Öne Çıkanlar öğretmen BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

Okullarda Üç Dalda “Sıfır Atık” Yarışması

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, öğrencilerde atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılık konularında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi çözümleri geliştirmek amacıyla "Sıfır Atık Yarışması" yapılacak.

Buna göre resmi ya da özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bireysel eserlerinin yanı sıra okullardan iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasının hedeflendiği yarışma kapsamında, "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm", "Sıfır Atık Projeleri" ve "İyi Uygulama Yapan Okul" olmak üzere üç farklı kategoride yarışma düzenlenecek.

Bu kapsamda, "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" ve "Sıfır Atık Projeleri" başlıklı yarışmalarda birinci olan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bisiklet ve çevre dostu öğrenci seti, ikinci olanlara tablet, üçüncü olanlara akıllı saat hediye edilecek. Yine bu yarışma dallarında birinci olan lise öğrencilerine ise dizüstü bilgisayar, ikinci olanlara elektrikli bisiklet ve üçüncü olanlara tablet hediye edilecek.

Okulların yarışacağı "İyi Uygulama Yapan Okul" kategorisinde ise birincilik ödülü olarak "çevre beratı" takdim edilecek. Yarışmalar kapsamında 26 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek. Ödül almaya hak kazananlara ödülleri, 30 Mart'ta verilecek.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SIFIR ATIK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Yürütme
Amaç

Madde 1- Sıfır Atık Projesi, atık üretimini en az seviyeye indirerek çevresel etkileri azaltmak, doğal kaynakları korumak, geri dönüşümü teşvik etmek, atıkların yeniden kullanımını artırmak ve genel olarak sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Geri dönüşüm, yeniden kullanım, tasarım değişiklikleri, atık ayrıştırma ve geri kazanım gibi uygulamalar projenin önemli bileşenleri arasında yer almaktadır. Sıfır Atık Projesi, çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi, doğal kaynakların korunmasını ve atık yönetiminin daha verimli hâle getirilmesini hedeflemektedir.

Bakanlığımız atık yönetimi konusunda sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması faaliyetlerini desteklemektedir. Sıfır Atık Yarışması ile öğrencilerde atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlı olmak, sürdürülebilir kalkınma için farkındalık yaratmak, yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Kapsam

Madde 2- Ülkemiz genelindeki resmî/özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin Sıfır Atık Projesi fikirlerini, okulların Sıfır Atık Projesi kapsamındaki çalışmalarını, atıktan sanata ileri dönüşüm eserlerini,, katılımcıların başvuru şeklini, değerlendirme komisyonlarının oluşturulmasını, yapılacak değerlendirmeyi ve verilecek ödülleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- a) 5/1/1961 tarihli ve Resmî Gazete’de yayımlanan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu.
b) 14/6/1973 tarihli ve Resmî Gazete’de yayımlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
c) 11/8/1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu.
ç) 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
d) 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu.
e) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
f) 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
g) 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
ğ) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği.
h) 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
ı) 2/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği.
i) 11/3/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği.
j) 1/11/2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürütme

Madde 4- Bu yarışma şartnamesi hükümlerini “Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü” yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM
Yarışma
Türü

Madde 5- Sıfır Atık konusunda sanatsal, özgün eserler, proje fikirleri ve iyi uygulamaları içeren yarışmalar düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu

Madde 6- Temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda Sıfır Atık Yarışması amaçları doğrultusunda;

6.1. Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması (Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası)
6.2. Sıfır Atık Projeleri Yarışması (Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası)
6.3. İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması (Okullar Arası) olmak üzere 3 farklı temada yarışma düzenlenecektir.

