Öne Çıkanlar Maden Çalışanları Devredilen Taşınırların Kaydı Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Temel Düzey Sağlık Turizmi Eğitimi Kurs Programı Hakmar Express 23 Şubat 2024 Aktüel Ürünler

Öğrenci Taşıma Uygulaması (12 Mayıs 2022)

Bakan Yardımcısı Bakan a. Sadri ŞENSOY imzalı resmi yazıda ''Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında gerçekleştirilen taşıma ve yemek hizmet alımları Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.

Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yapılan taşıma ve yemek hizmet alımına ilişkin planlamaların Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince titizlikle, eksiksiz ve zamanında tamamlanması gerekmekte olup bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürüten personel; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanarak kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Öğrencilerin taşıma yoluyla eğitime erişimlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde öğrenci taşıma iş ve işlemlerini yürütmekle görevli her düzeydeki yetkili ve sorumlu personelin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmaması ve kamu kaynaklarının mevzuata uygun şekilde etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla planlamalar aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülecektir.

A. Taşıma Planlaması Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Planlama Komisyonlarınca Yapılacak İş ve İşlemler

a. Planlama komisyonları Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak teşekkül ettirilecek, komisyon üyeleri belirlenirken taşıma merkezi ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumu ile yaygın eğitim kurumu müdürlerinin komisyonda yer almasına özen gösterilecektir.

b. Coğrafi şartlar ve kaynakların ekonomik kullanımı vb. nedenlerle başka bir il/ilçedeki taşıma merkezine taşınması planlanan öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerindeki öğrencilerin taşınacağı okullar belirlenerek, değerlendirme komisyonuna bildirilecektir.

c. İl/ilçe mahallî mülki idare ve belediye mücavir alan sınırları içinde, öğrencilerin zorunlu eğitim kapsamında eğitim görecekleri türden eğitim kurumu olmayan yerleşim yerleri tespit edilerek tutanak altına alınacaktır. Örneğin İl/ilçe mahallî mülki idare ve belediye mücavir alan sınırları içinde anadolu Lisesi ve mesleki ve teknik anadolu lisesi mevcut olan bir yerleşim yerinde ikamet eden öğrencilerden, fen lisesi veya sosyal bilimler lisesine devam edecek olanlar (toplu taşıma hizmeti olmaması durumunda) planlamaya dâhil edilecek, yerleşim merkezi dışındaki başka bir anadolu lisesi ve mesleki ve teknik anadolu lisesine devam edecek öğrenciler planlamaya dâhil edilmeyecektir. Aynı şekilde sınırları içerisinde imam hatip ortaokulu bulunmayan yerleşim yerlerinde ikamet eden öğrencilerden imam hatip ortaokuluna devam edeceklerden sadece planlama komisyonunca yerleşim yeri ile eşleştirilmiş imam hatip ortaokuluna devam edecekler (toplu taşıma hizmeti olmaması durumunda) planlamaya dâhil edilecek, başka bir imam hatip ortaokuluna gitmeyi tercih edenler planlamaya dâhil edilmeyecektir.

d. Kapalı olan köy okullarının bulunduğu yerleşim yerlerindeki çağ nüfusu ile okulun fiziki durumu dikkate alınarak bu okulların yeniden açılıp açılamayacağı, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak yeniden değerlendirilecektir.

e. Öğrenci taşıma planlamasına başlanılmadan önce öğrenci taşıma uygulaması kapsamındaki öğrenciler, İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonları ile koordineli bir şekilde kontenjan durumuna göre öncelikle yatılı bölge ortaokulu / pansiyonlara yerleştirilecek, yatılı bölge ortaokulu / pansiyon yerleştirme işlemleri tamamlanmadan kesinlikle taşıma planlamasına başlanılmayacaktır. Yatılı bölge ortaokulu / pansiyon yerleştirme işlemleri yapılırken, taşıma merkezi okul ile öğrencinin ikamet yeri arasındaki mesafenin uzaklığı, öğrenci azlığı nedeniyle araç doluluk oranlarının düşük kalması, yolda geçecek süre açısından taşımanın pedagojik açıdan uygun olmaması, coğrafi ve iklim şartlarının güvenli bir taşıma için risk oluşturması, taşımanın ekonomik olmaması vb. hususları taşıyanlara öncelik verilecek, yerleştirme işlemleri yapılırken, bir yerleşim yerinin tamamen taşıma kapsamından çıkarılması veya taşıma yapacak araç sayısının azaltılması amacına uygun hareket edilecektir.

