Öne Çıkanlar Transkript Bilgileri öğretmen Eren Bülbül Ankara MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3 bin kadro

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik (23 Şubat 2024)

Ekli “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kanunun 49 uncu, 80 inci ve geçici 3 üncü maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (o) bendine “yükümlülükler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile indirim, iade ve iskontolar” ibaresi eklenmiştir.

“i) Faaliyet sonucu: Faaliyetlere ilişkin indirim, iade ve iskontolar düşüldükten sonraki net gelirler ile giderler arasındaki farkı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Stoklarını hesaplarında izlemeye karar veren kamu idarelerince” ibaresi “Kamu idarelerince” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Bütün muhasebeleştirme işlemlerinin, kanıtlayım belgelere dayandırılması zorunludur. Kanıtlayım belgeler, muhasebeleştirme belgesinin hazırlanmasını gerektiren ve ilgili mevzuatında belirtilen belgelerden oluşur.

(2) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebeleştirme belgesi olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Muhasebe İşlem Fişi (G. Y.M.Y. Örnek: 1) kullanılır.

(3) Kamu idarelerinin bütçe veya diğer ödemelerinde; bu süreçte görevli ve sorumlu olanların imzalarının bulunduğu, ekinde gerçekleştirme belgelerinin yer aldığı, muhasebe işlem fişine eklenmesi zorunlu olan ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ödeme Emri Belgesi (G.Y.M.Y. Örnek:2) düzenlenir.

(4) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak diğer düzenlemelerin uygulanmasında kullanılmak üzere; kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından standart bir belge düzeninin oluşturulmasına Bakanlık yetkilidir. Kullanılacak belgelerle ilgili yönetmelikler; mahallî idareler için İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumlan için ilgili idarelerce, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanır ve uygulanır.

(5) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarında kullanılacak muhasebeleştirme belgeleri ise bu Yönetmeliğe göre Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanan kendi düzenlemelerinde belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

''(3) Hizmet imtiyaz varlıkları gerçeğe uygun değeriyle muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerin tespitinde, ilgili hizmet imtiyaz sözleşmesinde yer alan yatınm tutarını gösteren maliyet bedeli esas alınır. Kamu idaresine ait olan varlıklardan hizmet imtiyaz
sözleşmesine konu edilenler ise hizmet imtiyaz varlıkları hesabına kayıtlı değeri üzerinden kaydedilir.

(4) İşletmeciye, kamu idaresi adına kamu hizmeti sunması karşılığında üçüncü taraflardan veya diğer bir gelir getirici varlıktan gelir elde etme hakkının devredilmesi durumunda, hizmet imtiyaz varlığının ilgili sözleşmesinde yer alan ve yatırım tutarını gösteren maliyet bedeli kadar gelecek aylara/yıllara ait gelir niteliğinde yükümlülük kaydı yapılır. İşletmeciye gelir elde etme hakkının devri yerine nakit veya diğer bir mali varlıkla ödeme yapılması durumlarında hizmet imtiyaz varlığı ile aym tutarda mali yükümlülük kaydı yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “1.65 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı”, “834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı”, “906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı” ve “907 Mahsup Dönemine Aktanlan Ödenekler Hesabı” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı” ibaresi “511 Birimler Arası İşlemler Hesabı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “959 Doğrudan Dış Proje Kredilerinden Açılan Akreditifler Karşılığı Hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibareler eklenmiştir.

“97 Türev Ürünler

970 Türev Piyasası Borçları Hesabı

971 Türev Piyasası Borçları Karşılığı Hesabı

972 Türev Piyasası Alacakları Hesabı

973 Türev Piyasası Alacakları Karşılığı Hesabı”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasına “tahsili öngörülen alacaklar” ibaresinden somu gelmek üzere “, türev ürün alacakları” İbaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde ve “Hazine Müsteşarlığından” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 77/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde ve “Hazine Müsteşarlığından” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 90 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “165 Mahsup Dönemine Aktanlan Avans ve Krediler Hesabı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesi başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 174 üncü maddesinde yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 177 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “türev ürünlerin” ibaresi “türev ürünlerden kaynaklanan borçların” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde ve “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 181/A maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde ve “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 219 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu hesap grubu, depozito ve teminat olarak alınan değerlerden, türev ürünlerden, kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlardan ve bu ana hesap grubundaki başka bir grupta yer almayan diğer çeşitli borçlardan vadesi bir yılı aşanların izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 238 inci maddesinin birinci fıkrasına “muhasebe birimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile aynı kamu idaresinin harcama birimleri” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı” ibaresi “511 Birimler Arası İşlemler Hesabı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 239 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 240 inci maddesinin başlığı “511 Birimler arası işlemler hesabı” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “kıymetler ile” ibaresi “kıymetler,” şeklinde ve “ödemelerin” ibaresi “ödemeler ile aynı idarenin harcama birimleri arasındaki devirlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 271 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu hesap, faaliyet hesapları veya ilgili bilanço hesaplarına kaydedilen tutarlann ilgisine göre bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına yansıtılması için kullanılır,”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 274 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 278 inci maddesi başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 279 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu hesap, giderler hesabı veya ilgili bilanço hesabı ile maliyet hesaplarını kullanan idarelerde maliyet hesaplarına kaydedilen tutarlann. bütçe giderleri hesabı, ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı ve bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabına yansıtılması için kullanılır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 283 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tenkisler ile mahsup dönemine aktarılan tutarlann” ibaresi “tenkislerin" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı” ve “907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı” ibareleri yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 290 inci maddesi başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 291 inci maddesi başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 305 inci maddesinin birinci fıkrasına “kamu idaresince üstlenilenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, lehine garanti verilmiş idare veya kuruluşlar tarafından yapılan kullanımlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 306/C maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaıesi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğe 306/S maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiş ve mevcut “306/Ş”, “306/T”, “306/U”, “306/Ü” ve “306/V” maddeleri teselsül ettirilerek bu maddelerin numaraları sırasıyla “306/Y”, “306/Z”, “306/AA”, “306/BB” ve “306/CC” şeklinde değiştirilmiştir.

