durumunda sosyal yardım talepleri işleme alınır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Emekli olduğu tarihte” ibaresi “Sandık üyesi iken emekli olup,” olarak, (c) bendinde yer alan “herhangi” ibaresi “emeklilik dışındaki” olarak, ikinci fıkrasının (c) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üyenin görev/görev yeri değişikliklerini belgeleyeceği; atama kararnamesi/personel nakil bildirimi veya istifa onay belgesi ya da göreve son verildiğine dair kararname,”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aynen” ibaresi “yasal faizi ile birlikte” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sehven kesintilerin iade edilebilmesi için ilgililerden dilekçe istenir.” 

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Yardımların ve aidat iadelerinin ödeme takvimini belirlemeye ve değiştirmeye Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

(4) Yardımların ve aidat iadelerinin başvuru evrakına belge eklemeye, çıkarmaya veya değiştirmeye Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.

(5) Sandık tarafından resen yapılacak tahakkuk işlemleri hariç olmak üzere, şehit yardımı, cenaze yardımı ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c ve ç) bentleri hükmüne göre vefat eden üyelerin namına hesaplanan yardım yasal vârislerine, bu ödemelerin dışında kalan tüm yardımlar ise üyenin kendisine ödenir.

(6) Mahkeme kararı ile reddi miras yapmak sureti ile veraset ilişkisinden kaynaklı vârislik durumu ile mirasçılık hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldıran kişi veya kişilerin, sosyal yardım talepleri değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru şekli

Madde 22- (1) Üyeler, sosyal yardım ve aidat iadesine ilişkin başvurularını; istenilen belgeler ile birlikte posta yoluyla veya e-Devlet portalı ile online olarak Genel Müdürlüğe gönderirler.

(2) Resmî kurumlardan online otomasyon sistemleri aracılığıyla temin edilen veriler resmi evrak niteliğindedir.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan sosyal yardım başvurularına ilişkin olarak Sandık ile üyeler arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da Sandığın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve üyenin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak talepname veya form/taahhütname şeklinde düzenlenebilir. Bu şekilde yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve değiştirmeye Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.

(4) İşin nitelik ve durumuna göre ihtiyaç duyulması halinde iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için, ilgililerden ek belgeler talep edilebilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birikmiş aidatlarını” ibaresi “aidat borçlanma tutarını” olarak, aynı fıkrada yer alan “evrakları” ibaresi “evrakı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasına fıkra numarası eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Afet” ibareleri “afet” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 24/1/2020 tarihli Elazığ depremi ile 30/10/2020 tarihli İzmir depreminde mağdurlar tarafından kuruma ibraz olunan mahalli muhtarlık mühürlü ve imzalı raporlar, mesken ve/veya eşya hasarı tespit belgesi bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan hasar tespit raporu yerine geçer.”

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Maaşında icra kesintisi bulunan üyelere; Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, Sandık üyesi iki kişinin müteselsil kefil gösterilmesi durumunda bir defaya mahsus olarak veya kefalet sigortası kapsamında kullanılması şartıyla bir defadan fazla verilen karşılıklı yardımdır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “hastalıklarının” ibaresi “muayene, teşhis, tetkik veya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sandık üyesi iken afete veya teröre maruz kalan üyelere kullandırılan karşılıklı yardımdır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13- (1) Kullanılacak ikraz çeşidine göre miktar ve vadeler; Sandığın finansman yapısı, nakit durumu ve işbu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi göz önünde bulundurularak, İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Üyeliklerini devam ettiren emekli üyelerin kullanabilecekleri ikrazların nemalı miktarı, üyenin ikraz talebinde bulunduğu tarihteki hesaplanacak emekli yardım tutarını aşamaz.

(3) Üyenin, özel günler ikrazı, evlilik ikrazı, sağlık ikrazı, afet ikrazı ve aile destek ikrazı talebi, genel ikrazdan ayrı olarak değerlendirilir.

(4) Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine; mevcut ikraz çeşitlerini yürürlükten kaldırmaya veya yeni ikraz çeşitleri belirlemeye, yürürlüğe koymaya, ikraz mahsup şartlarını belirlemeye, ikrazların tamamını veya bir kısmını durdurmaya, Yönetim Kurulu yetkilidir.

