Öne Çıkanlar A101 20 Haziran 2024 Aktüel Ürünler öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Salih Tanrıkulu il dışı yer değiştirme

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik (6 Haziran 2024)

Ekli "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun ile 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ OKULLARDA YATILILIK, BURSLULUK, SOSYAL YARDIMLAR VE OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarına yönelik iş ve işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içi örgün ve resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumlan ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrencileri kapsar."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"n) Düzey: İlköğretim ve ortaöğretim kademelerinin her birini,

o) Tür: Bakanlığa bağlı resmi ortaokul, imam-hatip ortaokulu, özel eğitim ortaokulu, özel eğitim lisesi, Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, mesleki eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi, Anadolu imam-hatip lisesi ve özel eğitim meslek lisesinin her birini,

ö) e-Ambar: Pansiyonlu okullarda alınan malzemelerin günlük, haftalık ve aylık maliyetlerinin yanı sıra tüketim durumlarının anlık olarak takip edildiği sistemi,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrasına "Yatılılık başvurusu" ibaresinden sonra gelmek üzere "veli tarafından" ibaresi eklenmiş, (a) bendine "hükümlerine göre" ibaresinden sonra gelmek üzere "doğrudan veya elektronik ortamda" ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan "Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı" ibaresi "Özel eğitim okullannda öğrenim gören öğrenciler için 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı" şeklinde değiştirilmiştir.

b) İkinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendine "Bir önceki" ibaresinden sonra gelmek üzere "veyahut içinde bulunulan" ibaresi eklenmiş, (ç) bendinde yer alan "dört" ibaresi "beş" şeklinde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "rahatsızlığı" ibaresi "hastalığı" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"b) Okulların hazırlık sınıfı dahil 5-12 nci sınıflarında öğrenci olmak."

"e) Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler için örgün eğitim çağı dışına çıkmamış olmak."

c) Üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendine "Bir önceki" ibaresinden sonra gelmek üzere "veyahut içinde bulunulan" ibaresi eklenmiş, (ç) bendinde yer alan "rahatsızlığı" ibaresi "hastalığı" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"b) Resmi veya özel örgün ortaöğretim kuramlarında kayıtlı öğrenci olmak."

"d) Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler için örgün eğitim çağı dışına çıkmamış olmak."

ç) Beşinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "dört" ibaresi "beş" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler için örgün eğitim çağı dışına çıkmamış olmak."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "e-Okul sistemi üzerinden güncellenmesini" ibaresi "e-Okul/e-Mesem sistemi üzerinden veri girişlerinin yapılmasını" şeklinde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendine "barınma ihtiyacı olanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "bu Yönetmelikteki pansiyona yerleştirme esaslarına göre" ibaresi eklenmiş, fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"f) Pansiyona yerleştirilen öğrencilerin başvuru belgelerinin aslını veya onaylı birer örneğini pansiyonlu okul müdürlüğüne göndermek.

g) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kuramları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullarda öğrenim gören öğrencilerin yatılılık ve bursluluk ile ilgili iş ve işlemlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütmek."

"(6) Okul pansiyonlarında her dönemde bir defadan az olmamak üzere izleme değerlendirme çalışması yapar."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bursluluk kontenjanı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Her yıl tespit edilen boş kontenjanın sınıflar bazında dağılımı; sınıf bazında yatılılık için başvuran, bursluluk için ise sınava giren öğrenci sayısının, toplam boş kontenjan ile çarpımının toplam başvuran öğrenci sayısına bölümü ile elde edilen sonuca göre yapılır."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "süre kaydı aranmaksızın" ibaresi "doğrudan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yatılılığa yerleştirme

