Öne Çıkanlar öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler 3600 ek gösterge Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan

Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Yönergesi (30 Nisan 2024)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN, Bakan Yardımcısı Kemal ŞAMLIOĞLU ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali KARAGÖZ imzalı resmi yazıda ''Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 Dönemi (IPA-II) Programlaması kapsamında TREESP2.1.IQVETIII Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Opersayonu (METEK III) Operasyonel Anlaşması 30.09.2019 tarihinde imzalanmış ve operasyonun teknik yardım bileşeni faaliyetleri 01.03.2021 tarihinde başlamıştır.

Bu kapsamda METEK III Teknik Yardım Projesi iş tanımında mesleki ve teknik eğitim ile sektör ve ilgili sosyal ortaklar arasında iş birliğini esas alarak öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini ve sektörde yaşanan gelişmelere uyumunu destekleyici faaliyetler yürütmek, mesleki ve teknik eğitimde öğretimi yapılan meslek alan ve dallarına ait öğretim programları ve ders materyalinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması faaliyeti bulunmaktadır.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde, sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemek için hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’yi olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SEKTÖREL MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması, işleyişi ve faaliyet alanları ile bu merkezlerde görevli personele ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, Genel Müdürlüğe bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bünyesinde kurulan sektörel mükemmeliyet merkezlerini ve bu merkezlerde görevli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile 11 Mart 2017 tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan 2017/9882 – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Adına Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni” Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 2017/9892 – IPA-II Türkiye İçin Çok-Yıllı İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının Eklerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Alan: Merkezlerin faaliyet gösterdiği alanları,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

ç) Genel koordinatör: Merkezin çalışmalarını koordine eden öğretmeni,

d) Genel müdürlük: Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünü,

e) Hizmet içi eğitim faaliyeti: Bakanlığa bağlı resmî ve özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli eğitim personeline yönelik merkezî ve mahallî olarak yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla düzenlenen mesleki gelişim faaliyetini,

f) Hizmet içi eğitim planı: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yer aldığı yıllık planı,

g) Hizmet içi eğitim programı: Hizmet içi eğitim faaliyetinin adı, amacı, süresi, hedef kitlesi, uygulamaya yönelik açıklama, içerik, öğretim yöntem, teknik ve stratejileri, ölçme ve değerlendirme ile gerekli diğer hususları içeren programı,

ğ) Merkez: Sektörel mükemmeliyet merkezlerini,

h) Mesleki gelişim koordinatörü: Merkezde görev yapan öğretmeni, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezlerin Kurulması ve Faaliyet Alanları
Merkezlerin kurulması

MADDE 4- (1) Merkezler; mesleki ve teknik eğitim ile sektör ve ilgili sosyal ortaklar arasında iş birliğini esas alarak öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini ve sektörde yaşanan gelişmelere uyumunu destekleyici faaliyetler yürütmek, mesleki ve teknik eğitimde öğretimi yapılan meslek alan ve dallarına ait öğretim programları ve ders materyalinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Genel Müdürlüğe bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bünyesinde Genel Müdürlükçe kurulur ve aynı usulle kapatılır.

(2) Merkezlerin faaliyet göstereceği alanlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(3) Bir okul bünyesinde birden fazla merkez oluşturulmaz.

(4) Merkez personeli, genel koordinatör olarak görev yapacak öğretmen ile biri İngilizce öğretmeni olmak üzere mesleki gelişim koordinatörü olarak görev yapacak öğretmenlerden oluşur.

(5) Merkezlerde görev yapacak genel koordinatör ve mesleki gelişim koordinatörlerinin sayısı ve alanları Genel Müdürlükçe belirlenir. Ancak bir merkezde görevlendirilecek öğretmen sayısı hiçbir şekilde beşi geçemez.