Yarışmanın Kategorileri

Madde 7- Belirlenen temalar doğrultusunda farklı eğitim kademeleri, aşağıda belirtilen kategorilere göre kendi içinde değerlendirilecektir

7.1. Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması (4 Seviyede değerlendirilecektir.)
7.1.1 Okul Öncesi Öğrencileri Kategorisi
7.1.2 İlkokul Öğrencileri Kategorisi
7.1.3 Ortaokul Öğrencileri Kategorisi
7.1.4 Lise Öğrencileri Kategorisi
7.2. Sıfır Atık Projeleri Yarışması
7.2.1 Ortaokul Öğrencileri Kategorisi
7.2.2 Lise Öğrencileri Kategorisi
7.3. İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması: Bu kategoride tüm seviye ve türdeki okullar katılabilir.

Yarışmaya Katılacaklar

Madde 8- Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrenciler ve okullar katılacaktır.

Yarışmaya Katılım Şartı

Madde 9- Yarışmalara katılacak öğrenci ve okullarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.

Genel Şartlar

9.1. Öğrenciler yarışmalara bireysel olarak katılabilirler.
9.2. Öğrencilerin yarışmaya ve etkinliğe katılabilmesi için velilerinden izin belgesi alınmalıdır.
9.3. Öğrenciler yarışmaya her temada sadece bir eserle katılabilir.
9.4. Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
9.5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
9.6. Yarışmacılar, başvuru yaptıklarında şartnameyi imzalamış ve kabul etmiş sayılırlar.
9.7. Yarışmaya katılacak eserler başka bir eserden kopya edilmemelidir.
9.8. Başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.
9.9. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
9.10. Ödül töreninden önce, ödül almaya hak kazananlar veya dereceye girenler, herhangi bir yerde (sosyal medya, okul töreni vb.) paylaşılmayacaktır.
9.11. Yarışma dili Türkçedir.

Eserde Aranacak Şartlar

Madde 10-Atıktan Sanata İleri Dönüşüm, Sıfır Atık Projeleri ve İyiUygulama Yapan Okul yarışmalarına katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

10.1. Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması

a) Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

b) Yarışmaya katılacak öğrenciler, ekte yer alan formları doldurup imzalayacaklardır.

c) Yarışmaya projelerin detaylarını anlatan sunum, fotoğraf ve video gibi tanıtım materyalleri ile katılım sağlandıktan sonra, söz konusu materyaller öğrencinin okulunda muhafaza edilecektir. Okul birincisi olarak seçilen eser uygun taşıma koşulları göz önüne alınarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

ç) İl komisyonu tarafından seçilen bir eser, Bakanlık değerlendirmesine uygun şekilde düzenlenerek gönderilecektir. (Adres: MEB Beşevler Kampüsü, J Blok-İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı: Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. Emniyet Mah. Yenimahalle-ANKARA)

d) Belirtilen şartları taşımayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Bakanlığa gönderilen tasarımlar ve dokümanlar iade edilmeyecektir.

f) Tahrip olmuş, anlaşılmayan veya videosu/fotoğrafı net görülmeyen tasarımlar kabul edilmeyecektir.

g) Teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ğ) Projelerin, e-postayla gönderilmesi veya başka bir sorun nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve gecikmelerden değerlendirme komisyonları sorumlu değildir.

h) Eserler, şartnamede yer alan Tablo-1’e göre okul, ilçe, il ve Bakanlık düzeyinde oluşturulacak komisyonlar tarafından değerlendirilecektir.

10.2. Sıfır Atık Projeleri Yarışması

a) Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
b) Yarışmaya katılacak öğrenciler, ekte yer alan formları doldurup imzalayacaklardır.
c) Yarışmaya, projelerin detaylarını anlatan sunum, fotoğraf ve video gibi tanıtım materyalleri ile katılım sağlandıktan sonra söz konusu materyaller öğrencinin okulunda muhafaza edilecektir.
ç) Belirtilen şartları taşımayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Yarışmaya katılan projelere ait dokümanlar iade edilmeyecektir.
e) Tahrip olmuş, anlaşılmayan veya videosu/fotoğrafı net görülmeyen projeler kabul edilmeyecektir.
f) Teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
g) Projelerin, e-postayla gönderilmesi veya başka bir sorun nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve gecikmelerden değerlendirme komisyonları sorumlu değildir.
ğ) Projeler, şartnamede yer alan Tablo-2’ye göre okul, ilçe, il ve Bakanlık düzeyinde oluşturulacak komisyonlar tarafından değerlendirilecektir.

