Öne Çıkanlar Transkript Bilgileri öğretmen Eren Bülbül Ankara MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hakmar Express Aktüel Ürünler

5973 Sayılı Karar Resmi Gazete'de

Ekli “İhracat Destekleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar; şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlatması, tutundurulması ve markalaşmasmın desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanmasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis/paylaşımlı ofis, sergi/teşhir salonu, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stand ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı,

c) CIRR (Commercial Interest Reference Rates/Referans ticari faiz oranları): Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) düzenlemesi kapsamında uygulanan minimum faiz oranını,

ç) Çok kanallı zincir mağazalar: Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere, fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan perakende satış noktalarını,

d) Eximbank: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’yi,

e) İhracat konsorsiyumu: Bakanlıkça ihracatçıları örgütlendirmek ve aralarındaki işbirliğini yurt dışı pazarlardaki fırsat ve tehditler çerçevesinde geliştirmek suretiyle ihracatı artırmak, ihracatçı sektörlerimizin ortak hareket etmelerini ve uzmanlaşma temelinde ölçek ekonomileri sağlamak üzere ihracat konsorsiyumu statüsü verilen şirketleri,

f) İşbirliği kuruluşu: Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörel çatı kuruluşlarını ve mal sektörlerindeki diğer kuruluşlar ile ihracat konsorsiyumlarını,

g) Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi: Şirketlerin yurt dışında yerleşik küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmasını sağlayacak mahiyetteki projeyi,

ğ) Marka destek programı: Ülkemizin dünya çapında markalaşma potansiyeli olan markalarına ait ürün gruplarının geliştirilmesinden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerinin desteklenmesi ve böylece program kapsamındaki Türk markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda olumlu Türk markası imajının oluşturulması, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla destek kapsamına alman markaları TURQUALITY® destek programına hazırlayan destek programını,

h) Pazara giriş belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; ihraç ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporlarını,

ı) Sanal fuar: Dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarı,

i) Sanal fuar organizasyonu: İşbirliği kuruluşu tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinde katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen fuarlara yönelik organizasyonu,

j) Sanal ticaret heyeti: Ülkemizde yerleşik şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,

k) Sanal yurt dışı pazarlama faaliyeti: UR-GE projesinde yer alan şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,

l) Sektörel alım heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,

m) Sektörel ticaret heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya aynı değer zincirinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,

n) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketler ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,

o) Tasarımcı: Tasarım ile ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları,

ö) Tasarımcı şirketi: 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

p) Tasarım ofisi: 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesine göre kurulmuş, sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan, tasarımcının ortak olduğu ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

r) Tasarım ve ürün geliştirme projesi: Şirketlerin ihracat potansiyellerini artıracak yüksek katma değerli ürünleri geliştirebilmeleri için gerekli tasarım altyapısının kurulması veya geliştirilmesi amacıyla moda/endüstriyel tasarım alanında yürütecekleri projeyi,

s) TURQUALITY® destek programı: Ülkemizin dünya çapında markalaşma potansiyeli olan markalarına ait ürün gruplarının geliştirilmesinden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerinin desteklenmesi ve böylece program kapsamındaki Türk markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda olumlu Türk markası imajının oluşturulması, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan destek programını,

ş) Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) projesi: Şirketlerin, kümelenme anlayışı ile müştereken ihracata yönlendirilmeleri ve düzenli ihracatçı olmaları amacıyla, işbirliği kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirli ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, sanal yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,

t) Üretici/imalatçı kuruluşu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (federasyon, birlik, demek) ve ihracatçı birliklerini,

u) Yararlanıcı: Şirketler/işbirliği kuruluşları/üretici imalatçı kuruluşları/yurt dışı ve yurt içi fuar organizatörlerini,

ü) Yurt dışı fuar bireysel katılım: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara doğrudan katılımları,

v) Yurt dışı milli katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörü koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,

y) Yurt dışı sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı: Yurt dışı fuar organizatörlerince yalnızca sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

z) Yurt dışı Türk ihraç ürünleri fuarı: Yurt dışı fuar organizatörlerince yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

aa) Yurt dışı yabancı firma katılımlı sektörel fuar: Yurt dışı fuar organizatörlerince düzenlenen ve yurt dışı fuar katılımcılarının yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,

bb) Yurt dışı fuar organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla Bakanlık tarafından görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörü koordinatörlüğünde yurt dışında düzenlenen; Türk ihraç ürünleri fuarı, sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı, yabancı firma katılımlı sektörel fuar ve milli katılım organizasyonunu,

cc) Yurt dışı pazarlama faaliyeti: UR-GE projesinde yer alan şirketlerin dış pazarlar hakkında bilgi edinmeleri, potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları, uluslararası rekabet ve ihracat potansiyellerini artırmaları amacı ile işbirliği kuruluşu önderliğinde yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetleri,

çç) Yurt dışı prestijli fuar: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen ve uluslararası düzeyde sektöründe önde gelen fuarları,

dd) Yurt dışı fuar organizatörü: Bakanlık tarafından yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen şirket veya kuruluşları,

ee) Yurt dışı fuar desteğe esas tutarı: Yurt dışı fuarlar kapsamında Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak yurt dışı fuar katılımcısına metrekare bazında ödenecek bedeli,

ff) Yurt dışı fuar katılımcısı: Bu Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı kuruluşunu,

gg) Yurt içi fuar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen yurt içi fuar organizatörleri tarafından düzenlenen ve Bakanlıkça belirlenen şartları haiz uluslararası yurt içi fuarları,

ğğ) Yurt içi fuar katılımcısı: Bu Karar kapsamında Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) desteklenen yurt içi fuarlara katılım sağlayan ihracatçı birliğine üye şirketleri,

hh) Yurt içi fuar organizatörü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen organizatör şirketler arasından Bakanlıkça belirlenen şartları haiz uluslararası yurt içi fuarları düzenleyenleri ifade eder.

KARAR : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-16.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.