Öne Çıkanlar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Öğretmenler Arası Nesilden Nesile Milli Mücadele Temalı Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Okul Veri Randevu İşlemi Meyve Günü EYT Konusunda Hangi Lider Ne Demişti?

2023 Yılı EGM Sivil Memur Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Görevde Yükselme Yazılı Sınavı 4 Kasım 2023 tarihindedir. Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı 5 Kasım 2023 tarihindedir.

1) GENEL AÇIKLAMALAR VE KAPSAM

1-) Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmakta olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında görevli Sivil Memurlara yönelik, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavının yapılmasına 27.04.2023 tarihli Bakan Onayı ile karar verilmiştir. 

2-) Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemler; Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatına Personel Bilgi Sistemi “Duyurular” bölümünden ve www.egm.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca EBYS üzerinden bilgilendirme yazısı yazılacaktır.

3-) Yapılacak olan sınav Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personel hariç, Emniyet Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre “Memur” statüsünde çalışan personelden, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği suretiyle atanacakları kapsamaktadır.

4-) Aylıksız izinde bulunan personel dahil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personel, Görevde Yükselme veya Ünvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunabilecektir.

5-) Yönetmeliğin 14’üncü maddesine istinaden, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunan personelden başvuru tarihi itibariyle aşağıda belirtilen durumlarda bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

a) Aday memur olanlar,
b) Görevden uzaklaştırılanlar, tutuklu veya hükümlü bulunanlar,
c) Kurum personeli olmayanlar,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,
d) İlgili Yönetmelikte aranılan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar.

6-) Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Komisyonunun 2023/1 sayılı toplantı kararı sonucu Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavının yazılı aşamasının Polis Akademisi Başkanlığına yaptırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri ile ilgili gerekli bilgilendirme Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Sözlü sınav tarihleri ise yazılı sınavda başarılı olan personel sayısına göre daha sonra bildirilecektir.

7-) Başvuru sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Görevde Yükselme veya Ünvan Değişikliği Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu durumda olan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca gerekli idari işlemler başlatılacak, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2) 2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA İLAN EDİLEN ÜNVANLAR

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ ÜNVANLAR:

A) MERKEZ

1- Bilgisayar İşletmeni
2- Memur
3- Şoför

B) TAŞRA

1- Bilgisayar İşletmeni
2- Memur
3- Şoför

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ ÜNVANLAR

A) MERKEZ

1- PROGRAMCI

2- MÜHENSİS 

Elektrik-Elektronik
İnşaat
Makine

3- TEKNİKER

Elektrik
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4- TEKNİSYEN

Ağaç İşleri
Aşçı
Elektrik
Metal İşleri
Sıhhi Tesisat

B) TAŞRA

1- PROGRAMCI

2- MÜHENDİS

Elektrik-Elektronik
İnşaat
Makine

3- TEKNİKER

Aşçı
Elektrik
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Makine
Mobilya ve Dekorasyon

4- TEKNİSYEN

Ağaç İşleri
Aşçı
Elektrik
İnşaat
Makine
Metal İşleri
Sıhhi Tesisat

* Mühendis, Tekniker ve Teknisyen ünvanlarına başvuruda bulunacak adaylar için, “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği” Başvuru Modülünde, talep ettiği ünvanlar için mezun oldukları bölüm ile ilgili branşı seçmeleri gerekmektedir. 

* İlan edilen bahse konu ünvanların branşları için öğrenim bölümü yeterlilikleri, MEB ve YÖK tarafından hazırlanan kod kılavuzlara göre değerlendirilecektir. Bu kılavuzlarda belirtilen bölümler dışında başka bölümlerden mezun olanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuruya devam edemeyeceklerdir. 

* Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı kapsamında ilan edilen ünvanlara ilişkin belirlenen münhal kadro sayısı ve bu sayı esas alınarak yapılan birim planlamaları Ek-4’de belirtilmiştir. 

3) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

A) GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre Görevde Yükselme Sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, (Adayların EK-4 listede ilan edilen kadro derecelerine atanabilmeleri hususunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 ve 76’ncı maddeleri ile 68’inci maddesinin (B) bendi ile ilgili 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.)

b) Son performans değerlendirme puanı en az (3.00) olmak,

c) Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak,

B) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLAN KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci bendi uyarınca, Görevde Yükselme Sınavına başvuruda bulunacak adayların, anılan Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen genel şartlar ile 7’nci maddesinde belirtilen başvuruda bulunmak istedikleri ünvanlara ilişkin aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Bilgisayar İşletmeni veya Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı veya hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanacaklar için yukarıdaki şartları taşımaları kaydıyla; Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, yetkili özel eğitim kurumları veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu bilgisayar eğitimine ilişkin sertifikaya sahip olmak ya da bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak.

b) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,
2) En az “B sınıfı” sürücüsü belgesine sahip olmak,
3) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı veya hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak.

C) ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ OLAN KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 8’incı maddesine göre Ünvan Değişikliği Sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, (Adayların EK-4 listede ilan edilen kadro derecelerine atanabilmeleri hususunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 ve 76’ncı maddeleri ile 68’inci maddesinin (B) bendi ile ilgili 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.)

b) Son performans değerlendirme puanı en az (3.00) olmak,

c) Ünvan Değişikliği sınavında başarılı olmak,

D) ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin ikinci bendi uyarınca, Ünvan Değişikliği Sınavına tabi ünvanlara başvuruda bulunacak adayların, anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 9’uncu maddesinde belirtilen başvuruda bulunmak istedikleri ünvanlara ilişkin aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren bölümlerinden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına (Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla yeni adı “Yazılımcı Sertifikası” olarak geçmektedir.) sahip olmak veya en az iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Emniyet Teşkilatında kullanılmakta olan işletim sistemi ve programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, yetkili özel eğitim kurumları veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu ilgili sertifika ile belgelendirmek.

b) Mühendis kadrosuna atanabilmek için; Üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; yüksekokulların ilgili bölümlerinden tekniker ünvanı ile mezun olmak.

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; mesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

4) SINAV BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE VE SONRA ADAYLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

1-) Sınav Kurulunca adayların sınav başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında PBS.Net’te yer alan bilgiler esas alınacağından, bahse konu sınava katılmak isteyen Merkez ve Taşra Teşkilatımızda görevli tüm sivil personel, PBS.Ben üzerinde yer alan bilgilerini kontrol edecek, eksik olan bilgilerin başvurudan önce güncellenmesini sağlayacaktır. (Telefon, fotoğraf, okul, sürücü belgesi, kıdem, engel durumu, hizmet süresi, kurs bilgileri vb.) 

2-) Adayların başvurularını yapabilmeleri için, PBS.Ben sistemi üzerinde fotoğraflarının yüklenip yüklenmediğini kontrol etmeleri, fotoğrafları yüklenmemiş ise sınav başvuru tarihinden önce bağlı bulundukları Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine/Büro Amirliklerine müracaat ederek fotoğraflarının sisteme yüklenmesini sağlamaları gerekmektedir. 

3-) Adaylar Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına, EK-1’de gönderilen “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Aday Başvuru Formu” nu doldurup imzaladıktan sonra bağlı bulundukları Personel Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerinde Görevde Yükselme/Ünvan Değişikliği modülünde yetkilendirilmiş olan personele bizzat elden teslim etmek suretiyle başvuru yapacaklardır.

4-) Başvuru formu ile birlikte PBS.Net’de kayıtlı olmayan ancak teslim edilmesi gereken diğer belgeler de (sertifika, sağlık kurulu raporu (Engelli Personel) vb.) teslim edilecek, eksik belge ile yapılacak olan başvurular ilgili birim personelince kabul edilmeyecek ve ilgili adaydan belgelerini tamamlaması istenilecektir.

5-) Engelli adaylar sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını (refakatçi, düz zemin vb.) gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip iseler; başvuru formunda ilgili alanları işaretlemeleri ve açıklamaları doğru bir şekilde yaparak bu engel durumlarını bildirir sağlık kurulu raporlarının aslını, varsa diğer ekleri ve başvuru formu ile birlikte Merkez ve Taşra Teşkilatında bağlı bulundukları birimin modül yetkilisine “Aslı Gibidir” yapılmak üzere elden teslim etmeleri gerekmektedir.

6-) Sınav başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra Personel Şube Müdürlüğüne/Büro Amirliğine imza karşılığı 02.10.2023 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde teslim etmeyen adayların sınav başvuruları kabul edilmeyecektir. 

