Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı CarrefourSa 2 Kasım 2022 Aktüel Ürünler Öğretim Programı Forma Sayıları doktor adayları ceza miktarları

2 Engelli 16 TMSY İşçi Alınacak (Milli Savunma Bakanlığı)

2023/4 Yılı Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 2 (iki) Engelli ve 16 (on altı) Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüsünde (TMSY) İşçi Alımı yapılacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 27-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ENGELLİ VE TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN STATÜSÜNDE (TMSY) SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca engelli ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde sürekli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak. 

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). 

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir). 

10. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır. 

11. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

12. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

13. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

14. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde başvuru yapacaklar için; Mülga 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, Mülga 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenlerden olmak.

15. Engelli statüsünde başvuru yapacaklar için; Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak.

DİĞER HUSUSLAR

1. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Engelli statüsünde başvuru yapanlar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura ile belirlenecektir. Öncelik hakkına sahip olan terörle mücadele sırasında yaralanan statüsüne başvuran adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 3 katı yedek aday kura ile belirlenecektir.

2. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 14 Kasım 2023 Salı günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 

3. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolünün yapılacağı tarih ve yer bilgisi, https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı şahsen katılacaktır. Posta ile gönderilen evraklar işleme alınmayacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir. 

4. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir. 

5. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır. 

6. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

7. Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.  

8. Sözlü sınava girecek tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.  

9. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan “işe alınacağı meslek kolunda” yürürlükte bulunan Yönetmeliklere uygun ve çalıştırılamayacağı işler kısmı mutlaka dolu ve istihdam amaçlı alınmış engelli sağlık kurulu raporu sunmaları istenecek. Tüm bu özelliklere sahip engelli raporu 6331 sayılı Kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasının (1- işe girişlerinde), (2- iş değişikliğinde), ve (3- işe dönüşlerinde) ve (4- düzenli aralıklarla) bentleri gereği işyeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından incelenecek, inceleme sonrası kişiye uygundur/uygun değildir raporu düzenlenecektir.

10. İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

KILAVUZ: https://personeltemin.msb.gov.tr/AnaSayfa/DuyuruDetay/?prmEncrypt=Fdp6hBnDLJ9mzLkQ17Awpeix1dL-z3QSwDIlpPwYBHTmh5XQWEwEfvgOTnMF0BqzPwFKEkJHaF5gEWWRVogy5ej23li1xpgiltuvWueUkiLcw1OYoNLSu-ii4j8X9ydA

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.