Öne Çıkanlar merkez ve taşra teşkilatı konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri EYTliler Haklarını Geri İstiyor Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi (29 Ocak 2024)

Ortaöğretim Genel Müdürü Bakan a. Halil İbrahim Topçu imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında yürütülecek faaliyetlere katılacak öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, gönüllü veli ve diğer paydaşların görev, yetki ve sorumluluklarını, uygulamaya yönelik planlama, gerçekleştirme, izlee e değerlendirme süreçleri ile öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Sertifikasyon kapsamında gönüllü olarak katılacakları uzaktan veya yüz yüze kurslara yönelik ilke, usul ve esasların yer aldığı ''Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi 29 Ocak 2024 tarihli ve 95373735 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönerge ekte gönderilmiş olup, ilgililere duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından E-83203306-10.04-95373735 sayılı 29 Ocak 2024 tarihli Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi konulu resmi yazı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ve Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında yürütülecek faaliyetlere katılacak öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, gönüllü veli ve diğer paydaşların görev, yetki ve sorumluluklarını, uygulamaya yönelik planlama, gerçekleştirme, izleme ve değerlendirme süreçleri ile öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamında gönüllü olarak katılacakları uzaktan veya yüz yüze kurslara yönelik ilke, usul ve esasların yer aldığı Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönerge Taslağı  hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde "Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi"nin yürürlüğe konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI VE HAYAT BOYU ÖĞRENME/SERTİFİKASYON UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 24/8/2023 tarihli ve 37 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında yürütülecek faaliyetlere katılacak öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, gönüllü veli ve diğer paydaşların görev, yetki ve sorumluluklarını, uygulamaya yönelik planlama, gerçekleştirme, izleme ve değerlendirme süreçleri ile öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamında gönüllü olarak katılacakları uzaktan veya yüz yüze kurslara yönelik ilke, usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 21/1/2020 tarihli ve 1563891 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 24/8/2023 tarihli ve 37 sayılı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede yer alan,

a) Danışman: Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik, görev veya projelerde çalışmanın başlangıç ve bitişi arasındaki sürede öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere eğitim kurumu müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenleri,

b) Eğitim kurumu: Bu Yönerge kapsamındaki okul/kurumları,

c) Etkinlik/görev/proje ekibi: En az bir danışman ile sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülen aynı etkinlik/görev veya projede yer alan öğrencileri,

ç) Öğrenci Gelişim Dosyası: Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişim süreçlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla okul içi ve okul dışındaki çalışmalar ile eğitim içerikli diğer faaliyetlere ilişkin belgelerin elektronik ortamda tutulduğu dosyayı,

d) Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon: Öğrencilerin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sunulan uzaktan veya yüz yüze kursları,

e) Hedef kuruluş/kitle: Sosyal sorumluluk programlarında gerçekleştirilecek etkinlik, görev veya projelerin yürütüleceği kuruluşu, topluluğu, kesimi, öğrencileri veya kişileri,

f) Gönüllü veli: Sosyal sorumluluk programlarına eğitim kurumu yönetimi ile iş birliği içinde katılan veliyi,

g) İl koordinatörü: İlde sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerden sorumlu, il millî eğitim müdürü tarafından görevlendirilen il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünü,

ğ) İl koordinatörler kurulu: İl koordinatörünün başkanlığında, il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen iki ilçe koordinatörü ile Ortaöğretim, Meslekî ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapan birer okul koordinatöründen oluşan kurulu,

h) İlçe koordinatörü: İlçede sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerden sorumlu, ilçe millî eğitim müdürü tarafından görevlendirilen şube müdürünü,

