Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı CarrefourSa 2 Kasım 2022 Aktüel Ürünler Öğretim Programı Forma Sayıları doktor adayları ceza miktarları

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik (7 Ekim 2023)

Resmî Gazete

7 Ekim 2023 CUMARTESİ

Sayı : 32332

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kimlik tespiti veya doğrulaması yapılmamış,” ibaresinden sonra gelmek üzere “9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.2.9 uncu maddesinin birinci paragrafında ve 2.2.11 inci maddesinin birinci paragrafında belirtilen parasal sınırlar dahilinde kalan,” ibaresi eklenmiş, (ss) bendinde yer alan “tüzel kişiyi” ibaresi “organını” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“zz) Dijital cüzdan: Müşterinin tanımladığı ödeme hesabına veya ödeme aracına ilişkin bilgilerin saklandığı, bir elektronik cihaz, çevrim içi hizmet veya uygulama olarak sunulan ve müşteriye, tanımladığı ödeme hesabı veya ödeme aracına ilişkin bilgileri kullanarak ödeme işlemi gerçekleştirme imkânı sağlayan ödeme aracını,

aaa) Kartlı sistem kuruluşu: 5464 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan kuruluşları,

bbb) Nitelikli hizmetler: Kanun uyarınca ödeme hizmeti kapsamına girmeyen ancak bireysel bütçe yönetimi, fatura yönetimi, hesap doğrulama, ödemelere ilişkin hatırlatmalar gibi gerçek kişilerin mali durum ve finansal farkındalığını destekleyerek sunulan ödeme hizmetlerini kolaylaştıran, güvenli kılan veya etkinliğini artıran hizmetleri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Banka tarafından ödemeler alanının gelişimi için gerekli olduğuna karar verilmesi durumunda, müşterinin ödeme hizmeti aldığı kuruluş ile arasında halihazırda başka bir ödeme hizmeti ile ilgili olarak çerçeve sözleşme bulunması kaydıyla, Banka tarafından belirlenen ilave ödeme hizmetlerinin sunumu için müşterinin onay ve talebinin alınması şartı uygulanmaz. İlave ödeme hizmetinin bu kapsamda sunulmaya başlanmasından önce 44 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında gerekli bilgilendirme yapılır ve müşteri tarafından ilave ödeme hizmetinin istenmediğinin belirtilmesi durumunda ilave ödeme hizmeti sunulmaz.”

“(16) Ödeme işleminin, ödeme emri başlatma hizmeti olarak değerlendirilmesi için ödeme işlemini başlatan tarafın ödeme emrini vermek için ödeme işleminin gerçekleştirileceği kendi ödeme hesabının bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısının dışında bir ödeme hizmeti sağlayıcısını da kullanıyor olması gerekmektedir. Gönderen tarafından alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işlemlerinde, gönderenin ödeme emrini vermek için ödeme işlemi ile ilgili fon transferinin gerçekleşeceği kendi ödeme hesabının bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısının dışında bir ödeme hizmeti sağlayıcısı kullanmaması durumunda, bu işlemler ödeme emri başlatma hizmeti olarak kabul edilmez. Sadece hizmeti sunan ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabına ve bu ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından çıkarılan ödeme aracına fon yüklemek amacıyla başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ihraç edilmiş bir ödeme aracının saklanması yoluyla gerçekleşen ödeme işlemleri ödeme emri başlatma hizmeti olarak kabul edilmez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Dijital cüzdan hizmeti

MADDE 4/A- (1) Dijital cüzdan hizmeti, ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulabilir. Sadece hizmeti sunan ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabı ve bu ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından çıkarılan ödeme aracının tanımlanabildiği ve saklanabildiği elektronik cihaz, çevrim içi hizmet veya uygulamalar dijital cüzdan hizmeti olarak kabul edilmez.

(2) Dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşun asgari olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ödeme aracının ihracı ile sınırlı olacak şekilde (c) bendi kapsamında faaliyet göstermek için yetkilendirilmiş olması gerekir.

(3) Dijital cüzdan kullanılarak müşteriye sunulan hizmetlere göre, kuruluşun ikinci fıkraya ilave olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bentleri kapsamında da faaliyet göstermek için yetkilendirilmiş olması gerekir.