f. Yatılı bölge ortaokulu / pansiyon yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra sınırları içerisinde öğrencilerin zorunlu eğitim kapsamında devam edebilecekleri türden eğitim kurumu olmadığı tespit edilen ve tutanak altına alınan yerleşim yerlerine toplu taşıma hizmeti sunulup sunulmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili büyükşehir belediyesi/belediye ile gerekli yazışmalar yapılacaktır. Toplu taşıma hizmetinin verilip verilmediğine ilişkin tespit yapılırken kamu, özel sektör ayrımı yapılmayacak, özel kuruluşlar veya kooperatiflerce sağlanan toplu taşıma hizmetinin varlığı durumunda ilgili yerleşim yeri kesinlikle taşımalı eğitim kapsamında değerlendirilmeyecektir.

g. İl/ilçe mahallî mülki idare ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde öğrencilerin zorunlu eğitim kapsamında eğitim görecekleri türden eğitim kurumu olmayan ve yapılan yazışmalar sonucu ilgili belediye, özel kuruluş veya kooperatiflerce hiçbir şekilde toplu taşıma hizmeti sunulmadığı tespit edilen yerleşim yerleri taşınacak yerleşim yeri olarak belirlenecektir. Toplu taşıma hizmeti sunulmakla birlikte, güzergâhları, hareket saatleri veya kapasite durumları yerleşim yerinden taşınacak öğrencilerin eğitime erişimlerine uygun olmadığı komisyonca tespit edilenler için belediye ve taşıyıcı kuruluşlar/kooperatifler ile yakın bir işbirliği sağlanarak güzergâh, hareket saati ve kapasite ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması suretiyle öğrencilerin kendi imkânları ile eğitime erişimleri sağlanacaktır. Yapılan yazışma/görüşmelere rağmen toplu taşıma hizmet sunucularınca gerekli düzenlemelerin yapılamayacağının resmî olarak bildirilmesi durumunda bu yerleşim yerleri de taşınacak yerleşim yerleri arasına dâhil edilebilecektir.

h. Taşınacak yerleşim yeri olarak belirlenen yerleşim yerlerinde ikamet eden ve öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınacak öğrencilerin taşınacakları okullar; coğrafi şartlar, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımı vb. kriterlerine uygun olarak taşıma merkezi okul/kurum olarak belirlenecektir.

i. Öğrencisi taşınacak yerleşim yerleri ve bu yerleşim yerlerinin taşınacağı taşıma merkezi okullar tespit edildikten sonra tüm bu kararlar tutanağa bağlanacak, hazırlanan tutanak komisyonda yer alan tüm üyelerce imzalanacaktır.

j. Alınan kararlar taşıma merkezi olarak belirlenen okul müdürlüklerine ve taşınacak yerleşim yerleri muhtarlıklarına resmî yazı ile bildirilecektir.

k. Taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerine yazılacak resmi yazıda E-Okul–Öğrenci İşlemleri–Öğrenci Dosya Bilgileri–Genel Bilgileri ekranından içinde bulunulan eğitim öğretim yılında öğrenci taşıma uygulaması kapsamında olan öğrenciler için “Öğrenci Taşıma Uygulaması Kapsamında” seçeneğinin, uygulama kapsamında taşınan özel eğitim öğrencileri için ayrıca “Özel Eğitim Durumu” açılır kutusundan uygun olan seçimin yapılması ve gelecek eğitim öğretim yılında taşınması planlanan öğrenciler için ise “Taşıma Planlamasına Dahil Edilsin mi?” kutucuğunun işaretlenerek ilgili eğitim öğretim yılı seçiminin yapılması istenecektir.

l. Taşıma merkezi okul/kurumlara taşınacak yerleşim yerlerinin benzerliği vb. durumlara uygun olarak gruplar ve bu gruplar içerisinde yer alacak taşıma merkezi okullar belirlenecek, belirlenen gruplar ve taşıma merkezi okullar Taşımalı Öğrenci Modülü'ne girilecektir.

m. Taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerince E-Okul–Öğrenci İşlemleri–Öğrenci Dosya Bilgileri–Genel Bilgileri ekranına yapılan girişler doğrultusunda yine taşıma merkezi okul müdürlüklerince taşıma planlaması yapılacak öğrencilerin taşınacağı yerleşim birimlerine yönelik Taşımalı Öğrenci Modülü - Diğer Taşıma İşlemleri menüsü altında yer alan “Öğrenci Planlama Okul İşlemleri” ekranından yapılacak girişler sonucu oluşan ve taşıma merkezi okul/kurumlara taşınacak öğrencilerin ve taşınacakları yerleşim yerlerinin yer aldığı liste Taşımalı Öğrenci Modülü - Diğer Taşıma İşlemleri menüsü altında yer alan “Öğrenci Planlama İlçe İşlemleri” ekranından görüntülenerek, öğrencilerin planlamaya dâhil edilmesi için gerekli seçimler yapılacaktır.

n. Taşıma planlamasına başlanmadan önce bölgede öğrenci taşıma uygulaması kapsamında hizmet veren/verebilecek araç sayısını ve kapasitelerini tespit etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli görüşme/yazışmalar yapılarak bölgenin araç portföyü çıkartılacaktır.

o. Yatılı bölge ortaokulu / pansiyon yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra her bir taşıma merkezi okul/kuruma öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile öğrenci sayıları dikkate alınarak, öğrencilerin kaç araçla taşınacağı, aracın izleyeceği yol ve duraklar ile hareket saatleri belirlenecektir.

Taşıma planlaması yapılırken öğrencilerin araç içerisindeki seyahat süreleri ve okul ders başlama ve bitiş saatleri de dikkate alınarak kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesine uygun davranılacak, kamu zararına sebebiyet verilmeyecektir. Bu doğrultuda taşımanın en az araç ve maksimum kapasite ile gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, gerekli durumlarda taşınacak yerleşim yerleri ve taşıma merkezi okul/kurumlar birleştirilerek planlanacaktır. Taşıma planlamaları Taşımalı Öğrenci Modülünde yer alan “Taşınan Okul Bilgileri” ve "Taşıma Güzergâh Planlama” ekranlarına girilecek ve bu girişler doğrultusunda oluşacak Taşıma Planı (Ek-1) ve planlama komisyonunca yapılan tüm çalışmalar ve alınan kararlar incelenmek üzere değerlendirme komisyonuna bildirilecektir.

p. Özel eğitim öğrencilerine yönelik planlamalar yapılırken sadece özel eğitim okul/kurum/sınıflarına devam eden öğrenciler planlamaya dahîl edilecek, kaynaştırma öğrencileri ile engelli öğrencilerden özel eğitim okul/kurum veya sınıfına devam etmeyenler kesinlikle öğrenci taşıma uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir.

q. Yaklaşık maliyetin belirlenmesinde kullanılacak güzergâh mesafeleri ve yol durumları ilgili kurum/kuruluş ve platformlar vasıtasıyla belirlenerek karara bağlanacaktır. Güzergâh mesafeleri ve yol durum bilgileri Coğrafi Bilgi Sistemi’nden faydalanılmak suretiyle tespit edilebilecektir. Yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde sadece Taşımalı Öğrenci Modülü kullanılacak, modül dışında bir araç ile hesaplanmış yaklaşık maliyet bilgileriyle kesinlikle ihale süreci başlatılmayacaktır.

r. Taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerince öğrenci taşıma uygulaması kapsamındaki öğrencilerden, planlama sonrası herhangi bir sebeple okuldan ayrılan veya okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere ilişkin gerekli planlama revizyonlarının yapılması taleplerine ilişkin işlemler ivedilikle yapılacaktır.