(5) Herhangi bir nedenle Sandıktan emekli yardımı alarak Sandıkla ilişiği kesilen ancak yeniden üyelik kapsamına dâhil olan üyelerin, Sandıktan almış oldukları emekli yardımını Sandık hesaplarına iade etmemesi ve ikraz talebinde bulunması halinde; üye sadece kefalet sigortası kapsamında Özel Günler İkrazı için belirlenecek miktar kadar ikraz kullanabilir.”

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14- (1) Bu Yönetmelikte sayılan ikrazları kullanabilmek için;

a) Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması,

b) Sandıktan daha önce ikraz alıp, Sandık tarafından icra takibi başlatılan üyeler için borcun tamamının ödendiği tarihten itibaren 6 ay geçmiş olması,

c) Borçlu ile müteselsil kefilin maaşında haciz ve temlik bulunmaması,

ç) Müteselsil kefaletinden dolayı haklarında icra takibi başlatılan üyeler için ikraz borcunun tamamının ödenmiş olması,

d) Sandık üyesi veya Bakanlık bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan, fiilen görevinin başında olan bir kişinin müteselsil kefil olarak gösterilmesi,

e) Gösterilecek müteselsil kefilin, kefalet sigortası kapsamında kullanmış olduğu ikraz borcu hariç olmak üzere, ikraz borcunun bulunmaması ve herhangi bir ikraz borcunun müteselsil kefili olmaması,

f) Müteselsil kefil göstererek ikraz kullanan üyelerden, müteselsil kefilin (icra ikrazında kefillerden herhangi birisinin) görevden alınması, istifası, emekliliği veya ölümü gibi durumlarda; Sandıkça durumun tespitinin borçluya resmî yazı ile tebliğini müteakip 10 (on) iş günü içinde yeni bir müteselsil kefil göstermesi istenerek gösterilecek yeni müteselsil kefil ile geri kalan borç ve vade üzerinden yeniden bir sözleşme ile borç ilişkisinin devam ettirilmesine; müteselsil kefil göstermeyen üyelerin ise Sandık tarafından geri kalan borç ve vade üzerinden resen kefalet sigortası kapsamına alınarak söz konusu işlemden doğan kefalet sigortası priminin takip eden ay borçlunun maaşından tahsil edilmesine, İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir. Gösterilecek yeni müteselsil kefilin fiilen görevinin başında olması şartı aranır.

(2) Asıl borçlunun ikraz taksitlerini ödememesi sebebiyle borcun tahsil edildiği müteselsil kefil,

a) İkraz başvurusunda bulunmuş ise talep ettiği ikraz miktarından kefaleti bulunduğu borç miktarı mahsup edilir.

b) İkraz borcu devam ederken yeniden ikraz talebinde bulunması halinde kefaleti bulunduğu borcun tamamının ödenmiş olması şartı aranır.

(3)Primi üyeden tahsil edilmek üzere, nemalı ikraz tutarı üzerinden ikraz kefalet sigortası kapsamına girmeyi kabul eden üyelerden müteselsil kefil göstermesi istenmez.

(4) Üye;

a) Sandıktan kullanacağı ikrazların taksitlerinin toplamı net maaşının %75 (yüzde yetmiş beş)’ ini geçmesi halinde ikraz kullanamaz.

b) Genel ikraz borcunun tamamını ya da taksitlerinin İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemeden yeniden genel ikraz talebinde bulunamaz.

c) Özel günler ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemeden yeniden özel günler ikrazı talebinde bulunamaz.

ç) Sağlık ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemeden yeniden sağlık ikrazı talebinde bulunamaz.

d) Aile destek ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemeden yeniden aile destek ikrazı talebinde bulunamaz.

e) Afet ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemeden yeniden afet ikrazı talebinde bulunamaz.

f) Müteselsil kefil göstererek icra ikrazı kullanması halinde borcunun tamamını ödemeden; Kefalet sigortası kapsamında icra ikrazı kullanması halinde ise icra ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemeden herhangi bir ikraz talebinde bulunamaz.

g) Daha önce icra ikrazına müteselsil kefil olarak gösterilmiş ise, bu icra ikrazı borcu bitmeden başka bir ikraz borcuna müteselsil kefil olarak gösterilemez.