10.3. İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması

a) Yapılan çalışmalara ve uygulamalara ilişkin çalışmaların belgelenmesi gerekmektedir. Yarışmaya projelerin detaylarını anlatan sunum, fotoğraf ve video gibi tanıtım materyalleri ile katılım sağlanacaktır.
b) Okul müdürleri ekte yer alan formları doldurup imzalayacaklardır.
c) Yarışmaya katılan okullara ait dokümanlar iade edilmeyecektir.
ç) Tahrip olmuş, anlaşılmayan veya videosu/fotoğrafı net görülmeyen uygulama örnekleri kabul edilmeyecektir.
d) Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi olmayan okullar değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan uygulama örnekleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Uygulama örneklerinin e-postayla gönderilmesi veya başka bir sorun nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve gecikmelerden değerlendirme komisyonları sorumlu değildir.
g) Uygulama örneklerinin değerlendirilmesi, şartnamede yer alan Tablo-3’e göre ilçe ve il seviyesinde oluşturulacak komisyonlar tarafından gerçekleştirilecektir.
ğ) Yarışmaya her tür ve seviyede okul katılım sağlayabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme
Değerlendirme Basamakları

Madde 11- Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması ve Sıfır Atık Projeleri Yarışması Değerlendirme Adımları

11.1. Birinci Basamak

a) Eserler, öncelikle okullarda ilgili Müdür Yardımcısının koordinasyonunda en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir.
b) Okul Değerlendirme Komisyonunca belirlenen 1 (bir) eser, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

11.2. İkinci Basamak

a) İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri koordinesinde en az 5 (beş) öğretmenden oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir.

b) İlçe Değerlendirme Komisyonunca belirlenen 1 (bir) eser, İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

11.3. Üçüncü Basamak

a) İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl Millî Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda en az 5 (beş) öğretmenden oluşan bir komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir.

b) İl komisyonu tarafından seçilen bir eser bakanlık değerlendirmesi için uygun taşıma koşulları sağlanarak gönderilecektir. (Adres: MEB Beşevler Kampüsü, J Blok-İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı: Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. Emniyet Mah. Yenimahalle-ANKARA)

11.4. Dördüncü Basamak

a) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığına gönderilen eserler, ulusal seviyede oluşturulacak değerlendirme komisyonuna teslim edilecektir.

b) Değerlendirme ve inceleme, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce en az 7 (yedi) jüri üyesinden oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır.

c) Dereceye giren yarışmacılar, 30 Mart 2024 Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde yapılacak törende açıklanacaktır.

Madde 12- İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması Değerlendirme Adımları

12.1.Birinci Basamak

a) Yarışmaya katılacak okullar, ilgili materyallerini (sunum, video, fotoğraf vb.) yarışma takviminde belirtilen tarihte bulundukları İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin e- posta adreslerine göndereceklerdir.

b) İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen okul başvuruları İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda en az 5(beş) öğretmenden oluşan bir komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir.

c) İlçe Değerlendirme Komisyonunca belirlenen 1 (bir) okul, İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

12.2.İkinci Basamak

a) İlçe Değerlendirme Komisyonları tarafından belirlenen okulların başvuruları, İl Millî Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda en az 5 (beş) öğretmenden oluşan bir komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir.

b) İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından seçilen okul, çevre beratı ile ödüllendirilmek üzere Bakanlığa resmî yazıyla ve [email protected] e-posta adresine bildirilecektir. 

Şartnemeye https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_02/09145000_SYfYr_AtYk_YarYYmasY.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.