Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mayıs Ayı Yay Burcu İş Yorumu NATO Antlaşmalan EBA TV İlkokul Uzaktan Eğitim Program Yayın Akışı Muğla Arısı Milli Eğitim Bakanlığı

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (24 Mart 2023)

Teklif ile, Türk vatandaşlarından; Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan, Kore Harbi’nde fiilen savaşa katılmış olan veya Kıbrıs Barış Harekâtlarına fiilen katılmış olanlar ile bu kişilerin vefatları hâlinde dul eşlerine ve 3292 sayılı Kanun kapsamında aylık alan tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık bağlanması; Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları ve Yargıtay ve Danıştay üyelerinin özlük haklarının Anayasa Mahkemesi Başkan veya üyeleri ile aynı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi; deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi; kamuda çalıştırılan geçici işçilerin çalıştırılabilecekleri sürenin on bir ay yirmi dokuz güne çıkarılması ve deneyim sahibi oldukları mevcut iş yerlerinde kıdem süresi esasına dayalı olarak sürekli işçi olarak istihdam edilebilmeleri; yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emekliler ve hak sahiplerine ödenen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL’ye yükseltilmesi; 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenmekte olan bayram ikramiyelerinin 2.000 TL’ye çıkarılması; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılması; 31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden tahsil edilmemiş olanların terkin edilmesi amaçlanmaktadır.

GENEL GEREKÇE

Teklif ile; Muharip Gaziler arasındaki aylık farklılıklarının giderilerek, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile Kore Harbinde fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve Kıbrıs Barış Harekatına fiilen katılmış olan Türk Vatandaşları ile vefatlan nedeniyle dul eşlerine vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup-olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi, hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklarının sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanmaktadır.

Aynca Düzenleme ile; Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları, Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin bstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getirilmekte, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılmakta, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oram Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getirilmekte, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanlarına verilen yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılmakta, geçici işçilerin çalıştırılabilecekleri sürenin onbir ay yirmidokuz güne kadar çıkaniması, çalıştınldıklan kurumun ihtiyacı doğrultusunda işçilerin yıl boyunca çahşmasma imkân sağlanmakta, çalışma süresinin uzatılması sürecindeki bürokratik işlemler sadeleştirilmekte, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalıştırılan geçici işçilerin, deneyim sahibi oldukları mevcut işyerlerinde kıdem süresi esasına dayalı olarak sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanmakta, Sosyal Güvenlik Kurumunca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltilmesi öngörülmekte, yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltilmekte, deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülmekte, 31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden maddenin yürürlük tarihi itibanyla tahsil edilmemiş olanlann terkin edilmesi öngörülmekte, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

MADDE gerekçeleri

MADDE 1- Muharip Gaziler arasındaki aylık farklılıklarının giderilerek, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşları ile vefatlan nedeniyle dul eşlerine vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2 - Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları, Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 3 - Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanlan, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı (25.000) puan artırılarak, oran. Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirilmektedir.

MADDE 4 - Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 5- Madde ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi öngörülmektedir.

MADDE 6- Madde ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren yabancı kişilere Cumhurbaşkanı karan ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülmektedir.

MADDE 7- Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup-olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 8- 3303 sayılı Kanun 19/6/1986 tarihinde yürürlüğe girmiş. Kanun kapsamındaki taşınmazların hak sahiplerine devrine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ek 1 ve ek 2 nci maddeler ise 14/11/1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun ek 2 nci maddesinde devri yapılamayacak taşınmazlar belirtilmiş ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu hizmetlerine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar, imar planları ile kamu hizmetine ayrılan yerler ile özel kanunlar kapsamında kalan yerlerin devrinin yapılamayacağı düzenlenmiştir.

Ancak Kanunun 1986 yılında, söz konusu maddelerin de 1999 yılında yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde bu tarihlerden günümüze kadar taşınmazların hukuki durumlarında bir takım değişiklikler olmuştur.

Bu doğrultuda madde ile, taşınmazların maddede belirtilen durumlarda kalıp kalmadığına ilişkin değerlendirmenin Kanunun yürürlüğe girdiği tarih yerine devir tarihi esas alınmak suretiyle belirlenmesi sağlanarak bu kapsamda kalan taşınmazların mevcut hukuki durumlarına uygun şekilde değerlendirilebilmeleri ayrıca vatandaşların hak sahibi oldukları taşınmazları alabilmeleri ve böylelikle bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Aynca, maddede hak sahiplerinin kanuni ipotek tesis etmek suretiyle taşınmazların adına tescil ettirmelerine ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle uygulamada karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

MADDE 9- Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik ödeneğine ilişkin ödemeler yapılmakla birlikte geriye dönük kontroller sonucunda fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edilmekte ve buna bağlı olarak oluşan bu fazla ödemelerin iadesi Kurum tarafindan istenilmektedir. İşçilerin, söz konusu fazla ödemeyi iade etmemesi halinde ise yargı yoluna başvurulmak suretiyle alacağın tahsili yoluna gidilmektedir. Yapılan düzenleme ile 31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden maddenin yürürlük tarihi itibanyla tahsil edilmemiş olanların terkin edilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 10 - Sosyal Güvenlik Kurumunca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.1 OO'er TL nin 2.000 TL ye yükseltilmesi öngörülmektedir.

MADDE 11 - Madde ile yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 12 - Madde ile yapılan düzenlemeyle, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresini uzatma artırılmakta, böylece geçici işçilerin çalıştırıldıkları kurumlarda on iki aya kadar istihdamına imkân sağlanmaktadır. Bununla birlikte, geçici işçilerin çalışma sürelerini uzatma işlemlerinin doğrudan geçici işçiyi çalıştıran idarelerce yapılması yoluyla bürokratik işlemler sadeleştirilmektedir. Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç) bakımından ise teşebbüsün ilgili olduğu Bakanlığın, kamu iktisadi teşebbüsünün faaliyet alanına ve ihtiyaçlarının tespitine yönelik uzmanlığından yararlanmak suretiyle sürecin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 13 - Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çalıştırılmakta olan geçici işçilerin, kıdem esasına göre hizmet süresi en çok olan işçiye öncelik tanımak kaydıyla, işyerinde çeşitli nedenlerle boşalan sürekli işçi kadrolarına geçişinin yapılması sağlanmaktadır.

Düzenlemeyle, geçici işçilerin çalıştığı işyerlerinde kazandıkları bilgi ve deneyimden işyerinin faydalanması, geçici işçinin de istihdam sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 14 - Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanlarına verilen yüksek hakimlik tazminatı oranları (17.000)'e çıkartılarak Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirilmektedir.

MADDE 15- Madde ile özel kanunları uyarınca yapılan çeşitli ödemeler de dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

MADDE 16- Madde ile 7417 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe uyum amacıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (II) ve (V) sayılı cetvelde değişiklik yapılması öngörülmektedir.

MADDE 17 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 18 - Yürütme maddesidir.

Kanun Teklifi için https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D27/Y6/T2/WebOnergeMetni/da780831-05c3-4e2e-a313-9d0fceae02fc.pdf linkini tıklayınız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.'' dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.