Öne Çıkanlar öğretmen Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan TRT EBA TV 3600 ek gösterge Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik (16 Şubat 2024)

Resmî Gazete

16 Şubat 2024 CUMA

Sayı : 32462

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “mesleki eğitim merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, gemiadamı yetiştirme kursları, pilot yetiştirme kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri” ibaresi ile (ü) bendinde yer alan “Çeşitli kurslar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri,” ibaresi eklenmiş, (v) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“v) Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği kapsamındaki mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesine yönelik eğitim, bilgi, beceri ve donanım kazandıran özel öğretim kurumlarını,”

“bb) Sosyal etkinlik ve gelişim merkezi: Ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapıldığı özel öğretim kurumlarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan “CD’si” ibareleri “taşınabilir elektronik kaydı” şeklinde, (n) bendinde yer alan “denkliğinin kabul edildiğine” ibaresi “uygulanmasına izin verildiğine” şeklinde, (v) bendinde yer alan “vesikalık” ibaresi “son altı ayda çekilmiş biyometrik” şeklinde ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan “motorlu taşıt sürücüleri kursları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitimi (operatörlük) kursları, gemiadamı yetiştirme kursları, pilot yetiştirme kursları” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibarıyla okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri muvafakat belgesi. (Belgede muvafakat veren kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatlerine ilişkin imzaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin apartman yöneticisinin imzası bulunur.) Kısmen veya tamamen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde açılacak kurumlar için başvuru tarihi itibarıyla okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda en az bir yıl o kurum tarafından kullanılabileceğini gösterir kira sözleşmesi, irtifak hakkı sözleşmesi veya resmî muvafakatname.”

“z) Türk programı uygulayanlar hariç olmak üzere milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladıkları öğretim programları ve bu programların uygulanmasında kullanılan ders kitapları, yardımcı ders kitapları, haritalar ve diğer öğretim materyallerine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayı.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışında 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “19.00” ibaresi “21.00” olarak, aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ayrı bir çalışma takviminin uygulanmasında Bakanlıkça yapılacak sınavların ve mezuniyet işlemleri için e-okul üzerinde yapılacak işlemlerin tarihleri gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususlar dikkate alınır.”

“Faaliyetler 07.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılır.”

“Azınlık okulları Bakanlığın onayı ile farklı çalışma saatleri uygulayabilir.”

“(12) Kurumlarda Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar yapılmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “binada” ibaresi “bina/binalarda” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aynı kat/ardışık katlarda birden fazla okul açılabilmesi için ayrıca aynı katta bulunan okullar arasında erişimi engelleyecek şekilde düzenleme yapılması gerekir.”

“b) Ortaokul ve ortaöğretim okullarının aynı binada bulunması durumunda, her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir. Aynı kat/ardışık katlarda birden fazla okul açılabilmesi için ayrıca aynı katta bulunan okullar arasında erişimi engelleyecek şekilde düzenleme yapılması gerekir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “CD’si” ibaresi “taşınabilir elektronik kaydı” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ilave edilmek istenmesi veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “BE,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte valiliğe müracaat edilir:

a) Valiliğe müracaat tarihinden önceki otuz gün içinde alınmış ve kurumu devredecek kurucu temsilcisine devir yetkisi veren yetkili kurul kararı.

b) Kurumu devralacak gerçek kişi ise kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait 5 inci maddede sayılan belgeler.

c) Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri.

ç) Kurumu devralacak gerçek kişi ya da tüzel kişi adına kurucu temsilcisinin kurumun vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, tüm borç ve alacaklarını ve devir almadan önce işlenen fiillerle ilgili devirden sonra verilebilecek idari para cezalarını ve kapatma kararını da kabul edeceğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi.

d) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibarıyla okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği ya da kısmen veya tamamen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde açılacak kurumlar için başvuru tarihi itibarıyla okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda en az bir yıl o kurum tarafından kullanılabileceğini gösterir kira sözleşmesi, irtifak hakkı sözleşmesi veya resmî muvafakatname.

e) Bir arada bulunan kurumlardan herhangi birinin devrinde, her kurumun Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen bölümlerin tamamının bulunduğunu, ikiden fazla bir arada bulunan kurumların devrinde ise devri yapılmayan kurumların bir arada faaliyette bulunma şartlarını taşıdığını gösterir yerleşim planı.