MADDE 13- (1) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlanna kayıt yaptıran ve yatılılığa başvuran öğrencilerden parasız yatılılığa başvuru ve kayıt kabul şartlarım taşıyanlar, aşağıdaki öncelik sırasına göre öğrenci ailesinin ikamet ettiği yerleşim birimi;

a) Yurt dışında,

b) Pansiyonlu okulun bulunduğu il dışında,

c) Pansiyonlu okulun bulunduğu ilçe dışında, ç) Pansiyonlu okulun bulunduğu ilçede bulunanlar, kontenjan durumu ve merkezi sınav puanı dikkate alınarak yapılacak sıralamaya göre parasız yatılı olarak kayıtlı bulundukları okula ait pansiyonlara okul müdürlüklerince yerleştirilir. Paralı yatılılığa başvuru ve kayıt kabul şartlarını taşıyanlar, beşinci fıkraya göre paralı yatılı olarak kayıtlı bulundukları okula ait pansiyonlara okul müdürlüklerince yerleştirilir. Ancak özel yetenekli öğrenciler için açılan özel eğitim ortaokulu ve liseleri ile ortaöğretim kademesinde bulunduğu ilde resmi bir okula yerleştirilemeyen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özel eğitim meslek liselerine yatılı olarak yerleştirilmeleri ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, diğer kademelerde öğrenim görecek öğrencilerle ilgili iş ve işlemler valiliklerce yürütülür.

(2) Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlannın pansiyonlarına;

a) Pansiyonlu okul tercihi yaparak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerden parasız yatılılığa kayıt kabul şartlarım taşıyanlar parasız yatılı; diğerleri ise beşinci fıkraya göre, okul müdürlüklerince paralı yatılı olarak yerleştirilir.

b) (a) bendine göre yapılan yerleştirme sonunda boş kontenjan kalması halinde; okul müdürlüğünce kayıtlı öğrenciler arasından yatılılık ihtiyacı olan öğrencilerin boş kontenjanlara müracaat etmeleri için duyuru yapılarak bütün sınıflar bazında yatılılık başvurulan alınır. 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre sınıf bazında kontenjan dağılımı yapılarak; yatılılık başvurusunda bulunanlar, diğer kayıt alanı, komşu kayıt alanı veya kayıt alanı sıralamasına göre yerleştirilir. Eşitlik olması halinde; ortaokul başan puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıflardaki yıl sonu başan puanı üstünlüğüne, eşitliğin yine de bozulmaması halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılır.

(3) Ara sınıf öğrencilerinden kayıtlı olduğu eğitim kurumuna sınav puanıyla yerleşenler birinci fıkra, sınav puanı olmaksızın yerleşenler ise ikinci fıkrada belirtilen yerleştirme esaslarına göre okul müdürlüğünce yatılılığa yerleştirilir.

(4) Hem merkezi sınav puanı ile hem de sınavsız öğrenci alan aynı ortaöğretim kurumunun pansiyonuna; öncelikle ikinci fıkranın (b) bendine göre ortaöğretim kayıt alanı dışındaki pansiyonlu okullara tercihe bağlı olarak yerleşenler, sonra merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrenciler, boş kontenjan kalması halinde ise ikinci fıkranın (b) bendine göre diğer öğrenciler yerleştirilir.

(5) Paralı yatılı okumak isteyen öğrenci sayısının paralı yatılı kontenjanından fazla olması halinde başvuruda bulunanlar aşağıdaki öncelik sırasına göre yerleştirilir:

a) Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları.

b) Ailesinin ikamet ettiği yerleşim biriminde devam edeceği düzeyde veya türde ortaöğretim kurumu bulunmayanlar.

c) Merkezi sınavla öğrenci alan okullar için birinci fıkranın ikinci cümlesinde belirtilenler.

ç) Sınavsız öğrenci alan okullar için ikinci fıkranın (b) bendi kapsamına girenler.

(6) Pansiyonlu okul müdürlüğünce yapılan yatılılığa yerleştirme işlemlerinden sonra boş kontenjan kalması halinde; öncelikle okulun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe bağlı diğer ortaöğretim kurumlanndaki öğrenciler, yine boş kontenjan kalması halinde ise diğer genel müdürlüklere bağlı ortaöğretim kuramlarının öğrencileri aynı esaslar çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonları tarafından parasız veya paralı yatılı olarak yerleştirilir.