ı) İlçe Koordinatörler Kurulu: İlçe koordinatörünün başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenen Ortaöğretim, Meslekî ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapan birer okul koordinatöründen oluşan kurulu,

i) Okul koordinatörü: Okulda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayan okul müdürünü,

j) Sosyal etkinlik modülü: Öğrencilerin sosyal etkinlik veya projeleri yürütmek üzere seçtiği/seçildiği öğrenci kulübünün, sosyal sorumluluk programı kapsamında katıldığı faaliyetler ile Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon yoluyla elde edilen belgelerin işlendiği e-Okul sistemi içinde yer alan modülü,

k) Sosyal sorumluluk programı: Öğrencilerin ortaöğretim süresince sosyal sorumluluk alanlarında yapacakları etkinlik, görev ve projeler ile topluma hizmet çalışmalarını kapsayan programı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sosyal Sorumluluk Programı Kapsamındaki Faaliyetlerin Genel İlkeleri

MADDE 5- (1) Öğrencilerin seviyelerine uygun, kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, bütün canlılarla birlikte doğaya ve çevreye, nesne ve eşyalara fayda ve estetik katacak, sorun çözen, resmî ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerileri gelişmiş, hayatlarını daha anlamlı ve değerli kılacak kişiler olarak yetişmeleri amacıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, benimsenen tutum ve davranışlar, sergilenen tavır ve verilen mesajlar bakımından Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerini destekleyici nitelikte olmalıdır.

(2) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, öğrencilerde iş birliği, dayanışma, etkili iletişim, empati, öz değerlendirme becerilerini ve öz güveni geliştirmeyi hedeflemeli; öğrenmeyi, araştırmayı, incelemeyi, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi özendirici, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirici nitelikte olmalıdır.

(3) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla yürütülmesi esastır. Bu kapsamda yapılacak etkinlik, görev veya projelerin öğrencilere; liderlik, yönetim ve organizasyon, ekip içinde çalışma, koordinasyon gibi yetkinlikleri kazandırması hedeflenir.

(4) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, eğitim, kültür ve turizm, sağlık, yardımlaşma ve dayanışma, doğa ve çevre sorunları, sıfır atık, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, afet ve acil durumlar, sosyal hizmetler gibi alanlar ile toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla okul içi ve okul dışı ortamlarda eğitim kurumları tarafından yürütülür.

(5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin, kurum kültürünü ve okul iklimini en iyi şekilde yansıtmasına ve okulun kurumsal kimliğini geliştirici nitelikte olmasına özen gösterilir.

(6) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, öğrenci kulüplerinin faaliyet alanları dâhilinde gerçekleştirilebileceği gibi danışman rehberliğinde yürütülen etkinlik, görev veya proje ekibi tarafından da gerçekleştirilebilir.

(7) Okullarda öğretmenler kurulu kararıyla “Sosyal Sorumluluk Kulübü” adı altında müstakil bir öğrenci kulübü de kurulabilir.

(8) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, danışmanın gözetim ve sorumluluğunda planlanır. Bu faaliyetler öğrenci kulüpleri, öğrenci grupları, öğretmenler, gönüllü veliler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılabilir.

(9) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerde tanımlanan etkinlik, görev veya projelerin taklit ve sıradanlıktan uzak, nitelikli olmasına önem verilir.

(10) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, ekip çalışması şeklinde gerçekleştirilir. Bir ekipte, farklı sınıf seviyelerinde ve şubelerde okuyan öğrenciler olabileceği gibi farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler de yer alabilir.

(11) Okul dışı etkinlik, görev veya projelerin planlanması ve uygulanmasında, çalışmaların yürütüleceği kurum ve kuruluşun olağan işleyişinin aksatılmamasına özen gösterilir.

(12) Sosyal sorumluluk programı kapsamında iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar il/ilçe koordinatörler kurulunun teklifi ile valilik/kaymakamlıklarca belirlenir.

(13) Konusu itibarıyla sosyal sorumluluk programı alanına giren ve Bakanlıkça yapılan iş birliği protokolleri bünyesindeki faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir.

(14) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili giderler, okul-aile birliği gelirleri ile öğrenciler/danışmanların buldukları ve okul yönetimince onaylanmış hayırseverler aracılığı ile de karşılanabilir.