(4) Dijital cüzdanın, işyerlerinde ödeme aracı olarak kullanılması ve bu tür işlemlerde ödeme işlemine ilişkin fonun dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluş üzerinden aktarılması durumunda, kuruluşun Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca elektronik para ihraç etmek için yetkilendirilmiş olması gerekir. Dijital cüzdana tanımlanmış olan ödeme hesabı veya ödeme aracının işyerinde gerçekleştirilecek ödeme işleminde doğrudan kullanılması için işyerine gerekli ödeme hizmetlerini dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşun sunması nedeniyle ödeme işlemine ilişkin fonun dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluş üzerinden aktarılması, bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(5) Dijital cüzdanın işyerlerinde gerçekleştirilecek ödeme işleminde dijital cüzdana tanımlanmış olan başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabı veya başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısının ihraç ettiği ödeme aracı doğrudan kullanılacak şekilde geçerli olması durumunda, kuruluşun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca yetkilendirilmiş olması gerekir.

(6) Hassas müşteri verilerini mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde işyeri veya ödeme hizmeti sağlayıcısı adına saklayan, müşteri ile hiçbir şekilde hukuki bir işleme doğrudan taraf olmayan, müşteri nezdinde ödeme işleminin saklamayı yapan tüzel kişi aracılığıyla gerçekleştiği izlenimi yaratmayan, ödeme işleminin hiçbir anında saklamayı yapan tüzel kişinin ödeme işlemine konu fonun sahibi olmadığı ve yürütülen faaliyete ilişkin hak ve yükümlülüklerin açık bir şekilde taraflar arasında yapılan sözleşmede belirlendiği hizmetler, bu Yönetmelik kapsamında dijital cüzdan hizmeti olarak değerlendirilmez. Bu fıkra kapsamında hassas müşteri verilerini mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde işyeri veya ödeme hizmeti sağlayıcısı adına saklayan kişiler, müşteriye karşı tek başına bu hizmetin görünen yüzü olamaz.

(7) Bu maddenin uygulanmasında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklıdır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Ödeme hizmeti sağlayıcısının, sunmakta olduğu ödeme hesabı hizmetleri ve ödeme hizmetlerine ilişkin altyapı hizmetlerinin kontrolünü elinde bulundurduğu bir ödeme hizmeti sağlayıcısının da dahil olduğu diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanıldığı durumlarda, aynı nitelikteki hizmetleri kontrolünü elinde bulundurduğu ödeme hizmeti sağlayıcısı ile diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarına aynı şartlar ve imkanlar dahilinde ve aynı ücret politikası ile sunması esastır.

(5) Başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısının kontrolünü elinde bulunduran ödeme hizmeti sağlayıcısı, sunmakta olduğu ödeme hesabı hizmetlerinin ve ödeme hizmetlerine ilişkin altyapı hizmetlerinin kontrolünü elinde bulundurduğu bir ödeme hizmeti sağlayıcısının da dahil olduğu diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanıldığı durumlarda, kontrolünü elinde bulundurduğu ödeme hizmeti sağlayıcısını diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarından avantajlı konuma getirecek şekilde, kendi müşterilerini kontrolünü elinde bulundurduğu ödeme hizmeti sağlayıcısından hizmet almak üzere yönlendiremez veya zorlayamaz.

(6) Kontrolü başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında olan ödeme hizmeti sağlayıcıları, 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ile üçüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında arayüz sağlayıcı olarak sunulan hizmetler hariç olmak üzere, sunacakları hizmetlere ilişkin olarak her türlü belge, ilân, reklam ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kontrolünü elinde bulunduran ödeme hizmeti sağlayıcısı adına işlem yaptığı izlenimini uyandıracak ifadeleri kullanamaz.

