Öne Çıkanlar A101 20 Haziran 2024 Aktüel Ürünler öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Salih Tanrıkulu il dışı yer değiştirme

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" Yeni Müfredat Taslağı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından ''Tecrübe, öneri ve desteğiniz bizler için önemli! Sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışma ile meydana getirdiğimiz; akademisyen, öğretmen ve paydaşlarımızın yoğun çalışma ve katkılarıyla ortaya çıkan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk. (gorusoneri.meb.gov.tr)'' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" Yeni Müfredat Taslağı için bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

1. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMLARI

İnfografik: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

‘‘Köklerden geleceğe.’’

Eğitim birçok bileşeni olan bir bütündür. Bir ayağı geçmişte duran eğitimin diğer ayağı insanlığın geleceğine ufuklar açan bir kapıdır. Millî ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen bu süreçte temeli milletimiz oluşturur.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; öğrenci profili, beceriler çerçevesi, erdem-değer-eylem modeli, sistem okuryazarlığı, alana ait bilgi kümeleri bileşenlerinden oluşan bütüncül bir modeldir.

Yalnızca medeniyete uyum sağlayan bir nesil değil, etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller yetiştirmeyi hedefleyen eğitim felsefemiz doğrultusunda ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş öğrenci profili modele temel oluşturmaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde becerilerin gelişimi; zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki boyutları içeren bütüncül bir yapıda ele alınmaktadır. Bu yapı kapsamında, karmaşık ve soyut fikirleri eyleme dönüştürme sürecinde ortaya çıkan kavramsal beceriler ile bu becerilerin derse özgü bilgi ve becerileri içeren yapılarını temsil eden alan becerileri ilgili derse ait alan bilgisi ve bu alana ait bilgi kümelerini temsil eden içerik çerçevesi ile bütünleşerek öğrencilerin edinmesi beklenen öğrenme çıktılarını oluşturmaktadır. Öğrencilerin öğrenme çıktılarına ulaşma düzeyini belirlemek için ise öğrenme kanıtları kullanılmaktadır. Modelde ayrıca, öğrencilerin becerilerini geliştirmek ve eyleme geçirmek için temel bir bileşen olarak yer alan eğilimler ile öğretim sürecinin dinamik bir yapıda ilerlemesine ve eğitimin örtük hedeflerini özetlemesine yardımcı olan ve Erdem-Değer-Eylem Modeli, farklı okuryazarlık becerileri ve sosyal duygusal becerilerden oluşan programlar arası bileşenlere de yer verilmiştir. Öğrenme çıktılarının hayata geçirildiği ve öğrenme kanıtlarının kullanıldığı öğretme öğrenme yaşantıları, eğilimler ve programlar arası bileşenlerle desteklenerek öğrencilere zengin bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Öğretme öğrenme yaşantıları şu bileşenlerden oluşmaktadır:

• Öğrencilerin ünite, tema ya da öğrenme alanı ile ilgili ihtiyaç duyacağı ön öğrenmeleri gösteren temel kabuller;
• Öğrencilerin hangi bilgi ve becerilere sahip olduklarının yanı sıra öğrenme sürecinde ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan ön değerlendirme süreci;
• Öğrencilerin mevcut bilgi ve becerileri ile edinecekleri bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecini ifade eden köprü kurma;
• Modelin temel öğrenme yaklaşımları ile uyumlu şekilde, öğrenci merkezli bir anlayış çerçevesinde yapılandırılan öğretme-öğrenme uygulamaları,
• Her öğrencinin yetenek, ilgi ve öğrenme profilini göz önünde bulundurarak kapsayıcı bir eğitim ortamı sunan farklılaştırma uygulamaları.

Öğretmen yansıtmaları aracılığıyla ise öğretmenlerin hem kendilerinin hem de öğretim programlarının güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerini değerlendirmeleri beklenmektedir. Buna bağlı olarak öğretmenler öğretim sürecini iyileştirebilmekte ve öğrencilere daha iyi öğrenme deneyimleri sunabilmektedirler.

1.1. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ PERSPEKTİFİ

Adalet, hikmet, merhamet, iyilik, doğruluk, çalışkanlık, faydalı olmak ve güzellik gibi değerler üzerinde yükselen bir medeniyet mirasına sahip olan milletimiz, Türkiye Yüzyılı’nda eğitim adına kararlı adımlarla geleceğe hazırlanmaktadır. Türk eğitim sistemi bütün ideolojilerin üstünde millî bir şahsiyetin oluşumuna katkı sağlamak ve millî bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına ahlaklı, erdemli; milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefler.