7-) Adaylar sadece bir ünvan için görevde yükselme veya ünvan değişikliği sınavına başvurabilecektir. Birden fazla ünvana başvuru yapılmasına sistem izin vermeyecektir.

8-) Başvuru süresinin bitiminden sonra başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü neticesinde sınava girebilecek kesin aday listesinin en geç 16.10.2023 tarihinde açıklanmasının ardından, yazılı sınava girmesi uygun görülen adaylar sınav ücretini T.C.K.N./Ad/Soyad belirterek yatırdıktan sonra alacakları makbuzu en geç bir sonraki iş günü mesai bitimine kadar Personel Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerine teslim edeceklerdir. (Bankaya yatırılması gereken sınav ücretleri ile ilgili tüm ayrıntılar Polis Akademisi Başkanlığınca bildirilecektir.) 

5) MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNCE/ BÜRO AMİRLİKLERİNCE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

1-) Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına başvuru yapmak isteyen adayların başvurularının alınması, kontrol edilmesi ve onaylanması işlemlerinin yürütülmesi amacıyla PBS.Net sistemi üzerinde Personel Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerinde görevli tüm personel “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Başvuru modülünde” otomatik olarak yetkilendirilmiştir.

2-) Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav başvuruları 02.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar alınacaktır. Başvuru tarihlerinden sonra adayların sınav başvuru formları teslim alınmayacaktır.

3-) Adaylar tarafından doldurulan ve imzalanan “Başvuru Formu”  (EK-1) üzerindeki bilgilerin doğruluğu PBS.Net üzerinden kontrol edildikten sonra Görevde Yükselme/Ünvan Değişikliği Modülü üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilecektir.

4-) “Sınav Başvuru Formunda” yer alan fotoğraf bölümü zorunlu alan olup, PBS.Ben üzerinde kayıtlı fotoğrafı olmayan adayların sınav başvurusu alınamayacaktır. Bu personelin sisteme fotoğrafının yüklenmesi sağlandıktan sonra başvuru işlemleri gerçekleştirilecektir.

5-) Adayların, başvuru yapacakları ünvanlar için (Bilgisayar İşletmeni ve Programcı) ibraz etmek zorunda oldukları PBS.Net’te kayıtlı olmayan belgeler (diploma, transkript, sertifika vb.) ile engellilik durumlarını bildirir sağlık kurulu raporlarının asıllarının bir örneği “Aslı Gibidir” yapılacak (Aslı gibidir yapan birim sorumlusunun sicili/ünvanı/birimi/imza/tarih bilgileri ve mühür yer alacaktır.) ve Görevde Yükselme/Ünvan Değişikliği modülü başvuru bölümünde yer alan sertifika ve engel durumu bölümüne taranarak yüklenmesi sağlanacaktır.

6-) Adaylar tarafından düzenlenen “Başvuru Formları” (EK-1) ile Personel Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği personelince PBS.Net üzerinde ilgili modülden kayıt oluşturduktan sonra iki nüsha yazdırılarak ilgili aday ve başvuruyu alan personel tarafından imzalanacak olan “Başvuru Kayıt Formları” (Örnek EK-7) Personel Başkanlığına gönderilmeyecek olup, başvuru formları ile sistem üzerinden alınan başvuru kayıt formunun bir nüshası birimlerimiz tarafından dosyasında muhafaza edilecek, diğer nüshası ise ilgili adaya elden teslim edilecektir.

7-) Görevde Yükselme/Ünvan Değişikliği modülü üzerinden yapılan başvuruda hata olduğunu tespit eden veya başvurusunu değiştirmek isteyen adaylar, başvuru süresi boyunca başvurularında değişiklik yapabileceklerdir. Söz konusu değişikliklerin geçerli olabilmesi için ilgili adayın ilk başvurusunun silinip yeniden kayıt girilmesi gerekmektedir. Tekrar kaydı yapılan adayların sınav başvuru kayıt formu (2) nüsha yeniden yazdırılarak ilgili aday ve başvuruyu alan personel tarafından imzalanacak, bir nüshası adaya elden teslim edilecektir. Adayların, sistem üzerinde en son kayıtlı bulunan sınav başvurusu geçerli sayılacaktır.