(15) Okul müdürü sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetleri “Okul Koordinatörü” sıfatıyla koordine etmekle yükümlüdür. Görev verilmesi hâlinde il/ilçe koordinatörler kuruluna katılım sağlar.

(16) Öğrenciler, ortaöğretim süresi boyunca en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetleri yerine getirirler. Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında 20 saat olarak uygulanır. Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki her bir saat 60 dakika üzerinden değerlendirilir.

(17) Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek faaliyetler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğrencilerin korunması” başlıklı 158 inci maddesinde yer verilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.

(18) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. Bu belgeler e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenerek öğrenci gelişim dosyasında yer alması sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal Sorumluluk Programı Kapsamındaki Faaliyetlerin Hazırlık, Uygulama ve Değerlendirme Aşamaları
Hazırlık süreçleri

MADDE 6- (1) Sosyal sorumluluk programı kapsamında yapılabilecek faaliyetler öğrenci/öğrenci grupları veya öğretmenler tarafından Etkinlik/Görev/Proje Teklif Formu (EK-1) hazırlanarak okul müdürüne sunulur.

(2) Okul müdürlüğünce Etkinlik/Görev/Proje Teklif Formunun (EK-1) uygun görülmesi durumunda danışman görevlendirmesi yapılır.

(3) Etkinlik/Görev/Proje Çalışma Planı (EK-2) oluşturularak okul müdürünün onayına sunulur.

(4) Etkinlik/Görev/Proje Çalışma Planı (EK-2) onaylandıktan sonra danışman tarafından etkinlik, görev veya proje ekibi ile bir toplantı düzenlenir. Toplantıda, öğrencilere sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek etkinlik, görev veya projenin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanımlar hakkında bilgi verilir. Etkinlik, görev veya proje çalışma planı doğrultusunda iş bölümü yapılır.

(5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilmesi kararlaştırılan faaliyetler, okullarda diğer öğrencilere de duyurulur, okulun resmî internet sayfasında yayımlanır.

Uygulama

MADDE 7- (1) Etkinlik, görev veya proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm çalışmalar, Etkinlik/Görev/Proje Çalışma Planı (EK-2) dikkate alınarak yürütülür.

(2) Etkinlik/görev veya projenin uygulanması sırasında oluşabilecek aksaklıklar ve engeller, danışman ve okul koordinatörünün desteğiyle giderilir.

(3) Sosyal sorumluluk programı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülür.

(4) Uygulama sürecinde 6698 sayılı Kanunda yer verilen, kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ait kişisel veriler veli/vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, örnek teşkil etmesi amacıyla okulun resmî internet sayfasında yayımlanır. Paylaşılan içeriklerde kişileri küçük düşürücü, faaliyetlerde yer alan kurumların kurumsal kimliğini zedeleyici herhangi bir unsura yer verilmez.

Değerlendirme

MADDE 8- (1) Danışman, öğrencilerin etkinlik, görev veya proje sürecinde yaptıkları çalışmaları Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-3) ile değerlendirir.

(2) Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, görev veya projelerin sonunda öğrenciler Etkinlik/Görev/Proje Sonuçlandırma Formu (EK-4) doldurarak danışmana teslim eder.

(3) Etkinlik, görev veya proje sürecinde yürütülen çalışmalara ait ek formlar ile yazılı, basılı ve dijital tüm dokümanlar proje bitiminde danışman tarafından dosya hâlinde okul müdürlüğüne sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
İl koordinatörler kurulu

MADDE 9- (1) İl genelinde iş birliği yapılabilecek kurum/kuruluşları belirler ve bunların okullara duyurusunu yapar.

(2) İl genelinde sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin etkili ve verimli biçimde yürütülmesini sağlar.

(3) İl genelinde iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla ortak düzenlenebilecek faaliyetler hakkında okulları bilgilendirir.

(4) Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin türüne göre il genelinde önceden izin alınması gereken resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla yazışmaları organize eder.

