Öne Çıkanlar ŞOK 14 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Çalışanlar BİM 21 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Hayvan Sağlığı Kuralları ÖABT

Yönerge Değişikliği (8 Ağustos 2023)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Kemal ŞAMLIOĞLU ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür V. Fethullah GÜNER imzalı resmi yazıda "Günümüzün değişen ve gelişen şartları ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” yazımız ekinde sunulmuştur. Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim." denilmiştir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 310 uncu, 326 ncı ve 508 inci maddeleri ile 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) dersliği: Özel öğretim kurslarında (Mülga: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) (…) bilim grubunun öğrenim seviyesine uygun programın amaçlarının gerçekleşebilmesi için dersin işlenişinde gerekli araç gereçlerin bulunduğu, bu Yönergede belirtilen özellik ve ölçülerde olan bölümleri, 

c) Derslik ve ders yapılan diğer bölümler: Eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı ve bu Yönergede belirtilen özellik ve ölçülerde olan bölümleri veya bilim grupları için oluşturulan bilim dersliklerini,

ç) Direksiyon eğitim alanı (Pist): Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi derslerinin yapılmasına uygun düzenlenmiş alanı, 

d) Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

e) Kitaplık: Kurumun türü ve seviyesine göre kitapların bulunduğu yeri, 

f) Kurum: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarını,

g) Kütüphane: Okuma/çalışma alanı ile kitap ve kitaplıkların bulunduğu, öğrencilerin ödünç kitap almalarına, ders çalışmalarına ve internet erişimine imkân veren yeri, 

ğ) Laboratuvar: Fizik, kimya, biyoloji, fen ve teknoloji derslerinin yapılması amacıyla düzenlenmiş yerleri, 

h) Okul öncesi eğitim dersliği: Anasınıfı ve anaokulu çocuklarının eğitimi amacıyla açılan sınıfı, 

ı) Okuma salonu: Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapabilmeleri amacıyla ayrılan yeri, 

i) (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Oyun bahçesi: 

Okul öncesi kurumlarda bahçe oyunlarına, diğer okullarda tören yapılmasına uygun, arsa üzerinde okul binasının bulunduğu alan dışında veya binanın zemin katı seviyesinde, üzeri boş, altında okulun diğer bölümlerinin bulunduğu ve okul türüne göre belirlenen alan ile bir arada bulunan okullar için Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak belirlenen alanı,

j) Sosyal dinlenme tesisi: Direksiyon eğitim alanı, iş makineleri eğitim alanı ile uygulama eğitim alanı istenen programlarda öğretici ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan tesisi, 

k) (Mülga: 01.08.2022 tarihli ve 54426063 sayılı Makam Oluru)

l) (Mülga: 01.08.2022 tarihli ve 54426063 sayılı Makam Oluru)

m) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini ifade eder. 

İnceleme raporları 

MADDE 5 - (1) Kurum olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda açılması istenen kurumun türü ve seviyesi, kaç öğrenci/katılımcı/kursiyerin eğitim öğretim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, öğrenci/katılımcı/kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerine yardım edici etkenler dikkate alınarak, inceleme raporları düzenlenir. Aynı binada birden fazla okul açılmak istenmesi hâlinde her okul için ayrı ayrı dosya hazırlanır. 

(2) Yönetmelik ekinde yer alan Form Dilekçe (EK-1) ve ekleri inceleme dosyasına konulur. 

Yerleşim planı 

MADDE 6 - (1) Kurumlar, yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer bölümleri düzenler. 

(2) Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşimine, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyun bahçesi, oda, derslik, merdiven, koridorlar ile diğer yerlerin ölçülerine ve 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yangın merdiveni istenmesi durumunda yangın merdiveninin krokilerine yer verilir. 

(3) Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz. 

(4) Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz. 

(5) Resmî dengi okullardan farklı program uygulayacak olan özel okulların standartları ayrıca Bakanlıkça belirlenir. 

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı 

MADDE 7 - (1) Kurumların derslik, uygulama atölyesi/uygulama laboratuvarı ve ders yapılan diğer bölümlerinde var olan pencerelerin binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik, uygulama atölyesi ve ders yapılan diğer bölümdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının % 10’undan az olamaz. Ancak, yeterli aydınlatma ve merkezi havalandırma sistemi bulunan okullarda bilişim teknolojileri dersliği, bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği, müzik dersliği, görsel sanatlar dersliği, teknoloji ve tasarım dersliği, drama dersliği, laboratuvar, uygulama atölyesi/uygulama laboratuvarı, kapalı spor salonu ve beden eğitimi salonlarında ayrıca yeterli aydınlatma ve merkezi havalandırma sistemi bulunan (Değişik ibare: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) diğer kurumlardan fotoğrafçılık kursunun karanlık odası, işitme engelli bireylerin ses yalıtımı yapılan bireysel veya grup eğitim odaları ve benzeri ses veya ışık yalıtımı gerektiren öğretim programlarının uygulama dersliklerinde pencere şartı aranmaz. 

Dersliklerde her öğrenci/kursiyer/katılımcı için kullanım alanı 

MADDE 8 - (1) Okullarda; 

a) Anaokulları ve okulların ana sınıfı dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m² den, 

b) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,2 m² den, az olamaz. 

(2) Okullar dışındaki kurumların uygulama dersliklerinde her kursiyer için kullanım alanı; 

a) Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik, bilgisayar, zekâ oyunları, fotografik hafıza teknikleri ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 2 m² den, 

b) Bale, desinatörlük, resim, müzik, teknik resim, iç mimari, drama, tiyatro, kameraman yetiştirme, spikerlik, kurgucu yetiştirme, TV-radyo iletişim, aşçılık, pastacılık ve benzeri kursların uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 3 m² den, az olamaz.

(3) Okullar dışındaki diğer kurumlarda bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı teorik derslikleri ile bilim dersliklerinde 1,2 m² den az olamaz.

Derslik kapıları 

MADDE 9 - - (1) Kurumlarda derslik ve ders yapılan diğer bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olanların kapı genişliği en az 80 cm, kontenjanı 20 ve üzeri olanların kapı genişliği ise en az 90 cm olur. Bedensel engelli bireyler için öğretim programı uygulanan özel eğitim uygulama okulu (I/II/III. kademe) ile (Ek ibare: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) bedensel engelli bireyler için öğretim programı uygulanan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) bedensel engelli bireyler destek eğitim salonlarının kapıları ile bireysel eğitim odalarından en az birisinin kapı genişliği 90 cm’den az olamaz. Genişliği 140 cm’den fazla olan kapılar çift kanatlı yapılır. Uygulama atölyesinin kapı genişliği 140 cm’den az olamaz. 

(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir. 

(3) Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin kapıları koridora açılır. Kapıların dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılır. Okul öncesi eğitim kurumlarının derslik kapıları ile özel eğitim uygulama okulu bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bireysel eğitim odalarının kapısı içeriye de açılabilir. 

(4) Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin kapılarına eşik yapılmaz. Eşik yapılması zorunlu hâllerde engellilerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır. 

(5) Genişliği 3,5 m’den az olan ve çift taraflı derslik bulunan koridorlarda derslik kapıları karşılıklı bulunamaz. Bedensel engelli bireyler destek eğitim salonunun ve uygulama evinin kapıları derslik kapıları gibi değerlendirilir. 

Merdivenler 

MADDE 10 - (1) Okullar dışındaki kurum binalarının merdiven genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olur. 

(2) Okul binalarının merdiven genişliği; kontenjanı 250 öğrenciye kadar olan okullarda en az 1,4 m, 250 öğrenciden 500 öğrenciye kadar olan okullarda en az 1,8 m, 500 öğrenciden 1000 öğrenciye kadar olan okullarda en az 2 m, 1000 öğrenciden 1500 öğrenciye kadar olan okullarda en az 2,3 m, kontenjanı 1500 öğrenciden fazla olan okullarda en az 2,5 m olur. Ancak kontenjanı 100 öğrenciye kadar olan okul öncesi eğitim kurumlarında merdiven genişliği en az 1 m olur. Merdiven genişliği hesabında; yangın merdiveni, yürüyen merdiven ve genişliği 1,4 m’den az olan merdivenler hariç olmak üzere okulda bulunan diğer merdivenlerin toplam genişliği dikkate alınır. 

(3) Kurumların bulunduğu binanın bahçe ve bina girişinde merdiven bulunması hâlinde bedensel engelli bireyler için rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri erişim imkânları bulunur. Engelli rampaları yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 eğimli olur.

(4) Özel eğitim uygulama okulu (I/II/III. kademe) ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde merdiven, rampa başlangıcı ve gerekli görülen diğer alanlardaki yönlendirici ve uyarıcı işaretler zemine yapıştırılır. 

(5) Merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklarda zıt renkli kaymaz şeritler bulunur. 

(6) Kurumlarda merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE Standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur. 