2. Taşıma Merkezi Okul / Kurum İdarelerince Yapılacak İş ve İşlemler

a. Taşıma merkezi okul/kurum müdürlükleri, planlama komisyonu kararıyla belirlenen ve kendilerine resmî yazı ile bildirilen tutanak doğrultusunda, aktif öğrencilerinden planlama komisyonu kararıyla okul/kurumlarına taşınacak yerleşim yeri olarak belirlenen yerleşim yerlerinde ikamet edenleri ve bunların yerleşim yerlerini tespit edecektir.

b. Gelecek eğitim öğretim yılında taşıma merkezi yerleşim yerlerinden 1. sınıfa kayıt yaptırması muhtemel öğrencileri tespit etmek amacıyla, öğrenci taşıma uygulaması kapsamında okullarına taşınacak yerleşim yerleri muhtarları ile gerekli görüşme ve yazışmalar yapılacaktır.

c. Taşıma merkezi ilkokul idarecilerince, 4.sınıf öğrenci ve veli görüşmeleri yapılarak, gelecek eğitim öğretim yılında imam hatip ortaokuluna kayıt yaptırması muhtemel öğrenciler tespit edilecektir.

d. (a) maddesi doğrultusunda belirlenen öğrenciler için, E-Okul–Öğrenci İşlemleri–Öğrenci Dosya Bilgileri–Genel Bilgileri ekranından “Öğrenci Taşıma Uygulaması Kapsamında” seçeneği işaretlenecek bu öğrencilerden Özel eğitime ihtiyaç duyanlar için ayrıca “Özel Eğitim Durumu” açılır kutusundan uygun olan seçim yapılacaktır. Bu öğrencilerden gelecek eğitim öğretim yılında taşınması planlananlar için aynı ekranda, “Taşıma Planlamasına Dâhil Edilsin mi?” kutucuğu işaretlenerek eğitim öğretim yılı alanından 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı seçimi yapılacaktır.

e. Taşımalı Öğrenci Modülü - Diğer Taşıma İşlemleri menüsü altında yer alan “Öğrenci Planlama Okul İşlemleri” ekranından E-Okul–Öğrenci İşlemleri–Öğrenci Dosya Bilgileri–Genel Bilgileri aracılığıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı taşıma planlamalarına dâhil edilen öğrencilerin ikamet yerleri ve devam edecekleri okul bilgilerine ilişkin girişler yapılacaktır.

f. Taşıma merkezi okul müdürlükleri, öğrenci taşıma uygulaması kapsamında olan öğrencilerden planlamalar yapıldıktan sonra herhangi bir sebeple okuldan ayrılanlar ile planlama sonrası okullarına kayıt yaptıranlardan öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınması gerekenlere ilişkin E-Okul ve Taşımalı Öğrenci Modülü bilgi girişlerini yaptıktan sonra, durumu gerekli planlama revizyonlarının yapılması talebiyle planlama komisyonuna resmî olarak bildireceklerdir.

3. Değerlendirme Komisyonlarınca Yapılacak İşlemler

a. Planlama komisyonlarınca, coğrafi şartlar, kaynakların ekonomik kullanımı vb. nedenlerle başka bir il/ilçedeki taşıma merkezine taşınması planlanan yerleşim birimlerine ilişkin ilgili il millî eğitim müdürlükleriyle koordinasyon sağlanacaktır.

b. Başka bir il veya ilçeden öğrencisi taşınacak yerleşim birimleri ile okul/kurumların taşınmasına ait planlamalar, il veya ilçeler arasında koordinasyon sağlanması için ilgili il millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

c. İlçelerin öğrenci taşıma planlaması raporları incelenerek Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümlerine uymayan, öğrenci, öğrencisi taşınan okul, yerleşim birimi ile taşıma merkezi okullar uygulama kapsamından çıkartılacaktır.

d. Öğrencileri taşıma kapsamından çıkartılıp yeniden açılacak okul/kurumların bakım ve onarımlarının yapılması ve eğitim-öğretime hazırlanması için ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışılacaktır.

e. İl düzeyinde öğrenci taşıma planlamasına son şekli verilerek, Taşımalı Öğrenci Modülü'nden alınacak Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formu (Ek-1) valilik onayına sunulacak ve onaylar ilgili ilçelere bildirilecektir.

B. Yemek Planlamaları Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler planlamalara dâhil edilecektir.

2. Taşıma uygulaması kapsamında olan ancak ikili eğitim yapılan okullarda taşıma uygulaması kapsamında yemek hizmeti verilmeyecektir.

3. Taşıma uygulaması kapsamı dışındaki öğrencilere yemek hizmeti verilmeyecek olup, öğrenci taşıma uygulaması kapsamında öğle yemeği hizmeti sunulan taşıma merkezi okullarımızda eğitim gören öğrencilerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca muhtaç olduğu belgelenenlere talepleri doğrultusunda öğle yemeği hizmeti verilecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.