Öne Çıkanlar Ticaret Bakanlığı ŞOK 19 Nisan 2023 Aktüel Ürünler ŞOK 29 Nisan 2023 Aktüel Ürünler A101 13 Temmuz 2023 Aktüel Ürünler Emeklilik Yaş Şartı

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik (25 Mayıs 2024)

Resmî Gazete

25 Mayıs 2024 CUMARTESİ

Sayı : 32556

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Kıymetli madenler aracı kuruluşu: 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan kuruluşları,

f) Kıymetli madenler aracı kurumu: Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan şirketleri,

g) KMAKBS: Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları Bilgi Sistemini,

ğ) YMBS: Yetkili Müessese Bilgi Sistemini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “intikal etmesi veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “hisse devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “8.000.000” ibaresi “28.000.000” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “hisselerinin” ibaresi “paylarının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “intikal etmesi veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “pay devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da” ibaresi eklenmiştir.

“Altın, gümüş, platin ve paladyum madenleri için Bakanlığa ayrı ayrı faaliyet izni başvurusunda bulunulur ve her bir faaliyet izni başvurusu için ayrı ücret alınır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 4/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kıymetli madenler aracı kuruluşlarına ilişkin ücretler

MADDE 4/B- (1) Kıymetli madenler aracı kurumlarının ve kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında 20.000.000 TL ücret alınır.

(2) Kıymetli madenler aracı kurumlarının ve kuruluşlarının pay devri izni başvurularında birinci fıkrada yer alan ücret devralınacak pay oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya pay devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları Bilgi Sistemi ücretleri

MADDE 5/A- (1) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarından KMAKBS’nin yıllık kullanım ücreti olarak her takvim yılı için 350.000 TL ücret alınır. Yıllık kullanım ücreti takip eden yılın Ocak ayı içerisinde ödenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık merkez muhasebe birimine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine” ibaresi “vergi dairelerine” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik ile belirlenen ücretler her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

(4) Bakanlık her yıl Aralık ayı sonuna kadar takip eden takvim yılı başından geçerli olacak ücretleri Bakanlığın internet sitesinde yayımlar.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca belirlenen rafineri ve kıymetli madenler aracı kurumu faaliyet izni ücretlerinin tahsilinde, rafineri veya kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izni başvurusunun Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla geçerli olan ücret dikkate alınır.

(6) Bu Yönetmelik uyarınca belirlenen kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni ücretlerinin tahsilinde, kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni başvurusunun Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla geçerli olan ücret dikkate alınır.

(7) Bu Yönetmelik uyarınca belirlenen rafineri, kıymetli madenler aracı kurumu ve kıymetli madenler aracı kuruluşu pay devri izni ücretlerinin tahsilinde, pay devri izni başvurusunun Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla geçerli olan ücret dikkate alınır.

(8) Bu Yönetmelik uyarınca yetkili müessese başvuruları kapsamında faaliyet izni, şube faaliyet izni ve grup dönüşüm izni başvurularında alınacak ücretlerin belirlenmesinde, YMBS üzerinden kuruluş izni, şube kuruluş izni ve grup dönüşüm ön izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olan tutar esas alınır.

(9) Bu Yönetmelik uyarınca yetkili müessese başvuruları kapsamında hisse devri izni ve adres değişikliği izni başvurularında alınacak ücretlerin belirlenmesinde, YMBS üzerinden izin başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olan tutar esas alınır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış rafineri faaliyet izni başvurularında, faaliyet izni başvuru tarihinde bu Yönetmeliğin yürürlükte olan 4/A maddesi uyarınca geçerli olan tutar esas alınır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça rafineri kuruluş izni verilmiş ancak faaliyet izni henüz verilmemiş şirketlerin faaliyet izni başvurularında, kuruluş izni başvuru tarihinde bu Yönetmeliğin yürürlükte olan 4/A maddesi uyarınca geçerli olan tutar esas alınır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan rafineri kuruluş izni başvurularına ilişkin faaliyet izni başvurularında, kuruluş izni başvuru tarihinde bu Yönetmeliğin yürürlükte olan 4/A maddesi uyarınca geçerli olan tutar esas alınır.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış ancak değerlendirmesi tamamlanmamış rafineri pay devri izni başvurularında bu Yönetmeliğin başvuru tarihinde yürürlükte olan 4/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hesaplanacak olan ücret alınır. Ancak söz konusu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya pay devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kıymetli madenler aracı kurumu veya kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olanlardan, KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasından itibaren bir ay içerisinde 10.000.000 TL tutarında KMAKBS sistem sunum ücreti alınır.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izni verilmiş ancak faaliyet izni henüz verilmemiş şirketlerin faaliyet izni başvurularında 4/B maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvuru ücreti alınmaz. Bu şirketlere faaliyet izni verilmesi durumunda beşinci fıkra hükümleri kapsamında KMAKBS sistem sunum ücreti alınır. KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasından sonra faaliyet izni verilmesi durumunda ise beşinci fıkrada düzenlenen KMAKBS sistem sunum ücretinin, faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekir.

(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni ile kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izinlerine ilişkin faaliyet izni başvurularında 4/B maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvuru ücreti alınmaz. Bu şirketlere faaliyet izni verilmesi durumunda beşinci fıkra hükümleri kapsamında KMAKBS sistem sunum ücreti alınır. KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasından sonra faaliyet izni verilmesi durumunda ise beşinci fıkrada düzenlenen KMAKBS sistem sunum ücretinin, faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekir.

 (8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan kıymetli madenler aracı kurumu ve kıymetli madenler aracı kuruluşu pay devri izni başvurularında 4/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvuru ücreti alınmaz.

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından verilmiş kuruluş izni, şube kuruluş izni ve grup dönüşüm ön izni başvurularına ilişkin YMBS üzerinden Bakanlığa yapılacak faaliyet izni, şube faaliyet izni ve grup dönüşüm izni başvurularına ilişkin ücretlerin belirlenmesinde kuruluş izni, şube kuruluş izni ve grup dönüşüm ön izninin verildiği tarih itibarıyla bu Yönetmelik uyarınca geçerli olan ücretler esas alınır.

(10) 5/A maddesi, KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasını takip eden güne kadar uygulanmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240525-24-1.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.