Öne Çıkanlar Hakim Adayı güney kore Halkların Demokratik Partisi MİGROS 16 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Hazine ve Maliye Bakanlığı

Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu (Mayıs 2024)

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuru işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. Başvuru işlemleri, Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

A. Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

10. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.

B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar

1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, Ek-7 Takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

2. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

3. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır.

4. Başvurulara ilişkin kayıtların Ek-7 Takvimde belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00’ ya kadar tamamlanması gerekmektedir.

5. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olan ancak bu mezuniyetleri başvuru sisteminde yer almayanlar, mezuniyet belgesi veya diploma örneğini bulundukları ildeki il millî eğitim müdürlüğüne başvuru süresi içerisinde teslim edecek, il millî eğitim müdürlüğünce mezuniyet belgesi veya diploma örneği Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına yine başvuru süresi içerisinde eposta ekinde gönderilecektir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre uygun bulunan mezuniyet programları başvuru sistemine eklenecektir. Bu sürecin adaylar tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

6. Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden, Eğitimi ve İmamHatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvurular, geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir.

7. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

8. Adayların başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta vb.) herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından gerekmektedir. Adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri büyük önem arz etmektedir.

9. Adaylar Elektronik Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

10. Adaylar başvurularının elektronik ortamda onaylanması için bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

11. Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa pedagojik formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge vb.) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

12. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik formasyon görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

13. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

14. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adlî sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Bu beyanlara ilişkin belgeler adayın atanması hâlinde göreve başlatılmadan önce istenecektir.

15. Başvuruda; Ek-3’te belirtilen alanlardaki adaylar, Ek-2’deki iller içerisinden sözlü sınava katılmak istedikleri 10 il tercihinde bulunacaktır. Adaylar, sınav merkezi tercihlerinden birine yerleşememesi durumunda Bakanlıkça belirlenen diğer illerden birinde sözlü sınava alınmayı kabul ettiğine dair beyanı işaretleyeceklerdir. Ek-4’te belirtilen alanlardaki adaylar Ankara’da, Ek-5’te belirtilen alanlardaki adaylar ise İstanbul ilinde sözlü sınava alınacaktır.

16. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.

17. Başvuruya ait kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan başvuru elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

18. Başvurular ilgili il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce incelenecek, uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

19. Başvuruya ilişkin onay veya ret durumlarının sistem üzerinden takip edilmesi adayların sorumluluğundadır.

20. Adaylar, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanan başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin hatalı olması vb. nedenler) sistem üzerinden iptal ederek süresi içerisinde yeniden başvuru yapabileceklerdir. İptal işlemi aday tarafından gerçekleştirilecektir.

21. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

22. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacaklardır.

23. Başvurusu kesinleşip onaylanan aday, Elektronik Başvuru Formunu muhafaza edecektir.

24. Bu duyuruda yapılan bilgilendirmelere ek olarak oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Adayların hak kaybına uğramamaları bakımından bu bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

C. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, ttkb.meb.gov.tr internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebileceklerdir.

2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

3. Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabileceklerdir.

5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2012 tarihli ve 2012/5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek, belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaklardır.

5.2. 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek ancak mezuniyet belgelerinin arka yüzünde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yerleştirildiklerine dair Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylandığına ilişkin ibare olması gerekmektedir.

6. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret) alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.07.2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul Kararında kaynak gösterilen yükseköğretim programlarına 2009-2010 eğitim öğretim yılı itibarıyla kayıtlı ya da bu programlardan mezun durumda olanlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2017 tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde Teknoloji ve Tasarım alanına başvuru yapabileceklerdir. Diğer taraftan, 2009-2010 eğitim öğretim yılı itibarıyla Resim-İş Öğretmenliği programına kayıtlı veya mezun olanlar da Teknoloji ve Tasarım alanına başvuru yapabileceklerdir.

8. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kurul Kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik / Gemi Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabileceklerdir.

9. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kararında Denizcilik (Gemi Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği / Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun olanlar Denizcilik / Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabileceklerdir.

10. Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.

11. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.03.2020 tarihli ve 5652360 sayılı,

12.02.2021 tarihli ve 20583218 sayılı mütalaaları gereğince; Sağlık Kurumları Yöneticiliği ile Sağlık Yönetimi Bölümünden 01.10.2015 tarihinden önce mezun olanlar ile 01.10.2015 tarihi itibarıyla bu bölümlere kayıtlı olup sonrasında aynı bölümden mezun olan adayların, Sağlık Bilgisi alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.

