Öne Çıkanlar Çalışma Uzman Yardımcısı afet ve acil durum Memur Öğretmenler Öğretmen Olmak İstiyor BİM öğretmen

Tasarruf Tedbirleri (24 Ağustos 2023)

Ortaöğretim Genel Müdürü Bakan a. Halil İbrahim TOPÇU imzalı resmi yazıda "2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere; kamu kaynaklarının maksadına uygun, azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması, her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev, aynı zamanda bir mecburiyettir. 

Valiliğinizce MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 21.08.2023 tarih ve E-10903426-841.99-81827124 sayılı yazısı uyarınca gerekli tedbirlerin alınması; Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda ihtiyaç fazlası malzemelerin tespit edilerek, öncelikle Genel Müdürlüğümüze bağlı okullar olmak üzere, ihtiyaç duyan okullara dağıtımının yapılması gerekmektedir.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 21.08.2023 tarih ve E-10903426-841.99-81827124 sayılı yazısının 10. maddesinde yer alan "Demirbaş alımı zorunlu hâllerde yapılacak, demirbaşlar kullanım ömrü tamamlanmadan değiştirilmeyecektir." hükmü gereğince son 4 yıl içerisinde açılarak kademeli donatılan okullarımızın demirbaş talepleri Genel Müdürlüğümüzce karşılanacak olup; diğer okullarımızın kullanım ömrü tamamlanmayan masa-sıra vb. demirbaşların bakım-onarımının yapılarak, ihtiyaç duyulması halinde, Genel Müdürlüğümüzden bakım-onarım ödeneği talebinde bulunulması ve yazımızın okullara duyurulması hususunda; gereğini rica ederim." denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından E-10903426-841.99-81827124 sayılı 21 Ağustos 2023 tarihli Tasarruf Tedbirleri konulu resmi yazı yayınlandı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN imzalı resmi yazıda "Hazine ve Maliye Bakanlığının 17.07.2023 tarihli ve 2319188 sayılı yazısında kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine atıfla, söz konusu Genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve yurt dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında Genelge ile belirlenen tedbirlere uymakla yükümlü oldukları bildirilmiştir. 

Buna göre;

1 - Harcama birimlerince, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneklerin üzerinde harcama yapılmadan faaliyetler azami tasarruf anlayışı ile yerine getirilecektir. 2023 yılı ve takip eden yıl bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecektir.

2 - Harcama birimleri kendi görev ve sorumluluk alanlarını düzenleyen mevzuatta belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dâhil etmeyeceklerdir.

3 - İhtiyaçların karşılanması için yapılacak alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alımın tercih edilmesi konusunda azami gayret göstereceklerdir.

4 - Taşıt edinimleri ihtiyaç analizlerine dayandırılacak, acil ve zorunlu hâller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt alınmayacaktır. Halihazırdaki taşıtlar da ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecektir.

5 - Harcama yetkilileri, haberleşme giderlerini hizmet gerekleri ve teknolojik imkânlar çerçevesinde gözden geçirerek kaynakların ekonomik ve verimli kullanılması hususunda sayı, tutar veya kullanım kısıtlamaları da dâhil gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.

6 - Hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetlerin uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esas olmak üzere söz konusu faaliyetlerin yüz yüze yapılmasının zorunluluk arz ettiği durumlarda öncelikli olarak Bakanlığımız ve diğer kamu tesislerinin kullanılması sağlanacaktır. Özel bir durum ya da zorunluluk arz eden hâllerde otel ve benzeri tesislerde yapılacak faaliyetler için Bakanlık Makamı Onayı alınacaktır. 

Hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyette görev süresi ve görevli sayısının asgari seviyede tutulması sağlanacak, fiyatların ekonomik olduğu yer ve dönemler tercih edilecektir. 

7 - Uluslararası toplantılar ile millî bayramlar hâriç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır. Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu hâller dışında kullanılmayacaktır.