f) Milletlerarası okulların devirlerinde devir alacak yabancı uyruklu gerçek kişi ya da tüzel kişilerle ilgili olarak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen Cumhurbaşkanı Kararı.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tür ve seviyesini” ibaresi “tür ve/veya seviyesini” şeklinde ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdari soruşturma sonucunda kapatılması teklif edilen kurumlar dönüştürülemez. Soruşturması devam eden kurumun soruşturma konusunun kurumun kapatılmasını gerektirmediğinin soruşturmayı yürütenlerce ön raporla tespiti hâlinde ve ilgili makamın da uygun görüşü ile kurum dönüştürülebilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının” ibaresi “Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon birimi olan okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Altıncı fıkra hükmü saklı kalmak kaydı ile kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları kaybettiğinin tespit edilmesi veya ölümü hâlinde, kurucu temsilcisi değişikliği için iki ay içinde başvuru yapılır. Verilen süre içerisinde başvuru yapılmaması hâlinde Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde işlem yapılarak kurucu temsilcisi değişikliği başvurusu için bir ay daha süre verilir. Bu sürenin sonunda kurucu temsilcisi değişikliği başvurusu yapılmaması hâlinde verilen idari para cezası beş kat artırılarak uygulanır ve başvuru için bir ay daha süre verilir. Verilen süre içerisinde başvuru yapılmadığının tespit edilmesi hâlinde okulların öğretim yılı sonunda, diğer kurumların ise uygulanan öğretim programının sonunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, veren merci tarafından iptal edilir.

(4) Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla kurumda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması hâlinde yukarıdaki hükümler diğer kurumlarına da uygulanır.

(5) Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucu hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.

(6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kurucu, kurucu temsilcisi veya yönetim organında bulunan kişilerin aynı fıkrada belirtilen terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatının tespiti hâlinde 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri gereği süre verilmeksizin kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisine kapatma yetkisi veren son bir ay içerisinde alınmış yetkili kurul kararı istenir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “genel müdür ve genel müdür yardımcısı” ibaresi “genel müdür, genel müdür yardımcısı ve/veya koordinatör müdür” şeklinde, “genel müdür veya genel müdür yardımcılarına” ibaresi “genel müdür, genel müdür yardımcısı ve koordinatör müdürlere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde;

1) Kurum müdürü,

2) Rehber öğretmen/psikolojik danışman,

3) Uygulanan programa uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,

4) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Hizmet satın alınması suretiyle çalıştırılan diğer personelin bilgileri MEBBİS Modülüne girilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “noter onaylı” ibaresi “Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerince onaylı veya apostil yapılmış” şeklinde, (3) numaralı alt bendinde yer alan “noter onaylı” ibaresi “Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerince onaylı veya apostil yapılmış” şeklinde, (5) numaralı alt bendinde yer alan “belge,” ibaresi “belge ya da denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge,” şeklinde, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “öğretmenlik yaptığını gösterir resmî makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,” ibaresi “öğretmenlik yaptığını gösterir resmî makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerince onaylı veya apostil yapılmış örneği,” şeklinde, (4) numaralı alt bendinde yer alan “belge,” ibaresi “belge ya da denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge,” şeklinde, (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “belge,” ibaresi “belge ya da denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge,” şeklinde, (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “fotokopisi istenir.” ibaresi “fotokopisi,” şeklinde, (4) numaralı alt bendinde yer alan “belge” ibaresi “belge ya da denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denklik süreci devam edenler, millî eğitim müdürlüklerince MEBBİS Modülünden denklik başvurusu tarihinden itibaren yıllık olarak takip edilir. Millî eğitim müdürlüklerince denklik başvurusunun olumsuz sonuçlandığı tespit edilenler ya da başvuru tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesini ibraz edemeyenlerin görevlendirilmesi sona erdirilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Okullar” ibaresi “Sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri ile okullar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde; öğretmen olarak atama şartlarını taşımak veya sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerine en az lisans düzeyinde uzman öğretici olarak atanma şartlarını taşımak.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumda eğitim ortamının sağlanması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için her türlü tedbirin alınması,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Derslerde, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulmasını sağlamak.

g) İlgili mevzuatına uygun olarak kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarını koordine etmek, uygun eğitim ortamlarını hazırlamak ve eğitim personeli görevlendirmek.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “veya onaylı örneği” ibaresi “veya onaylı örneği ya da denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle, üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti” ibaresi “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin kararında pedagojik formasyon eğitimi olarak kabul edilen belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti” şeklinde değiştirilmiştir.

“Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin kararından önce geçerli olan mevzuatta pedagojik formasyon eğitimi olarak kabul edilen belgelere sahip kişilerin hakları saklı kalır.”

“c) İş sözleşmesi veya hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilenler için alt işverenlik sözleşmesi ve alt işveren ile diğer personel arasında akdedilen iş sözleşmesi.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler, ikinci fıkrasında yer alan “Çeşitli kurslar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri,” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiş, birinci fıkrasında yer alan, “denklik belgesi” ibaresi “program uygulama izni” şeklinde değiştirilmiştir.

“Kurum yönetmeliklerinde başarı notu, devam-devamsızlık ve Bakanlıkça uygun görülmeyen diğer hususlar bulunamaz. Farklı yönetmelik uygulayan kurumların bilgileri MEBBİS Modülüne işlenir.”

“(11) Okullarda, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır.

(12) Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezleri Program Tablosu’nda (EK-16) belirtilen program gruplarından en az üç tanesi uygulanır.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “kurslarında” ibaresi “kursları ile sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “mesleki eğitim merkezlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerine” ibaresi, aynı fıkraya aşağıdaki bent ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Akşam liselerinde ise örgün ortaöğretimde öğrenim hakkı bulunmamak hükümlerine yer verilir.”

“g) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adresinin bağlı bulunduğu il sınırları içinde nakil ve kaydı yapılabilir. Bu öğrencilerden ayrıca yurt dışı giriş ve çıkış bilgilerini gösteren belge de istenir.”

“(16) Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerine kayıt sırasında öğrencilerden; T.C. kimlik kartı örneği ile öğretim programının özelliklerine göre diğer belgeler istenir.

(17) Hafta içi okul saatleri dışında ve/veya hafta sonu ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerine devam edebilirler. Öğrencilerin MEBBİS kayıtları e-Okul kayıtları ile ilişkilendirilir. Öğrenciler, öğrenim seviyelerine uygun programlara ve etkinliklere devam edebilirler.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 52/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Okullarda” ibaresi “Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “valilikçe” ibaresi “işlemi Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formu (EK-8)’e göre” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Ücretsiz okutulacak öğrenciler belirlenirken Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen çocuklara öncelik verilir. Yerleştirme işlemi modül üzerinden Bakanlık tarafından hazırlanacak usul ve esaslara göre valilikçe yapılır.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “dönemde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kanunun 13 üncü maddesine göre öncelik verilen çocukların dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumlarda,” ibaresi “Valilikçe yapılan yerleştirme sonucunda ücretsiz okuyacak öğrenci/kursiyer kontenjanının dolmaması hâlinde, kurumlarda” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “kursiyerler” ibaresinden sonra gelmek üzere “okullarda eylül ayının sonuna kadar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde her ayın ilk üç iş günü içinde, diğer kurumlarda ise uyguladıkları programın başladığı tarihe kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “olsun veya olmasın” ibaresi “olan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 22- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan milletlerarası özel öğretim kurumları 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (z) bendinde belirtilen onayı millî eğitim müdürlüklerine teslim ederler.

GEÇİCİ MADDE 23- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış çeşitli kursların özel öğretim kursuna dönüşmek istemeleri halinde 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (t) bendinde yer alan şartlar aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 24- (1) Daha önceden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış olup özel öğretim kursuna dönüşmek isteyen kişisel gelişim kurslarından uyguladığı programların/modüllerin süresi dönüşüm tarihinden uzun olanlar, Bakanlıkça belirlenen standartları sağlamaları halinde, dönüşüm sonrasında da eğitimlerini sürdürürler. Dönüşüm gerçekleştikten sonra bu programlara/modüllere yeni öğrenci kaydı yapılmamasına ilişkin tedbirler MEBBİS üzerinde alınır.

GEÇİCİ MADDE 25- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yatılılık hizmeti vermekte olan ilkokullar, 2024-2025 öğretim yılından itibaren yatılılık hizmeti vermek üzere yeni kayıt alamazlar. Ancak bu okullarda yatılılık hizmeti almakta olan öğrencilere öğrenim gördükleri kademenin sonuna kadar bu hizmet verilmeye devam edilir.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ARKA YÜZ, EK-3, EK-3/A, EK-7, EK-8, EK-12 ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-16 eklenmiştir.

MADDE 31- Bu Yönetmeliğin;

a) 25 inci maddesi ile değiştirilen 57 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yayımı tarihinden 6 ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240216-2-1.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.