Öne Çıkanlar öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler 3600 ek gösterge Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan

Özel Çocuklara Özel Mektuplar Seçkisi Duyurusu

Özel Çocuklara Özel Mektuplar Seçkisi Şartnamesinin amacı; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmî/özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik nitelikli bir etkinlik gerçekleştirerek özel eğitim alanına ilişkin farkındalığın ve duyarlılığın artırılmasına katkı sağlamak için “Özel Çocuklara Özel Mektuplar” konulu seçkiye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KONU

Bu şartnamenin konusu; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî/özel; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında özel eğitim ihtiyacı olan akranları hakkındaki duygu ve düşüncelerini mektupla ifade etmesidir.

KAPSAM

Bu şartname; yukarıda konusu ve amacı belirtilen seçkinin şartlarını, başvuru şeklini, verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

TANIMLAR

Seçki: Seçme parçalardan oluşan eser. Komisyon: İl, ilçe ve okullarda kurulacak ve şartnamede her komisyon için belirlenen kişi sayısınca ve başkanları belirtilen seçici alt komisyon. Seçici Kurul: Türkiye genelinde il komisyonlarından birinci olarak seçilen eserler arasından dereceye giren eseri belirlemek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı başkanlığında kurulacak olan 9 (dokuz) kişilik seçici kurul

GENEL KATILIM ŞARTLARI

• Seçkiye, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî/özel; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki öğrenciler katılabileceklerdir.

• Seçkiye katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

• Seçici kurul üyeleri ile komisyon üyelerinin birinci dereceden yakınları seçkiye katılamazlar.

• Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Seçkinin hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenemez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılamaz.

• Her öğrenci seçkiye yalnız bir eserle katılabilecektir.

• Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektupların daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak/derece aldıysa iptal edilecektir.

• Eseriçeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

• Öğrenci bilgisi (adı, soyadı, sınıfı, şubesi, okul adı, ilçe ve il) mektubun ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.

• Seçkiye başvuru yapanlar eserlerini; Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 2 sayfa olacak şekilde word formatında ya da arka yüzleri kullanılmadan beyaz çizgisiz A4 dosya kâğıdına (sayfa tamamlandığında diğer bir A4 kâğıdına devam edilecek şekilde) mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak elle yazılacaktır. Öğrencilerin hazırladıkları eserler, sınıf öğretmenleri/sınıf rehber öğretmenleri aracılığıyla öğrenim gördükleri okul/kurum müdürlüklerine hem dijital ortamda hem de ıslak imzalı haliyle birlikte Açık Rıza Onayı (Ek-1) ve Veli İzin Belgesi (Ek-2) ile teslim edilecektir.

• Seçkiye katılım koşulları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri tarafından öğrencilere duyurulacaktır.

• Okul Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için okul müdürü ya da müdür yardımcısı başkanlığında 3 (üç) kişiden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır.

• İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için 3 (üç) kişiden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürünün başkanlığında Türkçe öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ya da sınıf öğretmeni görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

• İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için 5 (beş) kişiden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürünün başkanlığında Türkçe/Edebiyat öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmen/psikolojik danışman ve sınıf öğretmeni görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

• Millî Eğitim Bakanlığında eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için 9 (dokuz) kişiden oluşan bir seçici kurul oluşturulacaktır. Oluşturulacak kurulda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı başkanlığında Bakanlığın ilgili birimlerinde görev yapan 8 (sekiz) uzman görevlendirilecektir.

• Eserlerin okul müdürlüklerine son teslim tarihi 03 Mayıs 2024’tür. Bu tarihten sonra okul müdürlüklerine teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler seçki dışı kalacaktır.

• Açık Rıza Onayı (Ek-1) ve Veli İzin Belgesi (Ek-2) bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Okul müdürlüklerinin değerlendirmesi sonucu birinci olan eser ilçeye; ilçenin değerlendirmesi sonucu birinci seçilen eserin ile ve il değerlendirmesiyle birinci seçilen eser Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

• İl Millî Eğitim Müdürlükleri, değerlendirme sonucunda il birincisi olan mektupların ıslak imzalı taranmış halini dijital ortamda [email protected] eposta adresine gönderecektir.

• Katılımcılar Seçki Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

TELİF HAKLARI

• Katılımcı, seçkiye gönderdiği mektubun tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Mektubun alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Millî Eğitim Bakanlığı sorumlu değildir.

• Mektupların basımı ve yayını yoluyla herhangi bir ticari kazanç elde edilmeyecektir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı seçki faaliyetleri kapsamında yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı kataloglar, sosyal medya paylaşımları, videolar vb. için muvafakat alarak eserleri kullanabilecektir.

DEĞERLENDİRME

• Seçici kurul ile komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.

• Seçkiye katılacak eserler, seçici kurul ve komisyonlar tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.

• İlkokul ve ortaokul eserleri kendi içerisinde değerlendirmeye alınacak olup iki kademede birinci, ikinci ve üçüncü seçilen eser sahipleri ödüle layık görülecektir.

• Ödüller,

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce takdim edilecektir.

Mektup Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi Derecelendirme

1- Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (25 Puan)

2- Özgünlük ve edebi nitelik (25 Puan)

3- Üslup (Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma) (25 Puan)

4- Mektubun temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25 Puan) TOPLAM (100 Puan)

SEÇKİ SONUÇ DUYURUSU

Seçki sonuçları http://orgm.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

• Açık Rıza Onayı (Ek-1) • Veli İzin Belgesi

(Ek-2) • Katılımcı tarafından hazırlanan mektubun dijital (Word,pdf) ve ıslak imzalı olarak taranmış hali

SEÇKİ TAKVİMİ

Seçki Duyurusunun Yapılması 22 Nisan 2024

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih 03 Mayıs 2024

Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi 06 Mayıs 2024

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi 08 Mayıs 2024

İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin Millî Eğitim Bakanlığına Teslim Edilmesi 10 Mayıs 2024

Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi 16 Mayıs 2024

ÖDÜLLER

Derece Verilecek Ödül (İlkokul ve ortaokul eserleri için ayrı kategorilerde)

Birincilik Tablet

İkincilik Akıllı Saat

Üçüncülük Bluetooth Kulaklık 

İLETİŞİM VE BİLGİ

Adres : T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanlığı Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü A Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA

Telefon : 0312 413 30 49 / 0312 413 30 38

e-posta: [email protected]

Şartnameye https://sivasmso.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/58/01/700075/dosyalar/2024_04/29084847_ozelcocuklaraozelmektuplarseckisi.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.