Öne Çıkanlar Çalışma Uzman Yardımcısı afet ve acil durum Memur Öğretmenler Öğretmen Olmak İstiyor BİM BİM 11 Haziran 2024 Aktüel Ürünler

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Sınav Başvuru Duyurusu

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için 57 kontenjan belirlenmiş olup; yazılı sınav için başvuru ve onay süreci 29 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacaktır.

Görevde yükselme sınavı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 09 Temmuz 2023 tarihinde üç oturum hâlinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sınav sürecine ilişkin açıklamalar Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya http://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilan edilecektir.

B-YAZILI SINAV BAŞVURU ESASLARI

1. Görevde yükselme yazılı sınavına, başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecektir.

2. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilecektir.

3. Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolarda veya bunlarla aynı düzeydeki ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlı kadrolarda görev yapmakta olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar yazılı sınava başvuruda bulunamayacaktır.

4. Adaylar başvuru şartlarını taşımaları hâlinde birden fazla unvan için başvuru yapabilecektir.

5. Sözleşmeli personel statüsünden 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçişleri yapılan personel de atanma başvurusu yapacakları unvan ile ilgili şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava başvuru yapabilecektir.

C. YAZILI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

1. Şube müdürü kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:

1. En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak (18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara tanınmış haklardan yararlanırlar.)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak. Lisans mezunlarının 10 hizmet yılını, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunlarının 12 hizmet yılını tamamlayanlar başvuruda bulunabilir.

3. Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

4. Üçüncü maddede belirtilen unvanlarda geçirilen sürelerin en az 6 (altı) ayını Bakanlığımızda geçirmiş olmak.

5. Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak.

2. Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:

1. En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.
3. Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.
4. Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.
5. Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
6. Bulunduğu görev unvanı veya aynı düzeydeki görevlerde geçirilen sürelerin en az 6 (altı) ayını Bakanlığımızda geçirmiş olmak.

3. Sayman kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:

1. Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak.
2. Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.
3. Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
4. Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:

1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2. Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.
3. Bulunduğu görev unvanı veya aynı düzeydeki görevlerde geçirilen sürelerin en az 6 (altı) ayını Bakanlığımızda geçirmiş olmak.

D. YAPILACAK İŞLEMLER

1- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1.1. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Sınav Başvuru Duyurusu tüm personele duyurulacaktır.

1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

1.3. Başvuruda bulunanların durumları, özlük dosyalarının tutulduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince incelenecektir.

1.4. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak taşra teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları sırasıyla okul, ilçe ve son olarak il millî eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.

1.5. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan aday ve ilgili il-ilçe millî eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.

2- Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler

2.1. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Sınav Başvuru Duyurusu tüm personele duyurulacaktır.

2.2. Görevde yükselme yazılı sınavına yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

2.3. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak merkez teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları birimlerince incelenerek onaylanacaktır.

2.4. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan aday ve kadrosunun bulunduğu birim sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.

E. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Yazılı Sınava Başvuru

1.1. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler MEBBİS modülünde yapılacaktır. Ayrıca; adayların MEBBİS modülünde bulunan fotoğraflarını son altı (6) ay içinde çekilmiş fotoğraf ile güncellemesi gerekmektedir.

1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar Görevde Yükselme Yazılı Sınav Takviminde (Ek-1) belirtilen süreler içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki elektronik başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle başvurularını yapacaklardır.

1.3. Adayların onaylanan başvuru çıktısı, merkez teşkilatında kadrosunun bulunduğu birimlerde, taşra teşkilatında ise kadrosunun bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

1.4. Başvuruda bulunan adaylar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

1.5. Başvuruda bulunan aday, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılacak ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır.

1.6. Sınava girecek engelli adayların tespiti MEBBİS Modülü üzerinden yapılacak; bu kapsamda sınavda adayların engel durumu dikkate alınarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sınav tedbir hizmeti sağlanacaktır. Engelli adaylar için sınav sorularında muafiyet olmamak üzere aşağıdaki sınav tedbirleri uygulanacaktır:

ENGEL TÜRÜ VE UYGULANACAK SINAV TEDBİR HİZMETİ

Az Görme Engelli : Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma, gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören adaylar için tek kişilik salonlarda, 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı, normal punto cevap kâğıdı ve kodlayıcı, 20 dakika ek süre

Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) : Okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda, 20 dakika ek süre

Süreğen Hastalığı Olan : Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda sınav komisyonlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.

Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

* Epilepsi hastalığı olan adaylar tek kişilik salonda sınava alınacaklardır.

İşitme Engeli : Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir. 20 dakika ek süre verilecektir.

Alt Beden Engelli : Giriş kat salonlarda

Üst Beden Engelli : Kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda, 20 dakika ek süre

Alt ve Üst Beden Engelli : Kodlayıcı eşliğinde giriş kat tek kişilik salonlarda, 20 dakika ek süre

1.7. Başvuruda bulunan adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan var ise adaya ait sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve “elektronik başvuru formu”nda “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyeceklerdir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

1.8. Millî Eğitim Bakanlığındaki hizmet süresine dâhil edilmeyen açık sürelerin hesabı için ePersonel modülünde yer alan “MEB’den Ayrılma-Açık Süre İşlemi” ekranından açık süre bilgilerinin doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk; adayda ve merkez teşkilatı personeli bakımından özlük dosyalarının tutulduğu birim, taşra teşkilatı personeli bakımından ise ilçe/il millî eğitim müdürlüklerinde olacaktır.

2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,
b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvuruya dayanarak yapılan işlemler iptal edilecektir.

DUYURU

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.