(7) Örgün ve resmi okullarda öğrenim gören ve bu Yönetmelikte yer alan başvuru şartlarım taşıyan öğrencilerin paralı ve parasız yatılı olarak pansiyona yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından birinci ve ikinci fıkralarda yer verilen sıralamaya göre boş kalan kontenjanların %50'sine;

a) Ekim ayı itibarıyla 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren okulların öğrencileri bu Yönetmelik hükümlerine göre il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca uygun bulunan pansiyona paralı veya parasız yatılı,

b) Ülkemizde örgün eğitime dahil olan yabancı uyruklu öğrenciler bu Yönetmelik hükümlerine göre yatılı olarak yerleştirilebilir."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığında yer alan "Parasız yatılı" ibaresi "Yatılı" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan "Parasız yatılı" ibaresi "Yatılı" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya "e-Okul" ibaresinden sonra gelmek üzere "/e-Mesem" ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasının (b) bendine "Yerleşim birimindeki pansiyonlarda açık kontenjan bulunmaması" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya pansiyonu olmayan bir okula nakil olması" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına "e-Okul" ibaresinden sonra gelmek üzere "/e-Mesem" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı "Yatılılığın sona ermesi" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "veya bursluluğu" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan "dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunanlar" ibaresi "hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi bir suçtan dolayı mahküm olanlar" şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan "Yatılılık veya bursluluktan" ibaresi "Yatılılıktan" şeklinde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "ortaokulu veya açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, mesleki ve teknik açık öğretim okuluna nakil olanlar" ibaresi "kurumlanna geçiş yapanlar" şeklinde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan "özel bir okula" ibaresi "5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren okullara" şeklinde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan "veya bursluluk" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "e-Okul veya e-Burs" ibaresi "e-Okul/e-Mesem" şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumlan Yönetmeliği ile" ibaresi ve "ve bursluluk" ibareleri yürürlükten kaldmlmış ve maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Ortaöğretim kurumlannda parasız yatılı okuyan öğrencilerin yatılılık haklan pansiyonlu okullarda ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder."

"h) Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerden, örgün eğitim çağı dışına çıkanlar.

ı) Pansiyonun bağlı olduğu okul yönetimince kabul edilebilir bir mazerete dayanmaksızın ders yılı süresince 10 günü kesintisiz veyahut toplam 30 gün süre ile pansiyona gelmeyenler."

"(5) Ortaöğretim kademesinde özel eğitim meslek liselerinde yatılı olarak okuyan öğrencilerden yatılılık haklarının sonlandınlması gerekenlerin iş ve işlemleri okul müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bursun devamı ve kesilmesi

MADDE 18- (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu ile ortaöğretim kurumlannda burslu okuyan öğrencilerin bursluluğu ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. Ortaöğretim kurumlanna parasız yatılı yerleştirilen öğrencilerin burslulukları e-Okul sistemi üzerinden iptal edilir. Paralı yatılı öğrencilerin bursluluk haklan devam eder.

(2) Ortaöğretim kurumlanndan mezun olan öğrencilerin burslan ders yılının sona erdiği, son sınıfta sorumluluk sınavına kalan öğrencilerin burslan ise birinci dönem sınav takvimiyle sınırlı olmak üzere sorumluluk sınavlarının yapıldığı tarihi takip eden aym 1 inci günü kesilir.

(3) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden, resmi ve örgün ortaöğretim kurumlanna gündüzlü olarak devam edenlerin bursluluk durumları e-Okul sistemi üzerinden güncellenir ve ilgili okul müdürlüklerince kontrolü yapılır. Bu öğrencilerin burslan; ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulunu tamamladıklan tarihten ekim ayma kadar ortaokulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük, ekim ayından itibaren ise kayıt yaptırdıklan ortaöğretim kurumunun bağlı olduğu Genel Müdürlük tarafından ödenir.

(4) Bakanlığa bağlı resmi ve örgün eğitim kuramlarından aynlanlar ile parasız yatılılığa geçen öğrencilerin burslan, aynldıklan tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir.

(5) Aşağıdaki öğrencilerin bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir:

a) Ortaöğretim kuramlannda öğrenim hakkı sona erenler.

b) Ortaöğretim kuramlanndan mezun olan veya son sınıfta beklemeli durama düşenler.

c) Taksirli suçlar ile kabahat nev'inden olanlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi bir suçtan dolayı mahküm olanlar.

