Öne Çıkanlar ŞOK 14 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Çalışanlar BİM 21 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Hayvan Sağlığı Kuralları ÖABT

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (2024-2)

Başvurular 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasındadır. Atamalar 30 Temmuz 2024 tarihinde Valiliklerce gerçekleştirilecek ve sonuçlar ilan edilecek. İnha listeleri 30-31 Temmuz 2024 tarihlerinde ilgili Valiliklerce sisteme girilerek atama kararnameleri oluşturulacak. Görevden ayrılma işlemleri 1 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

A. Başvuru Şartları

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

DİKKAT! Bakanlığımızca 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında; yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenler ile yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenlerden atamalarını iptal ettirenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır.

B. Başvuru 

1. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. 

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir. 

5. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 2 Eylül 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

6. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

7. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kadrolarınınbulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. 

9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

10. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

11. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

12. Bakanlığın merkez teşkilatı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 2 Eylül 2024 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. 

C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler

1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler, 

2. Yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

3. Çeşitli nedenlere (görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği vb.) bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda ve daha önceki eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri,

4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir. 

Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller

1. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanında görev yapmakta iken bulunduğu eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atananlardan; zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte iken 18 Haziran 2023 tarihli ve 32225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulanlar,

2. Halen görev yaptıkları kurumlarda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler, 

Not: Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun A. Başvuru Şartları başlıklı bölümünün 3’üncü maddesinde yer alan 31 Aralık 2024 itibarıyla bir yıllık çalışma süresi ile 4’üncü maddesinde yer alan dört yıllık çalışma süreleri aranmayacaktır.

3. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler,

4. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

D. Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken Hususlar

1. Bu duyuru kapsamında yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde; atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

DİKKAT! 2024 yaz döneminde 2’nci iller arası ve il içi isteğe bağlı yer değişikliği duyuruları ile mazerete bağlı yer değişikliği duyurusu kapsamında başvuru ve atama işlemleri kısa bir takvim süresi içerisinde birbiri ardınca gerçekleştirileceğinden bu atama işlemlerine ilişkin alan bazlı ihtiyaç bulunan norm kadroların sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için atama iptal işlemi kesinlikle yapılmayacaktır. Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

E. Dikkat Edilecek Diğer Hususlar

1. Görev yaptıkları kurumlarda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler hariç olmak üzere sözleşmeli öğretmen iken öğretmen kadrosuna atananlardan 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bir yıllık çalışma süresini doldurmayanlar ile 7433 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli ve kadrolu toplam dört yıllık çalışma süresini doldurmayanlar bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

2. Öğretmenlerden herhangi bir atama işlemine bağlı olarak adlarına düzenlenmiş ve sonuçlandırılmamış kararnamesi olanlar başvuruda bulunamayacaktır.

3. Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

4. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

5. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır. 

F. Atamalar 

1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecektir. 

2. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

3. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bu duyuru kapsamındaki yer değiştirmelerine ilişkin atama kararnameleri Bakanlık tarafından diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ise atama kararnameleri valiliklerce düzenlenecektir.

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu : https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_07/03193541_iliciistegebagli2duyurusu.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.