8-) Personel Şube Müdürlüğünde/Büro Amirliğinde görevli personel tarafından başvurusunu aldıkları adaylara ait “Başvurusu Kabul Edilen Aday Listesi” (EK-2) ve herhangi bir nedenle başvurusu kabul edilmeyen adaylar için “Başvurusu Kabul Edilmeyen Aday Listesi” (EK-3) düzenlenecektir. Düzenlenecek olan bahse konu listeler Personel Şube Müdürlüklerince en geç 06.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar EBYS üzerinden Personel Başkanlığına gönderilecektir. (İl Emniyet Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerinden gelecek olan listeleri birleştirerek tek liste halinde excell formatında göndereceklerdir.) 

9-) Sınava başvuruda bulunan adaylara ait başvuru formu sayısı ile sistemde görünen başvuru sayısının farklı olması durumunda, Personel Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri personeli bu durumun neden kaynaklandığını tutanak altına alacak ve düzenlenecek tutanağın bir nüshası Personel Şube Müdürlüklerince en geç 06.10.2023  tarihi mesai bitimine kadar EBYS üzerinden Personel Başkanlığına gönderilecektir. (İl Emniyet Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerinden gelecek olan tutanakları tek üst yazı ekinde göndereceklerdir.)

10-) Başvuru süresinin bitiminden sonra başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü neticesinde sınava girebilecek kesin aday listesi en geç 16.10.2023 tarihinde açıklanacaktır. Bu tarihten sonra genel ve özel şartları taşıdığı belirlenen adaylar sınav ücretlerini T.C.K.N./Ad/Soyad belirterek yatıracak, yatırmış oldukları sınav ücretine ait alacakları makbuzu en geç bir sonraki iş günü mesai bitimine kadar Personel Şube Müdürlüklerine/Büro Amirliklerine teslim edeceklerdir. (Bankaya yatırılması gereken sınav ücretleri ile ilgili tüm ayrıntılar Polis Akademisi Başkanlığınca bildirilecektir.) Teslim alınan makbuzlara dair düzenlenecek “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınav Ücreti Makbuz Listesi” (EK-6) (dijital excel dosyası olarak) Polis Akademisi Başkanlığının sınav ücretinin yatırılması için belirleyeceği tarih bitiminden sonra (2) iş günü içerisinde Personel Şube Müdürlüklerince EBYS üzerinden Personel Başkanlığına gönderilecektir. (İl Emniyet Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerinden gelecek olan listeleri birleştirerek tek liste halinde excell formatında göndereceklerdir.)

11-) Personel Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri personeli, yazılı/sözlü sınavların yapılması ve atama süreci boyunca birimlerindeki sınava girebilecek personelin tüm iş ve işlemlerini (tebliğ-tebellüğ, itiraz dilekçeleri vb.) takip edeceklerdir. 

6) SINAV BAŞVURUSUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

1) Aday tarafından imzalanan sınav başvuru formunun 02.10.2023 tarihine kadar Personel Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerine teslim edilmemesi veya sınav başvuru formu dışında bir belgeyle yapması,

2) Personel Şube Müdürlüğünce/Büro Amirliğince, sınav başvurusunun ilanda belirtilen tarihler arasında, adayların teslim etmiş oldukları sınav başvuru formuna göre, PBS.Net üzerinde yer alan Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği modülünden yapılmaması, ilgili modüle giriş yapılmasının ardından “Başvuruyu Kaydet” butonu üzerinden sisteme kaydedilmemesi, başvuru kaydedildikten sonra başvuru kayıt formunun çıktısının alınmaması ya da sistem üzerinden çıktısı alınan başvuru kayıt formunun başvuruyu alan personel ve ilgili aday tarafından imzalanmaması,

3) Aday için PBS.Net üzerinde yapılan ve sistemde kayıtlı çıktısı alınarak imzalatılan son başvurusu ile Personel Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerine teslim edilen başvuru formunun aynı olmaması, 

4) Sınav ücretinin yatırılmaması veya ücretin yatırıldığına dair makbuzun belirtilen sürede teslim edilmemesi,

5) Adayın sınav başvurusunun Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esas ve usullere uygun olmaması veya bu durumun sonradan tespit edilmesi hallerinde sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır.

7) SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Yazılı Sınav

1-) Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacak, sınavların yazılı kısmı Polis Akademisi Başkanlığınca sözlü kısmı ise Personel Başkanlığınca oluşturulacak olan Sözlü Sınav Kurulunca/Kurullarınca yapılacaktır.