ğ) İcra ikrazında, eşini müteselsil kefil olarak gösteremez.

h) Sandık nezdinde devam eden bir ikraza müteselsil kefil olan üyenin kefalet sigortası kapsamında kullanacağı ikraz hariç olmak üzere; ikraz talebinde bulunması halinde, asıl borçlunun geri kalan borç ve vade üzerinden kefalet sigortası kapsamına alınmasına ya da gösterilecek yeni müteselsil kefil ile yeniden bir sözleşme yapılarak borç ilişkisinin devam ettirilmesine İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir. Bu durumda gösterilecek yeni müteselsil kefilin fiilen görevinin başında olması şartı aranır.

(5) Üyenin icra ikrazı talebinde bulunması halinde;

a) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşidine ait ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep ettiği ikraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarının toplamı net maaşının yarısından fazla olan üyenin,

b) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşitlerine ait ikraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya da sadece icralık borçlarının toplamı genel ikraz limitini aşan üyenin ikraz talebi kabul edilmez.

(6) İcra ikrazı talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı genel ikraz borcuna ait taksitlerinin İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemiş olması şartı aranır.

(7) Gayrimenkul ikrazı talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı genel ikraz borcuna ait taksitlerinin İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemiş olması şartı aranır.

(8) Genel ikraz talebi kabul edilen üyenin, icra ikrazı borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı icra ikrazı borcuna ait taksitlerinin tamamını ya da İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemiş olması şartı aranır.

(9) Genel Müdürlükçe ikraz hayat sigortası ve ikraz kefalet sigortası sözleşmesi yapılan sigorta şirketleri ile sözleşmelerin sona ermesi veya yeni sigorta şirketleri ile sözleşme yapılamaması durumunda bu uygulamaya son vermeye veya ertelemeye ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

(10) Üyeliklerini devam ettiren emekli üyelerin, ikraz kullanım tarihinde 65 yaşından büyük olmaması şartı aranır.

(11) Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, vesayet altındaki üye veya müteselsil kefil, fiil ehliyetine sahip olduğu hususunda Sandığı yanıltmış ise, Sandığın bu yüzden uğradığı veya uğrayacağı zararlardan tam sorumludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ile eklerinin usulüne uygun bir şekilde tanzim edilmiş olması hususları göz önünde bulundurulur.

(2) Gerektiğinde ikraz başvuru evraklarındaki bilgilerin doğruluğu Genel Müdürlükçe teyit ettirilir. Gerekli hal ve durumlarda başvuranlardan İkraz Müdürlüğünce ek belgeler talep edilebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrası, dördüncü fıkrasının (a) bendi, beşinci fıkrası, yedinci fıkrası, on birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müteselsil kefil göstererek ikraz talebinde bulunan üyelerden;

a) Borçlu ile müteselsil kefilin birlikte imzaladıkları ikraz istek form ve taahhütnamesi,

b) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,

c) Müteselsil kefilin imzaladığı ve kurum amirinden onaylı imza sirküleri formu istenir.

(2) Müteselsil kefil göstermeden ikraz talebinde bulunan üyelerden;

a) Borçlunun imzaladığı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi,

b) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,

c) Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigortası Formu istenir.”

“a) Muayene, teşhis, tetkik veya tedavi halinde, son altı ay içerisinde sağlık kuruluşlarından alınmış rapor,”

“(5) Afete veya teröre maruz kalmaları nedeniyle afet ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden; afeti veya terör olayını takip eden 6 ay içerisinde başvurmak kaydıyla, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak;

a) Afet veya terörün vuku bulduğu bölgede ikamet eden üyeler için, ikametgâh belgesi,

b) Afet veya terörün vuku bulduğu bölgede taşınmaz malı bulunan üyeler için; üyenin kendisine veya eşine ait tapu belgesi ve nüfus kayıt örneği,

c) Eşi veya çocuğu vefat eden üyeler için, nüfus kayıt örneği istenir. ”

“(7) Aile destek ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; evlilik tarihini takip eden ilk altı ay içerisinde başvurmak kaydıyla evlenme tarihini gösterir, nüfus kayıt örneği istenir.”