Merkezlerin faaliyet alanları

MADDE 5- (1) Merkezler, Bakanlığa bağlı resmî ve özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan atölye ve laboratuvar, fizik, kimya/kimya teknolojisi, biyoloji, matematik ve İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin sağlanması ve mesleki ve teknik eğitimde öğretimi yapılan meslek alan ve dallarına ait öğretim programları ve ders materyalinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

a) Sektördeki yenilik ve gelişmeler doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını ve öğretim programı ile ders materyali güncelleme ihtiyacını tespit etmek.

b) Öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik taslak hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve Bakanlığın ilgili birimi tarafından onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe sunulmasını sağlamak.

c) Bakanlıkça onaylanan hizmet içi eğitim programları doğrultusunda yürütülecek hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, hizmet içi eğitim planına teklif edilmek üzere Genel Müdürlüğe sunulmasını sağlamak ve onaylanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin ilgili mevzuatı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimini ve öğretim programı ile ders materyali geliştirilmesini destekleyecek şekilde araştırma, geliştirme ve raporlama yapmak, bu doğrultuda yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak.

d) Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve ilgili meslek alanına yönelik çalışmalar yürüten yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ilgili mevzuatına göre iş birliği yapmak, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak.

e) Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve öğretim programı ile ders materyalini geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve yürütmek.

f) Sektör temsilcileri, ilgili sosyal ortaklar ve paydaş kurum ve kuruluşlarla öğretmenlerin mesleki gelişimi ve öğretim programı ile ders materyalini geliştirmeye yönelik iş birliği yapmak.

g) Öğretmenlerin mesleki gelişimi ile öğretim programı ve ders materyali geliştirilmesine ilişkin ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etmek ve duyurmak.

ğ) Merkezin faaliyetlerinin tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak.

h) Genel Müdürlükçe bu kapsamda verilen diğer görevleri yürütmek.

(2) Merkezler, uhdesine verilen merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerini Genel Müdürlük koordinesinde, mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerini ise il millî eğitim müdürlüğü koordinesinde 11/03/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığın ilgili biriminin onayı ile gerçekleştirir.

(3) Merkezler, bu maddede belirtilen faaliyetlerini bünyesinde bulunduğu okul müdürlüğü ile ilçe ve il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla yerine getirir.

(4) Merkezler, bu maddede belirtilen faaliyetleri kapsamında amaç, hedef ve performans göstergeleri ile bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri içeren yıllık kurumsal faaliyet planını ve izlemeye yönelik kurumsal faaliyet raporunu hazırlar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezde Görev Yapacak Personelde Aranacak Şartlar ve Personelin Görev ve Sorumlulukları
Genel koordinatör olarak görev yapacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6- (1) Genel Koordinatör olarak görev yapacak öğretmende aşağıdaki şartlar aranır.

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

b) Adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.

c) Genel Müdürlüğe bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarında müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya alan/bölüm şefi olarak görev yapmış olmak.

ç) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki merkezlere görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

d) Görevlendirileceği merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alana atanmış olmak.

(2) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen nitelikte aday bulunmaması hâlinde, öncelikle atölye ve laboratuvar öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Mesleki gelişim koordinatörü olarak görev yapacak öğretmenlerde aranacak şartlar

MADDE 7- (1) Mesleki gelişim koordinatörü olarak görev yapacak öğretmenlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

b) Adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.

c) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki merkezlerde görev yapacaklar bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

ç) Görevlendirileceği merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alana atanmış olmak.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen nitelikte aday bulunmaması hâlinde, öncelikle atölye ve laboratuvar öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Genel koordinatörün görev ve sorumlulukları

MADDE 8– (1) Genel koordinatörün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin faaliyet gösterdiği alanlarda mesleki gelişim ihtiyacını belirleme, hizmet içi eğitim programlarını hazırlama, hizmet içi eğitim faaliyeti planlama, öğretim programı ve ders materyali geliştirme çalışmalarını planlamak ve koordine etmek.

b) Merkezde gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim faaliyetlerinin ilgili mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik projeler geliştirilmesi ve uygulanması ile araştırma, geliştirme ve raporlama faaliyetlerine ilişkin çalışmaları koordine etmek.