2-) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları gerekmekte olup, başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x l00] formülü kullanılacaktır.

3-) Yazılı sınavda sorulacak soruların konu başlıkları ve soru sayısı EK-5’ te yer almaktadır.

4-) Yazılı sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar, ilgili Yönetmeliğin 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Yazılı sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar, diğer sorulara eşit şekilde dağıtılır.”  hükmü gereğince diğer sorulara eşit şekilde dağıtılacaktır.

5-) Yazılı sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava alınacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

6-) Yazılı sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından www.pa.edu.tr adresinde en geç 10.11.2023 tarihinde ilan edilecektir.

7-) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, başkasının yerine sınava girdiği tespit edilenlerin ve cevap kağıtlarının optik okuyucuda değerlendirilmesi sırasında bireysel ya da toplu olarak kopya çektiği tespit edilenlerin de sınavları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

B) Sözlü Sınav

1-) Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sözlü Sınav tarihleri, yazılı sınav kesin sonuçlarının açıklanmasından sonra Merkez ve Taşra Teşkilatına Personel Bilgi Sistemi “Duyurular” bölümünden ve www.egm.gov.tr internet adresinden duyurulacak, EBYS üzerinden bilgilendirme yazısı yazılarak yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava katılmaya hak kazanan personele tebliğ edilmesi sağlanacaktır.

2-) Adayların sözlü sınav puanı, ilgili sınav kurulunun her bir üyesi tarafından ayrı ayrı düzenlenecek olan “Değerlendirme Tutanağı” ile belirlenecek olup, adayların değerlendirilmesi ilgili Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.

3-) Adayların değerlendirilmesi (100) tam puan üzerinden Sözlü Sınav Kurulu üyelerinin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak, (70) puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

4-) Sözlü Sınav sonuçları Personel Bilgi Sistemi “Duyurular” bölümünden ve www.egm.gov.tr internet adresinden duyurulacak, EBYS üzerinden bilgilendirme yazısı yazılarak ilgili personele tebliğ edilmesi sağlanacaktır.

8) BAŞARI SIRALAMASININ BELİRLENMESİ, TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1-) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adaylara ait kesinleşmiş başarı puanı; yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilecektir. 

2-) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere başarı listeleri oluşturulacaktır. Puanları eşit olan adayların atanmalarına esas başarı sıralamalarında;

a) Öncelikle hizmet süresi fazla olana, 
b) Hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, 
c) Bunun da eşit olması halinde üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana, 
d) Mezuniyet notunun da eşit olması halinde ise son performans değerlendirme puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

3-) Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesine müteakip tercih işlemleri ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler Başkanlığımızca belirlenecek takvim çerçevesinde Merkez ve Taşra Teşkilatına Personel Bilgi Sistemi “Duyurular” bölümünden ve www.egm.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, adayların tercihleri Personel Bilgi Sisteminde yer alan Görevde Yükselme/Ünvan Değişikliği Modülü üzerinden alınacaktır. 

4-) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olarak tercih yapmaya hak kazanan adaylar bu kılavuz ekinde ilan edilen birimlerden (10) tercih yapacaklar ve buna ek olarak, “Yerinde atanmak istiyorum.” ve “Tercih dışı atanmak istiyorum.” seçeneklerinin her ikisini veya herhangi birini de tercih edebileceklerdir.