8 - Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla ihtiyaç duyulan araştırma, geliştirme, eğitim ihtiyaçları öncelikle kurumun kendi personeli veya ilgili diğer kurumların bilgi ve tecrübe sahibi personelinden faydalanarak karşılanacak, zorunlu olmadıkça danışmanlık hizmeti satın alınmayacaktır.

9 - İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacaktır. İşin özelliği sebebiyle bastırılması zorunlu görülen dokümanlar ihtiyaç sayısı kadar bastırılacak ve ekonomik malzeme kullanımı tercih edilecektir. Keza kâğıt kullanımı en aza indirilecek, rapor, bilgi notu ve benzeri dokümanların hazırlanması ve dağıtımı da elektronik ortamda yapılacaktır.

10 - Demirbaş alımı zorunlu hâllerde yapılacak, demirbaşlar kullanım ömrü tamamlanmadan değiştirilmeyecektir. Bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesi durumunda hizmet ihtiyacının gerektirdiği özellikler ve kapasite dikkate alınacaktır. Ayrıca fiziki olarak birbirine yakın makam ve birimlerdeki fotokopi, faks ve benzeri büro malzemelerinin ortaklaşa kullanılması sağlanacaktır.

11 - Birimler, enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberinde yer alan tasarruf önlemlerine uyacaklardır. Ayrıca doğalgaz ve elektrik enerjisi tedarikinde serbest tüketici kriterlerini sağlayan binalarda ihale usulleri uygulanarak enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Kamu alımlarında, enerji verimliliği yüksek projeler ile enerji kullanımı düşük olan ürünler tercih edilecektir. Su kullanımında israfı önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve tasarruflu cihazlar tercih edilecektir. Yeşil alanların sulanmasında mümkün olduğunca şebeke suyu kullanılmayacaktır. Ek mali yüklerle karşılaşılmaması için birimler fatura karşılığı ödemeler ve diğer yükümlülükleri zamanında yerine getirecekler ve bunun için her türlü tedbiri alacaklardır.

12 - Hizmet gereği ve mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar dışında, mesleki kuruluş veya derneklere üye olunmayacaktır. Uluslararası kuruluşlara yapılan mevcut üyelikler gözden geçirilerek kurumların faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamayanlar ile yapılan üyelikler sonlandırılacaktır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız harcama birimlerinin Birim Amiri ve diğer yöneticileri sorumluluklarını yerine getirmekten ve 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen hususlara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasında ve uygulanmasından sorumlu olacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." denilmiştir.

Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 30 Haziran 2021 Tarihli ve 31527 Sayılı Resmî Gazete'de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210630-15.pdf) yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 41320733-045.99-2319188 sayılı 17 Temmuz 2023 tarihli Tasarruf Tedbirleri konulu genelge yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı Genelgede "Bilindiği üzere, 30/6/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazetede kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin “Tasarruf Tedbirleri” konulu ve 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve yurt dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında Genelge ile belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde genel ilke olarak; kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi, bütçelerde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmemesi, ilgili mevzuatta belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunulmaması, ihale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurların dâhil edilmemesi ve yapılacak olan atımlarda, ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için azami gayret gösterilmesi belirlenmiştir.

Bahse konu genel ilkelerin yanında, kamu kurum ve kuruluşları; taşınmaz edinilmesi ve kiralanması, resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş atımları, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda Genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlüdürler.

Diğer taraftan, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 217 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile “Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak” ve aynı fıkranın (o) bendi ile “Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak.” görev ve yetkileri Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu itibarla, anılan Genelgenin düzenlediği konularda idareler bünyesinde gerçekleştirilen iş ve işlemler ile bu kapsamda elde edilen tasarruflar, belirtilmesinde fayda bulunan diğer hususlar ile bu anlayışla izleyen dönemde tasarruf imkânı olan alanların Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için ilgili Bakanlıklar aracılığıyla, diğer idareler için ise doğrudan bu idareler tarafından 28.07.2023 tarihine kadar ekte yer alan tabloya uygun olarak iletişim kısmında yer alan e-posta adresine iletilmesi ve ayrıca Bakanlığımıza resmî yazı ile gönderilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim." denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.