(7) Zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara, taşıma ve iletme sistemlerinin ise Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler için belirlediği kat sınırı, merdiven yapısı ve azami yük taşıma şartına uygun olması zorunludur. Ancak okullar dışındaki kurumlarda engelli erişilebilirliğinin sağlanması ve engelliler için ders yapılan bölümler ile diğer ihtiyaçlarına ilişkin hizmetlerin zemin katta verilmesi hâlinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz. 

Tavan yüksekliği 

MADDE 11- (1) Kurumda derslik ve ders yapılan bölümlerin tavan yüksekliği taban ile tavan arasındaki mesafe ölçülerek belirlenir. Tavan yüksekliğinin 3 m’den az olmaması esastır. Ancak tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması durumunda, derslik tavan yüksekliği 2,4 m’den az olmamak şartıyla; 

a) Kurumların teorik dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m² olanlar için 4,5 m3; 1,2 m² olanlar için 3,5 m3, 

b) Okullardaki laboratuvar, uygulama atölyesi/dersliği, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 2 m² olanlar için 6 m3; 1,5 m² olanlar için 4,5 m3,

c) Okullar dışındaki kurumların uygulama dersliklerinde; 

1) Her kursiyer için 2 m² alan istenen kurumlarda 6 m3, 

2) Her kursiyer için 3 m² alan istenen kurumlarda 9 m3,

ç) Özel eğitim uygulama okulu (I/II/III. kademe) ve bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde her bir engelli birey için 7 m³,

d) Bedensel engelli bireyler destek eğitim salonlarının kontenjanı tespit edilirken her bir engelli birey için en az 30 m3 hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Koridorlar 

MADDE 12 - (1) Okul binalarının koridor genişlikleri; 

a) Koridorun tek tarafına iki veya ikiden az derslik kapısı açılıyorsa 1,5 m’den, 

b) Koridorun tek tarafına açılan derslik kapısı sayısı ikiden fazla ise 2 m’den, 

c) Koridorun her iki tarafına derslik kapısı açılması durumunda 2,5 m’den az olamaz. (Ek cümle: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) Kontenjanı 100’den az olan okulların koridor genişliği, öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkân verecek büyüklükte olur.

(2) (Değişik ibare: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) Okullar dışındaki diğer kurumların koridor genişliği öğrenci/kursiyer/katılımcıların rahatlıkla girip çıkmalarına imkân vermelidir. 

(3) Bedensel engelli bireyler için öğretim programı uygulanan özel eğitim uygulama okulu (I/II/III. kademe) ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin koridorları tekerlekli sandalyenin rahatlıkla hareket edebileceği genişlikte olur. 

Su deposu 

MADDE 13 - (1) Okullarda su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz çelikten yapılmış veya TSE tarafından belirlenmiş standartlara göre farklı bir malzemeden üretilmiş, kişi başı en az 5 litre su alabilecek hacimde, binanın tesisatına bağlı, modüler su deposu veya tankı bulundurulur. Okul binasında yatakhane bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanına göre kişi başı en az 15 litre hacimli su deposu veya tankı ilave edilir. Pansiyonlarda ise pansiyon kontenjanına göre kişi başı en az 20 litre su alabilecek hacimde su deposu veya tankı bulundurulur. Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında bir arada bulunan okullar ve bunlara bağlı pansiyonlar için ortak su deposu kullanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Okullar

Okul binaları ve derslikler 

MADDE 14 - (1) Okul binaları Kanun, Yönetmelik ve bu Yönergede belirtilen şartları taşır. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları en az öğretim yılı sayısı kadar, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ise her bir meslek alanının öğretim yılı sayısı kadar dersliği bulunan binalarda açılır. 

(2) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında bir derslik alanı 20 m² den az olamaz. 

Anaokullarında bulunması gereken bölümler 

MADDE 15 - (1) Anaokullarının bölümleri:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. 

2) Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 büyüklükte olur. 

3) Oyun bahçesi: Bahçe oyunlarına uygun ve her bir öğrenci için 1,5 m2 alan olacak şekilde oyun bahçesi bulunur. İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar oluşturulabilir. Oyun bahçesi alanının hesaplanmasında okula ait bahçe alanı ile okul binalarının en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katı alanı dikkate alınır.

4) Kitaplık: Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun kitap ve oyuncakların konulacağı raf/dolap olur.

5) Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyülükte olur. 

6) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 60 öğrenci için yaşlarına uygun kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 60 personel için kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60’tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

2) Öğretmenler odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

3) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

4) Uyku odası: Kontenjan verilmeksizin her öğrenci için hava hacmi 10 m3 ten, kullanım alanı ise 3 m2 den aşağı olamaz.

5) Çok amaçlı salon: Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri yapabilecekleri, seyircilerin oturabilecekleri yere ve toplamda en az 80 m2 alana sahip olur. 

6) Mutfak: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

7) Veli görüşme/bekleme alanı/odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

8) Drama odası: En az 30 m2 büyüklükte olur. 

9) Müzik ve görsel sanatlar dersliği: En az 30 m2 büyüklükte olur. 

İlkokullarda bulunması gereken bölümler 

MADDE 16 - (1) İlkokulların bölümleri:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.

2) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 alan ilave edilir. 

3) Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

4) Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

5) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 büyüklükte olur.

6) Derslikler: En az 20 m2 büyüklükte olur.

7) Kapalı beden eğitimi salonu: En az 80 m2 büyüklükte olur.

8) Kütüphane: Okuma bölümü, kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.

9) Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

10) Müzik dersliği: Her öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı olur. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.

11) Görsel sanatlar dersliği: Her öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı olur. Okullar, müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir.

12) (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Oyun bahçesi: Tören yapmaya uygun en az 500 m2 bahçe alanı bulunur. Bir arada bulunacak okullar için ise Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkra hükümlerine uygun alan oluşturulur. Her öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır.

13) Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

14) Mescit/ibadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlatması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olur.

15) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 60 öğrenci için yaşlarına uygun kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 60 personel için kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60’tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

2) Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 büyüklükte olur.

3) Çok amaçlı salon: Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri yapabilecekleri, seyircilerin oturabilecekleri yere ve toplamda en az 80 m2 alana sahip olur. 

4) Fen bilgisi laboratuvarı: Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2'dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 

5) Mutfak: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur. 

6) Zümre odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

7) Kantin: En az 30 m2 büyüklükte olur. 

8) Yardımcı personel odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

9) Sağlık odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

10) Veli görüşme/bekleme alanı/odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

11) Yüzme havuzu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

c) Okullarda genel kontenjan tespit edilirken merdiven genişliği, tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. 

Ortaokullarda bulunması gereken bölümler 

MADDE 17 - (1) Ortaokulların bölümleri:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir. 

2) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 alan ilâve edilir. 

3) Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

4) Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

5) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 büyüklükte olur.

6) Derslikler: En az 20 m2 büyüklükte olur.

7) Kapalı beden eğitimi salonu: En az 80 m2 büyüklükte olur.

8) Fen Bilgisi Laboratuvarı: Laboratuvarda her öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2'dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.

9) Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı olur.

10) Kütüphane: Okuma bölümü, kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.

11) Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

12) Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı olur. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.

13) Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı olur. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir.

14) Teknoloji ve tasarım dersliği: Her öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı olur.

15) (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Oyun bahçesi: 

Tören yapmaya uygun, en az 500 m2 bahçe alanı bulunur. Bir arada bulunacak okullar için ise Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkra hükümlerine uygun alan oluşturulur. Her öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. 

16) Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

17) Mescit/ibadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlatması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olur.

18) (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Tuvalet ve lavabolar: Her 60 öğrenci için yaşlarına uygun kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 60 personel için kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60’tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

2) Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 büyüklükte olur. 

3) Çok amaçlı salon: Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri yapabilecekleri, seyircilerin oturabilecekleri yere ve toplamda en az 80 m2 alana sahip olur. 

4) Mutfak: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

5) Zümre odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

6) Kantin: En az 30 m2 büyüklükte olur.

7) Yardımcı personel odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

8) Sağlık odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

9) Veli görüşme/bekleme alanı/odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

10) Yüzme havuzu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

c) Genel kontenjan tespit edilirken merdiven genişliği tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. 

ç) Özel okul yatılılık hizmeti: Okulda yatılılık hizmeti verilmesi hâlinde bu Yönergenin 20 nci maddesinde belirlenen standartlar doğrultusunda düzenlenir.

Ortaöğretim okullarında bulunması gereken bölümler 

MADDE 18 - (1) Ortaöğretim okullarının bölümleri:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir. 

2) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

3) Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

4) Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

5) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 büyüklükte olur.

6) Derslikler: En az 20 m2 büyüklükte olur.

7) Kapalı beden eğitimi salonu: En az 80 m2 büyüklükte olur.

8) Laboratuvarlar: Fizik, kimya ve biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir. Laboratuvarda her öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2'dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.

