Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mayıs Ayı Yay Burcu İş Yorumu NATO Antlaşmalan EBA TV İlkokul Uzaktan Eğitim Program Yayın Akışı Muğla Arısı Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Başvuru ve Atama Duyurusu (Eylül 2023)

Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir. Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının Beden Eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddesi doğrultusunda millî sporculardan 141 (yüz kırk bir) kontenjana 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere başvurular alınacaktır. Başvurular ve atama işlemleri Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi süresi içerisinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

A. Başvuru Şartları

1. Millî sporculardan;

a. Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek,

b. Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girmek,

c. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek,

ç. Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek,

d. (b) maddesinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak,

e. Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek,

f. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında; 

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında belirtilen Beden Eğitimi alanına uygun olmak,

4. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında Beden Eğitimi alanına kaynak gösterilen programlardan pedagojik formasyon eğitimi istenilenler için bu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, atamalarının iptal edildiği veya sözleşmelerinin feshedildiği tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

8. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.

B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar, Başvuru ve Tercih 

1. Başvurular “personel.meb.gov.tr” adresindeki “Millî sporcuların ataması” bağlantısından Elektronik Başvuru Formu doldurularak Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yapılacaktır.

2. Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarihin son günü, saat 16:00 tamamlanması gerekmektedir.

3. Adaylar; belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Başvuru ve tercih işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. 

4. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

5. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakanlığımız veya il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

6. Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup pedagojik formasyon belgesi (C Bölümü) bulunan adayların, belgenin tarih ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

7. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını Elektronik Başvuru Formu’nda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

8. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

9.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

9.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

10. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Adaylar tarafından başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

12. Millî sporculuğa ilişkin belgeler dışındaki diğer atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

13. Adaylar, beden eğitimi alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 40 (kırk) eğitim kurumuna kadar tercihte bulunabileceklerdir. 40 (kırk) eğitim kurumu tercihinde bulunan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” veya “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini seçeceklerdir.

14. Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen başvuru süresi içerisinde adaylar tarafından başvurularına ilişkin değişiklik yapılabilecek ancak bu sürenin bitmesinden itibaren herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

15. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.

16. Başvurusu onaylanan aday Elektronik Başvuru Formu’nu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.

DİKKAT: Elektronik Ön Başvuru Formu, göreve başlama esnasında teslim edilmesi gereken bir belge olduğundan, adayların bu belgeyi muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

17. Başvurular il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

18. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya başvuru süresi dışında yapılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ve/veya il millî eğitim müdürlüklerince  onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

19. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.

20. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formu’nda beyan alınacaktır. 

21. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları için bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

C. Pedagojik Formasyon

1. Adayların;

1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

1.2. En az 30 kredilik Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası/Belgesi, 

(Not: 1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde alınanlar bakımından 18 ve üstü kredilik belgeler, 1993–1994 öğretim yılı sonrasından 27.09.2021 tarihine kadar alınanlar bakımından 21 kredilik ve üstü belgeler kabul edilecektir.)

1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

1.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Sertifikasından/Belgesinden herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

Ç. Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

1. Bu duyuru kapsamında yapılan başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde incelenerek uygun olan başvurular elektronik ortamda onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise yine elektronik ortamda reddedilecektir.

2. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülmeyerek reddedilen başvurular için Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde başvuru ekranı yeniden adaylara açılacak bu süreçte adaylar reddedilme gerekçesine uygun olarak başvurularını yenileyebileceklerdir.

3. Yenilenen başvurular Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeniden değerlendirilerek uygun görülenler onaylanacak, uygun görülmeyen başvurular ise reddedilecektir. 

4. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formu’nda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğünün onay ekranına yansıyacaktır.

D. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

1. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

2. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır.

3. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişkin belgeler ilgili il millî eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

4. İl millî eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısını alarak iki yıl süreyle muhafaza edeceklerdir.

DİKKAT: Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya esas belgeler ile Elektronik Başvuru Formu’na atama işlemi sonrasında da ihtiyaç duyulabileceğinden il millî eğitim müdürlüklerinin bu belgeleri muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

5. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

6. Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

Not: 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının güncel haliyle işlem yapılması önem arz etmektedir. Söz konusu Kurul Kararının güncel haline “ttkb.meb.gov.tr” adresinden erişilebilir.

7. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

8. Başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-devlet üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/belge-doğrulama adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.

E. Atama, Tebligat ve Göreve Başlama

1. Atama işlemleri, başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylananlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.09.2023 tarihli ve E-55713576-622.03-5595315 sayılı yazısı ekinde alınan Ek-2 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosu’nda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

2. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinden duyurulacaktır. 

3. İl millî eğitim müdürlükleri, illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemini ivedilikle başlatacaklardır.

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Tebligat adresi adayların Elektronik Başvuru Formunda belirttikleri ve atama kararnamesinde yer alan adres olup adresin hatalı, eksik olması veya sonrasında değişmesi durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

5. Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Bakanlığa bildirilecektir.

6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde ilgili mevzuat hükümlerine göre gizliliğe uyulması gerekmektedir. 

7. Göreve başlatılmak üzere atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin 15 günlük yasal süre içerisinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. Göreve başlama esnasında adaylardan;

7.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, v.b) belgelerin aslı,

Not: İl millî eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

7.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet), 

7.3. Mal bildirim formu (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), 

7.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

7.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

DİKKAT: Sağlık kurulu raporu Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde sorgulanacak, bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.

7.6. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge istenecektir.

8. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

9. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için il millî eğitim müdürlüğü bünyesinde komisyon oluşturulacak, komisyon tarafından göreve başlatılma kararı alınanlar, bu kararın mülki idare amirince de uygun görülmesi halinde görevine başlatılacak; göreve başlatılması uygun görülmeyenler komisyon kararı ve sağlık kurulu raporu eklenmek suretiyle mülki idare amirinin uygun görüşüyle Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir. 

F. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

1. Göreve başlatılmak üzere atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerden; belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 15 günlük yasal süre içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dâhilinde görevine iki ay içinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Bu nedenle göreve başlama işlemleri il millî eğitim müdürlüklerince takip edilecek, yasal süresi içerisinde görevine başlamayanların bilgileri tebliğe ilişkin belgelerle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

DUYURU

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.