(7) Mevzuattan doğan yükümlülükler ile güvenlik, operasyonel ve teknik makul gereklilikler sebebiyle oluşabilecek aksi uygulamalar dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralara aykırılık teşkil etmez.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısının, işyerine ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet satışı yapabilmesini sağlamak için sunduğu hizmetler için başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulan altyapıyı kullanması durumunda, işyerinin 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca kurulan sistemde tanımlanmış işyeri kodunu, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarasından uygun olanı ile adını en geç on iş günü içerisinde altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısına bildirmesi gerekir. Altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısı, altyapıyı kullanan ödeme hizmeti sağlayıcısından bu fıkrada belirtilenler ile diğer mevzuattan kaynaklanan hususlar ve altyapısı kullanılarak gerçekleşen işlemler dışında, işyerinin başka bir bilgisini talep edemez. Altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısı, risk politikaları çerçevesinde yapacağı değerlendirmeler sonucunda ödeme hizmeti sağlayıcısından işyerine hizmet vermemesini talep etme hakkına sahiptir. Altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısı, altyapıyı kullanan ödeme hizmeti sağlayıcısının işyerine sunacağı ödeme hizmetini, keyfi gerekçelerle engelleyemez. Altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısının ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki hakları ve yetkileri saklıdır.

(3) İkinci fıkra uyarınca bildirilen bilgiler, sadece risk değerlendirilmesi ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yapılacak inceleme ve tespit çalışmaları ile altyapıyı kullanan ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme hizmeti sunulacak işyerlerinde kullanılan altyapının hizmete alınması ve altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde gerekli teknik tanımlamaların yapılması sürecinde kullanılabilir ve her ne gerekçe ile olursa olsun pazarlama ve müşteri kazanma benzeri amaçlar gibi elde ediliş amaçları dışında kullanılamaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasının (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kurumu tarafından yetkilendirilmiş” ibaresi “Kurumundan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar dahil bağımsız denetim yapma yetkisi almış Bağımsız Denetim Kuruluşları listesinde yer alan” olarak değiştirilmiş ve on üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu aşamaya ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliğe ilişkin Bankanın yazısının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde giderilmemesi halinde Banka nezdinde başvuru yapılmamış sayılır.”

“f) Şirketin gerçek kişi nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran ortaklarının müflis veya konkordato ilan etmiş olmadıkları ile şirketteki sermayesinin kendi kaynaklarından karşılandığına ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden temin ve tevdi edildiğine ilişkin taahhütnameleri ve bu kişiler ile bu kişilerin doğrudan en az yüzde otuzüçüne sahip oldukları şirketlere ilişkin ilgili ticaret sicil müdürlüğünden alınacak iflas konkordato belgesi ile Findeks kredi notuna ilişkin belge (EK-4),

g) Şirketin ve şirketin tüzel kişi nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran tüzel kişilerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurularının tasdik edilmemiş ve haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olduğu ile şirketteki sermayesinin kendi kaynaklarından karşılandığına ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden temin ve tevdi edildiğine ilişkin taahhütnameleri ve bu kişiler ile bu kişilerin doğrudan en az yüzde otuzüçüne sahip oldukları şirketlere ilişkin ilgili ticaret sicil müdürlüğünden alınacak iflas konkordato belgesi ile Findeks kredi notuna ilişkin belge (EK-5),”

“Bu aşamaya ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliğe ilişkin Bankanın yazısının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde giderilmemesi halinde Banka nezdinde faaliyet genişletme başvurusu yapılmamış sayılır. Bu kuruluşların yeniden faaliyet genişletme başvurusunda bulunmak istemesi durumunda faaliyet genişletmeye ilişkin süreç yeniden başlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “pay edinim ve devirleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, on ikinci fıkra saklı kalmak kaydıyla,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(12) Kuruluşun nihai pay sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak kuruluş nezdindeki pay oranında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak şekilde aynı gruba ait şirketler arasında gerçekleşen pay edinim ve devirleri Bankanın iznine tabi değildir. Bu fıkra kapsamına giren pay devirlerinin kuruluşça öğrenilmesinin ardından on iş günü içerisinde Bankaya bildirilmesi gerekmektedir. Banka, söz konusu pay edinim ve devir işleminin Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi uyarınca kuruluşun Bankanın denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısına sahip olması şartına halel getirdiğine karar vermesi durumunda, işlemin durdurulmasını, işlemin tamamlanmış olması halinde eski duruma geri dönülmesini sağlayacak işlemlerin tesis edilmesini istemeye, bu amaca yönelik olarak belirli süre tanımaya, belirlenen sürede gerekli işlemlerin tesis edilmemesi durumunda Kanunda ve bu Yönetmelikte öngörülen yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

