Öne Çıkanlar Transkript Bilgileri öğretmen Eren Bülbül Ankara MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3 bin kadro

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemleri (7 Haziran 2022)

Bakan Yardımcısı Bakan a. Prof. Dr. Petek AŞKAR imzalı resmi yazıda "İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce görev alanları ile ilgili iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması için aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1- Öğrencilere ait seçmeli dersler dâhil tüm derslere ait not bilgileri ile okul öncesi eğitimde gelişim raporlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne zamanında işlenmesi sağlanarak not işlemleri ve okul öncesi eğitimde gelişim raporları tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

2- 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 31'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velisinin 16 Haziran 2022 tarihine kadar okul müdürlüğüne bildireceği yazılı talebi üzerine ilkokul öğrenimleri süresince bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Bu hususta okul yönetimlerince velilere ivedilikle gerekli bilgilendirmenin yapılması, 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla velilerden gelebilecek sınıf tekrarı taleplerinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi sağlanacaktır.

3- 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacaktır. Sürekli devamsız durumda olan öğrencilerin ders hanelerine ise “G” yazılmayarak boş bırakılacak “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı” ekranında aşağıda belirtilen iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

A- İlkokul müdürlüklerince; “Sürekli Devamsız” durumda olan öğrencilerin belirlenmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenmesi sağlanacaktır. 

B- İlkokul müdürlüklerince “Veli İsteğiyle” sınıf tekrarı yapılması istenilen öğrencilerin belirlenmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenmesi sağlanacaktır. 

C- Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürlüklerince; söz konusu ekrana sadece puanı bulunmayan öğrenciler yansıtılmış olup bu öğrencilerden “Sürekli Devamsız” durumda olan öğrencilerin belirlenmesi sağlanacaktır. Şube Öğretmenler Kurulu’nda değerlendirilecek öğrencilere ilişkin işlemler ise 4. madde kapsamında gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları 13-16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alınan kararlar “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/ŞÖK-Sınıf Tekrarı Kararları” ekranına kaydedilecektir. Bu kapsamda ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

5- 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 19'uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Öğrenci İşlemleri/Ayrılma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

6- 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında oluşturulan Öğrenci Yerleştirme Komisyonu’ndan sorumlu personel tarafından, “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Bakanlık MEM İşlemleri/e-Kayıt İşlemleri” ekranında yer alan “Kayıt Bölgesi Belirlenmemiş Adreslere İlişkin (okul öncesi/ilkokul/ortaokul)” raporlar her gün düzenli aralıklarla kontrol edilecektir. Raporlarda herhangi bir okul ile ilişkilendirilmediği belirlenen adreslerin okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokul ile ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.

7- Ortaöğretim Kurumlarına Yerel Yerleştirme sürecinde, ortaokul kayıt bölgesi belirleme ekranında mevcut belirlenmiş adreslerde değişiklik yapılamayacağından ortaokul kayıt bölgesi belirleme işlemlerinin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.

8- Sosyal etkinliklerin yüz yüze gerçekleştirilebileceği Bakanlığımızca Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05/04/2022 tarihli ve E-10230228-349-47152351 sayılı yazısı bildirilmiş olup “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Sosyal Etkinlikler” ekranları üzerinde 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.

9- Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından; 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 86'ncı maddesi uyarınca oluşturulmuş olan sınıf kitaplıklarında bulunan tüm kitapların; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Okuduğu Kitaplar/Sınıf Kitaplığı Oluşturma” ekranına, okul öncesi eğitim kurumlarında ise “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Okul Öncesi Kurum İşlemleri/Sınıf Kitaplığı İşlemleri/Sınıf Kitaplığı Oluşturma” ekranına işlenmesi sağlanacaktır.

10- İlkokul ve ortaokullarda sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından öğrencilerin okudukları kitap bilgileri eksiksiz bir şekilde “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Okuduğu Kitaplar/Öğrenci Kitap Bilgileri” ekranına işlenecektir.

11- Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 82’nci maddesi hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz eğitimi yapılacaktır. Okul öncesi eğitime devam etmiş olan çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 83’üncü maddesi ve 26/08/2014 tarihli ve 3557646 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi hükümleri gereği açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanabilecektir. Yaz eğitimi ve çocuk kulüpleri 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla açılabilecektir.

12- 26/08/2014 tarihli ve 3557646 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi'nin “Çocuk Kulübü Kurulması” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrası gereği çocuk kulüplerine ilişkin iş ve işlemlerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde kullanıma açılan “İlkokul/Ortaokul Kurum İşlemleri/Çocuk Kulübü İşlemleri” ve “Okul Öncesi Kurum İşlemleri/Çocuk Kulübü İşlemleri” ekranları üzerinden doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.

13- Okul yönetimleri, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde “Mevsimlik Tarım İşçi Öğrencisi” geçici nakil sebebi ile gelen bu statüdeki öğrencilerin okula devam, takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede ifade edilen “İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takip Ekipleri” oluşturulacak ve Genelge’nin 3’üncü maddesi hükümleri gereğince işlemler gerçekleştirilecektir.

14- 09/05/2022 tarihli ve 49207871 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi ile 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Öğrenci Değerlendirme Aracı (ÖDA) uygulanmayacaktır. Programa dahil edilen öğrencilerin modül tamamlama durumları İYEP uygulayan öğretmenler tarafından “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/İYEP İşlemleri” ekranına işlenecektir.

15- e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmî/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif edilmiş olan görevlere ilişkin olarak gerekli bütün tedbirlerin alınması ve aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması hususlarında, bilgilerini ve gereğini rica ederim." denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.