9) Kütüphane: Okuma bölümü, kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m2 büyüklükte olur. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m2 büyüklükte olur. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.

10) Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

11) Müzik dersliği: Her öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı olur. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.

12) Görsel sanatlar dersliği: Her öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı olur. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir.

13) (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Oyun bahçesi: 

Tören yapmaya uygun en az 500 m2 bahçe alanı bulunur. Bir arada bulunacak okullar için ise Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkra hükümlerine uygun alan oluşturulur. Her öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. 

14) (Değişik ibare: 01.08.2022 tarihli ve 54426063 sayılı Makam Oluru) Meslekî ve teknik Anadolu liselerinde uygulama atölyesi veya laboratuvarı: Resmî mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki atölye ve laboratuvar standartlarına ve donanımına uygun olarak yeterli sayıda ve büyüklükte düzenlenir. Alan/dal kontenjanı ile atölye ve laboratuvarların sayıları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanan standartlara göre belirlenir. Atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği tedbirler alınır, makine parkı buna göre yerleştirilir. Staj veya işletmelerde meslek eğitimi için okullarda uygulanan programlarla ilgili sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ve okul arasında en az on yıl süreli protokol yapılır.

15) Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

16) Mescit/ibadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlatması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olur.

17) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 60 öğrenci için yaşlarına uygun kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 60 personel için kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60’tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

2) Büro hizmetleri odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

3) Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 büyüklükte olur.

4) Çok amaçlı salon: Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri yapabilecekleri, seyircilerin oturabilecekleri yere ve toplamda en az 80 m2 alana sahip olur.

5) Bilişim teknolojileri dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı ayrılır. 

6) Mutfak: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur. 

7) Zümre odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

8) Kantin: En az 30 m2 büyüklükte olur.

9) Yardımcı personel odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

10) Sağlık odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

11) Veli görüşme/bekleme alanı/odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

12) Yüzme havuzu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

c) Genel kontenjan tespit edilirken merdiven genişliği, tuvalet ve lavaboların sayıları ile laboratuvarlar, uygulama atölyesi, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. 

ç) Özel okul yatılılık hizmeti: Okulda yatılılık hizmeti verilmesi hâlinde bu Yönergenin 20 nci maddesinde belirlenen standartlar doğrultusunda düzenlenir.

MADDE 18/A – (Mülga: 01.08.2022 tarihli ve 54426063 sayılı Makam Oluru)

Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler 

MADDE 19 – (1) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokulun aynı bina/binalarda açılması durumunda; her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolar dışındaki sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, mescit/ibadethane, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphane ortak kullanılabilir. Ayrıca aynı binada veya kampüste bulunan ilkokul ve ortaokullar, müzik/görsel sanatlar dersliği, oyun bahçesi, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası, fen bilgisi laboratuvarı ve zümre odasını ortak kullanabilir. 

(2) Ortaokul ile ortaöğretim okulunun veya ortaöğretim okullarının aynı bina/binalarda açılması durumunda; bu okullar, sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, mescit/ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu, kütüphane ve oyun bahçesini ortak kullanabilir.

(3) Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul veya ortaöğretim okullarından birkaçının ya da hepsinin aynı bina/binalarda açılması durumunda; ortaöğretim okulu/okulları için diğer seviyedeki okullardan ayrı bahçe, bina girişi, katlara erişim ile her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavaboları dışında, mescit/ibadethane, kapalı beden eğitimi salonu ve yemek salonunu ortak kullanabilir. Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir. Aynı binada veya kampüste bulunan ortaöğretim okulları, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odasını, müzik dersliğini, görsel sanatlar dersliğini, öğretmenler odasını, arşiv ve dosya odasını, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarını, oyun bahçesini, büro hizmetleri odasını, öğrenci işleri odasını, zümre odasını ve yardımcı personel odasını ortak kullanabilir. 

(4) Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul veya ortaöğretim okullarından bir kaçının ya da hepsinin aynı bina/binalarda açılması durumunda personel tuvalet ve lavaboları ortak kullanılabilir.

(5) Ortak kullanılan bölümlerin koordinasyonu ve sorumluluğu en üst kademe okul müdürlüğünce yürütülür. Birden fazla ortaöğretim okulunun bir arada olması durumunda, ortak kullanılan bölümlerin koordinasyonu ve sorumluluğu kurucu/kurucu temsilcisinin uygun gördüğü okul müdürlüğünce yürütülür. 

Özel okul pansiyonları ve yatakhaneleri 

MADDE 20 - (1) Öğrencilere yatılılık hizmeti vermek amacıyla özel ortaokul ve ortaöğretim okullarında;

a) Okul bahçesi içinde okul binasından ayrı binada, binanın farklı katlarında veya aynı katın birbirine geçişi olmayan bölümlerinde kız ve erkek öğrenciler için pansiyonlar, 

b) Okul binasında, okula ait birimler dışındaki farklı katlarda bulunmak üzere, aynı katın birbirine geçişi olmayan bölümlerinde veya farklı katlarda kız veya erkek öğrenciler için yatakhaneler düzenlenir. Yatılılık hizmeti, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı en az yirmişer öğrenci kontenjanı ile verilir.

(2) Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında bir arada bulunan okullardan, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine ayrı katlarda veya birbirine geçişi olmayan bölümlerde, pansiyonlarda veya aynı pansiyonun farklı bloklarında yahut farklı katlarında; yatakhanelerin farklı katlarında yahut birbirine geçişi olmayan farklı bölümlerinde yatılılık hizmeti verilebilir. Pansiyonda yatılılık hizmeti verilmesi hâlinde, aynı kurucunun pansiyonunun bağlı olduğu okulun bahçesinde bulunan farklı okullarındaki öğrenciler de yatılılık hizmetinden yararlanabilir. 

(3) Pansiyonlarda bulunması gereken bölümler:

a) Aşağıdaki birimler kız ve erkek pansiyonlarının her birinde ayrı düzenlenir.

1) Banyo: Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında banyo bulunabilir, ortaokul öğrencilerinin yatakhane odalarında ise banyo bulunmaz. Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında banyo bulunmaması hâlinde ve ortaokul öğrencileri için her katta soyunma bölümü de olan en az bir banyo kabini bulunur. Yatılılık kontenjanına göre binada her 8 öğrenci için soyunma bölümü de olan banyo kabinleri bulunur. 

2) Belletici odası: En az 8 m2 büyüklükte olur. Birden fazla belletici görevlendirilmesi hâlinde her biri için 4 m2 daha alan istenir. 

3) Çamaşır yıkama ve ütü alanı/odası: Çamaşırların yıkanıp kurutulabileceği çamaşır yıkama alanı/odası düzenlenir. Bu alanda yeterli sayıda çamaşır makinası bulunur. Ütü yapılabilecek uygun ortam ve malzeme sağlanır.

4) Dinlenme odası/alanı: Öğrencilerin sohbet edebilecekleri, sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri şekilde ve büyüklükte düzenlenir.

5) Ders çalışma odası: Pansiyonda, her bir öğrenci için 0,75 m2 alandan az olmamak üzere öğrenci sayısına yetecek kadar bir veya birden çok sayıda ders çalışma odası düzenlenir. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun kitaplar, internet hizmeti, bilgisayar ve yazıcı bulunur veya bu hizmetler bağımsız kütüphane şeklinde düzenlenmiş bir odada verilebilir. İstenmesi hâlinde okulun derslikleri ders çalışma odası olarak kullanılabilir.

6) Kantin/çay ocağı: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir. Okulun ilgili birimlerinin kullanılması hâlinde pansiyonda kantin/çay ocağı düzenlenmeyebilir.

7) Mescit/ibadethane: En az 10 m2 büyüklükte ve doğal havalandırması ile aydınlatması sağlanmış olarak düzenlenir. Merkezi havalandırma bulunması hâlinde doğal havalandırma şartı aranmaz. Ayrıca, abdest almaya uygun alan düzenlenir. 

8) Revir: En az 10 m2 büyüklükte, içinde ilk yardım dolabı, portatif bir sedye ve istirahat etmek üzere hazırlanmış en az bir yatak bulunur. 

9) Tuvalet ve lavabolar: Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında tuvalet ve lavabo bulunabilir, ortaokul öğrencilerinin yatakhane odalarında ise tuvalet ve lavabo bulunmaz. Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında tuvalet ve lavabo bulunmaması hâlinde ve ortaokul öğrencileri için her katta en az bir tuvalet ve lavabo bulunur. Yatılılık kontenjanına göre binada her 8 öğrenci için en az bir tuvalet ve lavabo bulunur.

10) Veli görüşme/ziyaretçi alanı/odası: İsteğe bağlı olarak ihtiyaca cevap verecek büyüklükte binanın giriş katında düzenlenir.