Eleştirel düşünebilen, sorgulayan, araştıran, mesuliyet ve ülkü sahibi; yalnızca medeniyete uyum sağlayan değil etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi nesiller yetiştirmek diğer hedefleri arasındadır.

Eğitim sisteminin her unsuru; zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal, manevi olarak dengeli ve güçlü insanlar yetiştirmeye hizmet etmek için yapılandırılır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde insan vardır. İnsan; zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak ele alınır. Böylece insanın kendini tanımasına ve keşfetmesine imkân tanınarak kişilerin ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde esnek ve özgür öğrenme ortamlarının yaygınlaştırıldığı hak ve gelişim temelli bir öğrenme süreci yapılandırılır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde bilme ile sorumluluk, birbirini bütünleyen iki temel kavramdır. Bilginin kendisi ve bilme eylemi kadar bilgiye sahip olmayla üstlenilen sorumluluk da eğitim sistemimizde önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda sorumluluk; kişinin kendi varlığını dengeli biçimde geliştirme azminin yanında çevreye, topluma, insanlığa ve dahası tüm kâinata yönelik eylemlerle desteklenmiş bir bütün olarak değerlendirilir.

İnsan madde ve manadan oluşur. İnsanın varoluşunu olgunlaştırması, kemale erdirmesi esas itibarıyla eğitim ile gerçekleştirilebilir. İnsanın hayatında iyi, doğru, faydalı ve güzel; hep bu çerçevede farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu bağlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sahip olduğu mefkûre ile toplumu ve ülkesini imar eden şahsiyetler yetiştirmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak ele alır. Bu çerçevede değerler, geniş bir perspektifle sistemi bütünleyen anlamlı bir olgu olarak ele alınır; programların ruhunda tabii bir şekilde yer alır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde eğitim, herkesin hayat boyu erişiminin teminat altına alındığı temel bir hak olarak görülür. Eğitim alma ve öğrenme; hayatın toplumsal açıdan herkes için daha güvenli, müreffeh ve iyi kılınması, birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dinamik vizyonuyla güçlü bir şekilde var olması bağlamında bir ödevdir. Tüm politika ve uygulamalar, eğitim hakkının kullanımını ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uygulamaya geçirilir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; öğrencilerin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmadığı bir öğrenme sürecini tasarlar ve bu farklılıkları dikkate alarak gerektiğinde olası dezavantajları giderici tedbirlerle herkes için adil bir eğitim sürecini tahkim eder.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde dil; insanın varlık dünyasına erişiminin, düşünceyi oluşturmasının ve değer üretmesinin, dolayısıyla kendini ve başkalarını anlamlandırmasının temel aracı olarak önem kazanır.

Türkçe bütün zenginliğiyle toplumun birbiriyle iletişimine, bu iletişimi anlamlandırma çabalarına ve kültür unsurlarımızı nesilden nesile aktarılmasına öncülük ve eşlik eder. Bu nedenle Türkçemizin öğretimi ve geliştirilmesi, eğitim sistemimizde temel bir politika olarak yer alır. Eğitimin her aşamasında Türkçenin öğretimine, doğru kullanımına titizlikle dikkat edilir. Türkçenin zenginliği, derinliği, estetiği ve inceliğinden faydalanılarak oluşturulan eğitim programları ile bu programlar doğrultusunda hazırlanan kitaplar, uygulanan etkinlikler; dilin birleştirici ve bütünleştirici bir ana unsur olarak ön plana çıkmasını sağlar.

Türk eğitim sisteminde Türkçe, eğitim süreçlerinde hem istifade edilen büyük bir kültür ve hazine hem de bilginin ve sanatın aktarımında kullanılan temel araçtır. Bu nedenle Türkçemizin etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması tüm derslerin ortak hedefidir.

Nihayetinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, fertlerin bütün yönleriyle gelişimini amaçlar ve bu çerçevede bütüncül bir eğitim yaklaşımını esas alır. Bu bağlamda eğitim süreçlerini zenginleştirmek üzere disiplinler arası niteliğinin yanında disiplinler üstü ve disiplinler ötesi yaklaşımlardan da yararlanır. Medeniyetimizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi nesiller yetiştirmek için madde-mana, akıl-duygu, nefis-vicdan, insan-toplum ve zaman-mekân dengesini gözetir. 

