Öne Çıkanlar Çalışma Uzman Yardımcısı afet ve acil durum Memur Öğretmenler Öğretmen Olmak İstiyor BİM BİM 11 Haziran 2024 Aktüel Ürünler

PIKTES Projesi 2023 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliğine İlişkin Duyuru

Bu duyuru; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi kapsamında görev yapmakta olan "Türkçe ve Arapça Öğreticileri ile Rehber Danışmanlar"ın isteğe bağlı yer değişikliğine ilişkin hükümleri içermektedir.

Bu duyuru kapsamında isteğe bağlı yer değişikliği için sadece Piktes Koordinatörlüğünde görev yapmakta olan öğreticiler başvurabilir. Başvuruda bulunan adaylar duyuruda ve ilgili sözleşmede yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

A. Başvuru Şartları

1.Piktes Projesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapıyor olmak,

2.Bulunduğu ilde 01.09.2023 tarihi itibarıyla en az bir yıl çalışmış olmak.

B. Başvuru

1.Başvurular, "https://piktes.gov.tr/yerdegisikligi" adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2.Öğreticiler en fazla 28 tercihte bulunabilir.

3.Atamalar, tercihe dayalı olarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir. Hizmet puanının hesabında; KPSS puanı, mülakat puanı, bulunduğu ilde toplam çalışma süresi ve projedeki toplam çalışma süresi dikkate alınacaktır.

a.Bulunduğu ilde çalışma süresi her bir ay için 10 puan

b. Projede çalışma süresi her bir ay için 2 puan

c. KPSS puanı

d.Mülakat puanı

e.Yer değişikliğine esas puan; a, b, c ve d maddelerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecektir.

f.Ayı tamamlamayan artık günler puanlama hesabına dahil edilmeyecektir.

g.Puan eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü esas alınacaktır.

4.Ücretli veya ücretsiz izinli olan (bedelli askerlik dahil) öğreticiler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir

5.İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğreticilerden, başvuru sürecinde görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar -her türlü iletişim aracıyla- kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecektir. Eğitim kurumu yöneticileri ise süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğreticilere daha sonra imzalatılacaktır.

6.Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüklerinde görev yapmakta olan il koordinasyon ekipleri tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerden herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.Öğreticiler -başvuru süresi içinde- görevli oldukları eğitim kurumuna ya da bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

8.Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğreticiler ile il milli eğitim müdürlüklerinde bulunan öğreticiler, başvurularını bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

C.Hizmet Puanı Hesabında Değerlendirilecek Hususlar

1.Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğreticilerin hizmet puanları, 1 Eylül 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2.Çalışma süresinin hesaplanmasında her türlü ücretli/ücretsiz izin (askerlik, doğum, evlilik, sağlık vb.) puanlamaya dahil edilecektir.

3.Geçici görevlendirme ile başka bir ilde görev yapan öğretici, kadrosunun bulunduğu ilde fiilen görev yapmış sayılır.

4.Puan hesaplanmasında; projedeki toplam hizmet süresi, kadrosunun bulunduğu ildeki toplam hizmet süresi, KPSS puanı ve mülakat puanının aritmetik ortalaması esas alınacaktır.

D.Öğretici, Eğitim Kurumu ve İl Koordinasyon Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

Öğretici

1.Başvuru şifresi okul idaresinden temin edilecektir.

2.Başvuruyu https://piktes.gov.tr/yerdegisikligi sayfası üzerinden yapacaktır.

3.Başvuruyu onayladıktan sonra başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak okul idaresine teslim edecektir.

4.Başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Bilgilerin hatalı olması durumunda başvuru iptal edilecektir.

5.Sistemde kayıtlı olan bilgilerin eksik veya hatalı olduğu düşünüldüğünde il milli eğitim müdürlüklerinde görev yapmakta olan il koordinasyon ekipleri ile iletişime geçilecektir.

Okul İdaresi

1.Öğreticiye başvuru işlemini yapabilmesi için sistem üzerinden şifre verecektir.

2.Öğreticinin başvuru bilgilerini kontrol edecektir.

3.Başvurunun kontrolünden sonra onaylama işlemini gerçekleştirecektir.

4.Bilgilerin hatalı olduğu başvurularda başvuruyu reddederek ilgili personele bilgi verecektir.

5.Onayladığı başvuru formunun çıktısını öğreticiden ıslak imzalı şekilde teslim alacaktır.

6.Başvuru formunu onaylayarak il milli eğitim müdürlüklerinde görev yapmakta olan il koordinasyon ekiplerine teslim edecektir.

İl Koordinasyon Ekipleri

1.Öğreticinin başvuru bilgilerini kontrol edecektir.

2.Başvurunun kontrolünden sonra onaylama işlemini gerçekleştirecektir.

3.Bilgilerin hatalı olduğu başvurularda başvuruyu reddederek ilgili personele bilgi verecektir.

4.Öğreticinin onaylayıp imzaladığı başvuru formunu okul idaresinden teslim alacaktır.

5.Başvuru formlarını muhafaza edip dosyalayacaktır.

6.Karşılaşılan problemlerin iletilmesi için ilin Piktes kurumsal mail adresinden (Örnek: [email protected]) ,[email protected] adresine mail atmaları gerekmektedir.

E.Dikkat Edilecek Hususlar

1.Ücretli ve ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumlan dışında görevlendirilme süreleri hizmet puanı süresinin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

2.Her ikisi de öğretici olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde Piktes 2023 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu ''il''e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğreticinin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliği kapsamında gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir.

3.İsteğe bağlı yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretici eşlerden biri görev yerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirerek, 2023 yaz dönemi mazerete bağlı yer değişikliği sürecinde aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin bulunduğu "il"e başvuruda bulunabilecektir.

4.Öğretici eşlerden yalnızca birinin isteğe bağlı yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı "il"e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

5.Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu İmzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeleri iptal edilecektir.

6.Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğreticiler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan okul yöneticileri ve il koordinasyon ekibi üyeleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8.Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden eğitim kurumu yöneticileri ve il koordinasyon ekibi üyeleri yetkili ve sorumludur.

9.Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretici sorumludur. Öğreticiler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabil ecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğreticiler, süresi içinde yeniden başvuru yapabileceklerdir.

10.Başvurular; sırasıyla eğitim kurumu yöneticileri, il koordinasyon ekibi üyelerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvuru ve onaylar belirtilen takvim doğrultusunda yapılacaktır.

11.Başvurusunda değişiklik isteyen öğretici, başvuru süresi içinde istediği değişiklikle ilgili olarak okul idaresine veya il koordinasyon ekibi üyelerine dilekçe ile başvuruda bulunacaktır.

12.İller arası görev yeri değiştirilen öğreticilerin yer değiştirme işlemleri bu duyuruda belirtilen açıklamalar dışındaki hiçbir gerekçeyle iptal edilmeyecektir.

13.Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim müdürlüklerindeki il koordinasyon ekibi üyeleri tarafından giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Proje Merkez Yönetim Ofisine bildirilecektir.

F.Yer Değişikliği

1.Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğreticilerin hizmet puanları, 1 Eylül 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2.Atama işlemleri, öğreticilerin yer değişikliğine esas puan üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Yer değişikliğine esas puanının eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı ve mülakat puanı dikkate alınacaktır.

3.Bu duyuru kapsamındaki yer değişikliği Projenin yürütülmekte olduğu 29 ille sınırlı kalacaktır.

4-Yer değişikliği sonrası ilişik kesen öğreticiler, ilişik kesme ve göreve başlama takviminde belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılacaklardır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.