ç) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki iş birliği çalışmalarını koordine etmek.

d) Merkezin faaliyetlerinin tanıtımına yönelik faaliyetleri organize etmek.

e) Merkezin faaliyetlerinin dokümantasyon, arşiv, izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek.

f) Merkezde görevli personelin iş bölümünü yapmak, çalışmalarını koordine etmek ve personele rehberlik yapmak.

g) Merkezin çalışmalarını sürekli izlemek ve iş süreçlerini geliştirmek.

ğ) Merkezin kullanımına tahsis edilen fiziki mekânlar ile araç ve gerecin etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak.

h) Merkezin çalışma alanlarının sağlık ve güvenlik şartlarına uygun bir şekilde hazır bulunmasını sağlamak.

ı) Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek, bütçe imkânlarına göre karşılanması için gerekli işlemleri yapmak.

(2) Genel koordinatör, birinci fıkrada belirtilen görevlerin yürütülmesi bakımından merkezin bünyesinde açıldığı okul müdürüne karşı sorumludur.

Mesleki gelişim koordinatörünün görev ve sorumlulukları

MADDE 9– (1) Mesleki gelişim koordinatörünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, hizmet içi eğitim programları ile materyalinin geliştirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

b) İlgili sektörün ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ilgili meslek alanına yönelik öğretim programı ve ders materyalinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

c) Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve öğretim programı ile ders materyali geliştirilmesini sağlamak için sektördeki gelişmeleri takip etmek, buna ilişkin yöntem ve teknikler konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve öğretim programı ile ders materyali geliştirilmesine ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve etkinlikleri takip etmek.

d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili paydaş kurum ve kuruluşları belirlemek ve bunlarla iş birliğini sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek ve yürütmek.

f) Paydaş kuruluşların bünyesinde yürütülecek hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak.

g) Merkezde yürütülen faaliyetlerin dokümantasyon, arşiv, izleme ve değerlendirme sürecini yürütmek ve raporlarını hazırlamak.

ğ) Merkezin faaliyetlerinin tanıtımına yönelik çalışmaları yürütmek.

h) Genel koordinatör tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Mesleki gelişim koordinatörü, birinci fıkrada belirtilen görevlerin yürütülmesi bakımından genel koordinatöre ve merkezin bünyesinde açıldığı okul müdürüne karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Seçilmesi ve Görevlendirilmesi
Personelin seçilmesi ve görevlendirilmesi

MADDE 10- (1) Merkezlerde görev yapacak öğretmenlerin seçilmesine ilişkin başvuru takvimi, başvuru usul ve esasları ile değerlendirme ölçütleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Başvuruları değerlendirmek üzere merkezin bulunduğu ilde il millî eğitim müdürü başkanlığında il müdürlüğündeki insan kaynakları yönetimi, öğretmen yetiştirme ve geliştirme ile mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürlerinden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurulur.

(3) Komisyon, başvuranlar arasından Genel Müdürlükçe belirlenen ölçütlere uygun olanları tespit ederek Bakanlığa bildirilmesini sağlar.

(4) Personel görevlendirmeleri, şartları taşıyanlar arasından 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça gerçekleştirilir.

(5) Görev süresi sona erenler, Genel Müdürlüğün inhası üzerine Bakanlıkça yeniden görevlendirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İzleme ve Değerlendirme
İzleme ve değerlendirme

MADDE 11– (1) Merkezin izleme ve değerlendirmesi, merkezin faaliyetlerini sürekli iyileştirmek amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilir.

(2) Merkezler her takvim yılı sonunda, yıllık kurumsal faaliyet planına dayalı olarak yıl boyunca yapılan çalışmaları, elde edilen kazanımları, yeni uygulamalara ait önerileri içeren kurumsal faaliyet raporunu hazırlar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

(3) İzleme ve değerlendirme süreci Bakanlıkça hazırlanan kılavuzlara uygun olarak yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.