(5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında il genelinde gerçekleştirilen faaliyetlerden ön plana çıkanların, örnek teşkil etmesi amacıyla il millî eğitim müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanmasını sağlar.

(6) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili uygulama takvimini belirler.

İlçe koordinatörler kurulu

MADDE 10- (1) İlçe genelinde iş birliği yapılabilecek kurum/kuruluşları belirler ve bunların okullara duyurusunu yapar.

(2) İlçe genelinde sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin etkili ve verimli biçimde yürütülmesini sağlar.

(3) İlçe genelinde iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla ortak düzenlenebilecek faaliyetler hakkında okulları bilgilendirir.

(4) Sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin türüne göre ilçe genelinde önceden izin alınması gereken resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla yazışmaları organize eder.

(5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen faaliyetlerden ön plana çıkanların, örnek teşkil etmesi amacıyla ilçe millî eğitim müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanmasını sağlar.

Okul koordinatörü

MADDE 11- (1) Okul koordinatörü, okul içi ve okul dışı ortamlarda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetleri koordine etmekle yükümlüdür.

(2) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlar, etkinlik, görev veya proje ekipleri ve gönüllü velilere rehberlik eder.

(3) Görev verilmesi halinde, il/ilçe koordinatörler kuruluna katılım sağlar.

(4) Sosyal sorumluluk faaliyeti olarak uygulanmasına onay verilen etkinlik, görev veya proje için danışman görevlendirir.

(5) Etkinlik, görev veya proje ekipleri tarafından hazırlanan çalışma planını onaylayarak, sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini yapar.

(6) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda İzleme ve Değerlendirme Raporunu (EK-11) il/ilçe koordinatörler kuruluna sunar.

(7) Etkinlik, görev veya projenin uygulanması sırasında oluşabilecek aksaklıklar ve engellerin çözümüne katkı sağlar.

(8) Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin, kurum kültürünü ve okul iklimini en iyi şekilde yansıtmasını ve okulun kurumsal kimliğini geliştirici nitelikte olmasını teşvik eder, bu yönde tedbir alır.

(9) Faaliyetlere katılacak öğrencilerin ulaşım, araç-gereç temini, varsa konukların ağırlanması gibi konularda okul-aile birliği ile iş birliği yaparak ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

(10) Öğrencilerin ortaöğretim süresince sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlere katılmalarını teşvik eder ve destek verir. Bu çalışmalara katılım sağlayan öğrencilerin bilgilerinin öğrenci gelişim dosyası kapsamında yer alması için Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesini koordine eder.

(11) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerde danışman olarak görev alan öğretmenin, yaptığı danışmanlık görevine dair bilgi/belgelerin MEBBİS’e işlenmesini sağlar.

Danışman

MADDE 12- (1) Öğrencilerin sosyal sorumluluk programı kapsamındaki etkinlik, görev veya projelere katılmaları için Veli İzin Belgesinin (EK-7 ) alınmasını sağlar.

(2) Öğrencilerin, sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin niteliği, kapsamı ve amacı gibi hususlarda bilgilenmelerini sağlar.

(3) Öğrenci Değerlendirme Formunu (EK-3) hazırlar ve öğrencilerin hazırlayacakları Etkinlik/Görev/Proje Sonuçlandırma Formu (EK-4) konusunda bilgilenmelerini sağlar.

(4) Sosyal sorumluluk programı çalışmalarının planlama doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlar.

(5) Sosyal sorumluluk programı kapsamında, okul dışında yapılacak faaliyetlerde öğrencilere refakat eder.

(6) Öğrencilerin etkinlik, görev veya proje yapacakları kurumların yetkilileri ile okul koordinatörünün bilgisi dâhilinde iletişime geçer.

(7) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi için gerektiğinde sosyal sorumluluk programı okul koordinatörüne önerilerde bulunur.

(8) Öğrencilerin ortaöğretim süresince sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlere katılmalarını teşvik eder.