11) Yemekhane: Öğrenci kontenjanına uygun büyüklükte, ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenir. Yemeklerin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi durumunda yemek servisi için uygun şekilde düzenlenir. Okulun ilgili birimlerinin kullanılması hâlinde pansiyonda yemekhane düzenlenmeyebilir.

b) Pansiyon binalarında ayrıca aşağıdaki bölümler de düzenlenir ve bu birimler kız ve erkek pansiyonları için ortak kullanılabilir: 

1) Erzak deposu/ambar: Okulun ilgili birimleri kullanılabilir veya gıda maddelerinin uygun şartlarda korunacağı biçimde ve ihtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir. 

2) Güvenlik odası/alanı: Bina girişinde uygun bir yerde ve yeterli büyüklükte olur. 

3) Mutfak: Okulun ilgili birimleri kullanılabilir veya ihtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir. Yemek pişirme, saklama ve servis araç gereçleri ile temizlik araçları bulunur. 

Yemeklerin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi durumunda yemek servisi için uygun şekilde düzenlenir. 

4) Yönetici odası: İsteğe bağlı olarak en az 10 m2 büyüklükte olur. 

5) Temizlik malzemeleri odası: Erzak deposu/ambar ve mutfaktan bağımsız, kilitlenebilir bir oda düzenlenir veya okulun temizlik malzemeleri odası varsa ortak kullanılabilir.

6) Diğer personel odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

(4) Okul binasındaki yatakhanelerde;

a) Aşağıdaki birimler kız ve erkek yatakhanelerinde ayrı olarak düzenlenir:

1) Banyo: Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında banyo bulunabilir, ortaokul öğrencilerinin yatakhane odalarında ise banyo bulunmaz. Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında banyo bulunmaması hâlinde ve ortaokul öğrencileri için her katta soyunma bölümü de olan en az bir banyo kabini bulunur. Yatılılık kontenjanına göre binada her 8 öğrenci için soyunma bölümü de olan banyo kabinleri bulunur.

2) Belletici odası: En az 8 m2 büyüklükte olur. Birden fazla belletici görevlendirilmesi hâlinde her biri için 4 m2 daha alan ilave edilir.

3) Çamaşır yıkama ve ütü alanı/odası: Çamaşırların yıkanıp kurutulabileceği çamaşır yıkama alanı/odası düzenlenir. Bu alanda yeterli sayıda çamaşır makinası bulunur. Ütü yapılabilecek uygun ortam ve malzeme sağlanır.

4) Dinlenme odası/alanı: Öğrencilerin sohbet edebilecekleri, sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri şekilde ve büyüklükte düzenlenir.

5) Ders çalışma odası: Okulun derslikleri kullanılır. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun kitaplar, internet hizmeti, bilgisayar ve yazıcı imkânı sunulur. Bu hizmetler bağımsız kütüphane şeklinde düzenlenmiş bir odada da verilebilir.

6) Kantin/çay ocağı: okulun ilgili birimleri kullanılabilir veya ihtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir. 

7) Mescit/ibadethane: En az 10 m2 büyüklükte ve doğal havalandırması ile aydınlatması sağlanmış olarak düzenlenir. Merkezi havalandırma bulunması hâlinde doğal havalandırma şartı aranmaz. Ayrıca, abdest almaya uygun alan düzenlenir. Okul binası içerisinde bulunan mescit/ibadethane ile yatakhane kısmı arasında rahat ve sürekli erişimin bulunması hâlinde ayrıca düzenlenmez.

8) Revir: En az 10 m2 büyüklükte, içinde ilk yardım dolabı, portatif bir sedye ve istirahat etmek üzere hazırlanmış en az bir yatak bulunur. Okulun sağlık odasında bu hizmetin verilebilmesi hâlinde ayrıca istenmez.

9) Tuvalet ve lavabolar: Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında tuvalet ve lavabo bulunabilir, ortaokul öğrencilerinin yatakhane odalarında ise tuvalet ve lavabo bulunmaz. Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında tuvalet ve lavabo bulunmaması hâlinde ve ortaokul öğrencileri için her katta en az bir tuvalet ve lavabo bulunur. Yatılılık kontenjanına göre binada her 8 öğrenci için en az bir tuvalet ve lavabo bulunur.

b) Yatakhanelerde bulunması gerekenlerin dışında ayrıca aşağıdaki bölümler de okulda düzenlenir: 

1) Erzak deposu/ambar: Okulun ilgili birimleri kullanılır. İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

2) Güvenlik odası/alanı: Okul binası girişinde bulunmaması hâlinde yatakhane girişinde uygun bir yerde ve yeterli büyüklükte olur.

3) Mutfak: Okulun ilgili birimleri kullanılır. Yemek pişirme, saklama ve servis araç gereçleri ile temizlik araçları bulunur. Yemeklerin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi durumunda yemek servisi için uygun şekilde düzenlenir.

4) Yemekhane: Okulun ilgili birimleri kullanılabilir.

5) Veli görüşme/ziyaretçi alanı/odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir.

(5) Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerine göre bir arada bulunabilecek okulların pansiyon ve yatakhanelerinde ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yatılılık hizmeti verilmesi hâlinde banyo ve tuvaletler, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri için kendi yatakhane odalarının bulunduğu kat/bölümlerinde düzenlenir.

(6) Yatakhane odasında her öğrenci için bir kilitlenebilir elbise dolabı; öğrencilere yetecek büyüklükte en az bir kitaplık bulundurulur. Yataklar, tek kişilik ve öğrencilerin yaş grubuna uygun olur. Elbise dolaplarına fotoğraflı isimlikler asılır.

(7) Öğrencilerin yattığı odalarda elektrik ocağı, gaz ocağı, elektrikli su ısıtıcısı, ısıtma cihazı ve benzeri cihazlar kullanılmaz ve elektrik tesisatına ilaveler yapılmaz.

(8) Pansiyon ve yatakhanelerin yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliğine ilişkin hususlar her öğretim yılı başında en geç bir ay içinde yetkili kişi veya kurumlara kontrol ettirilir.

(9) Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılır. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan, içeriden kilitlenemeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde yapılır.

(10) Pansiyonlarda ve yatakhanelerde yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, ihtiyaç olması hâlinde gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm sistemi ile yatılılık kontenjanın iki yüzden fazla olması hâlinde otomatik söndürme sisteminin bulunması zorunludur.

(11) Pansiyonların ve yatakhanelerin yangından korunması ile ilgili olarak Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda da gerekli tedbirler alınır.

(12) Pansiyon veya yatakhaneler, aşağıdaki bina ve hizmet standartlarına uygun olacak biçimde düzenlenir.

a) Yatakhane odaları ve çalışma odalarında pencerelerin binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Bu bölümlerdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının %10’undan az olamaz. Yeterli aydınlatma ve merkezi havalandırma sistemi bulunan binalarda yönetim odaları, ziyaretçi görüşme odası, kütüphane, dinlenme odası, yemekhane, spor odası, revir, erzak deposu ve diğer bölümlerde pencere şartı aranmaz.

b) Pansiyon veya yatakhanelerin tavan yüksekliği, taban üst yüzeyi ile tavan alt yüzeyi arasındaki mesafe ölçülerek belirlenir. Tavan yüksekliği 2,4 metreden az olamaz. Tavan yüksekliğinin 3 metreden fazla olması durumunda, hacim hesaplanırken tavan yüksekliği 3 metre olarak kabul edilir. 

c) Pansiyon veya yatakhanelerin yatakhane odalarında her bir öğrenci için en az 10 m3 hacim düşecek şekilde kontenjan belirlenir. Yatakhane odalarında bulunan banyo, tuvalet ve lavabo alanı hacim veya alan hesabına dâhil edilmez.

ç) Ortaokul öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen her bir yatakhane odasında en az 

3, en fazla 6 öğrenci; ortaöğretim öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen her bir yatakhane odasında en az 1 veya 3, en fazla 6 öğrenci barınabilir.

d) Genel kontenjan tespit edilirken, banyo, tuvalet ve lavaboların sayısı, yatakhane odası ile pansiyonlarda okul dersliklerinin kullanılmaması halinde ders çalışma odalarından kontenjanı en düşük olanı esas alınır.

e) Yatakhane odası ve çalışma odalarının kapı genişliği en az 80 cm olur. Çalışma odalarının kapıları dışarı açılır. Genişliği 1,5 metreden az olan koridorlarda bulunan yatakhane odalarının kapıları içeri açılır.

f) Pansiyonların merdiven genişliği, toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olur. Merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara kaymaz şeritler yapılır. Merdiven genişliği; kontenjanı en çok 100 öğrenci olan pansiyonlarda en az 1 metre olur. Bunun üzerindeki her 50 öğrenci kontenjanına kadar 0,1 metre daha ilave edilir. 

g) Pansiyonların koridor genişlikleri, koridordaki yatakhane odalarının toplam kontenjanı veya aynı koridordaki çalışma odalarının toplam kontenjanından fazla olanına göre belirlenir. Buna göre; koridordaki toplam kontenjan en çok 10 ise 1 metreden, en çok 25 ise 1,2 metreden, en çok 100 ise 1,5 metreden, 100’den çok olanlarda 2 metreden az olamaz. 

