Öne Çıkanlar A101 17 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler 7467 Personel Alınacak Cumhuriyet başsavcı Kurban Bayramı 5393 sayılı Belediye Kanunu

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmelik/Yönergesinde Yapılan Değişiklikler (6 Mart 2024)

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Bakan a. Fethullah GÜNER imzalı resmi yazıda ''Bilindiği üzere 16.02.2024 tarihli ve 32462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde ve 06.03.2024 tarihli ve E-16915068-10.04-98249029 sayılı Makam Oluru ile Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmektedir:

1- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (bb) bendi ile ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı “sosyal etkinlik ve gelişim merkezi” adında yeni bir özel öğretim kurumu tanımlanmıştır. Bu kurumlarda Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezleri Program Tablosu’nda (EK-16) yer alan program gruplarından en az üç tanesinin uygulanması zorunlu olup, kurumlar Bakanlıkça belirlenen standartları sağlamaları koşuluyla birden fazla program seçebilecektir. Akademik gelişim çalışmalarına devam edecek öğrencilerin Yönetmelik eki Ek-16'da yer alan ve kurumda uygulanan programlardan en az birinden eğitim almaları zorunludur. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri bu kurumlara hafta içi okul saatleri dışında ve/veya hafta sonu öğrenim seviyelerine uygun programlara ve etkinliklere devam edebilecektir. Öğrencilerin MEBBİS kayıtları ile e-Okul kayıtları ilişkilendirilecektir. Bu kurumlarda görevlendirilecek eğitim personeli Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirlenmiştir. Bu kapsamda kurum müdürü, rehber öğretmen/psikolojik danışman, uygulanan programa uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici zorunlu personel olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bu kurumlarda yönetici olacaklarda; öğretmen olarak atanma şartlarını taşıma veya bu kurumlara en az lisans düzeyinde uzman öğretici olarak atanma şartlarından birisi aranacaktır.

2- Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde aranacak standartlar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'nin 27/A maddesinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ekinde (EK-16) yer alan program gruplarından seçilecek en az üç grup için 20 m2 büyüklüğünde birer uygulama dersliği bulunması zorunludur. Bir dersliğe 18'den fazla kontenjan verilemeyecek olup bu dersliklerde akademik gelişim çalışmaları yapılmayacaktır. Bununla birlikte ihtiyaca göre akademik gelişim çalışmaları için ayrıca derslik oluşturulacaktır. Kurum kontenjanının hesaplanmasında yalnızca akademik gelişim çalışmalarının yapıldığı derslikler dikkate alınacaktır.

3- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde bina tapusu ve yapı kullanım izin belgesiyle ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda mevzubahis Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurum açılışı, devri, nakli gibi iş ve işlemlerde "bina tapusu" yerine "tapu senedi" istenecek olup yapı kullanım izin belgesi aranmayacaktır. Ayrıca aynı bentte yapılan düzenleme ile kısmen veya tamamen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde özel öğretim kurumu açılabilmesine imkân sağlanmıştır.

4-Türk programı uygulayan milletlerarası özel öğretim kurumları hariç olmak üzere milletlerarası özel öğretim kurumlarının kurum açılış işlemleri sırasında uyguladıkları öğretim programları ve bu programların uygulanmasında kullanılan her türlü öğretim materyalini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından onaylatmaları gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan milletlerarası özel öğretim kurumları ise bu işlemi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar gerçekleştireceklerdir.

5- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatleri" başlıklı 10'uncu maddesinde yapılan düzenlemeler ile zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda eğitimlerin 07.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Ayrı bir çalışma takvimi düzenleyen okullar Bakanlıkça yapılacak sınavlar ve mezuniyet işlemleri için e-okul üzerinde yapılacak işlemlerin tarihleri gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususları dikkate alacaklardır. Bu hususların dikkate alınmadığı çalışma takvimleri kabul edilmeyecektir. Ayrıca kurumlarda Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar yapılmayacaktır.

6- Aynı kat/ardışık katlarda birden fazla okul açılması durumunda aynı katta bulunan okullar arasında erişimi engelleyecek şekilde düzenleme yapılacaktır. Ayrıca ortaokul ve ortaöğretim okullarının aynı binada bulunması durumunda, her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekmektedir. Bir arada bulunabilecek okulların ortak kullanabilecekleri bölümler ise Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'nin 19'uncu maddesinde yeniden düzenlenmiştir.

7- İdari soruşturması bulunan kurumların soruşturma konusunun kurumun kapatılmasını gerektirmediğinin soruşturmayı yürütenlerce ön raporla tespit edilmesi ve ilgili makamın da uygun görüşü ile kurum dönüşümü işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

8- Kurucu temsilcisinin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları kaybettiğinin tespit edilmesi veya ölümü hâlinde kurucu temsilcisi değişikliği için izlenmesi gereken yol Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yeniden düzenlenmiş olup işlemler bu doğrultuda gerçekleştirilecektir.