(13) İkinci ve üçüncü fıkralara ilişkin bilgi ve belgelerdeki Bankaca tespit edilen eksikliklerin, eksikliğe ilişkin Bankanın yazısının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde giderilmemesi halinde Banka nezdinde pay devri başvurusu yapılmamış sayılır. Bu gerçek veya tüzel kişilerin yeniden pay devri başvurusunda bulunmak istemesi durumunda pay devrine ilişkin süreç yeniden başlar.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “tüzel kişilerin ve tacirlerin idari ve operasyonel süreçlerine ilişkin olarak, katma değerli hizmetler ile” ibaresi “gerçek ve tüzel kişilere ilişkin olarak” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Ödeme kuruluşu; 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerinin sunulması ile aşağıdakiler dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz:

a) Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde yer alan işlemlerle ilgili faaliyetlerin sunulması.

b) Ödeme hizmetlerinin sunulması ile ilgili olan ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini güvenli kılan ve kolaylaştıran, kart verilerinin işlenmesi, suistimal ve dolandırıcılık önleme gibi ödeme hizmetlerini tamamlayıcı nitelikte olan yan hizmetler.

c) Dokuzuncu fıkra saklı kalmak kaydıyla, tüzel kişilere ilişkin olarak katma değerli hizmetler, gerçek kişilere ilişkin olarak nitelikli hizmetlerin sunulması.

ç) Ödeme hizmetleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri.

d) Doğrudan ya da dolaylı olarak 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan kıymetli maden ve kıymetli taş ile döviz alım satımıyla ilgili işlemleri hariç olmak üzere, 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında arayüz sağlayıcı olarak sunulacak hizmetler.

e) Doğrudan ya da dolaylı olarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan döviz alım satımıyla ilgili işlemler hariç olmak üzere, faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili bir otorite tarafından düzenlenen ve denetlenen finansal kuruluşların hizmetlerine ulaşması için müşteriye sunulan pazarlama ve ilgili finansal kuruluşun sistemlerine yönlendirme gibi kuruluşun ödeme hizmetlerinin kullanımını arttırabilecek nitelikteki yan hizmetler.

f) Kuruluşun bir ay içerisinde aracılık edeceği işlem miktarı azami olarak 33 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan bir önceki takvim yılındaki ödeme hacminin yüzde biri ile sınırlı olması şartı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımı ile ilgili faaliyetlere aracılık edilmesi kapsamında sunulacak hizmetler.

(3) Elektronik para kuruluşu; elektronik para ihraç edilmesi ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerinin sunulması ile aşağıdakiler dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz:

a) Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde yer alan işlemlerle ilgili faaliyetlerin sunulması.

b) Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren ön ödemeli araçlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi.

c) Elektronik paranın ihracı veya ödeme hizmetlerinin sunulması ile ilgili olan ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini güvenli kılan ve kolaylaştıran kart verilerinin işlenmesi, suistimal ve dolandırıcılık önleme gibi ödeme hizmetlerini tamamlayıcı nitelikte olan yan hizmetler.

ç) Dokuzuncu fıkra saklı kalmak kaydıyla, tüzel kişilere ilişkin olarak katma değerli hizmetler, gerçek kişilere ilişkin olarak nitelikli hizmetlerin sunulması.

d) Elektronik paranın ihracı veya ödeme hizmetleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri.

e) Doğrudan ya da dolaylı olarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan kıymetli maden ve kıymetli taş ile döviz alım satımıyla ilgili işlemleri hariç olmak üzere, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında arayüz sağlayıcı olarak sunulacak hizmetler.

f) Doğrudan ya da dolaylı olarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan döviz alım satımıyla ilgili işlemler hariç olmak üzere, faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili bir otorite tarafından düzenlenen ve denetlenen finansal kuruluşların hizmetlerine ulaşması için müşteriye sunulan pazarlama ve ilgili finansal kuruluşun sistemlerine yönlendirme gibi kuruluşun ödeme hizmetlerinin kullanımını arttırabilecek nitelikteki yan hizmetler.

g) Kuruluşun bir ay içerisinde aracılık edeceği işlem miktarı azami olarak 33 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan bir önceki takvim yılındaki ödeme hacminin yüzde biri ile sınırlı olmak üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımı ile ilgili faaliyetlere aracılık edilmesi kapsamında sunulacak hizmetler.”