ğ) Pansiyon ve yatakhanelerde her katta yeterli miktarda içme suyu imkânı sağlanır.

h) Bütün kapalı bölümler kış mevsiminde 22 °C (+/- 2 °C) olacak şekilde ısıtılır. Isıtma kalorifer veya iklimlendirme sistemiyle yapılır.

(13) Mescit/ibadethane, kütüphane ve dinlenme odaları dışında kalan bölümlerin zemininde halı ve benzeri kaplama malzemeleri kullanılamaz. Ancak oda içlerinde ve koridorlarda ses yalıtımı sağlayan yolluk türü malzeme kullanılabilir.

(14) Öğrencilerin valizlerini koymak amacıyla valiz odası düzenlenebilir.

(15) Yatılılık hizmetinin verildiği binalarda jeneratör bulunması zorunludur.

(16) Pansiyon binaları ile yatakhanelerin girişlerinde okulun adının da belirtildiği tabela bulunur.

(17) Öğrenciler, cinsiyetlerine uygun yatılılık hizmeti verilen okulların pansiyonlarında aşağıda belirtilen hâllerde geçici barındırılabilir:

a) Aynı kurucunun, diğer il veya ilçelerdeki ortaokul veya ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin sosyal, kültürel veya sportif amaçlı faaliyetlere katılması hâlinde, bu öğrenciler ile görevli personel faaliyet süresince geçici barınabilirler. 

b) Aynı kurucunun, Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddesinde belirlenen okulları dışındaki diğer okullarında öğrenim gören öğrencilerden; aynı öğrenim düzeyinde olanlar öğrenim düzeylerine uygun yatılılık hizmeti verilen pansiyon binalarında; ortaöğretim öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen pansiyonlarda ortaokul öğrencileri, ortaokul öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen pansiyonlarda ortaöğretim öğrencileri, yatakhane odaları, tuvaletleri ve banyolarının ayrı katlarda veya birbirine geçişi olmayan bölümlerde olması şartıyla en fazla bir öğretim yılı geçici barınabilirler. 

c) Yatılı okulun müdürlüğünce, geçici barınan öğrencilerin bilgileri okulun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir veya e-Okul modülüne işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Eğitim Okulları

Okul binaları 

MADDE 21 - (1) Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu (I. kademe), özel eğitim uygulama okulu (II. kademe), özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ile özel eğitim meslek okulunun en az öğretim yılı sayısı kadar dersliği ve oyun bahçesi bulunan bağımsız binalarda açılması esastır. Aynı kurucu tarafından, farklı seviyelerde özel eğitim uygulama okullarının aynı binada açılmak istenmesi durumunda; giriş, çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavaboların her okul için ayrı düzenlenmesi gerekir. Ancak, özel eğitim uygulama okulu (I. kademe) ve özel eğitim uygulama okulu (II. kademe) ya da özel eğitim uygulama okulu (II. kademe) ile özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ve özel eğitim meslek okulu aynı binada açılmak istenmesi durumunda; tuvalet ve lavabolar her okul için ayrı ayrı düzenlenir. Aynı binanın birbirine geçişi bulunan farklı blokları dışında aynı katta okulların ders yapılan bölümleri bulunamaz. 

(2) Özel eğitim uygulama okulları bünyesinde özel eğitim ve rehabilitasyon biriminin açılmak istenmesi hâlinde, bu Yönergenin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bölümünde belirtilen özür grubuna göre bireysel ve grup eğitim odaları ile bedensel engelliler destek eğitim programı uygulayacaklarda ayrıca bedensel engelli bireyler destek eğitim salonu düzenlenmesi gerekir. 

Özel eğitim anaokulunda bulunması gereken bölümler 

MADDE 22 - (1) Özel eğitim anaokullarının bölümleri:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur.

2) Bireysel eğitim odası: Her 20 öğrenci için en az 10 m2 büyüklükte olmak üzere 1 bireysel eğitim odası düzenlenir. Örgün eğitim için düzenlenen odaya kontenjan verilmez. 

3) Oyun etkinlik odası: En az 15 m2 büyüklükte olur. Her birey için en az 2,5 m2 yer ayrılacak şekilde hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10, yaygın gelişimsel bozukluk için 4, orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.

4) Oyun bahçesi: 25 m² den az olmamak şartıyla bahçe olarak kullanılmak üzere ayrılan açık alanda, her birey için 1,5 m² yer hesaplanarak bahçenin kontenjanı belirlenir. 

5) Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

6) Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

7) Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

8) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 40 öğrenci için yaşlarına uygun kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 60 personel için kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60’tan sonraki her 30 personel ve 40’tan sonraki her 20 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

2) Uyku odası: Her öğrenci için hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2'den aşağı olamaz. Bu bölüme kontenjan verilmez. 

3) Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi: En az 6 m2 büyüklükte olur.

Özel eğitim uygulama okulu (I. kademe), özel eğitim uygulama okulu (II. kademe), özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ve özel eğitim meslek okulunda bulunması gereken bölümler 

MADDE 23 - (1) Özel eğitim uygulama okulu (I. kademe), özel eğitim uygulama okulu (II. kademe), özel eğitim uygulama okulu (III. kademe):

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. 

2) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 alan ilâve edilir. 

3) Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. 

4) Bireysel eğitim odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. Her 80 öğrenci için 4 bireysel eğitim odası düzenlenir. Örgün eğitim için düzenlenen bireysel eğitim odalarına kontenjan verilmez. 

5) Derslik: En az 15 m2 büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m2 alan ayrılır. Programlara göre dersliklerde en fazla birey sayısı; bedensel, işitme ve görme engelliler için 10, yaygın gelişimsel bozukluk için 4, orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 8, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir. 

6) Beden eğitimi salonu: En az 20 m2 büyüklükte olur.

7) Uygulama evi: Her biri en az 15 m2 alana sahip olmak şartıyla mutfak, oturma odası, yemek odası ve yatak odasından meydana gelecek şekilde düzenlenir. 

8) Teknoloji ve tasarım dersliği: Özel eğitim uygulama okulunda (II. kademe) resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına imkân verecek şekilde ve en büyük derslik alanı büyüklüğünde olur. 

9) Fen bilgisi laboratuvarı: Özel eğitim uygulama okulunda (II. kademe) en büyük derslik alanı kadar olur. Bu laboratuvar, sadece işitme, görme, bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği okullarda bulunur. 

10) Resim/müzik dersliği: Özel eğitim uygulama okulunda (II. kademe) en az 15 m2 büyüklükte olur. Bireylerin özürleri dikkate alınarak uygulanan haftalık ders dağıtım çizelgelerine göre belirlenir. Bu derslik, işitme, görme ve bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği okullarda bulunur. 

11) Oyun bahçesi: Okullarda her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. 

12) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

13) Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

14) Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

15) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 40 öğrenci için yaşlarına uygun kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 60 personel için kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60’tan sonraki her 30 personel ve 40’tan sonraki her 20 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

2) Oyun etkinlik odası: En az 15 m2 büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m2 alan ayrılır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10, yaygın gelişimsel bozukluk için 4, orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir. 

3) Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi: En az 6 m2 büyüklükte olur.

(2) Özel eğitim meslek okulu:

a) Derslik: En az 15 m2 büyüklüğünde 4 derslik olur. Her birey için 2,5 m2 alan ayrılır.  Derslikler en fazla 10 bireyden oluşur.

b) Uygulama dersliği: En büyük derslik alanı kadar 4 uygulama dersliği olur. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına imkân verecek şekilde düzenlenir. 

c) Tuvalet ve lavabolar: Her 20 öğrenci için yaşlarına uygun kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 30 personel için kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 30’dan sonraki her 30 personel ve her 20 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

(3) Genel kontenjan tespit edilirken merdiven genişliği tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknoloji ve tasarım, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Eğitim Merkezleri 

Mesleki eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler

MADDE 24 - (1) Mesleki eğitim merkezleri;

a) Organize sanayi bölgesi içinde müstakil binalarda, 

b) Organize sanayi bölgesi içinde bulunan özel mesleki ve teknik ortaöğretim okulu binasında,

c) Büyük ölçekli işletmelerin yönetim veya fabrika binası ya da müstakil binalarda,

ç) Küçük sanayi sitelerinde müstakil binalarda,

d) Küçük sanayi sitesi içinde bulunan özel mesleki ve teknik ortaöğretim okulu binasında,

e) Turizm tesisleri içinde müstakil binalarda ikinci fıkrada belirtilen bölümler oluşturularak açılır.