“97 Türev Ürün Hesapları

MADDE 306/Ş- (1) Bu hesap grubu, türev ürün sözleşmelerinden doğan anapara borçlarının ve alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

(2) Türev ürün hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

970 Türev Piyasası Borçlan Hesabı

971 Türev Piyasası Borçlan Karşılığı Hesabı

972 Türev Piyasası Alacaklan Hesabı

973 Türev Piyasası Alacaklan Karşılığı Hesabı

970 Türev piyasası borçları hesabı

MADDE 306/T- (1) Bu hesap, türev ürün sözleşmelerinden doğan anapara borçlanılın izlenmesi için kullanılır.

971 Türev piyasası borçlan karşılığı hesabı

MADDE 306/U- (1) Bu hesaba, 970 Türev Piyasası Borçları Hesabına yazılan tutarlar karşılık olarak kaydedilir.

972 Türev piyasası alacakları hesabı

MADDE 306/Ü- (1) Bu hesap, türev ürün sözleşmelerinden doğan anapara alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

973 Türev piyasası alacakları karşılığı hesabı

MADDE 306/V- (1) Bu hesaba, 972 Türev Piyasası Alacakları Hesabına yazılan tutarlar karşılık olarak kaydedilir.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 310 uncu maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her biri için ayn mali raporlama yapılır.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 313 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine (7) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş, diğer ait bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“8) Bütçe Giderlerinin Faaliyet Sınıflandırması Tablosu (Örnek: 17)”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 314 üncü maddesine ikinci fıkrasından soma gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

“(3) Bakanlıkça yürütülen muhasebe bilişim sistemini kullanan kamu idarelerinin harcama birimleri baz alınarak oluşturulan kesin mizanlarında dönem olumlu ve olumsuz faaliyet sonucu hesaplarının bulunması durumunda bu hesaplar, kamu idaresi bilançosunda ayrı ayrı yer alabilir,”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 317 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğe 323 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Bütçe giderlerinin faaliyet sınıflandırması tablosu

MADDE 323/A- (1) Bütçe giderlerinin faaliyet sınıflandırması tablosu, kamu idarelerinin gider bütçelerinin program sınıflandırmasındaki faaliyetleri esas alınarak hazırlanır. Faaliyetler, kamu kaynağı kullanmak suretiyle belirli bir ürünün üretilmesi ya da hizmetin sunulması amacıyla, planlama aşamasından üretim ve hedef kitleye sunum aşamasına kadar gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçler bütünüdür. Bütçe giderlerinin faaliyet sınıflandırması tablosu, bütçe gider hesaplan hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır.”

MADDE 32- Aym Yönetmeliğin 326/A maddesinin üçüncü fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Kamu idareleri tarafından tahsis edilen ya da tahsisli olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin bilgiler.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 346 ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Mahsup dönemi işlemleri, mahsuba ilişkin işlemlerin ait olduğu yılın muhasebe kayıtlarında gösterilir.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 347 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya mahsup dönemine aktarılması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “G.Y.M.Y. Örnek: 1”, “G.Y.M.Y. Örnek:2”, “G.Y.M.Y. Ömek:9”, "G.Y.M.Y. Örnek:12” ve “G.Y.M.Y. Ömek:16” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “G.Y.M.Y. Örnek:2 (Arka)” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “G.Y.M.Y. Örnek: 5” tablosu içerisindeki “FAALÎYET SONUCU [A-(D+E)] (+/-)” ibaresi “FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (-17-)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin ekine “G.Y.M.Y. Örnek: 16” dan sonra gelmek üzere ekte yer alan “G.Y.M.Y. Örnek: 17” eklenmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğe geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddeyi ihdas eden yönetmelik ile yapılan değişiklikler sonucu oluşan bu Yönetmeliğin program bütçe ile ilgili hükümleri; mahalli idareler ile sosyal güvenlik kurumlan bakımından, bu idarelerce program bütçe yapısına uyum sağlayana kadar uygulanmaz.”

MADDE 40- Bu Yönetmelik hükümleri 31/12/2023 tarihinden geçerli olmak, üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 41- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Ekleri için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240223-14.pdf linkini tıklayınız

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.