“(9) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmaya yetkili olan kuruluşlar katma değerli hizmetleri ve nitelikli hizmetleri kendi nezdinde bulunan hesaplara ilave olarak diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarla ilgili olarak da sunabilir. Diğer kuruluşlar bu hizmetleri sadece kendi nezdinde bulunan hesaplar ile ilgili olarak sunabilirler.

(10) Kuruluşun ikinci fıkranın (e) bendi ile üçüncü fıkranın (f) bendi kapsamında sunduğu hizmetler, hizmet sunduğu finansal kuruluşun asli faaliyetinin tamamını kapsayamaz. Kuruluş, bu hizmetlerin sunumu esnasında anılan bentlerde düzenlenen hususlar dışında bir işlev üstlenemez.

(11) İkinci fıkranın (f) bendi ve üçüncü fıkranın (g) bendi kapsamında yürütülecek faaliyetlerde Kuruluş, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımını doğrudan kendisi yapamaz. Aracılık faaliyetleri kapsamında her bir müşterinin bir takvim yılı içerisinde azami olarak bakiyesinde tutabileceği tutar, kuruluşun bir önceki takvim yılındaki ödeme hacminin yüzde biri nispetinde belirlenen tutarın binde birinden fazla olamaz. Hesaplamalar kuruluş tarafından her takvim yılının başında yapılır ve hesaplanan limitlerin bir önceki takvim yılı hesaplanan tutarlardan düşük olması durumunda azami limitin üzerinde bakiyesi bulunan müşterilerin yeni alım yapmasına izin verilmez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “beşyüz” ibaresi “bin” olarak, “binikiyüzelli” ibaresi “ikibinyediyüzelli” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “on beş” ibaresi “otuz” olarak, “bir ay” ibaresi “altmış gün” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden yapılan sorgulamalara ilişkin ödemeler ile yardım ve bağış amaçlı ödemeler üçüncü fıkrada yer alan limitlerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, yirmi yedinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ticari ve/veya teknik olmayan sebeplerle sonlandırılanlar özellikle belirtilecek şekilde, temsilcilik ilişkisi sonlandırılan kişilere ilişkin Birlik nezdinde ayrı bir liste oluşturulur ve herhangi bir şekilde yeni bir temsilcilik ilişkisine girmeyen kişilerin bilgileri temsilcilik ilişkisinin sonlandırılmasından itibaren beş takvim yılı boyunca bu listede yer alır.”

“(4) Birlik tarafından oluşturulan listeye kuruluşun ticaret unvanı, adresi ve internet adresi; temsilcinin ise şahıs şirketleri de dahil olmak üzere MERSİS numarası, faaliyet alanı, adresi ve varsa internet sitesi adresi kaydedilir ve Birlik tarafından tutulan liste Birliğin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açık şekilde yayımlanır.”

“Kuruluşun başka bir kuruluşu temsilci olarak kullanarak sunduğu hizmetlerle ilgili olarak bu fıkranın uygulanması esnasında sağlanacak bilgi ve belgelerde hem temsil olunan hem de temsilci olan kuruluşa ilişkin bilgilere yer verilir.”

“Kuruluşun başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ile temsilcilik ilişkisi kurması durumunda, kurulan temsilcilik ilişkisi kapsamında gerçekleşen işlemler açısından on sekizinci fıkra hükümlerinin uygulanmasından temsilci olan kuruluş sorumlu olur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “muhabirlik ve temsilcilik benzeri yöntemlerle” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sunan ve” ibaresi “sunan veya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluş tarafından yapılacak unvan değişiklikleri ise değişikliğe ilişkin kuruluş içindeki süreçlerin tamamlanmasının ardından yirmi iş günü içinde Bankaya bildirilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “noter onaylı bir örneği” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da e-Devletten alınacak yükseköğretim mezun belgesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kuruluş bünyesindeki risk yönetimi personelinin en az bir tanesinin kuruluşun tam zamanlı çalışanı olması şarttır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “bankalar ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin beşinci ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“e) 36 ncı madde kapsamında tesis edilen teminat tutarı.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “ödeme hizmetini sunan kuruluş,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mesleki faaliyetlerinden dolayı verebileceği zararlara karşı” ibaresi eklenmiştir.