(2) Mesleki eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:

a) Müdür odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

b) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 alan ilâve edilir. 

c) Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

ç) (Değişik ibare: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) Derslikler: 

En az 20 m2 büyüklükte olur.

d) Kapalı beden eğitimi salonu: En az 80 m2 büyüklükte olur. Müstakil binası olmayan mesleki eğitim merkezlerinde isteğe bağlı oluşturulur.

e) Kütüphane: Okuma bölümü, kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.

f) Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 

g) Müzik dersliği: Her öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı olur. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. Müstakil binası olmayan mesleki eğitim merkezlerinde isteğe bağlı olarak düzenlenir.

ğ) Görsel sanatlar dersliği: Her öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı olur. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturulabilir. Müstakil binası olmayan mesleki eğitim merkezlerinde isteğe bağlı olarak düzenlenir.

h) Bahçe alanı: Binanın oturum alanı dışında tören yapmaya uygun öğrenci başına en az 2 m2 bahçe alanı bulunur.

ı) Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

i) Mescit/İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan binalar hariç) ve aydınlatması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olur. İşyerinde bu bölümler bulunması halinde ayrıca istenmez.

j) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Olu-

ru) Her 60 öğrenci için yaşlarına uygun kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 60 personel için kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60’tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

k) Organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile bunların bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezlerinin ortak kullanılabilecek bölümleri:

1) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası 

2) Müzik dersliği

3) Görsel sanatlar dersliği 

4) Öğretmenler odası

5) Zümre Odası

6) Kütüphane

7) Öğrenci işleri bürosu 

8) Veli görüşme/bekleme alanı/odası

9) Yardımcı personel odası

10) Sağlık odası

11) İbadethane

12) Öğretmen ve personel tuvaletleri 

13) Çok amaçlı salon

14) Yemek salonu

15) Kapalı beden eğitimi salonu

16) Oyun bahçesi

17) Asansör

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Kurslar, Özel Öğretim Kursları, İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları

Çeşitli kurslarda bulunması gereken bölümler

MADDE 25 - (1) Kişisel gelişim kursları, meslek edindirme ve mesleki gelişim kursları, yetenek kursları ile kategorisi belirlenmemiş diğer çeşitli kurslarda bulunması gereken bölümler: 

a) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. 

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 400’den fazla olan kurslarda en az 10 m2 büyüklükte olur. 

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 

ç) Derslik: En az 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez. 

d) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 60 kursiyer için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 

60 personel için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 

60’tan sonraki her 30 personel ve her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. 

Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

e) Uygulama dersliği: (Ek ibare: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) Bireysel eğitim veren ve müzik öğretim programı uygulayan kurslarda uygulama dersliği 10 m2'den, diğer kurslarda ise 20 m2'den az olmamak kaydıyla kursta uygulanan öğretim programının gerektirdiği araç gereçle donatılır. Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez. Kurumda Yönetmeliğin EK-4 tabloda yer alan gruplar dikkate alınarak her bir kurs grubu için en az bir uygulama dersliği düzenlenir. Diğer kurslar için mesleki alanlar dikkate alınarak her alan için bir uygulama dersliği istenir. (Mülga cümle: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) (…) Kontenjanı uygulama dersliğine göre belirlenen programların teorik dersleri kurumda uygulanan diğer programların teorik dersliklerinde diğer programlarla çakışmayacak ve kontenjanı aşmayacak şekilde uygulanır. 

f) Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 

g) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur. 

ğ) Sosyal dinlenme tesisi: Öğretim programında uygulama eğitim alanı bulunan kurslarda, kontenjana bakılmaksızın kursiyer, eğitici ve diğer görevlilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve dinlenebilecekleri; içinde elektrik ve suyu bulunan, tuvalet ve lavabosu olan en az 20 m2 büyüklükte kapalı alanı olacak şekilde düzenlenir.

h) Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla kursiyer kontenjanı en çok otuz 30 olan kurslarda: 

1) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. 

2) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 

3) Derslik: En az 15 m² büyüklükte olur. 

4) Uygulama dersliği: 20 m2'den az olmamak kaydıyla kursta uygulanan öğretim programının gerektirdiği araç gereçle donatılır. Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez. 

5) Tuvalet ve lavabolar: Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise engelli bireylerin de kullanımına uygun, bayan kursiyerler ile bayan öğretmenler için bir, erkek kursiyerler ile erkek öğretmenler için bir olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabo bulunur. 

(2) (Ek fıkra: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) Uzaktan öğretim yapacak çeşitli kurslarda ayrıca uzaktan öğretimi yapılacak programın araç gereç ve donanımlarının yer aldığı yeterli büyüklükte yayın odası bulunur.

Meslek liselerindeki alan ve dallar ile diğer alanlarda faaliyette bulunan kurslar 

MADDE 26 - (1) Meslek liselerindeki alan ve dallarda kurs faaliyetinde bulunacak çeşitli kurslarda, bu Yönergenin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri dışındaki standartlarla birlikte meslek liseleri için belirlenen araç ve gereçlerle donatılmış uygulama dersliği, laboratuvar ve atölye düzenlenir. 

(2) Havacılık, denizcilik, otelcilik ve turizm kurs programları ile kursta uygulanacak diğer öğretim programlarında yer alan uygulama derslerinin/eğitimlerinin kurs binası dışında açık alan, fabrika, liman gibi alanlarda yapılacağı belirtilmiş ise uygulama derslerini/eğitimlerini yapmak üzere kurs ile bu alanda hizmet veren özel kuruluşlarla noterden onaylı yazılı anlaşmalar yapılır. Resmî kurum ve kuruluşlara ait alanlarda söz konusu uygulama dersleri/eğitimleri yapılacak ise bu kurum ve kuruluşlar tarafından kursa verilen izin belgesi istenir. Yapılan anlaşma veya kamu kurum kuruluşlarınca verilen izin, kurum açma iznini veren merciinin uygun görmesi halinde işleme alınır. 

Özel öğretim kurslarında bulunması gereken bölümler

MADDE 27 - (1) Özel öğretim kursları bağımsız girişi bulunan binalarda açılır. Bu kurslarda bulunması gereken bölümler: 

a) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur.

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 400’den fazla olan kurslarda en az 10 m2 büyüklükte olur. 

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 

ç) (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Derslik: En az 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 18 kursiyerden fazla kontenjan verilmez. Kurumun uyguladığı bilim grubu için en az 2 derslik oluşturulur. Ortaöğretim okulu öğrencilerinin öğrenim gördüğü derslikler ile mezun kursiyerlerin öğrenim gördüğü derslikler kursun ayrı katlarında ya da aynı binanın farklı bloklarında oluşturulur. 

d) (Mülga: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) 

e) Kütüphane: Okuma bölümü, kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.

f) Ölçme değerlendirme odası (isteğe bağlı): İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

g) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 60 öğrenci için yaşlarına uygun kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 60 personel için kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60’tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

ğ) Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 

İş makineleri sürücü eğitim kurslarında bulunması gereken bölümler

MADDE 28 - (1) İş makineleri sürücü eğitim kurslarında bulunması gereken bölümler:

a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur. 

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 400’den fazla olan kurslarda en az 10 m² büyüklükte olur. 

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 

ç) Derslik: En az iki derslik ve her derslik en az 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez. 

d) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 60 kursiyer için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 

60 personel için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 

60’tan sonraki her 30 personel ve her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. 

Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

e) Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

f) Uygulama eğitim alanı: İlgili mevzuatında belirtilen ölçülerde, gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, etrafı tel örgü ve benzeri malzeme ile çevrilmiş uygulama eğitim alanı düzenlenir.

g) Sosyal dinlenme tesisi: Öğretim programında uygulama eğitim alanı bulunan kurslarda, kontenjana bakılmaksızın kursiyer, eğitici ve diğer görevlilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve dinlenebilecekleri; içinde elektrik ve suyu bulunan, tuvalet ve lavabosu olan en az 20 m2 büyüklükte kapalı alanı olacak şekilde düzenlenir.

ğ) İlgili mevzuatında istenen sayıda eğitim ve sınav iş makinesi temin edilir.

h) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur. 

ı) İsteğe bağlı olarak kayıt bürosu, hizmetli odası ve diğer bölümler düzenlenebilir.

Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında bulunması gereken bölümler 

MADDE 29 - (1) Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında bulunması gereken bölümler:

a) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. 

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 400’den fazla olan kurslarda en az 10 m2 büyüklükte olur. 

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 

ç) Derslik: En az üç derslik ve her derslik en az 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez. 

d) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 60 kursiyer için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 

60 personel için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 

60’tan sonraki her 30 personel ve her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. 

Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

e) Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 

f) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur. 

g) İsteğe bağlı olarak kayıt bürosu, hizmetli odası ve diğer bölümler düzenlenebilir. 

ALTINCI BÖLÜM

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bulunması gereken bölümler 

MADDE 30 - (1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bahçesi bulunan müstakil binalarda açılır. 

(2) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümler: 

a) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. 

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 100’den fazla olan merkezlerde en az 8 m2 büyüklükte düzenlenir. 