(9) Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin öğrencilere verilen belgeleri Sosyal Etkinlik Modülüne işler.

(10) Etkinlik, görev veya proje sürecinde yürütülen çalışmalara ait ek formlar ile yazılı, basılı ve dijital tüm dokümanları proje bitiminde dosya hâlinde okul müdürlüğüne sunar.

Etkinlik, görev veya proje ekip üyeleri

MADDE 13- (1) Danışman ile iş birliği hâlinde yapılacak faaliyetleri planlayarak danışmanın rehberliğinde Etkinlik/Görev/Proje Çalışma Planı’nı (EK-2) hazırlar.

(2) Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin gerekli, topluma faydalı olacağını ve kendisinin yetişmesine katkı sağlayacağını düşünerek, yapacağı çalışmaları titizlikle yürütür.

(3) Etkinlik/Görev/Proje Çalışma Planı (EK-2) doğrultusunda yapılan iş bölümüne göre faaliyetlerini sürdürür.

(4) Faaliyetlerin yürütüldüğü kurumun işleyişini olumsuz yönde etkileyecek, kurumsal kimliğine zarar verebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır.

(5) Tutum ve davranışlarıyla okulunu en iyi şekilde temsil eder.

(6) Sosyal Sorumluluk Programı Etkinlik/Görev/Proje Sonuçlandırma Formunu (EK-4) doldurur.

(7) Tamamlanan etkinlik, görev veya proje sonrasında yeni etkinlik, görev veya proje önerileri geliştirerek danışman ile paylaşır.

(8) Danışmanın önerileri doğrultusunda çalışmalar yürüterek her aşamada danışmanı bilgilendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon
Hayat Boyu Öğrenme

MADDE 14- (1) Öğrencilerin, ortaöğretim süresince öğretim programlarında yer alan kazanımları destekleyici nitelikte sanat, zanaat, spor, bilişim teknolojileri, yabancı dil, tasarım vb. alanlarda; ilgi, istidat, kabiliyetleri ile ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri uzaktan veya yüz yüze kurslar yoluyla bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek hayata hazırlanmaları amaçlanmaktadır.

(2) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından sunulan uzaktan veya yüz yüze eğitim modülleri hakkında tanıtım çalışmaları yapılır.

(3) Okul müdürü, Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamında değerlendirilen ve tanımlanan uzaktan veya yüz yüze eğitim modüllerine katılım sağlanması hususunda öğrencileri teşvik eder ve destek verir. Proje çalışmasına katılmaları sonrasında elde edilen belgeleri Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesini koordine eder.

(4) Öğrenciler, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından sunulan uzaktan veya yüz yüze kurslara gönüllü olarak katılabilir.

(5) Bu kurslara başvurular ilgili kurumların başvuru kanalları üzerinden gerçekleştirilir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce sunulan güncel kurs listesine https://eyaygin.meb.gov.tr/ ve https://www.hemba.gov.tr/, adreslerinden erişim sağlanabilir.

Sertifikasyon

MADDE 15- (1) Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamındaki eğitim modüllerine katılımları sonrası elde ettikleri belgeler, sınıf veya şube rehber öğretmenleri tarafından Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.

(2) Müdür yardımcısı, öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamındaki eğitim modüllerine katılımları sonrası elde ettikleri belgelerin Sosyal Etkinlik Modülüne işlenip işlenmediğini kontrol ve takip eder.

(3) Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamındaki eğitimlere katılım sağlayarak aldıkları belgelerin öğrenci gelişim dosyasında yer alması sağlanır. Bu alandaki iş ve işlemler ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülür.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri için https://dhgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_02/12195839_2795subat2024.pdf linkini tıklayınız.

EKLER

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yanlış işler 4 hafta önce

bırakında millet eğitim öğretim yapsın. bir gurup akademisyen sahadan bihaber bir şeyler yazıp çiziyor, sahada hiç bir karşılığı yok. çöp yani. yazık insanların zamanlarına emeklerine