Bu doğrultuda eğitim anlayışımızın somut tezahürleri olan öğretim programları, insanın bütün yönleriyle gelişimini esas alır. Programlarda bilgi, beceri, tutum ve davranışlar; yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklarla güçlendirilerek ele alınır. Programların teknik açıdan gerektiğinde yenilenen, güncellenen, sadeleşen bir esnekliğe sahip olması ve aynı zamanda millî, manevi ve insani değerlerimiz istikametinde hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.

1.2. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GENEL AMAÇLARI

Öğretim programları, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanmıştır. Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyeleri birbirinin tamamlayıcıdır. “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey becerileri ve yetkinlikleri kazanmış; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerin bir mesleğe, yükseköğretime ve hayata hazır insanlar olmalarını sağlamaya yöneliktir.

1.3. ÖĞRENCİ PROFİLİ: YETKİN VE ERDEMLİ İNSAN

Günümüz eğitim sistemlerinde öğrencilerin sadece akademik başarılarına odaklanmanın doğru olmadığı, ilgili bütün çevrelerce kabul görmektedir. Çünkü eğitim, insanların sadece zihinsel gelişimiyle sınırlı değildir. Gerçek anlamda bütüncül bir eğitim yaklaşımı; zaman içinde, ontolojik açıdan ve bilgiye erişimde bütünlüğü içermelidir. Bu açıdan öğrenci profili oluşturulurken ontolojik, epistemolojik ve zamansal bütünlüğün nasıl sağlanacağı ve bu bakış açılarının aksiyolojik olgunluk ile nasıl tamamlanacağı açıklanmıştır.

Ontolojik Bütünlük: Ruh ve Beden Bütünlüğü

Ontolojik bütünlük; bir öğrencinin bireysel gelişiminin ruh ve beden boyutlarını içeren bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmasıdır. Kalp ve zihnimizi içeren ruh; beden ile birlikte iki ontolojik yanımızı ifade eder. Bir öğrenci sağlıklı bir bedene, ruhun yetenekleri olan ahlaki olgunluk taşıyan bir kalbe ve sonuçlara göre hareket edebilmeyi başarabilen dengeli bir aklın bulunduğu bir zihne sahipse tam anlamıyla kendini gerçekleştirmiş olarak kabul edilebilir. Sağlıklı bir beden ve ahlaklı yani duyguları kontrol edebilen iradeli bir kalp, bir öğrencinin eğitimindeki temel bileşenlerdir. Bedenin sağlığı; düzenli beslenme, uyku, egzersiz ve bağımlılıktan kaçınma gibi faktörlere dayanır. Ruhun sağlığı ise kalbin iradesi ve iradeye bağlı kararlılık, disiplin, sorumluluk ve güvenilirlik gibi özelliklerle tanımlanır. Ruhun merkezî ve aslî yeteneği olan kalp; meyillerimizi, yönelimlerimizi ifade eden iradenin merkezini, dolayısıyla ahlaki değerleri, inancı; vatanseverlik, merhamet, şefkat, iyilikseverlik ve seçicilik gibi insanın içsel dünyasını şekillendiren özellikleri içerir. Dolayısıyla bir insanın ontolojik anlamda bütünlüğü hem kendisi hem de toplum için daha sağlıklı ve dengeli bir insan olması anlamına gelir.

Epistemolojik Bütünlük: Bilgi ve Bilgelik

Epistemolojik bütünlük, bir öğrencinin çok yönlü bir bilgi ve düşünme yelpazesi geliştirmesini amaçlar. Öğrencinin değişmezlik demek olan bilgiye nasıl eriştiği, bu bilgiyi nasıl öğrendiği ve nasıl düşündüğüyle ilgilidir. Bir öğrencinin meraklılık, eleştirel düşünme, analitik düşünme, esneklik ve problem çözme gibi eğilim ve becerilerini geliştirmesi önemlidir. Bilgi aynı zamanda sanat ve kültür gibi alanların yanı sıra bağımsız düşünebilmeyi de kapsar.