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 

ç) Görme engelli bireyler destek eğitim programı: 

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m2'lik 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir. 

2) Grup eğitim odası: En az 15 m2 büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 10 kontenjan verilir.

d) İşitme engelli bireyler destek eğitim programı: 

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m2'lik 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir. 

2) Grup eğitim odası: En az 15 m2 büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 10 kontenjan verilir. 

e) Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanır. 

f) Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı: 

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m2'lik 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir. 

2) Grup eğitim odası: En az 15 m2 büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 8 kontenjan verilir. 

g) Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı: 

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m2'lik 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir. 

2) Grup eğitim odası: En az 15 m2 büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 10 kontenjan verilir. 

ğ) Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı: 

1) Bedensel engelli bireyler destek eğitim salonu: En az 20 m2 büyüklükte olur. Her birey için 10 m2 yer hesaplanarak salonun kontenjanı belirlenir ve salon kontenjanı 5’ten fazla olamaz. 

h) Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı: 

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m2 büyüklükte 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir. 

2) Grup eğitim odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 4 kontenjan verilir. 

ı) Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı: 

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m2 büyüklükte 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir. 

2) Grup eğitim odası: En az 15 m2 büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m2'yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 10 kontenjan verilir. 

i) Uygulama evi: Zihinsel engelli, görme engelli ve yaygın gelişimsel bozukluk programı uygulayan merkezlerde en az 15 m² olarak düzenlenmek şartıyla mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2'den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir. 

j) Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

k) Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

l) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 40 birey için kız ve erkek bireyler ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 

60 personel için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 

60’tan sonraki her 30 personel ve 40’tan sonraki her 20 birey için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

m) Oyun bahçesi: Merkezlerde binaya verilecek toplam birey kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe bulunur. Bahçe alanı her bir birey için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olur. İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar bulundurulabilir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 31 - (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri erişim imkânları kullanılarak koridor, lavabo, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenir. Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 olur. 

(2) Eğitim odalarının zemini, kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma, kalorifer tertibatı veya iklimlendirme sistemi ile yapılır. 

(3) Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim odaları ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar Braille alfabesi ile yazılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal Etkinlik Merkezi

Sosyal etkinlik merkezlerinde bulunması gereken bölümler 

MADDE 32 - (1) Sosyal etkinlik merkezlerinin ana binasında/binasında bulunması gereken bölümler: 

a) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. 

b) Müdür yardımcısı odası: İsteğe bağlı olarak düzenlenir, en az 10 m2 büyüklükte olur.

c) Eğitim personeli odası: 5 personele kadar en az 8 m2 büyüklükte olur. Sonraki her personel için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 

ç) Kütüphane/z-kütüphane ve proje çalışma odası: İçerisinde internet bağlantılı bilgisayarlar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi, kitaplar, dergiler bulunur. En az 70 m2 alana sahip olur. 

d) Yemek salonu: Kurumda öğrenci ve/veya personele yemek hizmeti verilecekse ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olur. 

e) Tuvalet ve lavabolar; 

1) En az birer tanesi bedensel engelli öğrenciler için düzenlenmek üzere okul seviyelerine göre kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı oluşturulur.

2) En az birer tanesi bedensel engelli personel için olmak üzere kadın ve erkek personel için ayrı ayrı oluşturulur. 

f) Salonlar/sanat atölyeleri: En az biri ikinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenir. 

(2) Sosyal etkinlik merkezlerinin aşağıda belirtilen bölümlerinin ana binasında oluşturulamaması halinde ayrı bina/binalarda veya alanlarda oluşturulur. 

a) Sanat atölyeleri: Öğrencilere sanatsal alanlarda bilgi, beceri ile davranışların kazandırılması amacıyla faaliyet alanı için gerekli araç gereçlerle donatılmış en az 20 m2 büyüklüğünde olan en az bir sanat atölyesi düzenlenir. 

b) Salonlar: Öğrencilere sosyal ve kültürel alanlarda bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli araç gereçlerle donatılmış, her biri en az 20 m2 büyüklüğünde toplamda 50 m2'den az olmamak üzere çok amaçlı salon/konferans salonu ve benzeri düzenlenir. 

c) Spor alanları: Öğrencilere sportif bilgi, beceri ile davranışların kazandırılması amacıyla gerekli araç gereçlerle donatılmış en az 100 m2'si kapalı olmak şartıyla en az 250 m2 büyüklüğünde açık/kapalı alan düzenlenir. Varsa yüzme havuzu bu alanın dışında değerlendirilir. Sportif alanlar düzenlenirken, okçuluk, binicilik, atlı cirit, kökbörü, güreş (aşırtmalı ve kapışmalı aba güreşi, şalvar güreşi, mas güreşi, kuşak güreşi, yağlı/karakucak/serbest /grekoromen güreş), uzak doğu sporları, aşık oyunları, matrak, eskrim, masa tenisi, voleybol, basketbol, futbol, hentbol, futsal, paintbol spor alanlarından en az üçü ile istenmesi halinde sayılanların dışında başka spor alanları düzenlenir. 

ç) Müdür yardımcısı/sorumlu eğitim personeli odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen bölümler merkezlerin ana binasında da oluşturulabilir. Ana binada oluşturulan bölümler ihtiyaca binaen ayrıca ikinci fıkrada belirtilen bina/binalarda da oluşturulabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitim Merkezleri

Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler 

MADDE 33 - (1) Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler: 

a) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. 

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 400’den fazla olan merkezlerde en az 10 m2 büyüklükte olur. 

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 

ç) Derslik: En az 20 m2 büyüklükte ve en az iki derslik olur. Her bir dersliğe en çok 30 katılımcı kontenjanı verilir. 

d) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 60 kursiyer için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 

60 personel için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 

60’tan sonraki her 30 personel ve her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. 

Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

e) Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş, gerekli araç ve gereçle donatılmış en az 20 m2 büyüklükte olur. Bu derslik, öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezlerinde istenir. Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yapılan ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yürüten kurslardan uygulama dersliği istenmez. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez. 

f) Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 

g) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Uzaktan Öğretim Yapan Kurumlar

Uzaktan öğretim yapan kurumlarda bulunması gereken bölümler 

MADDE 34 - (1) Uzaktan öğretim yapan kurumlarda bulunması gereken bölümler: 

a) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur.

b) Yayın odası: Uzaktan öğretimi yapılacak programın araç gereç ve donanımı için yeterli büyüklükte olur. 

c) (Mülga bent: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) (…)

ç) (Mülga bent: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) (…)

d) (Mülga bent: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) (…)

e) (Değişik bent: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) Bedensel engellilerin de kullanımına uygun en az bir tuvalet ve lavabo düzenlenir.

f) (Mülga bent: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) (…)

ONUNCU BÖLÜM

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler 

MADDE 35 - (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler: 

a) Müdür odası: En az 10 m2 büyüklükte olur. 

b) Müdür yardımcısı odası: (Değişik ibare: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) İsteğe bağlı olarak düzenlenir, en az 10 m2 büyüklükte olur. 

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 

ç) Derslik: En az 20 m2 büyüklükte olur. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde planlanır. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu; Trafik ve Çevre Dersliği, İlkyardım ve Trafik Adabı Dersliği ile Araç Tekniği Dersliği teorik derslikler grubundan meydana gelir. Kurum kontenjanı tespiti yapılırken derslik gruplarındaki en küçük dersliğin kontenjanı esas alınır. 

Kurum tarafından direksiyon eğitim alanı yerine direksiyon eğitim simülatörü kullanılmak istenmesi hâlinde her 60 kursiyer için bir direksiyon eğitim simülatörü istenir. Her direksiyon eğitim simülatörü için en az 10 m2 alana sahip simülatör uygulama dersliği düzenlenir. 

Ancak kontenjan sabit kalmak koşuluyla gerekli araç gereçlerle donatılmış bir veya birden fazla Trafik ve Çevre, İlkyardım ve Trafik Adabı, Araç Tekniği derslikleri ile direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliklerinin eklenmesi mümkündür. Direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliği bulunmayan kurslar, sadece bir simülatörü en az 20 m2 alana sahip 

Araç Tekniği dersliğine koyarak Araç Tekniği Dersinin yapılmadığı saatlerde bu dersliği direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliği olarak kullanabilirler. 

d) Tuvalet ve lavabolar: (Değişik: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) Her 60 kursiyer için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 

60 personel için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 

60’tan sonraki her 30 personel ve her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir.

Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

e) Teneffüshane: Derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunur. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 

f) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur. 

g) Direksiyon eğitim alanı: EK-1’deki projeye uygun olur. 

Direksiyon eğitimi ve sınav aracı 

MADDE 36 - (1) Direksiyon eğitim ve sınav araçları, çift frenli, çift debriyajlı (Otomatik şanzımanlılar çift frenli), her türlü donanımı sağlam, trafiğe hazır durumda olur. Sağ, sol ve iç aynaların üzerinde/yanında yedek ayna bulunur. (“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfları hariç) 

(2) Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, araca sabitlenmiş ve aracın yedek pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren alet bulunur. 