5-) Yerleştirme işlemlerinde, Bakanlık Makamı Onayı ile belirlenerek bu kılavuz ekinde ilan edilen ve toplam (570) münhal kadroyu içeren Genel Kadro Derece Tablosu esas alınacaktır. Yerleştirme sırası kendisine gelen adayın tercihlerinin değerlendirilmesinde öncelik; “Yerinde atanmak istiyorum.” seçeneğinde olacak, bunun mümkün olmaması ya da “Yerinde atanmak istiyorum.” seçeneğinin işaretlenmemesi durumunda adayın yapmış olduğu (10) tercih değerlendirilecek, bunun da mümkün olmaması halinde “Tercih dışı atanmak istiyorum.” seçeneği dikkate alınacaktır. Adaylar tercihlerine göre hiçbir birime yerleşememeleri durumunda herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
(Örneğin; Programcı ünvanı için Ünvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Buna göre; Taşra Teşkilatında görevli “Yerinde atanmak istiyorum.” seçeneğini tercih eden başarı sıralamasındaki 6. aday, yerleştirme sırası kendisine geldiğinde Taşra Teşkilatı için ilan edilen (5) Programcı kadrosu dolmuşsa görev yapmakta olduğu birime veya diğer (10) tercihinde yer alan Taşra Teşkilatındaki başka herhangi bir birime atanamayacaktır. “Yerinde atanmak istiyorum.” seçeneğinin değerlendirilmesi birim bazında ilan edilen planlamaya göre değil Merkez-Taşra ayrımına göre yapılacaktır. Bu adayın yerleştirme işlemine yapmış olduğu (10) tercihin değerlendirilmesi ile devam edilecek ve adayın (10) tercihi arasında Merkez Teşkilatı için birim bazlı ilan edilen kadrolardan biri mevcutsa ve bu boş kadro derece yönünden kendisine uygunsa bu tercihine yerleştirmesi yapılabilecektir. Tercihlerinde Merkez Teşkilatında bulunan herhangi bir birimin olmaması durumunda “Tercih dışı atanmak istiyorum.” seçeneği dikkate alınacak, “Tercih dışı atanmak istiyorum.” tercihinde bulunmuşsa Merkez Teşkilatında kadro derece yönünden kendisine uygun herhangi bir birime yerleştirmesi yapılabilecektir. “Tercih dışı atanmak istiyorum.” seçeneğini tercih etmemişse yerleştirme işlemi yapılamayacaktır.)

6-) Adayların çalışmakta oldukları birimlerin Ek-4’te ilan edilen Genel Kadro Derece Tablosu esas alınarak planlama yapılan birimler arasında olup olmadığına bakmaksızın seçebilecekleri “Yerinde atanmak istiyorum.” seçeneğini tercih edebilecekler ve bu kapsamda yapılacak atamalar, başarı sıralamasına göre yerleştirme sırası kendilerine gelen adayların, Ek-4’te ilan edilen Merkez-Taşra kadro ayrımına ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak atanabilecekleri kadro derecesine göre durumlarına uygun münhal kadro olması halinde yapılabilecektir.  

7-) “Yerinde atanmak istiyorum.” tercihi ile yapılan atamalar Merkez ve Taşra ayrımına göre tahsis edilen toplam (570) münhal kadro ve derece sayılarından düşülecektir. Bu tercih doğrultusunda yapılan atamalar, birim bazlı yapılan planlama sayılarını etkilemeyecektir. 

8-) Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacak yerleştirme işlemleri neticesinde “Yerinde atanmak istiyorum.” seçeneğini seçen adaylar arasında çalıştıkları birime atanan personel olacağından, ilan edilen tüm kadrolara yerleştirme işlemi yapılsa bile birim bazında ilan edilen tüm kadrolar tam olarak doldurulamayacağından yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple yerleştirmesi yapılamayan diğer adaylar hak talebinde bulunamayacaklardır. 

9-) Geçici görevle kanuni biriminden başka bir birimde görev yapmakta olan personelin “Yerinde atanmak istiyorum.” tercihine göre atanma işlemleri aksi yönde bir talep olmaması halinde geçici görevli bulundukları birimlere yapılacaktır. “Yerinde atanmak istiyorum.” tercihi ile geçici görevli bulunduğu birime atamasının yapılmasını istemeyen adayların bu taleplerini tercih döneminde bireysel dilekçeleri ile Başkanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.  

10-) Yerleştirme işlemleri başarı sıralaması ve adayların tercihleri doğrultusunda yapılarak atanmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatına Personel Bilgi Sistemi “Duyurular” bölümünden ve www.egm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

9) SINAV BAŞVURUSUNA VE SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR

1-) Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Başvurusu Kabul Edilmeyen Adayların İtirazları

Başvurusu kabul edilen aday listesi 10.10.2023 tarihinde açıklanacaktır. Sınav başvurusu kabul edilmeyen adaylar bu tarihten sonraki (2) iş günü içerisinde (itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile) Personel Şube Müdürlükleri aracılığıyla Personel Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilecektir. İtirazlar en geç (4) gün içerisinde Sınav Kurulunca karara bağlanarak verilen karar gerekçesiyle birlikte ilgililere bildirilecektir. Sınav başvurularının incelenmesi sonucunda, başvuruları kabul edilenlere ilişkin kesin liste en geç 16.10.2023 tarihinde Personel Başkanlığınca Personel Bilgi Sistemi “Duyurular” bölümünden ve www.egm.gov.tr internet adresinden duyurulacak, EBYS üzerinden bilgilendirme yazısı yazılarak ilgili personele tebliğ edilmesi sağlanacaktır.