“1) Ücretsiz iznin başlangıç tarihine müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,”

“(c) Afete veya teröre maruz kalmaları nedeniyle taksit erteleme talebinde bulunan üyelerden; afeti veya terör olayını takip eden 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe ile birlikte;

1) Afet veya terörün vuku bulduğu bölgede ikamet eden üyeler için, ikametgâh belgesi,

2) Afet veya terörün vuku bulduğu bölgede taşınmaz malı bulunan üyeler için, üyenin kendisine veya eşine ait tapu belgesi ve nüfus kayıt örneği istenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmelikte yer alan İkraz başvurularına ilişkin olarak Sandık ile üyeler arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da Sandığın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve üyenin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak taahhütname şeklindeki sözleşmeler ile düzenlenebilir. Bu şekilde yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve değiştirmeye İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.''

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu yönetmelik gereğince, Sandık tarafından üyelerin taleplerine istinaden tahsis olunacak ikraz meblağlarının tamamı, üyenin Sandığa beyan ettiği kişisel banka hesabına geçtiği ana kadar sandığın mülkiyetinde olup, 4357 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası amir hükümleri gereğince haciz ve temlik edilemez.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde çalışan Sandık üyelerinin kullanmış oldukları ikrazlara ait taksitler, İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliği çerçevesinde üye adına her ayın 15’inde verilen avanslarından mahsup edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müteselsil kefil göstererek ikraz alan üyenin, bir taksitinin maaşından kesilememesi halinde, durum üyeye ve müteselsil kefile yazılı olarak bildirilir ve taksitin 10 iş günü içerisinde ödenmesi istenir. Borçlu belirtilen sürede taksiti ödemez ise kesilmeyen taksit ile birlikte müteakip taksit, müteselsil kefilin maaşından kesilir. Müteselsil kefilin maaşından da kesilememesi halinde; borcun tamamı için asıl borçlu ile birlikte müteselsil kefil aleyhine icra takibi yapılır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İkraz taksitlerinin İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödeyen üyenin yeniden ikraz talebinde bulunması durumunda, ikraz borç bakiyesi, damga vergisi ve sigorta prim kesintileri kullanacağı ikrazdan mahsup edilerek kalan miktar üyeye ödenir.

(5) Yeniden ikraz talebinde bulunmak için ikraz taksitlerinin İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranını defaten ödeyen üyenin ikraz talebinden vazgeçmesi halinde yatırdığı miktar üyenin şahsi hesabına iade edilir.

(6) Üyelerin talepleri halinde;

a) İkraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyeler ile askerlik görevini yerine getirirken ikraz talebinde bulunan asker üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar,

b) İkraz kullanıp doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar,

c) Afete veya teröre maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları ikrazlara ait taksitlerini her bir olay için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere üyenin tercihine göre nemasız olarak 3 aya veya nemalı olarak 6 aya kadar,

ç) İkraz kullanıp annesinin, babasının, eşinin veya çocuğunun vefatı nedeniyle, ikraz taksitlerini her bir olay için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere üyenin tercihine göre nemasız olarak 3 aya veya nemalı olarak 6 aya kadar ertelemeye, ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

(7) Askerlik veya doğum sebebiyle ücretsiz izinde olan üyenin vadesi geçmiş ikraz borcu olması ve ödememesi halinde, üyenin ikrazı her ayın sonunda bir ay süre ile en fazla 6 ay resen nema yansıtılarak ertelenir. Bu durumdaki üyeden, erteleme gerçekleşene kadar geçen süre için gecikme zammı tahsil edilmez.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müşterek ve müteselsil borçluların” ibaresi “müteselsil kefillerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Sandık nezdinde devam eden bir veya birden fazla ikraz ile müteselsil kefalet ilişkisi içinde olan üyelerin, yeniden ikraz başvurusu yapmaları durumunda, önceki müteselsil kefalet ilişkilerine ait işlemler, yeni yönetmelik hükümleri gereğince yeniden tesis edilir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17– Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.