(3) “G” sınıfı sertifikada; özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında “G” sınıfı sertifika programının sadece Trafik ve Çevre Dersi, Araç Tekniği Dersi ve İlkyardım ve Trafik Adabı Dersi verildiğinden “G” sınıfı için direksiyon eğitim ve sınav aracı bulundurulmaz. 

Direksiyon eğitim alanı ve direksiyon eğitim simülatörü 

MADDE 37 - (1) Direksiyon eğitim alanı EK-1’deki projeye uygun şekilde düzenlenir. 

a) Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veya stabilize (belli büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olur. 

b) Kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m² büyüklükte ve yol genişlikleri de 7 m olur. 

c) Sertifika sınıflarına göre 5.000 m2'lik alan en fazla iki kurum tarafından kullanılabilir. 

ç) Direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 5.000 m² alana ilave olarak; her bir kurum için 2.500 m² alan daha istenir. 

(2) En fazla iki kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme tesisinde bulunması gereken birimler ve araç gereçler; 

a) Yönetici ve öğreticilerin dinlenme yeri, en az 6 m² büyüklükte olur. 

b) Kursiyer dinlenme yeri, en az 15 m² büyüklükte olur. 

c) Kantin, ihtiyaç duyulan ölçüde olur. 

ç) Erkek ve kadınlar için ayrı ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo olur.

d) Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı ve musluklu kaplarda su bulundurulması için gerekli tedbirler alınır.

e) Sosyal dinlenme tesisleri betonarme, karkas, prefabrik, konteyner ve benzeri malzemeden çatılı olarak yapılır veya mevsim koşullarına uygun tedbirler alınır. 

(3) Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde ışıklandırılır. 

a) Ortalama parıltı Lo (cd/m²) 01,2 dir. 

b) Parıltının bileşke düzgünlük faktörü Uo00,4 dür. 

c) Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir. 

ç) Aydınlatmada galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk veya tercihen demir direk kullanılır. 

d) Havai çıplak iletken hat veya tercihen yer altı hattı çekilir. 

e) Armatürler en az 125 civa buharında olur. 

f) TSE 4019’a göre düzenlenmiş ilkyardım çantası bulunur. 

(4) İki kurumdan fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanlarında: 

a) Altı kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesisinin kursiyer dinlenme yeri en az 20 m2 büyüklükte ve tuvalet sayısı da üç olur. 

b) Altıdan on kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 30 m2, tuvalet sayısı da dört olur. 

c) Ondan yirmi kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 45 m2, tuvalet sayısı da altı olur. 

ç) Yirmiden çok kurum tarafından kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinde yukarıda belirtilen ölçü ve sayılara ilave olarak her on kurum için en az 5 m2 kursiyer dinlenme yeri, en az bir tuvalet istenir. 

(5) Direksiyon eğitim alanı bulunmayan özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, bütün sertifika sınıflarında kullanılabilecek ve aşağıdaki özellikleri taşıyan direksiyon eğitim simülatörü bulundurur. Direksiyon eğitim simülatörü: 

a) Direksiyon eğitim simülatörünün donanımları gerçek araç donanımı ile birebir ebatlarda olması gerekir. Kabinde ayarlanabilir koltuk, emniyet kemeri, el freni, direksiyon donanımı, sinyal kolu, silecek kolu, kontak anahtarı yeri ve benzeri donanımlar ile gerçek araçlarda bulunan tüm göstergeler (sinyal göstergeleri, flâşör, emniyet kemeri ikaz lambası, akü şarj lambası, yağ lambası ve benzeri.), vites kolu, gaz, fren ve debriyaj pedalı, dikiz aynası ve diğer aynalar bulunur. 

b) Gelişmiş ses simülasyonuna sahip olup motorun çalıştırılması ve sürüş esnasında motorun devrine göre motor sesini ve benzeri uyarı seslerini verir. 

c) Görsel sistem olarak ekranla desteklenmiş, gerçeğe yakın ve farklı ortamlarda; trafik işaret ve levhaları ile donatılmış, direksiyon eğitim alanında, şehir içi ve şehirlerarası karayolunda, iniş ve çıkış eğimli yollar ile değişik hava koşullarında, gece ve gündüz araç kullanımında kursiyerin algı ve refleksini ölçen eğitim senaryolarının uygulanmasına imkân sağlanır. 

ç) Kursiyerleri eğitim süresince Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK-3 ve EK-4’de yer alan değerlendirme kriterlerine göre başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirir. 

d) Kursiyerlerin hangi senaryoda ne zaman eğitim aldığı kayıt altına alınır. Hangi senaryolarda eğitim alması gerektiği belirtilir. Her kursiyer için, eğitim kayıtlarının ve eğitim sonuçlarının arşivlenebileceği ve harici çıktılarının alınabileceği bir sisteme sahip olur. 

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Kurumların bölümlerinde bulunması gereken araç gereçler 

MADDE 38 - (1) Yönetim ve diğer odalarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur. 

(2) Derslik ve diğer ders yapılan alanlarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile programlarda belirtilen araç gereç bulunur. 

(3) Yatakhane, kütüphane, mutfak ve benzeri bölümlerde ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur. 

(4) Meslek liselerinde uygulanacak programlara uygun standart donatım listesine göre atölye ve laboratuvarlar düzenlenir. 

(5) Çeşitli kursların uygulama dersliklerinde derslik kontenjanı da dikkate alınarak kurs programında ve Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının alanlarına ait standart donanım listesindeki araç gereçler bulunur. 

İsteğe bağlı olarak düzenlenebilecek bölümler 

MADDE 39 - (1) Kurum yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında ihtiyaç duyulması hâlinde isteğe bağlı olarak; kurucu, kurucu temsilcisi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, ziyaretçi, sağlık, zümre, çocuk emzirme odası, büro hizmetleri, bilişim teknolojisi, araç gereç, yardımcı hizmetli odaları ve mutfak, kantin, depo, ambar, konferans salonu gibi bölümler de oluşturulabilir. Ayrıca 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olmak şartıyla farklı bölümler de düzenlenebilir. 

Bölümlerin ölçümü ve kontenjan tespiti 

MADDE 40 - (1) Alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanır.

(2) Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayılar, bir üst tam sayı olarak değerlendirilir. 

Mevcut kurumlar 

MADDE 41 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlarından kontenjan artırımına yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde bu Yönergede belirtilen standartlar uygulanacaktır. 

Ancak, (Mülga: 01.08.2022 tarihli ve 54426063 sayılı Makam Oluru) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında binası koruma altına alınarak kültür varlığı olarak tescilli olan kurumlarda bu Yönergede belirtilen (Mülga: 01.08.2022 tarihli ve 54426063 sayılı Makam Oluru) asansör şartı ile merdiven, kapı, pencere, koridor için belirlenen standartlar aranmaz. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 42 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 17/8/2012 tarihli ve 8106 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Engellilerin kurumlara erişebilirliği 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda belirtilen sürede kurumlarını engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek zorundadırlar. 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 - (Mülga: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru)

Yatılılık hizmetindeki değişiklikler

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan yatılı okulların yatılılık kontenjanında artış olması veya yatılılık hizmetinin verildiği binanın değişmesi hâlinde bu Yönergenin 20 nci maddesindeki hükümler uygulanır. 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan azınlık okulları ile yabancı okulların okul bahçesi dışında bulunan pansiyon binalarında yatılılık hizmeti verilmesine devam edilebilir. Ancak bu binalarda verilen yatılılık hizmeti kontenjanında artış olması veya yatılılık hizmetinin verildiği binanın değişmesi hâlinde bu Yönergenin 20 nci maddesindeki hükümler uygulanır.

Sosyal dinlenme tesisi olmayan kurslar

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan, 25 inci maddenin birinci fıkrası (ğ) bendi hükümlerine göre eğitim alanı olması gereken kurslar, iki yıl içerisinde bu Yönergede istenen standartlarda sosyal dinlenme tesisi oluştururlar. Sosyal dinlenme tesisi oluşturmayan kursların programları iptal edilir.

(Ek: 08.08.2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Organize sanayi bölgesinde veya dışında özel meslekî ve teknik Anadolu lisesi açmak üzere 01.08.2022 tarihinden önce Valiliğe başvuran veya kurum binası ile ilgili rapor almak üzere sağlık müdürlüğü veya itfaiye müdürlüğüne resmî yazıyla başvuranlar hakkında bu 

Yönergede 01.08.2022 tarihli ve 54426063 sayılı Makam Oluru ile yapılan değişiklikten önceki hüküm uygulanır.

Yürürlük 

MADDE 43 - (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 44 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Tebliğler Dergisi için https://dhgm.meb.gov.tr/tebligler-dergisi/2023/2789_Agustos_2023.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.