Zamansal Bütünlük: Geçmişten Geleceğe Eğitim

Zamansal bütünlük; bir öğrencinin eğitim sürecinin sadece anlık başarılarıyla değil, geçmişten geleceğe uzanan bir süreç olarak ele alınması gerektiğini vurgular. Eğitim, insan hayatının her aşamasında devam eden bir yolculuktur. Diğer bir ifade ile her toplum ve bu toplumun ferdi olan öğrenci, ortak bir geçmişe sahiptir. Edinilen bilgi ve tecrübeler, gerek toplumun gerekse öğrencinin başarılı olmasına zemin hazırlar. Bu aynı zamanda millet ile birlikte olma bilincine hazırlıktır. Bu nedenle bir öğrencinin eğitim profili oluşturulurken bireysel ve toplumsal çerçevede başarıları, deneyimleri ve öğrenme süreçleri de dikkate alınmalıdır. Her öğrencinin geçmişe özgü bir hikâyesi vardır ve bu hikâye, gelecekteki başarıları şekillendirmede önemli bir rol oynar.

Aksiyolojik Olgunluk: Değerler, Ahlaki Bilinç ve Estetik Bakış Açısı

Aksiyolojik olgunluk; bir öğrencinin değerleri ve ahlaki ilkeleri anlama, değerlendirme; bu değer ve ilkelere uygun davranma yeteneği ile çevresini algılamada, düşüncelerini tasarıma geçirmede ve üretmede estetik bakış açısına sahip olmasını ifade eder. Başka bir ifade ile aksiyoloji; insanın değer, hakikat ve bilgi ile nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu sayede öğrenci ahlaki bilinç geliştirir, güzellik anlayışını ve değerleri eylemlerine yansıtır. Dolayısıyla aksiyolojik olgunluk, öğrenci profili modelinin birleştirici ve tamamlayıcı boyutu olarak duyuşşal temelini oluşturmaktadır. Bir öğrenci profili oluştururken ontolojik, epistemolojik, zamansal bütünlük ve aksiyolojik olgunluğu göz önünde bulundurmak; insanların sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda insan olarak nasıl geliştiklerini ve topluma nasıl katkıda bulunduklarını da anlamamıza yardımcı olur. Her bir öğrencinin kendine özgü potansiyeli vardır ve bütüncül bir eğitim yaklaşımı, bu potansiyelin en iyi şekilde ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Bu nedenle öğrenci profilleri oluşturulurken bu bütünlük göz önünde bulundurulmuş ve çok yönlü gelişim amaçlanmıştır.

Eğitimde bütünlüğü sağlamak için iki temel bakış açısının nasıl kullanılacağı yukarıda açıklanmıştır. Bu yaklaşıma göre eğitimde nihai hedef olan “kendini gerçekleştiren insan” ya da başka bir bakış açısıyla "kâmil insan"a ulaşmak için insanın “kalp ile zihni içeren ruh” ve “beden” boyutları açısından ele alınması gerekir.

Modelin temel yaklaşımına göre belirlenen bu iki boyut, devam eden bölümde açıklanmış ve alt alanlar ve özelliklere ayrılarak ayrıntılarıyla verilmiştir. Her bir boyut, öğrencinin bireysel gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve öğrencinin kendini gerçekleştirmesi için dikkate alınmıştır. Bu yaklaşım; öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında bedensel, zihinsel, duygusal ve manevi gelişimlerini anlamamıza yardımcı olur. Öğrencilerin kendilerini tam bir insan olarak gerçekleştirmelerine katkı sağlar.

Modeli Oluşturan İki Ana Bütünlük Alanının Özeti: Beden ve Ruh Beden ve ruh, insanın fiziksel ve zihinsel boyutlarını ifade eder. İnsanın bedeni fiziksel varlığını temsil ederken zihin de ruhtaki, düşünme, öğrenme, anlama ve anlamlandırma; kalp ise yönelimleri, meyilleri ve duygusal deneyimler gibi süreçleri ifade eder. Ruhun düşünme yeteneklerini ifade eden zihin, bedenle birlikte çalışarak insanın bütünsel deneyimini oluşturur. Başka bir deyişle madde ve mana, insanın bütünlüğünde beden ve zihin kavramına denk gelmektedir. Ayrıca bu kavram, “bedensel-zihinsel bütünlük” olarak da adlandırılabilir. Çünkü insanın bedeni ve zihni birbirinden ayrı değil, birbirleriyle bağlantılıdır.

Örneğin fiziksel sağlık ve iyi bir beslenme, zihinsel sağlığı büyük oranda etkiler. Zihinsel sağlık ve düşünce süreçleri de fiziksel sağlığı etkiler. Stres bunun önemli örneklerinden biridir. Stres, zihinsel olarak yaşanırken fiziksel olarak da vücutta gerilim ve sağlık sorunlarına neden olabilir.