ç) Bursluluktan kendi isteğiyle vazgeçenler.

d) Açık öğretim kurumlanna geçiş yapanlar.

e) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenler hariç olmak üzere özel bir okula kayıt veya nakil yaptıranlar.

f) Öğrenim gördüğü okuldan aynlıp yurt dışına gidenler.

g) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu ile ortaöğretim kuramlanndaki öğrenimlerinin her birinde bir defadan fazla bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamayanlar.

ğ) Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerden, örgün eğitim çağı dışına çıkanlar.

h) Bakanlıkça kabul edilebilir bir mazerete dayanmaksızın öğrenimini terk edenler.

(6) Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları okul müdürlüklerince üç iş günü içerisinde e-Okul sistemine işlenir.

(7) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği hükümleri gereğince öğrenim hakkını kullanmamış sayılan öğrencilerin bursluluk hakkı dondurulur. Öğrenimine devam etmeleri halinde bursluluk haklan devam eder."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "her yıl Eylül ayında ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya" ibaresi "her eğitim ve öğretim yılı için ekim ayı sonuna kadar ortaokul, imam-hatip ortaokulu," şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "yabancı uyruklu öğrencilere ise anılan tutarlann bir buçuk katı kadan, öğrenimi süresince" ibaresi "öğrenimleri süresince ara tatil," şeklinde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulunu tamamlayan ve ortaöğretim kuramlanndan mezun olan öğrencilerin harçlıkları ders yılının sona erdiği, 12 nci sınıfta sorumluluk sınavına kalan öğrencilerin harçlıklan ise birinci dönem sınav takvimiyle sınırlı olmak üzere sorumluluk sınavlarının yapıldığı tarihi takip eden ayın 1 inci günü kesilir."

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Ekim ayı başından itibaren okullarca ödenir" ibaresi "ekim ayı başından itibaren ödenir" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya "ödemelere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ara tatil," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına "ihtiyaç halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ara tatil," ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Yarıyıl ve yaz tatillerinde" ibaresi "Ara tatil, yarıyıl ve yaz tatillerinde" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya "kurslara devam eden" ibaresinden sonra gelmek üzere "öğrenciler ile işletmelerde mesleki eğitim veya staj yapan" ibaresi ile "kurs" ibaresinden sonra gelmek üzere "/eğitim" ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan "ders kesiminden en az bir ay önce" ibaresi "tatillerin başlama tarihinden en az on iş günü önce" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına "e-Okul" ibaresinden sonra gelmek üzere "/e-Mesem" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yatılı öğrencilere ders yılı içerisinde velisinin yazılı isteği ve okul yönetiminin uygun görmesi halinde hafta sonlarında evci izni, okul yönetimince belirlenen gün ve saatlerde çarşı izni ve bir dönemde on iş gününü geçmemek üzere pansiyondan ayrılma izni verilebilir."

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Pansiyonun açılması ve kapatılması 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır."

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına "konaklamayla ilgili" ibaresinden sonra gelmek üzere "9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldınlmış ve maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(4) Müdür ve pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, göreve başladıktan tarihten itibaren bir yıl içinde pansiyon yönetimi konusunda en az 30 saatlik merkezi/mahalli eğitime alınır.

(5) Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrencilerin sağlık kuruluşlarına gidişine refakat etmek üzere her eğitim ve öğretim yılı başında pansiyonlu okulun yönetici ve belletici öğretmenleri mülki amir onayı ile görevlendirilir."

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "getirilmesini sağlamak" ibaresi "e-Ambar sisteminde veri girişlerini kontrol etmek" şeklinde değiştirilmiş, (i) bendine "e-Okul" ibaresinden sonra gelmek üzere "/e-Mesem" ibaresi eklenmiş, (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"m) Öğrenci burslarının, harçlıklarının ve sosyal yardımların zamanında ödenebilmesi için e-Okul/e-Mesem sisteminde gerekli işlemleri yapmak."

"(3) Pansiyonda barınan öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel, sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencilerin bütüncül gelişimlerini desteklemek için okul rehber öğretmeniyle birlikte okul müdürünün koordinesinde yıllık eylem planı hazırlamak ve takibini yapmak."