9- Kurucu isteğiyle kapatma işlemlerinde kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisine kapatma yetkisi veren son bir ay içerisinde alınmış yetkili kurul kararı istenecektir.

10- Kurumlarda hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilenler için alt işverenlik sözleşmesi ve alt işveren ile diğer personel arasında akdedilen iş sözleşmesi istenecek olup bu personele yönelik bilgiler MEBBİS modülüne işlenecektir.

11- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 29'uncu maddesinde yapılan düzenleme ile yabancı uyruklu eğitim personelinin ön izin işlemlerinde diploma yerine geçen belgenin denkliği ya da denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge istenecektir. Bu kapsamda lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denklik süreci devam edenler, millî eğitim müdürlüklerince MEBBİS Modülünden denklik başvurusu tarihinden itibaren yıllık olarak takip edilecektir. Millî eğitim müdürlüklerince denklik başvurusunun olumsuz sonuçlandığı tespit edilenler ya da başvuru tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesini ibraz edemeyenlerin görevlendirmeleri sona erdirilecektir. Halihazırda kurumlarda görevlerine devam eden eğitim personeli için denklik başvurusunda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, başvuru tarihi 16.02.2024 olarak değerlendirilecektir.

12- Yönetmelik'te yapılan değişiklikle okullarda Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının kullanımı esas kılınmıştır. Bu kapsamda okulların kurucu, kurucu temsilcisi, kurum müdürü ve müdür yardımcılarına diğer görevlerine ek olarak kurumlarında Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için her türlü tedbirin alınmasına ilişkin görevler verilmiştir.

13- Dengi resmî okullarda uygulanan haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarından farklı uygulama yapacak okulların kurum yönetmeliklerinde başarı notu, devam-devamsızlık ve Bakanlıkça uygun görülmeyen diğer hususlar bulunmayacaktır. Ayrıca farklı yönetmelik uygulayan kurum bilgileri MEBBİS Modülüne işlenecektir.

14- Yabancı uyruklu öğrencilerin 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adresinin bağlı bulunduğu il sınırları içinde özel öğretim kurumlarına nakil ve kaydı yapılabilecek olup, bu öğrencilerden ayrıca yurt dışı giriş ve çıkış bilgilerini gösteren belge de istenecektir.

15- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 52/A maddesinde yapılan düzenleme ile ilkokul öğrencilerine barınma hizmeti verilemeyecek olup bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yatılılık hizmeti vermekte olan okullar, 2024-2025 öğretim yılından itibaren yatılılık hizmeti vermek üzere yeni kayıt alamayacaklardır. Ancak bu okullarda yatılılık hizmeti almakta olan öğrencilere öğrenim gördükleri kademenin sonuna kadar bu hizmet verilebilecektir.

16- 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda harp ve vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutmada öncelik verilmektedir. Yönetmelik değişikliği ile bu çocukların kurumlara yerleştirme işlemleri Bakanlıkça oluşturulan sistem üzerinden yapılacaktır. Ücretsiz okumak için yapılan başvurular öğrencinin başarı durumu, anne-baba durumu, ailenin aylık toplam geliri gibi kriterlerin yer aldığı Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ekinde (EK-8) yer alan forma göre sistem üzerinden değerlendirilecektir.

17- Özel öğretim kurslarından aranan bağımsız giriş şartı kaldırılmıştır.

18- 16.02.2024 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış çeşitli kursların özel öğretim kursuna dönüşmek istemeleri halinde kurucu/kurucu temsilcisine yönelik eğitim şartı aranmayacaktır. Ayrıca daha önceden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış olup özel öğretim kursuna dönüşmek isteyen kişisel gelişim kurslarından uyguladığı programların/modüllerin süresi dönüşüm tarihinden uzun olanlar, Bakanlıkça belirlenen standartları sağlamaları halinde, dönüşüm sonrasında da eğitimlerini sürdürebilecek ancak dönüşüm işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara/modüllere yeni öğrenci kaydı yapılamayacaktır.

19- Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'nin 10'uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna eklenen cümle ile bina kontenjanının hesaplanmasında itfaiye raporunda kaçış merdiveni olarak kullanılabileceği belirtilen bina içindeki ortak merdivenler dikkate alınacaktır.

20- Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'nin 35'inci maddesinde yapılan düzenleme ile bir simülatör kontenjanı 60 kursiyerden 90 kursiyere çıkarılmış olup fark sınıfları da dâhil olmak üzere, bir dönemde kayıt yapılacak kursiyer sayısı kurum kontenjanını geçemeyecektir. Ancak kurumların kurum kontenjanlarına ilişkin kazanılmış hakları saklı tutulacaktır.

21- Bu yazımızın 1., 10., 11., 13. ve 16. maddelerine yönelik sistem/modül çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında bu sistemler üzerinden işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıca bilgi verilecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.