2-) Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazlar

Yazılı Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren (2) iş günü içerisinde https://ais.pa.edu.tr/Sonuclarin.html adresinde bulunan “Maddi İtirazda Bulun” butonu üzerinden yapılacak, aynı sayfada bulunan “Maddi İtiraz Dilekçe Örneği” dosyası indirilip doldurulduktan sonra EBYS üzerinden Polis Akademisi Başkanlığına gönderilecektir. Adaylar tarafından yapılan itirazlar Polis Akademisi Başkanlığınca  (10) gün içerisinde incelenip sonuçlandırılacaktır.

3-) Sözlü Sınav Sonuçlarına Yapılacak Olan İtirazlar

Sözlü Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren (2) iş günü içerisinde Personel Başkanlığına yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar için Sözlü Sınav Kurulunca yapılacak olan değerlendirme (5) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak adaylara bildirilecektir.    

4-) İtiraz süresinin bitiminden sonra gönderilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak olup, adaylar bu konu hakkında herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

10) ATAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

1-) Adayların durumlarına göre atanabilecekleri EK-4 listede ilan edilen kadro dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 ve 76’ncı maddeleri ile 68’inci maddesinin (B) bendi ile ilgili 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümlerine göre yapılacak değerlendirme neticesinde belirlenecek olup, atama işlemleri yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının alınması sonucunda oluşturulacak başarı sıralamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır.

2-) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir.

3-) Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavında en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenecektir.

4-) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka ünvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalan kadrolara; başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

5-) Görevde Yükselme Sınavı ile Ünvan Değişikliği Sınavı neticesinde sınavı kazananlar, atama onay tarihinden itibaren en geç iki ay içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

6-) Görevde Yükselme veya Ünvan Değişikliği sınavını kazandığı halde her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

7-) Görevde Yükselme veya Ünvan Değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı ünvan için tekrar açılacak Görevde Yükselme veya Ünvan Değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamayacaktır.

8-) Görevde Yükselme veya Ünvan Değişikliği sınavında başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilecektir.

9-) Görevde Yükselme veya Ünvan Değişikliği sınavında başarılı olan adaylar, sınavına girdikleri ünvana atanarak göreve başlamadıkça bu ünvana denk kabul edilen diğer ünvanlı görevlere de atanamazlar.

11) DİĞER HUSUSLAR

1-) Görevde Yükselme veya Ünvan Değişikliği yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar için bankaya yatırmaları gereken 1.150 TL (Bin Yüz Elli Türk Lirası) sınav ücretine dair banka ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

2-) Sınava, sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde başvurusunu yapmayan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacak, ayrıca ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

3-) Görevde Yükselme veya Ünvan Değişikliği yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

4-) Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve kurum kimlikleri ile girecek, kurum kimliği olmayan personel “Görev Belgesi” ile girebileceklerdir. Sınav giriş belgesi ve kurum kimlikleri yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak olup, adaylar bu husus ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

Bu kılavuz kapsamında yeni yasal düzenlemeler yapılması durumunda Personel Başkanlığı bu başvuru kılavuzunda değişiklik yapmaya yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sayfası olan http://www.egm.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek, adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Bahse konu sınava ait başvuru kılavuzu : https://www.egm.gov.tr/kurumlar/egm.gov.tr/duyuru/personel/2023Eylul/Basvuru-Kilavuzu.docx

Bahse konu sınava ait sınav takvimi : https://www.egm.gov.tr/kurumlar/egm.gov.tr/duyuru/personel/2023Eylul/Sinav-Takvimi.xlsx

Bahse konu sınava ait sınav ekleri : https://www.egm.gov.tr/kurumlar/egm.gov.tr/duyuru/personel/2023Eylul/Gorevdeyukselme2023.rar

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.