“29 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Bankaya yapılan düzenli ve sürekli raporlamalar bu fıkra kapsamındaki bilgi verme zorunluluğunun yerine getirilmiş olmasını sağlamaz.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ödeme fonları kuruluş tarafından teminat olarak gösterilemez. Ödeme hizmeti kullanıcılarının kuruluş nezdindeki hak ve alacaklarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler münhasıran kuruluş tarafından yerine getirilir. Koruma hesabının tutulduğu bankalara gelen talepler ise, bankanın ödeme fonlarının kuruluşun müşterileri bazında nihai sahipliğine ilişkin bilgi sahibi olması durumunda, ilgili ödeme fonu ile sınırlı olmak üzere yerine getirilir ve banka tarafından ilgili kuruluşa gecikmeksizin bilgi verilir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihracı karşılığında aldığı fonları, diğer tüm fonlardan ayrıştırarak takip eder ve birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanamaz, bu fonlarla ilgili kayıtları, anonim ön ödemeli araçlar ile ilgili olanlar hariç olmak üzere fonların müşteri bazında takibini sağlayacak şekilde tutar. Elektronik para ihracı karşılığında alınan fonlar kuruluş tarafından teminat olarak gösterilemez. Ödeme hizmeti kullanıcılarının kuruluş nezdindeki hak ve alacaklarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler münhasıran kuruluş tarafından yerine getirilir. Elektronik para ihracı karşılığında alınan fonların bulunduğu hesabın tutulduğu bankalara gelen talepler ise, bankanın bu fonların kuruluşun müşterileri bazında nihai sahipliğine ilişkin bilgi sahibi olması durumunda, ilgili fon ile sınırlı olmak üzere yerine getirilir ve banka tarafından ilgili kuruluşa gecikmeksizin bilgi verilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Banka, kuruluşun bu madde uyarınca Banka nezdinde tutması gereken toplam teminat miktarını belirlerken aşağıdaki kriterleri dikkate alır:

a) Kanun kapsamında idari para cezası uygulanmamış olması.

b) 74 üncü madde kapsamındaki Birlik hakem heyetlerinde kuruluş aleyhine sonuçlanan şikâyet ve itiraz başvurularının kuruluşla ilgili toplam başvurular içindeki payının yüzde onun üzerinde olmaması.

(8) Banka, her yıl Ocak ayı içerisinde, kuruluşun ilgili takvim yılında bu madde uyarınca Banka nezdinde tutması gereken toplam teminat miktarını, bir önceki takvim yılı için yedinci fıkra kapsamında belirtilen kriterleri dikkate alarak, üçüncü, dördüncü veya beşinci fıkralar uyarınca hesaplanan baz teminat miktarı üzerinden belirler. Bu madde uyarınca belirlenecek teminat miktarı bir takvim yılı için geçerlidir. Kuruluşun Banka nezdinde tutması gereken teminat miktarı yedinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterlerin, tek tek sağlanmaması durumunda yüzde yirmibeş, birlikte sağlanmaması durumunda yüzde yüz oranında artırılır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “kimliğinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ödeme hizmeti sağlayıcısı, hangi müşterilerine ve hangi hizmet türleri ile ilgili olarak uzaktan iletişim aracı ile tek seferlik ödeme işlemi gerçekleştirme imkânı sunacağına, yapılacak ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve müşterinin güvenilirliği gibi hususları göz önünde bulundurarak yapacağı risk değerlendirmesi sonuçlarına göre karar verir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, yapılacak risk değerlendirmesinde elde edilen sonuçlara göre ödeme işleminin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında gerçekleştirilmesine karar vermeye yetkilidir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “kimliğinin” ve “müşteriden” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Ödeme aracı ihraç eden ödeme hizmeti sağlayıcısı, birden fazla kartlı sistem kuruluşu ile uyumlu olacak şekilde ödeme araçları ihraç ettiği ve müşterinin ödeme aracının belirli bir kartlı sistem kuruluşuna tanımlı şekilde ihraç edilmesini talep ettiği durumlarda, ödeme aracını müşterinin istediği kartlı sistem kuruluşuna uyumlu şekilde ihraç eder ve ödeme aracının ihraç edilmesinin öncesinde ve sonrasında müşterinin seçtiği kartlı sistem kuruluşu ile uyumlu ödeme aracının ihracı sürecini müşteri açısından zorlaştıracak şekilde müşteriye kartlı sistem kuruluşuna göre farklı uygulamalarda bulunamaz.

