Öne Çıkanlar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Öğretmenler Arası Nesilden Nesile Milli Mücadele Temalı Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Okul Veri Randevu İşlemi Meyve Günü EYT Konusunda Hangi Lider Ne Demişti?

Olağanüstü Hal İlan Edilen İl ve İlçelerde Özel Öğretim Kurumları İçin Alınan Ek Tedbirler (24 Şubat 2023)

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Bakan a. Mustafa GELEN imzalı resmi yazıda "6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 5661 sayılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun kapsamında Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan özel öğretim kurumları ile ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti veren özel kurumlar, bu kurumlarda öğrenim görmekte olan öğrenci ve kursiyer ile eğitim personelini etkilemiştir. Kurum binaları, öğretim programları, kursiyer kayıtları, eğitimler ve sınavlar, personel işlemleri ve diğer faaliyetlere ilişkin ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 24.02.2023 tarihli ve E-16915068-10.99-71034075 sayılı Makam Oluru alınmıştır. Olağanüstü hal ilan edilen il ve ilçelerde bulunan özel öğretim kurumları ile özel barınma hizmeti veren kurumlar Bakanlık/Valilikçe belirlenen/belirlenecek tarihlerde eğitim öğretim ve barınma faaliyetlerine yeniden başlayabileceklerdir. Bu kapsamda;

1- Kurumlar bakımından;

a. Bu illerde faaliyette bulunan özel öğretim kurumları ile özel barınma hizmeti veren kurumların faaliyetlerine mevcut binalarında veya aynı ildeki farklı bir binada devam edebilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (k) bendi ile Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen kurum ve kuruluşlarca veya kurumun bulunduğu il/ilçede bu konuda görevlendirilen yetkili merciler tarafından düzenlenen kurum binasının sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belgenin temin edilmesi gerekmektedir. Söz konusu rapor alınmadan kurumlar faaliyetlerine başlayamayacaklardır. 

b. Bu illerde bulunan özel öğretim kurumlarından kurum binalarının kullanılmayacak halde olduğu yetkili kurum/kuruluşlarca tespit edilenlerden farklı binalarda veya geçici eğitim mekanlarında eğitim öğretime devam etmek isteyenlerden talepleri kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından uygun bulunanlar faaliyetlerine bu mekan veya binalarda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'nde yer alan şart ve standartlar aranmaksızın en fazla 1 yıl süreyle devam edebileceklerdir.

c. Bu illerde bulunan özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlardan kurum binalarının kullanılmayacak halde olduğu yetkili kurum/kuruluşlarca tespit edilenlerden faaliyetlerine devam etmek isteyenlerin talepleri kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından uygun bulunanlar faaliyetlerine yalnızca aynı ildeki farklı binalarda Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nde ve Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'de yer alan şart ve standartlar aranmaksızın en fazla 1 yıl süreyle devam edebileceklerdir.

ç. Bu illerde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden binası kullanılmayacak durumda olması nedeniyle farklı binalarda veya geçici eğitim mekanlarında eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden kurumların eğitim personeli ve engelli bireylerin ders devam takiplerinin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılması halinde kameralı görüntüleme sisteminin bulunma zorunluluğu aranmayacaktır.

d. Bu illerde bulunan özel öğretim kurumlarından eğitim ve öğretim faaliyetine ara vermek isteyenler ile halihazırda faaliyetine ara vermiş kurumlar için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 9/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan süreler il/ilçenin durumuna göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından 2 yılı aşmamak üzere belirlenen tarihlere kadar uzatılacaktır. 

e. Bu illerde bulunan özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlardan barınma faaliyetine ara vermek isteyenler ile halihazırda faaliyetine ara vermiş kurumlar için Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinde yer alan süreler il/ilçenin durumuna göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından 2 yılı aşmamak üzere belirlenen tarihlere kadar uzatılacaktır. 

f. Bu illerde bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, iş makineleri sürücü eğitim kursları ile uygulama alanı bulunan diğer çeşitli kursların eğitim ve sınav güzergahları/uygulama alanlarının kullanılmayacak halde olduğunun Valilikçe tespit edilmesi halinde; en fazla 1 yıl süreyle aynı ildeki en yakın ilçenin sınav güzergahı ile diğer kurumlara ait uygulama alanı kullanılabilecektir. Bunun mümkün olmaması halinde eğitim ve sınav güzergahı/uygulama alanının ilgili mevzuata göre yeniden belirlenmesi gerekmektedir. 

g. Bu illerde bulunan ve araçlarının kullanılmayacak halde olduğunu belgelendiren özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi dördüncü fıkrasında yer alan hüküm ile belirlenen araç sayısı şartı en fazla 1 yıl süreyle aranmayacaktır. 