Eğitimde ruh ve beden ilişkisinin yani ruhtaki zihin ve kalbin beden ile ilişkisinin hesaba katılması, insanın bütünlüğünü anlamamıza yardımcı olması açısından önemlidir. İnsanın fiziksel ve zihinsel sağlığı arasındaki dengeyi korumak hayat kalitesini artırır. Bu nedenle öğrencilerin hem eğitimlerinde hem de bir insan olarak kemale ulaşma süreçlerinde fiziksel ve ruhsal sağlığa dikkat edilmesi gerekir. Beden ve ruh bütünlüğünü korumak; insanın daha sağlıklı, dengeli ve huzurlu bir hayat sürdürmesine katkı sağlamaktadır.

Modelde yer alan kalp ve zihin kavramları, insanın duygusal, manevi ve bilgisel boyutlarını ifade eder. Kalp ve zihin, madde ve mana bütünlüğündeki mana kısmı olarak kabul edilir. Çünkü insanın kalbi; eğilimlerini, yönelimlerini, duygusal deneyimlerini, değerlerini, ahlaki inançlarını ve içsel dünyasını temsil ederken; zihni ise, düşüncelerini, farkındalıklarını, bilgi ve öğrenme süreçlerini ifade eder. Başka bir ifade ile ruhun organları gibi olan kalp ve zihin, insanın içsel dünyasının merkezi olarak kabul edilir ve insanın duygusal ve bilgisel gelişimini şekillendirir. Kalp; insanın sevgi, merhamet, saygı gibi duygusal değerlerini taşırken aynı zamanda insanın içsel dünyası ve kişisel değerleri de kalp kavramıyla ifade edilir. Ayrıca insanın duygusal zekâsı da kalp ile bağlantılıdır. Zihin ise insanın akli ve bilgisel boyutunu ifade eder. İnsanın zihni; anlam arayışı, farkındalık, derin içsel deneyimler ve kendini gerçekleştirme yolculuğunu yansıtır. Kalp ve zihnin doğru birlikteliği, insanın içsel dengeyi sağlayarak hem öğrenmeye açık bir zihin yapısına hem de manevi tatmini elde etmesine yardımcı olur. Ruhsal sağlık ya da kalbî ve zihinsel denge, insanın hayatı anlamasını kolaylaştırır ve hayattan zevk almasını destekler. Bütün bunların yanında öğrenmenin kimyasında duyguların rolü açısından bakıldığında, bilginin öğrenmeye dönüşme sürecinde duyguların kaynağı olarak kalbin etkin rolü karşımıza çıkmaktadır.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ORTAK METNİ : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programortakmetin.pdf

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programokuloncesi.pdf

İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1, 2, 3 VE 4. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programtur1234.pdf

İLKOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1, 2, 3 VE 4. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programmat1234.pdf

FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (3, 4, 5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programfen345678.pdf

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1, 2 VE 3. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programhay123.pdf

İNSAN HAKLARI, VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (4. SINIF) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programvat4.pdf

ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programtur5678.pdf

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programmat5678.pdf

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (4, 5, 6 VE 7. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programsos4567.pdf

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (8. SINIF) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programink8.pdf

İLKOKUL-ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (4, 5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programdin45678.pdf

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU PEYGAMBERİMİZN HAYATI DERS ÖĞRETİM PROGRAMI (5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programpey5678.pdf

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programkur5678.pdf

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programdin9101112.pdf

ORTAÖĞRETİM PEYGAMBERİMİZİN HAYATI ÖĞRETİM PROGRAMI (9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programpey9101112.pdf

ORTAÖĞRETİM KUR'AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programkur9101112.pdf

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9. SINIF) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programtdb9.pdf

ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMI (HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programturh9101112.pdf

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI (HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programmath9101112.pdf

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programfiz9101112.pdf

ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programkim9101112.pdf

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programbiy9101112.pdf

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programcog9101112.pdf

ORTAÖĞRETİM FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (10 VE 11. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programfel1011.pdf

ORTAÖĞRETİM TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9, 10 VE 11. SINIFLAR) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programtar91011.pdf

ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (12. SINIF) : https://cdn.eba.gov.tr/icerik/GorusOneri/2024Programlar/2024programink12.pdf

GÖRÜŞ VE ÖNERİ BİLDİR : https://gorusoneri.meb.gov.tr/edevletindex.php

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.