(11) Kart tabanlı ödeme aracı kabulü gerçekleştiren ödeme hizmeti sağlayıcısı, kabul faaliyetlerinde kullandığı cihaz, donanım ve yazılımların kartlı sistem kuruluşu faaliyeti yürütmeye yetkili olan sistemik öneme sahip ödeme sistemi işleticileri tarafından kurulan kartlı sistemlere uyumlu olmasını ve bu altyapılara uyumlu olarak ihraç edilmiş ödeme araçlarının hizmet sunduğu işyerlerinde kullanılabilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(12) İşyeri, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından on birinci fıkra uyarınca yürütülecek çalışmalara gerekli desteği vermekle yükümlüdür. Banka, ödeme hizmeti sağlayıcısından, bu fıkra kapsamında gerekli önlemleri alma konusunda makul bir gerekçe sunmaksızın çaba göstermeyen işyerine sunduğu ödeme altyapısı hizmetlerini durdurmasını istemeye yetkilidir.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “15 inci maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci fıkrasının (c) bendi, üçüncü fıkrasının (ç) bendi,” ibaresi, “sekizinci fıkrası” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dokuzuncu fıkrası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunan kuruluşlar tarafından, bu hizmetler kapsamında temin edilmiş verilerin, 15 inci maddenin ikinci, üçüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında sunmakta oldukları hizmetler için kullanılması, müşterinin onayının alınmış olması kaydıyla, 60 ıncı ve 61 inci maddelerde yer alan hükümlere aykırılık olarak değerlendirilmez.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “67 nci maddenin birinci fıkrasında” ibaresi “67 nci maddede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinde yer alan “üçyüz” ibareleri “bin” olarak, “Üçyüz” ibaresi “Bin” olarak, “beşyüz” ibareleri “ikibinyediyüzelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmi dokuzuncu” ibaresi “yirmi sekizinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, on birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Nezdinde bulunan ödeme hesapları için müşterilerine doğrudan çevrim içi erişim imkânı sağlamayan ödeme hizmeti sağlayıcıları bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri 31/12/2025 tarihine kadar yerine getirir. Nezdinde ödeme hesabı bulunduran ödeme hizmeti sağlayıcılarının, Kanunun geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankaya faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olup faaliyet izni değerlendirme süreci devam edenler ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere Bankadan izin almış olan Kuruluşlara bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri ile ilgili sunduğu hizmetleri, standart olmayan servisleri kullanarak vermesi 30/6/2024 tarihine kadar bu fıkraya aykırılık olarak değerlendirilmez.”

“Bu fıkranın uygulanmasında aşağıdaki bentlerde yer alan istisnalar saklıdır:

a) Kanunun geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankaya faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olup faaliyet izni değerlendirme süreci devam edenler, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetlerini, 30/6/2024 tarihine kadar standart olmayan servisleri kullanarak verebilir. Banka, bu süreyi, altı ayı aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir.

b) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere Bankadan izin almış olan kuruluşlar, Banka Ödeme Sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından, toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer almayan ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan ödeme hesapları ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetlerini 30/6/2024 tarihine kadar standart olmayan servisleri kullanarak verebilir. Banka, bu süreyi, altı ayı aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir.”

“(19) Bu Yönetmeliğin 4/A maddesinin yürürlük tarihinden önce dijital cüzdan hizmeti sunmakta olup Kanun kapsamında ihdas edilen ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan ancak faaliyet izni bulunmayan kişiler, bu Yönetmeliğin 4/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bankaya başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır. Kuruluşlardan dijital cüzdan hizmetini sunanlar ise bu Yönetmeliğin 4/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 4/A maddesine uyum sağlamak zorundadır.

(20) Birlik, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca elektronik para kuruluşu tarafından müşteriye verilecek dekontun içermesi gereken asgari unsurları en geç 31/12/2023 tarihine kadar belirler.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-11-A, EK-11-B, EK-11-C, EK-11-D, EK-13, EK-14, EK-15, EK-16, EK-17, EK-18 ve EK-19’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31- Bu Yönetmeliğin;

a) 23 üncü maddesi 31/3/2024 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

EKLER : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231007-3-1.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.