Ç. Pedagojik Formasyon

1. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları dışındaki programlardan mezun olan adayların;

1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

1.2. En az 27 kredilik pedagojik formasyon eğitimi sertifikası belgesi, (Not: 1993–1994 eğitim öğretim yılı ve daha öncesinde alınanlar bakımından 18 kredi ve üstü belgeler, 1993–1994 eğitim öğretim yılı sonrasından 27.09.2021 tarihine kadar alınanlar bakımından 21 kredi ve üstü belgeler, 27.09.2021 tarihinden 2022–2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına kadar alınanlar bakımından 30 kredi ve üstü belgeler kabul edilecektir.)

1.3. İlköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası (33 kredilik),

1.4. İngilizce öğretmenliği sertifikası,

1.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları pedagojik formasyon belgesi yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

D. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ise atamalardan sorumlu şube müdürünün başkanlığında Başvuru Onay Komisyonu oluşturulacaktır.

2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

3. Başvurularını tamamlayan adayların başvuruları, adayın başvuruda seçtiği il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay bekleyen başvurular ekranına yansıyacaktır. İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişkin belgeleri inceleyerek uygun olan başvuruları onaylayacak, uygun olmayan başvuruları ise gerekçelerini belirtmek suretiyle reddedecektir.

4. İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Başvuru Formunun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısını alarak iki yıl süreyle muhafaza edeceklerdir.

Not: Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya esas belgeler ile Elektronik Başvuru Formuna atama işlemi sonrasında da ihtiyaç duyulabileceğinden il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin bu belgeleri muhafaza etmeleri hukuki zorunluluktur.

5. Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile üniversiteye kayıt tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu aday tarafından sağlanacaktır.

6. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

7. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

8. Başvurularda e-Devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri, e-Devlet üzerinde turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden doğrulanarak kabul edilecektir.

9. Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programlarına / fakültelerine göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

10. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem tesis edilecektir.

Not: 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararının güncel hâliyle işlem yapılması önem arz etmektedir. Söz konusu Kurul Kararının güncel hâline ttkb.meb.gov.tr adresinden erişilebilir.

E. Sözlü Sınav

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav giriş belgeleri 10.06.2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak olup adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecektir. Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacaktır. Sözlü sınav giriş belgesinde, bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacaktır. Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğreneceklerdir.

2. Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulacaktır. Başvuru numarası sadece bu sözlü sınav uygulamasında kullanılacak olup başka herhangi bir yerde kullanılmayacaktır.

3. Rehberlik alanından sınava alınacak adaylar Ek-6B diğer adaylar Ek-6A Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuna göre sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür; alanıyla ilgili bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üyeden olmak üzere üç kişiden oluşacaktır. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü öğreneceklerdir. Komisyon üyelerinin kişisel bilgileri herhangi bir yerde kullanılmayacak, komisyonda görevli personele kullanıcı adı tanımlanacaktır. Komisyon üyeleri, sözlü sınav salonuna kesinlikle cep telefonu vb. iletişim araçları ile giremeyeceklerdir.

5. Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacaktır.

6. Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav esnasında kamera kaydı alınacaktır.

7. Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru cevap kâğıdına el yazısı ile yazarak imzalayacaklardır. Soru cevap kâğıdına cevapların aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru cevap kâğıdının usulüne uygun olarak aday tarafından komisyona teslim edilmemesi hâlinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacaktır.

8. Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile alınacaktır. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacaktır. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacaktır.

9. Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dâhil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.

10. Adaylar sözlü sınava; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik / mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç); banka / kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda / tüketim maddeleriyle giremezler.

11. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları gerekmektedir.

12. Sözlü sınava katılanların sınav puanları bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince Sözlü Sınav Sonuç Ekranına ayrı ayrı girilecek ve değerlendirme işlemi tamamlanacaktır.

13. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebileceklerdir.

14. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

F. İtiraz

1. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdikleri sözlü sınav komisyonuna itiraz edebilecektir.

2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacaktır.

Başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasındadır. Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 10 Haziran 2024 tarihindedir. Sözlü Sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

DUYURU

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.