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına "kadrolu" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya sözleşmeli" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 40 mcı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "yönergesine" ibaresi "pansiyon talimatnamesine" şeklinde değiştirilmiştir.

"a) Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında; akademik, sosyal, kültürel, fiziksel, sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencilerin bütüncül gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan yıllık eylem planını uygulamak, eğitimleri ile ilgilenmek ve gerektiğinde derslerine yardımcı olmak."

"f) Hastalanan öğrencilerin durumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde hastalanan öğrencilerin hastaneye gidiş gelişlerine refakat etmek."

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin başlığında yer alan "Sayman" ibaresi "Muhasebe yetkilisi" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan "Sayman" ibaresi "Muhasebe yetkilisi" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Paralı yatılı öğrencilerin taksitleri ile ücretle yemek yiyenlerin ücretlerini zamanında alarak ilgili muhasebe birimine yatırmak."

"ç) Okul yönetimince verilen diğer görevleri yapmak."

"(2) Muhasebe yetkilisi mutemedi pansiyonla ilgili işlerin yürütülmesinden dolayı pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına ve okul müdürüne, üzerindeki hesaplar bakımından da bağlı bulunduğu muhasebe yetkilisine karşı sorumludur."

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin başlığına "Aşçının" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve aşçı yardımcısının" ibaresi eklenmiş, maddenin dördüncü fıkrasına "Pansiyonlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine ilişkin hizmetleri yürütmek," ibaresi eklenmiş ve maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(5) Aşçı yardımcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Aşçı tarafından verilen görevleri yapmak.

b) Aşçının bulunmadığı zamanlarda aşçının görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

(6) Aşçı yardımcısı görevlerinden dolayı aşçıya ve pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına karşı sorumludur."

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Okul pansiyonlarının kız öğrencilerin barındırıldığı yatakhane bölümlerinde kadın personel çalıştırılması esastır."

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğe 47 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Sağlık personelinin görev ve sorumlulukları

MADDE 47/A- (1) Okul pansiyonlarındaki sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin "ONİKİNCİ BÖLÜM"ünün başlığı "Beslenme işleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "olmak üzere" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya "akşam öğünlerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ana yemek farklı olacak şekilde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğe 58 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Okul pansiyonlarını izleme ve değerlendirme

MADDE 58/A- (1) İ1 ve ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından izleme ve değerlendirme çalışması yapılır.

(2) Yapılan izleme ve değerlendirme çalışması sonunda tanzim edilen formda görülen

Okul pansiyonlarının iş sağlığı ve güvenliği, sivil savunma ve koruyucu güvenlik hizmetleri kapsamında denetimi

MADDE 58/B- (1) Okul pansiyonlarında il/ilçe milli eğitim müdürlüğünde işveren vekili olarak tanımlanmış yönetici başkanlığında iş güvenliği uzmanı ile sivil savunma uzmanı/amirinden oluşturulacak pansiyonlu okul denetim komisyonu tarafından, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her öğretim yılının birinci dönemi içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile sivil savunma ve koruyucu güvenlik hizmetlerine ilişkin denetim yapılır. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla denetim yapılabilir.

(2) Yapılan denetim sonunda tespit edilen eksikliklere ilişkin komisyonca hazırlanan raporun bir nüshası okul müdürlüğüne, bir nüshası il iş yeri sağlık ve güvenlik birimine, bir nüshası da Bakanlığa gönderilir.

(3) Komisyon raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için risk gruplarına ve eksikliğin niteliğine göre okul müdürlüğüne süre verilir. Tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği komisyon tarafından kontrol edilir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır."

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğe geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin mevcut haklarının korunması

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihten önce ilgili mevzuatına uygun olarak mesleki eğitim merkezlerinde yatılı veya burslu olarak öğrenime başlayan öğrencilerin yatılılık ve/veya burslulukları, yatılı veya burslu olarak öğrenime başladığı dönemde tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre devam eder."

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan "EK-1 ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME" ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 37- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 38- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240606-14.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.