ğ. Bu illerde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince 2023 yılı Şubat ve Mart aylarında verilen destek eğitimleri için; 14/09/2021 tarihli ve 35 sayılı Karar’ın "Eğitim Personeli ve Uygulamalar ile İlgili Açıklamalar” başlığının birinci maddesinde yer alan “Bir destek eğitim programının eğitimini alacak engelli bireye, zorunlu eğitim personeli tarafından ayda en az 2 (iki) saatlik eğitim verilir.” hükmünde belirtilen zorunlu eğitim personeli şartı aranmayacaktır. 

h. 12.02.2023 tarihli ve 70249193 sayılı Makam Oluru kapsamında ücretsiz okutulacak öğrenci oranını %10 olarak belirleyen ve bina kontenjanlarını geçici olarak artırmak isteyen özel okulların başvuru yapmaları halinde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 17’nci maddesi üçüncü fıkrasında istenen rapor bulunmaksızın ve özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde atölye ve laboratuvar standartları dikkate alınarak kontenjanları artırılabilecektir. 

ı. Bu illerde bulunan ve eğitim öğretim faaliyetlerine devam edemeyen özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında kayıtlı kursiyerlerin başka bir kursa devam edebilmesi için bina kontenjanlarını geçici olarak artırmak isteyen kurumların başvuru yapmaları halinde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 17’nci maddesi üçüncü fıkrasında yer alan hüküm ile istenen rapor bulunmaksızın dönemler dikkate alınarak kontenjanları artırılabilecektir.

i. Bu illerde faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında Şubat 2023 dönem eğitimlerini tamamlamayan kursiyerlerin Mart 2023 dönemine dahil edilebilmesi için bu dönemde kurum kontenjanı sınırlaması aranmayacaktır.

j. 30.12.2022 tarihli ve 67272923 sayılı yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Kursiyerler bakımından; 

a. Bu illerde bulunan özel yaygın eğitim kurumlarına kayıtlı olan kursiyerler talep etmeleri halinde yeni ikamet ettikleri il/ilçede bulunan özel yaygın eğitim kurumlarında kalan eğitimlerine devam edebilecek; teorik ve uygulama sınavlarına bu il/ilçelerde katılabileceklerdir. 

b. Bu illerde bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ve çeşitli kurslarda kayıtlı kursiyerlerin il/ilçede eğitim öğretim faaliyetlerinin başladığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde kurum veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmaları halinde bu süreçteki ders devamsızlığı silinerek eğitimin telafi edilmesi şartıyla kullanılmayan sınav hakları dondurulabilecektir.

c. Bu illerdeki arama ve kurtarma çalışmaları ile gönüllü yardım kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları aracılığı ile yapılan yardım, tedarik ve dağıtım çalışmalarına görevli veya gönüllü olarak katılan kursiyerlerden, bu süre içerisinde katılamadıkları teorik ve uygulama ders ve sınavları için, görev yaptıkları birimlerden sonradan alacakları görevli veya gönüllü çalışma sürelerini gösterir belge ile görevlerinin bitim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde kurum veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmaları halinde bu süreçteki ders devamsızlığı silinerek eğitimin telafi edilmesi şartıyla katılamadıkları sınav haklarının iadesi sağlanacaktır.

ç. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ve çeşitli kurslarda kayıtlı olan üniversite öğrencilerinin 2 ay içerisinde kuruma başvurmaları halinde üniversitelerin yüz yüze eğitime başladığı tarihe kadar eğitim ve sınav hakları korunacaktır. 

d. Bu illerde bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sertifika almış olup, sertifikalarını sürücü belgesine dönüştürmeyenler için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliği'nin 45'inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki süre 1 yıl uzatılmıştır.

e. Bu illerde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan engelli bireylerin kayıtları, Millî Eğitimi Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 21'inci maddesi gereğince engelli bireyin veya veli/vasisinin talep etmesi halinde; bireyin yeni kayıt olacağı kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince silinebilecektir. 

3- Eğitim personeli ile diğer personel bakımından;

a. Bu illerde bulunan özel öğretim kurumları ile özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda çalışmakta iken 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca mücbir sebeplerle kurumdaki görevinden ayrılmak ve farklı il/ilçelerde faaliyet göstermekte olan kurumlarda görev almak isteyen personelin, talep etmesi halinde, yeni göreve başlayacakları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevden ayrılma işlemleri yapılacaktır.

b. Bu illerde bulunan özel öğretim kurumları ile özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda görev yapan personelden farklı il/ilçelerde faaliyette bulunan kurumlarda görev almak isteyenlerin deprem nedeniyle zayi olan hizmet cetveli, sertifika vb. belgeleri MEBBİS modülü üzerinden il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince temin edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.